Any XXXIII

   Divendres, 13 d'agost de 2010

Núm 6.332


   ÍNDEX
DOCV sencer
(pdf 15.399KB)
 

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

ORDRE 15/2010, de 30 de juliol, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es crea i regula la Xarxa Lloga. [2010/9174] (pdf 356KB)

 

32.473

 

II. AUTORITATS I PERSONAL

 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Ajuntament de Burjassot

Oferta d'ocupació pública per a l'any 2010. [2010/8672] (pdf 146KB)

 

32.479

 

Universitat Jaume I

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2010, de la Universitat Jaume I, per la qual es convoquen concursos d'accés a places de cossos docents universitaris. [2010/8603] (pdf 498KB)

 

32.480

 

III. ACTES ADMINISTRATIUS

 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritza, per al curs 2010/2011, el centre privat d'Educació Infantil de Primer Cicle Chupetín de València, d'acord amb la disposició addicional segona, punt 2, del Decret 2/2009. [2010/8679] (pdf 188KB)

 

32.489

 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre autoritzat elemental de música Centre d'Estudis Musicals Mestre Palau, de Moncada. [2010/8686] (pdf 185KB)

 

32.491

 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre autoritzat d'Ensenyances Artístiques Professionals de Música Juan Sebastián Bach de Sagunt. [2010/8689] (pdf 189KB)

 

32.493

 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'ensenyances professionals de Música denominat La Unión Musical de Tavernes de la Valldigna, de la població de Tavernes de la Valldigna, per canvi de denominació específica. [2010/8692] (pdf 159KB)

 

32.495

 

 B) SUBVENCIONS I BEQUES

Institut Valencià de la Música

RESOLUCIÓ de 22 de juliol del 2010, de la presidenta de l'Institut Valencià de la Música, per la qual es concedixen subvencions per a l'adquisició i reposició d'instruments musicals per a l'any 2010. [2010/9199] (pdf 877KB)

 

32.496

 

Institut Valencià de la Música

RESOLUCIÓ de 22 de juliol del 2010, de la presidenta de l'Institut Valencià de la Música, per la qual es concedixen subvencions per a l'organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular, desplaçaments per a participar en activitats musicals fora de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, programació musical estable anual dels ajuntaments i projectes de producció musical per a l'any 2010. [2010/9236] (pdf 1.893KB)

 

32.515

 

Institut Valencià de la Música

RESOLUCIÓ de 22 de juliol del 2010, de la presidenta de l'Institut Valencià de la Música, per la qual es concedixen ajudes a la producció i edició discogràfica per a l'any 2010. [2010/9221] (pdf 483KB)

 

32.568

 

 C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2010, del director general d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària, per la qual s'establixen les normes per a la producció integrada de les Brassica, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2010/8629] (pdf 1.503KB)

 

32.573

 

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'atribuïx la denominació específica de María Carbonell i Sánchez a l'Institut d'Educació Secundària Benetússer de València. [2010/8675] (pdf 186KB)

 

32.610

 

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2010, de la Direcció General per al Canvi Climàtic, per la qual es concedeix el dret a utilitzar l'etiqueta ecològica de la Unió Europea a determinats productes de l'entitat Productos Caselli, SL. [2010/9239] (pdf 193KB)

 

32.612

 

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2010, de la Direcció General per al Canvi Climàtic, per la qual s'estima la sol·licitud i, en conseqüència, s'inscriu en el Registre d'Entitats Col·laboradores en Matèria de Qualitat Ambiental l'entitat Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA (Ematsa) [2010/9241] (pdf 196KB)

 

32.614

 

V. ANUNCIS

 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME

Conselleria d'Infraestructures i Transport

Informació pública del pla de participació pública de l'estudi d'integració paisatgística del projecte 52-C-2021 Millora de la seguretat viària en la CV-15 del PK 53 al 56 i del PK 60 al 61 (Castelló). [2010/8700] (pdf 154KB)

 

32.616

 

Ajuntament de la Pobla de Vallbona

Informació pública del modificat del projecte de reparcel·lació del sector SRC-IBM, Àrea Nord. [2010/9220] (pdf 150KB)

 

32.617

 

Ajuntament de la Pobla de Vallbona

Informació pública del modificat del projecte d'urbanització del sector SRC-IBM, Àrea Nord. [2010/9222] (pdf 150KB)

 

32.618

 

Ajuntament de Pilar de la Horadada

Informació pública de la modificació del Pla Parcial dels Sectors R/III i R/IV del Pla General d'Ordenació Urbana de Pilar de la Horadada (exp. P 02/10). [2010/8646] (pdf 150KB)

 

32.619

 

Ajuntament de Pilar de la Horadada

Aprovació de la modificació puntual número 23 del Pla General d'Ordenació Urbana. [2010/8602] (pdf 144KB)

 

32.620

 

Ajuntament de Tuéjar

Informació pública relativa al Pla General, estudio del paisatge i sostenibilitat ambiental. [2010/8641] (pdf 147KB)

 

32.621

 

César Gilabert Solanes

Informació pública del projecte de reparcel·lació forçosa de l'àrea de repartiment número 1 del Pla General d'Ordenació Urbana de Beniarrés. [2010/8580] (pdf 149KB)

 

32.622

 

Ramón Morell Alemany

Informació pública del programa d'actuació integrada del projecte de reparcel·lacio a l'EN 24 d'Alpatró, (Vall de Gallinera). [2010/9230] (pdf 149KB)

 

32.623

 

 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d'Educació

Adjudicació número CNMY10/IT00D/10. Servici de manteniment i suport de la infraestructura de xarxa de comunicacions de la Conselleria d'Educació i els centres docents dependents d'esta. [2010/8600] (pdf 151KB)

 

32.624

 

Conselleria de Sanitat

Adjudicació provisional número 130/2010. Subministrament i muntatge dels mostradors de control i atenció a l'usuari per al nou Hospital La Fe de València. [2010/9240] (pdf 153KB)

 

32.625

 

Conselleria d'Infraestructures i Transport

Resolució de 26 de juliol de 2010, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, per la qual es fan públiques les adjudicacions dels expedients 2007/09/315 i altres. [2010/8721] (pdf 391KB)

 

32.626

 

Ajuntament de Llíria

Licitació del programa per al desenvolupament per gestió indirecta de l'actuació integrada de la UE-47 «La Sima», en sòl urbà residencial del Pla General. [2010/9182] (pdf 219KB)

 

32.635

 

Ajuntament de Llíria

Licitació del programa per al desenvolupament per gestió indirecta de l'actuació integrada de la UE-29-A «Edeta», en sòl urbà residencial del Pla General. [2010/9181] (pdf 219KB)

 

32.638

 

Universitat Politècnica de València

Adjudicació definitiva número MY10/IUAD/S/24. Subministrament d'un sistema de cromatografia líquida (HPLC) amb detecció d'espectrometria MS/MS de triple quadripol. [2010/8722] (pdf 154KB)

 

32.641

 

Universitat Politècnica de València

Licitació número MY10/ISIRYM/S/37. Adquisició d'un microscopi de rastreig làser confocal [2010/8584] (pdf 184KB)

 

32.642

 

Universitat Politècnica de València

Licitació número MY10/VCI/SE/41. Servici de manteniment d'aparells d'elevació i manutenció. [2010/8592] (pdf 185KB)

 

32.644

 

 C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

Informació pública de la modificació dels estatuts de l'entitat empresarial denominada Federació Empresarial de Centres de Formació de la Comunitat Valenciana (FEVAP). [2010/8569] (pdf 148KB)

 

32.646

 

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

Informació pública de la modificació dels estatuts del Sindicat d'Empleats Públics de la Comunitat Valenciana (SEP-CV). [2010/8570] (pdf 148KB)

 

32.647

 

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

Informació pública de la dissolució de l'organització denominada Associació Valenciana d'Especialistes en Informació/AVEI. [2010/8571] (pdf 146KB)

 

32.648

 

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

Informació prèvia en relació amb l'inici del procediment de regularització o d'extinció de la Fundació per a la Protecció, el Desenvolupament i el Progrés. [2010/8711] (pdf 152KB)

 

32.649

 

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

Resolució de 15 de juliol de 2010, del director general de Justícia i Menor de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la que es resol inscriure la modificació dels estatuts del Col·legi d'Economistes de Castelló de la Plana. [2010/8581] (pdf 195KB)

 

32.650

 

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

Notificació de resolució. Expedient número DENU 376/07. [2010/9242] (pdf 152KB)

 

32.652

 

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

Notificació de resolució. Expedient número DU 414/08. [2010/9243] (pdf 152KB)

 

32.653

 

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

Notificació de resolució. Expedients DENU 289/08 i altres. [2010/9244] (pdf 154KB)

 

32.654

 

Conselleria d'Infraestructures i Transport

Notificació del laude emés per la Junta Arbitral de Transports de València. Expedient número V-616/2009. [2010/8682] (pdf 190KB)

 

32.655

 

Conselleria d'Infraestructures i Transport

Notificació del laude emés per la Junta Arbitral de Transports de València. Expedient número V-674/2009. [2010/8684] (pdf 188KB)

 

32.657

 

Conselleria d'Infraestructures i Transport

Notificació del laude emés per la Junta Arbitral de Transports de València. Expedient número V-677/2009. [2010/8685] (pdf 188KB)

 

32.659

 

Conselleria d'Infraestructures i Transport

Notificació del laude emés per la Junta Arbitral de Transports de València. Expedient número V-323/2009. [2010/8676] (pdf 217KB)

 

32.661

 

Conselleria d'Infraestructures i Transport

Notificació del laude emés per la Junta Arbitral de Transports de València. Expedient número V-442/2009. [2010/8677] (pdf 187KB)

 

32.664

 

Conselleria d'Infraestructures i Transport

Notificació del laude emés per la Junta Arbitral de Transports de València. Expedient número V-506/2009. [2010/8678] (pdf 187KB)

 

32.666

 

Conselleria d'Infraestructures i Transport

Notificació del laude emés per la Junta Arbitral de Transports de València. Expedient número V-557/2009. [2010/8680] (pdf 188KB)

 

32.668

 

Conselleria d'Infraestructures i Transport

Notificació del laude emés per la Junta Arbitral de Transports de València. Expedient número V-614/2009. [2010/8681] (pdf 189KB)

 

32.670

 

Institut Valencià d'Habitatge, SA

Notificació de la resolució. Expedient número A-DAFP-0629/09 i altres. [2010/9245] (pdf 153KB)

 

32.672

 

Empresa General Valenciana del Agua, SA (EGEVASA)

Informació pública de l'actualització de tarifes de subministrament d'aigua potable i manteniment de comptadors a Rótova per a l'any 2010. [2010/9125] (pdf 155KB)

 

32.673

 
 
Torna a l'inici de l'índex