> Índex

Any XL
Divendres, 23 de juny de 2017
Núm. 8069
Descarrega Diari Oficial sencer
I. DISPOSICIONS GENERALS
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 24/2017, de 21 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques de promoció de l'excel·lència acadèmica de l'alumnat universitari de les universitats públiques i dels centres adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana. [2017/5671]
22000
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
DECRET 79/2017, de 16 de juny, del Consell, de modificació del Decret 144/1986, de 24 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova l'estatut de l'entitat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. [2017/5659]
22008
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, convocatòria número 26/2017. [2017/5633]
22011
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 27/2017. [2017/5636]
22015
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament dels Poblets
Convocatòria i bases específiques per a la provisió en propietat d'una plaça d'agent de la policia local pel torn lliure. [2017/5250]
22018
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2017, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es proveeix un lloc de treball anunciat per la Convocatòria 03/2017, de 14 de febrer, de 2017, de la Direcció General de Funció Pública. [2017/5638]
22027
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2017, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es proveeixen diversos llocs de treball anunciats per la Convocatòria 10/2017, de 8 de març de 2017, de la Direcció General de Funció Pública. [2017/5639]
22028
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2017, del rector, per la qual es resol el concurs per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, cap de Secció (PF1364), amb destinació al Servei de Gestió de l'R+D+i d'aquesta universitat, convocat per resolució de 14 de desembre de 2016. (Codi: 2016/P/FC/CM/27). [2017/5262]
22030
 C) ALTRES ASSUMPTES
Institut Valencià de Finances
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2017, del director general de l'Institut Valencià de Finances (IVF), per la qual s'ordena la publicació de la nova relació de llocs de treball de l'IVF, aprovada pel Consell General de l'IVF en la sessió de 31 de març de 2017. [2017/5022]
22031
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es concedeixen beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria d'informàtica en les dependències de la Sotssecretaria de la Presidència de la Generalitat, per als exercicis 2017 i 2018. [2017/5670]
22061
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen les ajudes a consells locals de la joventut per a l'any 2017. [2017/5632]
22063
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Extracte de la Resolució de 5 de juny de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen les ajudes a consells locals de la joventut per a l'any 2017. [2017/5630]
22080
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen les ajudes a associacions juvenils i les entitats prestadores de serveis a la joventut titulars d'escoles d'animació juvenil per a l'any 2017. [2017/5645]
22081
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Extracte de la Resolució de 5 de juny de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen les ajudes a associacions juvenils i les entitats prestadores de serveis a la joventut titulars d'escoles oficials d'animació juvenil per a l'any 2017. [2017/5660]
22096
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es fan públics els crèdits que han de finançar les ajudes convocades mitjançant la Resolució de 28 de desembre de 2016, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones a la Comunitat Valenciana. [2017/5647]
22097
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2017, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes d'educació per a la ciutadania global en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2017/5548]
22098
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
Extracte de la Resolució de 19 de juny de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2017, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes d'educació per a la ciutadania global en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2017/5664]
22122
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2017 subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits. [2017/5549]
22124
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
Extracte de la Resolució de 19 de juny de 2017, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2017, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits. [2017/5662]
22142
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2017, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per la qual es convoquen ajudes en el marc del Programa d'assessorament a empreses en matèria d'internacionalització, «Xec Tutories Internacionalització», amb càrrec al pressupost de l'exercici 2017. [2017/5619]
22144
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
Extracte de la Resolució d'1 de juny de 2017, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, per la qual es convoquen ajudes en el marc del Programa d'assessorament a empreses en matèria d'internacionalització, «Xec tutories internacionalització», amb càrrec al pressupost de l'exercici 2017. [2017/5613]
22160
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2017, de la presidència de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica, en el marc del Fons de Promoció previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2017. [2017/5566]
22161
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
Extracte de la Resolució de 13 de juny de 2017, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, per la qual es convoca una línia de finançament destinat al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica, en el marc del Fons de Promoció previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2017. [2017/5565]
22176
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Servei Valencià d'Ocupació i Formació
RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2017, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'efectua la segona convocatòria per a l'exercici 2017 de les subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d'ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 5/2015, de 5 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. [2017/5606]
22178
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Extracte de la Resolució de 20 de juny de 2017, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'efectua la segona convocatòria per a l'exercici 2017 de les subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d'Ocupació i Desenvolupament Local a la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 5/2015, de 5 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. [2017/5682]
22183
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Servei Valencià d'Ocupació i Formació
RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2017, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les subvencions destinades a la contractació de persones desocupades de com a mínim 30 anys d'edat, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. [2017/5666]
22184
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Extracte de la Resolució de 21 de juny de 2017, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les subvencions destinades a la contractació de persones desocupades de 30 anys d'edat, com a mínim, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. [2017/5665]
22190
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 18 de maig de 2017, del vicerector d'Internacionalització i Cooperació, per la qual es convoca i publiquen les bases de la convocatòria Premis InnovatiOnt 2017 a l'excel·lència dels treballs de fi de grau de la càtedra universitària Ajuntament d'Ontinyent - Caixa Ontinyent - ESET per a la innovació i configuració de territoris intel·ligents InnovatiOnt. [2017/5681]
22191
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoca l'acció concertada per a la gestió, l'organització i la tramitació dels desplaçaments de persones en tractament de la malaltia renal crònica avançada mitjançant hemodiàlisi. [2017/5528]
22192
 C) ALTRES ASSUMPTES
Servei Valencià d'Ocupació i Formació
ACORD de 19 de juny de 2017, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, de declaració d'urgència del termini de justificació de remissió dels justificants dels pagaments efectuats previstos en l'article 16.4 de l'Ordre 24/2016, de 2 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels projectes T'Avalem en desplegament del programa mixt d'Ocupació-Formació Garantia Juvenil. [2017/5644]
22206
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjat de Primera Instància número 03 de Dénia
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 1358/2015. [2017/5016]
22208
Jutjat de Primera Instància número 06 d'Elx
Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 448/2016 [2017/5011]
22209
Jutjat de Primera Instància número 06 d'Elx
Notificació de la sentència dictada en el procediment de liquidació de societat de guanys número 1002/2016. [2017/5013]
22210
Jutjat de Primera Instància número 06 d'Elx
Notificació de la sentència dictada en el procediment de jurisdicció voluntària. General número 149/2017. [2017/5014]
22212
Jutjat de Primera Instància número 06 d'Elx
Notificació de la sentència dictada en el procediment de modificació de mesures contenciós número 1447/2016. [2017/5020]
22213
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament d'Orba
Informació pública de l'aprovació inicial del Projecte de modificació puntual de les normes subsidiàries. [2017/4876]
22214
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de la Jana
Informació pública de la modificació puntual número 3 de les normes subsidiàries. [2017/5627]
22215
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Nules
Informació pública de la modificació puntual número 1/2016 del PGMOU modificació NNUU zona indústria exitent, articles 262 i 264. [2017/4904]
22216
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Licitació número CNMY17/07-7/38. Servei de bugaderia en la residència i centre de dia per a persones majors dependents Pintor Sala, d'Alcoi. [2017/4898]
22217
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
Resolució de 23 de maig de 2017, del sotssecretari, per la qual s'estima el recurs de reposició interposat contra la licitació número CNMY16/0303/92, redacció del projecte de construcció de col·lector de pluvials a Catadau, i es desisteix del procediment de contractació. [2017/4840]
22220
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
Formalització del contracte número CNMY16/0301/81. Gestió i manteniment del Banc de Dades de Biodiversitat de la Comunitat Valenciana 2017-2019. [2017/4885]
22222
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Licitació número 239/2017. Subministrament d'una sala digital de radiologia general, amb suspensió de sostre, per a l'àrea d'urgències de l'Hospital d'Alcoi. [2017/4860]
22223
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Licitació número CNMY 205/2017. Adquisició d'1 estació d'anestèsia d'alta gamma (Servei d'Anestèsia de l'HGUCS) i 2 equips d'ecografia d'alta gamma (Servei Radiologia de l'HGUCS). [2017/4871]
22225
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Licitació número 235/2017. Arrendament sense opció de compra d'un ecocardiògraf per al Servei de Pediatria de l'Hospital del Baix Segura del Departament de Salut d'Orihuela. [2017/4899]
22227
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Licitació número 226/2017. Servei d'arquitectura i enginyeria per equip facultatiu per a la redacció dels projectes i direcció de les obres, així com dels possibles modificats, per a la reestructuració i unificació dels laboratoris en la planta primera i segona del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana.   [2017/5608]
22229
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Institut Cartogràfic Valencià
Correcció d'errades de la licitació número CTM-5/2017. Treballs d'actualització i revisió, mitjançant restitució i edició, de 136.000 hectàrees de la base cartogràfica 1:5.000 de la Comunitat Valenciana. [2017/5558]
22232
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Ajuntament d'Alzira
Formalització del contracte número 672/2017. Construcció d'un grup de nínxols (112) Pla de la Murta en cementeri municipal. [2017/5588]
22233
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Universitat Politècnica de València
Resolució de 9 de juny de 2017, del rector, per la qual nomena els membres de la mesa de contractació administrativa. [2017/5509]
22234
Torna a l'inici de l'índex