> Índex

Any XL
Dilluns, 25 de setembre de 2017
Núm. 8134
Descarrega Diari Oficial sencer
I. DISPOSICIONS GENERALS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
ORDRE 9/2017, de 19 de setembre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la intervenció arquitectònica en locals destinats a la prestació d'assistència sanitària per part d'aquesta conselleria, en municipis de la Comunitat Valenciana. [2017/8284]
33881
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
CORRECCIÓ d'errades de les ordres 14/2017 i 15/2017, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per les quals es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 2/16, i torn de promoció interna, convocatòria 3/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2017/8290]
33893
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d'accés al grup C, subgrup C1, pel torn lliure, sector d'administració especial, escala tècnica bàsica d'investigació, convocades per la Resolució de 16 de maig de 2017. [2017/8041]
33895
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs públic per a cobrir places de personal laboral docent contractat a temps parcial (professorat associat laboral - convocatòria ordinària núm. 3. Curs acadèmic 2017-2018). [2017/8202]
33905
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament d'Alacant
Ampliació de l'oferta d'ocupació dels processos selectius en curs de sergent, caporal i bomber, per a l'any 2017. [2017/7994]
33914
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual se citen les persones interessades en el procediment ordinari número 2/000219/2017 a comparéixer en la via jurisdiccional. [2017/8289]
33915
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual se citen les persones interessades en el procediment de drets fonamentals número 503/2017 a comparéixer en la via jurisdiccional. [2017/8292]
33916
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Especial Alpe, de Torrevieja. [2017/8039]
33917
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització d'activitats complementàries dirigides a l'alumnat escolaritzat en centres d'Educació Especial o en unitats d'Educació Especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a l'exercici 2017. [2017/8230]
33919
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a mancomunitats que presten serveis mancomunats d'arxiu a la Comunitat Valenciana. [2017/8244]
33929
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les subvencions per a la realització d'activitats de foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana. [2017/8264]
33938
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 19 de setembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització d'activitats complementàries dirigides a l'alumnat escolaritzat en centres d'Educació Especial o en unitats d'Educació Especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a l'exercici 2017. [2017/8249]
33952
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 19 de setembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a mancomunitats que presten serveis mancomunats d'arxiu a la Comunitat Valenciana. [2017/8275]
33953
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 20 de setembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les subvencions per a la realització d'activitats de foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana. [2017/8305]
33954
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Miguel Hernández d'Elx
Extracte de la Resolució de 27 de juliol de 2017, del rector, per la qual es convoca el programa de mobilitat internacional Erasmus + mobilitat pràctiques per al curs 2017-2018. [2017/8266]
33955
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2017, del director general de Relacions amb les Corts, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es publica el conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i l'Ajuntament de les Alqueries per a la creació d'una escola infantil de primer cicle denominada Virgen del Niño Perdido, de titularitat municipal a l'esmentada localitat. [2017/8023]
33956
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, de convocatòria d'eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, any 2017. [2017/8277]
33960
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableix la data per a la realització de la prova de certificació del nivell B1 d'anglés en la convocatòria extraordinària de 2017 en l'Escola Oficial d'Idiomes de València per a aquelles persones afectades per les incidències de la vaga de professorat d'EOI del 6 de setembre de 2017. [2017/8315]
33982
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2017, de la directora general de Justícia de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es resol inscriure la modificació dels Estatuts del Consell de Col·legis Oficials d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de la Comunitat Valenciana i es disposa la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. [2017/8214]
33984
 C) ALTRES ASSUMPTES
Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències
RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2017, del director general de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de 31 d'agost de 2017, del Gabinet Tècnic de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana, pel qual s'adopten les recomanacions per a la coordinació de les policies locals en relació a l'amenaça per terrorisme gihadista. [2017/8179]
33987
 C) ALTRES ASSUMPTES
Agència Valenciana del Turisme
RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2017, del president de l'Agència Valenciana del Turisme, de concessió dels Premis Turisme Comunitat Valenciana en la seua edició corresponent a 2016. [2017/8187]
33989
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament d'Elx
Informació pública del compte de liquidació definitiva de la unitat d'execució 1 del sector E-41 del Pla general. [2017/8059]
33991
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
Licitació número CNMY17/0303/144. Obres de millora de l'evacuació d'aigües pluvials al cementeri de San Isidro. [2017/8050]
33992
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
Licitació número CNMY17/0201/108. Obra del projecte de connexió entre ramals de la xarxa secundària dels sectors 17 a 31 per a garantir el subministrament d'aigua en el Primer Canal de Llevant, terme municipal d'Elx. [2017/8051]
33994
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
Licitació número CNMY17/0302/119. Subministrament de dues cabines tècniques per a constituir dues estacions remotes per a la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica. [2017/8052]
33996
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
Licitació número CNMY17/0201/1. Estudi de l'estructura i evolució de les poblacions de rossellona i tellina en les zones de la costa compresa entre l'escullera nord de la platja de Pinedo i el cap de Sant Antoni i dels paràmetres mediambientals de les zones mencionades. Cofinançat pel Fons Europeu Marítim de la Pesca (FEMP). [2017/8053]
33998
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY17/CS00D/44. Servei de neteja a la Ciutat de la Pilota de Moncada. [2017/8098]
34000
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Designació dels membres de la mesa de contractació permanent per a les licitacions del servei de bar cafeteria dels centres docents públics no universitaris de la província de València. Licitació número V02-2017. [2017/8317]
34002
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Adjudicació i formalització del contracte número 76/2017. Servei per a realitzar el desenvolupament de mètodes analítics i l'anàlisi de mostres del programa BIOVAL, per a la determinació de metabòlits dels plaguicides, ftalats, i els seus metabòlits, derivats hidroxilats dels hidrocarburs aromàtics policíclics i fenols amb activitat de disruptora endocrina. [2017/7993]
34003
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Licitació número 296/2017. Subministraments d'hemostàtics absorbibles i segelladors quirúrgics per a l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València. [2017/8017]
34004
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Licitació número 447/2017. Subministrament d'equipament quirúrgic per al Departament de Salut de València Arnau de Vilanova - Llíria. [2017/8308]
34006
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Licitació número 450/2017. Subministrament d'equipament d'electromedicina per al Departament de Salut València Arnau de Vilanova - Llíria. [2017/8309]
34008
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
Formalització del contracte número CNMY17/13410/006. Servei d'avaluació final del III Pla director de la cooperació valenciana 2014-2017 i elaboració d'un manual de gestió de l'avaluació i una base de dades per a la sistematització de la informació, que permeta la millora dels processos d'avaluació, amb clàusules socials i d'igualtat de gènere. [2017/8167]
34010
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Corts Valencianes
Adjudicació i formalització del contracte número CVI-1/2017. Subministrament i manteniment de llicències de productes Microsoft, mitjançant la modalitat Enterprise Agreement Subscription. [2017/8060]
34011
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària
Formalització del contracte número IV-MY017/2017. Subministrament de mobiliari divers per als centres de l'IVASS per a l'exercici 2017. [2017/8019]
34012
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Consorci Hospital General Universitari de València
Licitació número L-OB-25-2017. Obres de reforma del Servei d'Anatomia Patològica. [2017/8144]
34015
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Informació pública del projecte tècnic i l'estudi d'impacte ambiental per a l'autorització d'explotació de recursos de la secció A de la Llei de mines denominada Indalva, número 921, al terme municipal de San Miguel de Salinas. Expedient número MIEXPA 2015/6/03. [2017/8280]
34017
 C) ALTRES ASSUMPTES
Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana
Informació pública del projecte de construcció, estudi d'impacte ambiental i estudi d'integració paisatgística del projecte de les obres de reforma de l'EDAR de Villena i tractament terciari. [2017/8054]
34018
 C) ALTRES ASSUMPTES
Ajuntament de Vila-real
Informació pública de l'actualtizació del Pla acústic municipal. [2017/8037]
34019
Torna a l'inici de l'índex