> Índex

Any XLI
Dimarts, 16 de gener de 2018
Núm. 8213
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament d'Albuixech
Oferta d'ocupació pública per a l'any 2017. [2018/318]
2751
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament d'Alfafar
Convocatòria i bases de l'oposició per a la provisió en propietat per torn lliure d'una plaza (30 F) d'agent de policia local. [2017/11761]
2752
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament d'Alfafar
Convocatòria i bases del concurs oposició per a la provsió en propietat d'una plaça d'oficial de policia local, promoció interna. [2017/11777]
2753
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2018, de la Universitat d'Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en les proves selectives per a l'ingrés en l'escala tècnic o tècnica mitjà (referència B01/17), per a ocupar llocs d'administració especial, sector esports, en el Servei d'Esports, pel sistema general d'accés lliure. [2018/191]
2754
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2018, de la Presidència de la Generalitat, per la qual nomena personal eventual. [2018/239]
2756
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual se citen les persones interesssades en el procediment ordinari número 2/000311/2017 a comparéixer en la via jurisdiccional. [2018/303]
2757
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual se citen les persones interessades en el procediment ordinari número 2/000349/2017 a comparéixer en la via jurisdiccional. [2018/305]
2758
 C) ALTRES ASSUMPTES
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es publica la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis d'aquesta universitat. [2017/11693]
2759
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de novembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'adjudiquen subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical. [2018/345]
2946
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2017, de rectificació de la Resolució de 17 de novembre de 2017, de la directora general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes del Programa de suport a la implantació d'informe d'avaluació d'edificis, convocades mitjançant la Resolució de 22 de maig de 2017, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. [2018/313]
2947
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'aprova la bandera del municipi de Vallés. [2017/11772]
2949
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2018, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es publica el Conveni marc entre Ciutat de les Arts i les Ciències, SA, la Fundació Oceanogràfic de la Comunitat Valenciana i la Fundació de la Comunitat Valenciana Hospital General per a la Investigació Biomèdica, Docència i Desenvolupament de les Ciències de la Salut, per a la col·laboració en el projecte «Genètica molecular». [2018/97]
2950
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2017, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de la declaració d'impacte ambiental corresponent a l'expedient 33/12-AIA Picassent. [2017/11664]
2956
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2017, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de la declaració d'impacte ambiental corresponent a l'expedient 89/16-AIA, Marines. [2017/11680]
2967
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2017, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de la declaració d'impacte ambiental corresponent a l'expedient 71/14-AIA València, Paterna, San Antonio de Benagéber i l'Eliana. [2017/11690]
2973
 C) ALTRES ASSUMPTES
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2017, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s'acorda fer públic el pressupost d'aquesta universitat per a l'exercici econòmic 2018. [2017/11785]
2979
 C) ALTRES ASSUMPTES
Consorci Espacial Valencià
RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017, de la Presidència del Consorci Espacial Valencià, per la qual es dóna publicitat a dues delegacions de competències de la Junta de Govern. [2017/11743]
2981
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjat de Primera Instància número 07 de Castelló de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 1180/2016. [2017/11362]
2982
Jutjat de Primera Instància número 24 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment de guarda i custòdia número 274/2017. [2018/317]
2985
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament d'Orihuela
Informació pública de la modificació puntual de l'estudi de detall de la parcel·la número 1 sector El Recreo, de Playa Flamenca, del Pla general municipal d'ordenació urbana. [2018/332]
2986
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Formalització del contracte número CNMY17/IN10S/22. Direcció d'obra per arquitecte, direcció d'execució de l'obra per arquitecte tècnic i coordinació de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra Construcció CEIP Nou Núm. 103 de València, que albergarà 9 unitats d'educació infantil, 18 unitats d'educació primària, menjador escolar i habitatge per a conserge. [2018/258]
2987
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Licitació número 281/2017. Acord marc per al subministrament de vàlvules cardíaques. [2018/277]
2988
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Licitació número 16/2018. Subministrament de gasos medicinals i medicaments, botelles i servei de gestió integral de gasos. [2018/315]
2991
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Licitació número 64/2018. Obra per a l'ampliació de la Unitat de Radiofarmàcia del Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital Universitari de Sant Joan d'Alacant. [2018/236]
2994
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Licitació número 347/2017. Contractació d'una assegurança de responsabilitat civil directa de l'assegurat i subsidiària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en els processos penals (lot 1), i també l'aportació d'informes pericials relatius a reclamacions de responsabilitat patrimonial (lot 2). [2018/273]
2996
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Licitació número 58/2018. Servei de digitalització de les històries clíniques de l'Hospital General Universitari d'Elda [2018/290]
3001
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Institut Valencià d'Investigacions Agràries
Licitació número 004/2017. Servei de neteja dels centres de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries a Moncada, Segorbe i Sueca. [2018/346]
3003
 C) ALTRES ASSUMPTES
Empresa General Valenciana del Agua, SA (EGEVASA)
Informació pública de l'actualització de tarifes de subministrament d'aigua potable i clavegueram de Novetlè. [2018/196]
3005
 C) ALTRES ASSUMPTES
Global Omnium Medioambiente, SA
Informació pública de l'actualtizació de tarifes de subministrament d'aigua potable i clavegueram de Miramar. [2018/257]
3007
Torna a l'inici de l'índex