> Índex

Any XLI
Dimecres, 26 de setembre de 2018
Núm. 8391
Descarrega Diari Oficial sencer
I. DISPOSICIONS GENERALS
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
ORDRE 24/2018, de 18 de setembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió ajudes per a la informatització i automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió a1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/V1, en el marc del Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020. [2018/8878]
38915
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de facultatiu o facultativa especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual fa pública la resolució provisional del concurs de trasllats convocat per la Resolució de 28 de setembre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics. [2018/8842]
38933
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de facultatiu o facultativa especialista en Bioquímica Clínica d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual fa pública la resolució provisional del concurs de trasllats convocat per la Resolució de 21 de novembre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics. [2018/8846]
38940
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifiquen els llocs de realització de la prova inclosos en les resolucions de 31 de juliol de 2018, per les quals s'aprova el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició, tant pel torn d'accés lliure com de promoció interna, per a la provisió de vacants de zelador o zeladora d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2018/8856]
38942
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual se suspén l'efectivitat de la Resolució de 31 d'agost de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es publica l'adjudicació definitiva del concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en medicina interna d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per Resolució de 20 d'octubre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics, i es retrotauen actuacions. [2018/8859]
38943
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament d'Orpesa
Nomenament de funcionària de carrera. [2018/8754]
38944
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2018, de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses, la composició de la comissió de selecció i la data prevista per a l'acte de constitució de la comissió de selecció d'una plaça de professorat contractat doctor (DC04302) en règim de contractació laboral, convocada per Resolució de 21 de maig de 2018. [2018/8831]
38945
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2018, de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la relació definitiva de personas aspirants admeses i excloses, la composició de la comissió de selecció i la data prevista per a l'acte de constitució de la comissió de selecció d'una plaça de professorat contractat doctor (DC04478) en règim de contractació laboral, convocada per Resolució de 21 de maig de 2018. [2018/8832]
38947
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 24 de septiembre de 2018, de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses, la composició de la comissió de selecció i la data prevista per a l'acte de constitució de la comissió de selecció d'una plaça de professorat contractat doctor (DC04477) en règim de contractació laboral, convocada per Resolució de 21 de maig de 2018. [2018/8834]
38949
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2018, de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la relació definitiva de personas aspirants admeses i excloses, la composició de la comissió de selecció i la data prevista per a l'acte de constitució de la comissió de selecció d'una plaça de professorat contractat doctor (DC04212) en règim de contractació laboral, convocada per Resolució de 21 de maig de 2018. [2018/8835]
38951
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic o tècnica especialista de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Mecanismos moleculares que regulan el establecimiento de diversidad celular en la neocorteza de mamíferos. CPI-18-283», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2018/8769]
38953
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 14 setembre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora doctor júnior d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Grup d'estudis històrics sobre les transicions i la democràcia (GEHTID). CPI-18-284. Programa Prometeu per a grups d'investigació d'Excel·lència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport». GVPROMETEO2016-108. [2018/8770]
38958
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2018-2019. Convocatòria número 16. [2018/8656]
38963
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Unidad de Excelencia "María de Maeztu" (2016-2019) MDM-2015-0538. CPI-18-285», finançat pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. [2018/8771]
38996
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2018, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València, por la qual es modifica la composició de diverses comissions de selecció incloses en les ofertes d'ocupació pública de 2016 i 2017. [2018/8804]
39001
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2018, de la Universitat Jaume I, per la qual nomena María de los Reyes Grangel Seguer professora titular d'universitat en l'àrea de coneixement de Llenguatges i Sistemes Informàtics. [2018/8679]
39003
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual se citen les persones interessades en el procediment abreujat número 581/18 del Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de València perquè compareguen en la via jurisdiccional. [2018/8778]
39004
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2018, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'autoritza l'augment del grau alcohòlic volumètric natural durant la campanya vitivinícola 2018-2019. [2018/8844]
39005
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2018, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia per al canvi topològic de la línia elèctrica d'alta tensió 220 kV, simple circuit, ST el Palmerar - ST Salades, desconnectant-se d'aquesta última i passant a la nova ST Torrellano en lloc de la ST Salades, situada en el terme municipal d'Elx, província d'Alacant, s'aprova el projecte d'execució de modificació i es declara, en concret, la utilitat pública de la instal·lació a modificar. Expedient ATLIRE/2012/15/03. [2018/8728]
39007
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària El Vedat de Torrent. [2018/8848]
39019
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació de Formació Professional denominat Everis School Alicante, a la localitat d'Alacant. [2018/8845]
39021
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil i Primària denominat Home School Internacional a Paterna. [2018/8847]
39023
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l'autorització d'obertura i funcionament als centres docents privats d'Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana que figuren en l'annex. [2018/8841]
39025
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual s'autoritza la renovació de les entitats vinculades al Centre Específic d'Educació a Distància. [2018/8818]
39027
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
CORRECCIÓ d'errades del Decret 123/2017, de 22 de setembre, del Consell, pel qual s'aproven les bases reguladores i es concedeixen ajudes per a la realització d'actuacions per a pal·liar els danys produïts per les fortes pluges ocorregudes en la Comunitat Valenciana els mesos de novembre i desembre de 2016. [2018/8912]
39028
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2018, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual accepta la renúncia d'Isabel Andrea Pérez Girbes a la beca per a la realització de pràctiques professionals en promoció lingüística en les dependències de la Direcció General de Política Lingüística. [2018/8735]
39029
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
ORDRE 6/2018, de 14 de setembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa al Comité d'Entitats Representants de Minusvàlids de la Comunitat Valenciana (CERMI CV) per a la promoció sociocultural de la Comunitat Valenciana. [2018/8749]
39030
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2018, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Generalitat, en relació amb el Decret llei 2/2018, d'11 de maig, del Consell, de modificació de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana. [2018/8719]
39042
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2018, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Generalitat, en relació amb la Llei 5/2018, de 6 de març de la Generalitat, de l'Horta de València [2018/8720]
39043
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2018, de la Direcció General per a l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual s'aproven les bases generals i la convocatòria de la segona prova de renovació de l'acreditació del personal del servei específic d'admissió de les persones aspirants aptes de la convocatòria de desembre de 2010. [2018/8829]
39044
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2018, del director general de Comerç i Consum, per la qual es publica l'extracte de resolucions corresponents a les sol·licituds de modificació de tarifes sobre les quals ha informat la Comissió de Preus de la Generalitat Valenciana en la reunió del dia 11 de juliol de 2018. [2018/8870]
39050
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2018, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual es convoca la realització de diverses proves tendents a l'obtenció o renovació de certificats acreditatius de formació en matèria de transports per a l'any 2019. [2018/8744]
39052
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 01 de Paterna
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 52/2012. [2018/8757]
39057
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
Informació pública de la declaració d'interés comunitari per a una atribució d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a l'ampliació d'un celler per a elaboració de vins, al terme municipal de la Font de la Figuera. Expedient 2018/0167. [2018/8722]
39058
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
Informació pública de la declaració d'interés comunitari per a una atribució d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a l'ampliació de les instal·lacions d'un celler d'elaboració de vins, al terme municipal de Fontanars dels Alforins, ubicada en el polígon 19, parcel·la 17. Expedient 2018/0187. [2018/8724]
39059
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
Informació pública de la declaració d'interés comunitari per a una atribució d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a activitat d'estació de subministrament de carburants i serveis associats (expedient 2018/0168), al terme municipal d'Onda, ubicada a les parcel·les 36, 37 i 38 del polígon 9. [2018/8753]
39060
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Benicarló
Aprovació definitiva de l'estudi de detall per a la modificació de l'alineació de la rotonda de l'avinguda Illes Columbretes amb el carrer de Peníscola i la regularització de llindars en l'àmbit PAI sector 5 Solaes i part del sol urbà (exp. MPG/3397-Urbanisme). [2018/8699]
39061
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Cocentaina
Aprovació de l'informe ambiental i territorial estratègic de l'estudi de detall de reajustament d'alineacions del carrer ES del pla parcial Llaona. [2018/8756]
39063
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Cocentaina
Informació pública de l'estudi de detall de reajustament d'alineacions del carrer ES del Pla parcial Llaona. [2018/8793]
39064
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de la Torre de les Massanes
Informació pública de la modificació puntual número 1 de les normes subsidiàries de planejament. [2018/8746]
39065
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
Adjudicació i formalització del contracte número CNMY18/0301/32 Actuacions d'infraestructura hidràulica per a la restauració del funcionament de la Gola de Quartell per al control dels nivells d'aigua en el LIC/ ZEPA d'Almenara. [2018/8689]
39066
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Institut Valencià d'Art Modern, IVAM
Formalització del contracte número 74/2018. Servei d'agència de viatges en l'IVAM basat en l'Acord marc 2/17 CC, de prestació del servei d'agència de viatges de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental. [2018/8730]
39067
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
Informació pública del Projecte de modificació de l'Ordre 5/2016, de 5 de juliol, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a les mancomunitats de municipis i als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a la realització d'actuacions relacionades amb el desenvolupament i la difusió de l'Estatut d'Autonomia i la recuperació i divulgació del dret foral civil valencià. [2018/8812]
39068
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Informació pública del Projecte d'ordre de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per la qual es dicten normes de funcionament del Registre oficial de contractes de la Generalitat. [2018/8755]
39069
Torna a l'inici de l'índex