> Índex

Any XLI
Dimecres, 5 de desembre de 2018
Núm. 8438
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2018, del tribunal del concurs oposició per a la provisió pel torn lliure, de tècnic o tècnica especialistes en radiodiagnòstic d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució provisional del concurs oposició. [2018/11222]
46657
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2018, del tribunal del concurs oposició per a la provisió pel torn de promoció interna, de tècnic o tècnica especialistes en radiodiagnòstic d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució provisional del concurs oposició. [2018/11223]
46678
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA)
Resultat definitiu del procés de selecció per a la provisió, per promoció interna, d'una plaça de caràcter indefinit d'auditor o auditora interns. [2018/11322]
46681
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària
RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2018, del director general de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària (IVASS), per la qual es modifiquen les bases i es convoca la primera actualització de la borsa d'ocupació temporal de les categories de cuidador o cuidadora, infermer o infermera i cuiner o cuinera convocada per mitjà de la Resolució de 20 de març de 2017. [2018/11341]
46682
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Pilar de la Horadada
Bases del concurs oposició per a la provisió d'onze places de funcionaris o funcionàries de carrera amb la categoria d'ajudants d'oficis diversos, pel torn lliure. [2018/10903]
46696
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Diputació Provincial d'Alacant
Bases i convocatòria del concurs oposició per a cobrir quatre places de tècnic o tècnica de suport, pel torn de promoció interna. [2018/10898]
46697
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Hacking the mediterranean economy through the creative and cultural sector - Chebec. CPI-18-434». [2018/11231]
46698
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora doctors sèniors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Unidad de Excelencia «María de Maeztu» (2016-2019) MDM-2015-0538. CPI-18-435». [2018/11232]
46703
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Perovskite thin-film photovoltaics (PERTPV). CPI-18-436». [2018/11249]
46708
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per a funcionaris i funcionàries del grup C (subgrup C1) de l'escala de suport administratiu, i del grup C (subgrup C2) de l'escala auxiliar bàsica de suport administratiu, per a diversos llocs de coordinador o coordinadora de serveis i de conserge, d'administració general. [2018/11221]
46713
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 28 de novembre 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Grup d'estudis històrics sobre les transicions i la democràcia (GEHTID).CPI-18-443». Programa Prometeu per a grups d'investigació d'Excel·lència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (GVPROMETEO2016-108). [2018/11233]
46718
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca concurs públic per a cobrir places de personal docent contractat a temps complet de caràcter temporal. Convocatòria ordinària núm. 7, curs acadèmic 2018-2019. [2018/11275]
46723
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Ajuntament de Beniarrés
Nomenament de personal funcionari per a cobrir la plaça de tècnica o tècnic de gestió econòmica i comptable, grup A2. [2018/10962]
46732
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2018, de la Universitat d'Alacant, per la qual s'adjudiquen places de professorat contractat doctor. [2018/11124]
46733
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2018, de la Universitat d'Alacant, per la qual es nomenen catedràtica i catedràtic d'universitat. [2018/11251]
46734
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2018, de la directora general d'Infància i Adolescència, per la qual es concedeixen dues beques per a la realització de pràctiques professionals, a partir de l'exercici 2018. [2018/11342]
46735
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de concessió de les ajudes convocades per Resolució de 29 de desembre de 2017, del director general de Comerç i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2018 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania, a l'empara de l'Ordre 14/2016, de 5 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania, títol II, capítol II, article 20.1. [2018/11362]
46740
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018. [2018/11326]
46754
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
ORDRE 9/2018, de 21 de novembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a l'Ajuntament de Morella, per a la promoció sociocultural de la Comunitat Valenciana. [2018/10940]
46764
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Servei Valencià d'Ocupació i Formació
RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova l'augment de l'import global màxim establit en la Resolució de 29 de desembre de 2017, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les subvencions destinades al Programa de foment del treball autònom, regulades en l'Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del Programa de foment de l'ocupació dirigida a l'emprenedoria. [2018/11203]
46776
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Extracte de la Resolució de 29 de novembre de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova l'augment de l'import global màxim establit en la Resolució de 29 de desembre de 2017, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les subvencions destinades al Programa de foment del treball autònom, regulades en l'Ordre 18/2017. [2018/11290]
46777
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 22 de novembre de 2018, del degà de la Facultat de Dret, per la qual es convoca i s'estableixen les bases reguladores del IX Concurs de Debats Les Regles del Joc, de la Facultat de Dret, curs 2018/19. [2018/11288]
46778
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
DECRET 215/2018, de 30 de novembre, del Consell, pel qual es concedeix la Distinció per la Defensa dels Drets i Llibertats Constitucionals a Pascual Sala Sánchez. [2018/11372]
46779
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
DECRET 216/2018, de 30 de novembre, del Consell, pel qual es concedeix la Distinció per la Defensa dels Drets i Llibertats Constitucionals a la plataforma Mesa Estatal pel Blindatge de les Pensions (MERP). [2018/11374]
46780
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
ACORD de 23 de novembre de 2018, del Consell, pel qual es declara l'ocupació urgent dels béns i drets subjectes a l'execució del projecte modificat, promogut per l'EMSHI, núm. 1 de la Presa (Manises) a la xarxa metropolitana d'aigua en alta, tram I, fase 2 (PI 02/2012 TI ampliació). [2018/11301]
46781
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2018, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'atorga la declaració d'itinerari d'interés turístic local de la Comunitat Valenciana a la Ruta de las Ermitas de Ayora. [2018/10900]
46785
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2018, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'atorga la declaració de festa d'interés turístic provincial de la Comunitat Valenciana al Desembarcament - Festes de Moros i Cristians del Campello. [2018/10901]
46786
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2018, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Generalitat, en relació amb la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, gestió administrativa i financera i de organització de la Generalitat. [2018/10518]
46787
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2018, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Generalitat, en relació amb la Llei 3/2018, de 16 de febrer, de la Generalitat, per la qual es modifiquen els articles 17, 18 i 22, i la disposició transitòria quarta, de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana. [2018/10520]
46790
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat - Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
ACORD de 30 de novembre de 2018, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament 106/2018 per obligacions contretes en 2017 i 2018. [2018/11316]
46791
 C) ALTRES ASSUMPTES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
ACORD de 30 de novembre de 2018, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament 94/2018 per obligacions contretes en 2014, 2016 i 2018. [2018/11304]
46792
 C) ALTRES ASSUMPTES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
ACORD de 30 de novembre de 2018, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament 104/2018 per obligacions contretes en 2016, 2017 i 2018. [2018/11334]
46793
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2018, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es ratifica l'adhesió del municipi de Paterna a l'Autoritat de Transport Metropolità de València. [2018/11266]
46794
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 02 de Quart de Poblet
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 438/2017. [2018/10909]
46795
Jutjat de Primera Instància número 01 de Sueca
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 432/2017. [2018/10923]
46796
Jutjat de Primera Instància número 02 de Dénia
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 657/2017. [2018/10913]
46797
Jutjat de Primera Instància número 02 de Torrent
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 466/2017. [2018/10804]
46798
Jutjat de Primera Instància número 03 d'Alcoi
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 255/2017. [2018/10895]
46799
Jutjat de Primera Instància número 03 de Gandia
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 684/2017. [2018/10908]
46800
Jutjat de Primera Instància número 07 de Castelló de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el procediment de mesures número 870/2018. [2018/10904]
46801
Jutjat de Primera Instància número 24 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 503/2018. [2018/10882]
46802
Jutjat de Primera Instància número 24 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment de guarda i custòdia número 65/2018. [2018/10921]
46803
Jutjat de Violència sobre la Dona número 01 de Gandia
Notificació de la sentència dictada en el procediment de modificació de mesures número 46/2018. [2018/10875]
46804
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Dénia
Informació pública de les modificacions al Pla general estructural VP2017 i pla de mobilitat. [2018/11274]
46806
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de l'Atzúbia
Informació pública de la modificació de la versió provisional del Pla general d'ordenació urbana. [2018/10925]
46807
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Palmera
Informació pública de la modificació puntual número 1 de l'ordenació detallada del Pla parcial sector Residencial Nord. [2018/10927]
46808
Torna a l'inici de l'índex