> Índex

Any XLI
Divendres, 14 de desembre de 2018
Núm. 8444
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destinació a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos A2-11, superior de gestió en enginyeria tècnica de telecomunicacions de l'Administració de la Generalitat, sector administració especial, torn d'accés lliure. Convocatòria 11/15. [2018/11686]
48289
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament d'Albalat dels Sorells
Oferta d'ocupació pública per a l'any 2018. [2018/11225]
48291
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament d'Algemesí
Oferta d'ocupació pública corresponent a l'exercici 2018. [2018/11250]
48292
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2018, de la Universitat d'Alacant, per la qual es disposa la publicació de l'ampliació de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2018, del personal docent i investigador. [2018/11525]
48293
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «UE_SRIC_Sprinters addresses sports in natural protected areas. CPI-18-444». [2018/11585]
48295
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Evolución y salud. Evolución experimental y resistencia a antibióticos y antivirales. CPI-18-446». Programa Prometeu per a grups d'investigació d'Excel·lència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2016-122). [2018/11588]
48300
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Atmosphere Space Interactions Monitor (ASIM) operaciones y explotación científica. Participación española en Xipe Phase B. CPI-18-448», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2018/11592]
48305
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es publica l'adjudicació definitiva del concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialistes en medicina intensiva d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per Resolució de 20 d'octubre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics. [2018/11528]
48310
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es publica l'adjudicació definitiva del concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialistes en angiologia i cirurgia vascular d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per Resolució de 13 d'octubre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics. [2018/11530]
48315
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es publica l'adjudicació definitiva del concurs de trasllats per a cobrir diverses places de tècnic o tècnica especialistes en anatomia patològica d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per Resolució de 17 de novembre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics. [2018/11533]
48318
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Ajuntament d'Ontinyent
Nomenament de personal funcionari. [2018/11234]
48322
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2017, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia per a la transmissió de la titularitat, a favor de Gas Natural Redes GLP, SA, de les instal·lacions d'emmagatzematge i distribució de GLP a granel, en els llogarets La Cabezuela i Venta Gaeta del municipi de Cortes de Pallás, actualment titularitat de Repsol Butà, SA. Expedient número CBVARI/2016/77/46. [2018/11319]
48323
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'acorda l'extinció de l'autorització per cessament d'activitats en el centre docent privat d'FP Fundación Trefor Alicante, codi 03018957, d'Alacant. [2018/11514]
48326
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, d'extinció de l'autorització per cessament d'activitats al centre docent privat d'Educació Infantil de primer cicle 2-Hands & Feet, codi 46025246, de València. [2018/11517]
48327
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, d'extinció de l'autorització per cessament d'activitats al centre docent privat d'Educació Infantil Patito de Pan, codi 46031726, de València. [2018/11549]
48328
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, de revocació de l'autorització d'activitats al centre privat docent d'FP STYL, amb codi 46022351, de Xàtiva. [2018/11596]
48329
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2018, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual es prorroga la validesa de les autoritzacions de taxi (VT) visades l'any 2017 fins al 2021. [2018/11129]
48330
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2018, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions a federacions esportives per al desenvolupament del programa Esport a l'Escola en l'any 2019. [2018/11609]
48331
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 28 de novembre de 2018, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions a federacions esportives per al desenvolupament del programa Esport a l'Escola l'any 2019. [2018/11618]
48336
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2018, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2018-2019. [2018/11624]
48337
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 30 de novembre de 2018, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2018-2019. [2018/11619]
48343
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2018, de la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, per la qual es concedeixen beques per a la promoció de l'excel·lència acadèmica destinades a les persones que hagen conclòs, durant el curs 2016-2017, estudis d'educació universitària en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV). [2018/11546]
48345
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana. [2018/11555]
48362
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
Extracte de la Resolució de 5 de desembre de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel en la Comunitat Valenciana. [2018/11564]
48366
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Turisme Comunitat Valenciana
RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2018, del president de Turisme Comunitat Valenciana, d'acceptació de renúncies i de designació com a becaria de la següent integrant de la corresponent borsa de reserva de beca de classe F, per a la realització de pràctiques professionals en matèria de turisme, en dependències de Turisme Comunitat Valenciana (concretament, en el Invat·tur), durant l'exercici 2018. [2018/11568]
48367
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2018, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es publica el Conveni entre l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències i el Consorci per al Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la província de València, per a l'encàrrec de gestió dels mitjans del Servei de Bombers Forestals en la província de València, en l'exercici 2018. [2018/11365]
48369
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica la resolució de delegació de 21 de març de 2018 en virtut de la qual es deleguen atribucions en determinats òrgans i unitats administratives de la Conselleria. [2018/11664]
48374
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen els serveis mínims aplicables a la vaga convocada en l'empresa Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), a partir del dia 14 de desembre de 2018. [2018/11680]
48376
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen els serveis mínims aplicables a la vaga convocada en l'empresa Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), a partir del dia 14 de desembre de 2018. [2018/11690]
48378
 C) ALTRES ASSUMPTES
Institut Cartogràfic Valencià
RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2018, de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i presidenta del Consell Rector de l'Institut Cartogràfic Valencià, per la qual s'adjudica l'XI Premi de Cartografia i Territori Pare Tosca. [2018/11610]
48380
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Audiència Provincial d'Alacant
Notificació de la sentència dictada en el rotlle d'apel·lació número 12/2018. [2018/11227]
48382
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 02 de Vila-real
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 669/2016. [2018/11277]
48383
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 03 de Mislata
Notificació de la sentència dictada en el procediment de guarda i custòdia contenciós número 293/2016. [2018/11262]
48384
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 05 de Vinaròs
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 695/2013. [2018/11156]
48385
Jutjat de Primera Instància número 02 de Gandia
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 518/2017. [2018/11184]
48386
Jutjat de Primera Instància número 02 de València
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 36/2018. [2018/11238]
48387
Jutjat de Primera Instància número 04 de Gandia
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 750/2018. [2018/11197]
48388
Jutjat de Primera Instància número 04 de Torrent
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 712/2017. [2018/11146]
48389
Jutjat de Primera Instància número 05 de Dénia
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 1092/2016. [2018/11286]
48390
Jutjat de Primera Instància número 06 d'Elx
Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 1387/2017. [2018/11218]
48391
Jutjat de Primera Instància número 19 de València
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 1482/2017. [2018/11171]
48392
Jutjat de Primera Instància número 22 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 737/2017. [2018/11196]
48393
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament d'Onda
Informació pública de la modificació puntual número 1/2018 del Pla general d'ordenació urbana. [2018/11230]
48395
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Beniflá
Informació pública de la modificació puntual número 9 de les normes subsidiàries. [2018/11214]
48397
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Manuel
Informació pública de la modificació número 12 del Pla general. [2018/11159]
48398
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Teulada
Informació pública del projecte del compte de liquidació definitiu del projecte de reparcel·lació del sector UZE-6 del Pla general. [2018/11178]
48399
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Villar del Arzobispo
Informació pública de l'ampliació del termini de consulta de la versió preliminar del Pla general estructural. [2018/11532]
48400
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Villena
Informació pública de la declaració de la caducitat del Programa d'actuació integrada del Pla parcial La Solana i de la resolució de l'adjudicació. [2018/11202]
48401
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Autoritat Portuària d'Alacant
Informació pública de la modificació puntual número 5 del Pla especial del port d'Alacant. [2018/11531]
48402
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Informació pública de l'Avantprojecte de llei, de la Generalitat, per la qual s'ordena l'exercici de les professions de l'esport a la Comunitat Valenciana. [2018/11581]
48403
 C) ALTRES ASSUMPTES
Comunitat de Regants de Chulilla
Convocatòria de la Junta General extraordinària. [2018/11562]
48404
 C) ALTRES ASSUMPTES
Global Omnium Inversiones, SL
Correcció d'errades de la informació pública de la modificació de tarifes de clavegueram a Bonrepòs i Mirambell. [2018/11572]
48405
Torna a l'inici de l'índex