> Índex

Any XLII
Divendres, 11 de gener de 2019
Núm. 8462
Descarrega Diari Oficial sencer
I. DISPOSICIONS GENERALS
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
ORDRE 1/2019, de 9 de gener, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT). [2019/182]
3623
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de desembre de 2018, de la directora general de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es dona publicitat a l'oferta d'ocupació pública de l'IVACE de 2018. [2019/181]
3635
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual, en execució de sentència, es publica la relació d'aspirants que han superat el curs selectiu d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 79/04. [2019/52]
3636
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2019, del director general de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia, per la qual es fa públic el llistat provisional de persones aspirants aptes i no aptes per a l'obtenció del títol de Gestor o Gestora Administratius, de conformitat amb el que es preveu en les bases de la convocatòria efectuada per l'Ordre 11/2018, de 31 de maig. [2019/106]
3642
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 de desembre de 2018, del tribunal per a la provisió, pel torn lliure, del cos superior tècnic de salut pública de l'Administració de la Generalitat, escala de veterinaris i veterinàries de salut pública (A1-S03-07), personal funcionari d'administració especial d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució provisional del concurs oposició. [2019/146]
3643
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana
RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2018, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial a l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. Convocatòria 6/2018. [2018/12230]
3654
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Bases de convocatòria per a la provisió de tres places d'agent de la policia local. [2018/12106]
3658
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Riba-roja de Túria
Bases específiques comunes als processos selectius per a la provisió en propietat de dues places d'administratiu o administrativa d'administració general, una plaça de tècnic o tècnica mitjans de manteniment i una plaça de tècnic o tècnica auxiliars de participació ciutadana. [2018/12195]
3659
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2018, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de gerent o gerenta del Departament de Salut de la Ribera, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (núm. lloc 101945), pel procediment de lliure designació, convocat per Resolució de 4 de juliol de 2018, de la Direcció General de Recursos Humans. [2019/156]
3660
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2018, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de subdirector o subdirectora econòmics del Departament de Salut de València - La Fe, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (núm. lloc 45821), pel procediment de lliure designació, convocat per Resolució de 4 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Recursos Humans. [2019/160]
3661
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 26 de desembre de 2018, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la convocatòria 76/2018, de 10 d'octubre de 2018. [2019/111]
3662
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Turisme Comunitat Valenciana
RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2019, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat a l'acord del Comité de Direcció de l'entitat, de 27 de desembre de 2018, pel qual es designa personal directiu de Turisme Comunitat Valenciana. [2019/122]
3664
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària San Agustín d'Alacant. [2018/12238]
3665
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Larrodé de Catarroja. [2018/12239]
3667
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització per canvi en el cicle, etapa o nivell educatiu al centre docent d'Educació Infantil Bambi, de Dénia. [2018/12240]
3669
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil de primer cicle denominat Somni, a Foios. [2018/12242]
3671
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil La Casita Bilingual School de Torrevieja. [2018/12244]
3673
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2018, de la Direcció General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat, per la qual concedeix l'autorització sanitària per a implantació de teixit ossi liofilitzat i/o desmineralitzat d'origen humà a la Clínica Dental Asensio, de València. [2019/15]
3675
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2018, de la Direcció General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat, per la qual concedeix l'autorització sanitària per a implantació de teixit ossi liofilitzat i/o desmineralitzat d'origen humà a la Clínica Odontológica Yanes-Verdú, de Sagunto. [2019/13]
3676
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2018, del director general d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, de les ajudes regulades en els articles 15, 16 i 17 de l'Ordre 25/2016, de 21 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. [2018/12289]
3677
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2018, de la Direcció General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, de les ajudes regulades en els articles 15, 16 i 17 de l'Ordre 25/2016, de 21 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. [2019/163]
3684
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, de les ajudes, a les cooperatives i societats laborals, regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de l'Ordre 23/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. [2018/12290]
3687
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, de les ajudes regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de l'Ordre 23/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. [2019/166]
3694
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de correcció d'errades de la resolució de 27 de desembre de 2018, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana. [2019/140]
3698
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2018, per la qual s'amplia el termini en nou mesos addicionals per a les beques convocades per Resolució de 8 de març de 2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2018/11887]
3700
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana de les ajudes convocades mitjançant la Resolució de 5 de juliol de 2018, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, corresponents al Programa d'ajudes al lloguer per a joves per a l'exercici 2018; ajudes finançades pel Ministeri de Foment. [2019/129]
3702
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, de les ajudes convocades mitjançant la Resolució de 5 de juliol de 2018, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, corresponents al Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge per a l'exercici 2018; ajudes finançades pel Ministeri de Foment. [2019/143]
3767
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació
RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb compromís de contractació a càrrec de l'exercici pressupostari 2019, en aplicació de l'Ordre 4/2016, de 26 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual se n'aproven les bases reguladores. [2019/171]
3907
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Extracte de la Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb compromís de contractació amb càrrec a l'exercici pressupostari 2019, en aplicació de l'Ordre 4/2016. [2019/165]
3978
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució 5 de novembre de 2018, de la vicerectora d'Innovació i Transferència, per la qual es convoca la I.ª edició dels premis de la Càtedra de Cooperatives Agroalimentàries al millor treball de fi de grau, treball de fi de màster o tesi doctoral, relacionat amb aspectes jurídics, fiscals i/o comptables de cooperatives agroalimentàries i realitzat per estudiants o graduats en universitats espanyoles els últims tres anys. [2019/164]
3980
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2018, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'aproven les bases de les convocatòries ordinàries dels exàmens teoricopràctics per a l'obtenció dels carnets professionals en matèria de seguretat industrial, a realitzar durant l'any 2019. [2019/91]
3981
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 185/2018, de 19 d'octubre, del Consell, de declaració de béns d'interès cultural, amb la categoria de zones arqueològiques i paleontològica de determinats béns immobles. [2019/82]
3993
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de desembre de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es fixa la relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar que han de complir totes les unitats dels centres concertats a partir de la segona unitat de Batxillerat. [2019/207]
4054
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de desembre de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es fixa la relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar a què es refereix per als concerts generals l'article 16 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius. [2019/208]
4055
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2018, del Protectorat de Fundacions de la Generalitat, per la qual es fa públic l'extracte de diverses resolucions del secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, relatives a la inscripció de l'extinció, en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, i obertura del procediment de liquidació, de diverses entitats. [2019/63]
4057
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2018, del Protectorat de Fundacions de la Generalitat, per la qual es fa públic l'extracte de diverses resolucions del secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, relatives a la inscripció de l'extinció, en el Registre de fundacions de la Comunitat Valenciana, i obertura del procediment de liquidació, de diverses entitats. [2019/64]
4058
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjat de Primera Instància número 04 de Torrent
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 577/2016. [2019/155]
4059
Jutjat de Primera Instància número 10 de València
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 490/2018. [2019/118]
4060
Jutjat de Primera Instància número 15 de València
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 184/2017. [2019/119]
4061
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament d'Utiel
Informació pública de l'aprovació de l'informe ambiental i territorial estratègic del projecte d'estudi de detall que afecta el polígon 6 UE-A fase II del Pla general d'ordenació urbana. [2018/12165]
4062
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Dénia
Informació pública de la resolució de l'adjudicació de l'execució urbanística derivada del pla parcial Monte Pego II. [2018/12054]
4063
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Macastre
Informació pública de l'aprovació inicial de la modificació puntual número 2 de les normes subsidiàries. [2018/12218]
4064
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Moncofa
Informació pública de la modificació de l'ordenació detallada del pla parcial Palafangues. [2018/12104]
4065
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Rótova
Informació pública de l'ocupació de terrenys destinats a dotacions públiques escola infantil. [2018/12091]
4066
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de San Antonio de Benagéber
Informació pública de la modificació puntual número10 del Pla general d'ordenació urbana TER-3 Colinas. [2018/12099]
4067
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig
Informació pública de la modificació puntual número 36 del Pla general, relativa a la normativa urbanística especial de protecció del nucli històric tradicional. [2018/12125]
4068
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Institut Valencià d'Investigacions Agràries
Formalització del contracte número 2018-015. Servei d'agència de viatges per al personal de l'IVIA sobre la base de l'Acord marc número 2/17, de prestació del servei d'agència de viatges de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. [2019/14]
4069
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Informació pública de la sol·licitud d'autorització administrativa, autorització de construcció i declaració en concret d'utilitat pública relativa al projecte de modificació de línia elèctrica subterrània a 220 kV, DC, alimentació a ST Sancho Llop amb connexió en ST Gandia i ST Valldigna en el terme municipal de Gandia. Expedient ATLIRE/2018/9/46. [2018/12322]
4070
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Informació pública del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, de la sol·licitud d'ampliació de declaració de mineral natural per a les aigües procedents dels enllumenaments amb registres de pous 46/RPZ/6768 i 46/RPZ/6767, situats en el paratge El Pinarejo, del terme municipal de Requena. Expedient MIDCAM/2017/1/46. [2018/12329]
4075
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Informació pública del projecte d'Ordre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública sobre l'habilitació de veterinaris per al control sanitari de determinats productes alimentaris transformats. [2018/12171]
4076
 C) ALTRES ASSUMPTES
Institut Valencià d'Administració Tributària
Informació pública de la pèrdua de la carta de pagament número 461987M1243. [2018/12083]
4077
 C) ALTRES ASSUMPTES
Institut Valencià d'Administració Tributària
Informació pública de la pèrdua de les cartes de pagament números 461988M809, 461989M1171 i 462009M766. [2018/12086]
4078
 C) ALTRES ASSUMPTES
Institut Valencià d'Administració Tributària
Informació pública de la pèrdua de la carta de pagament número 462006M842. [2018/12092]
4079
 C) ALTRES ASSUMPTES
Institut Valencià d'Administració Tributària
Informació pública de la pèrdua de la carta de pagament número 462006M793. [2018/12093]
4080
 C) ALTRES ASSUMPTES
Diputació d'Alacant. SUMA. Gestió Tributària
Informació pública de la delegació de l'Ajuntament de Rojales de la gestió de la taxa per utilització privativa o l'aprofitament especial constituït en el sòl, subsol o volada del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament en Diputació d'Alacant, SUMA Gestió Tributària. [2018/12134]
4081
 C) ALTRES ASSUMPTES
Diputació d'Alacant. SUMA. Gestió Tributària
Informació pública de la delegació de l'Ajuntament de l'Alfàs del Pi de la gestió de la taxa per entrada de vehicles i reserva de la via pública en Diputació d'Alacant. SUMA. Gestió Tributària. [2018/12135]
4082
 C) ALTRES ASSUMPTES
Diputació d'Alacant. SUMA. Gestió Tributària
Informació pública de la delegació de l'Ajuntament d'Ibi en SUMA. Gestió Tributària Diputació d'Alacant, de la taxa per utilització privativa o l'aprofitament especial constituït en el sòl, subsol o volada del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament. [2018/12302]
4083
 C) ALTRES ASSUMPTES
Hermanos Fabra, Societat Cooperativa Limitada Valenciana
Informació pública de l'acord de liquidació i dissolució de la cooperativa. [2018/12310]
4084
Torna a l'inici de l'índex