> Índex

Any XLII
Dilluns, 11 de febrer de 2019
Núm. 8483
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat. [2019/1215]
8773
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es disposa l'exclusió de l'aspirant Paula Lagarto de la Serna, de les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria industrial, A1-12, sector d'administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 17/15, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2015 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2019/1150]
8841
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2019, de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per al'ingrés en l'escala oficial especialista d'aquesta universitat (grup C, subgrup C1. Referència C01/19. [2019/1058]
8842
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'oficial o oficiala de laboratori de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Enhancing Health Systems sustainability by providing cost-efficiency data of evidenced based interventions for chronic management in stratified population based on clinical socio-economic determinants (EFFICHRONIC). CPI-19-019». [2019/1111]
8855
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «TECNOTEST: desarrollo de un procedimiento de detección temprana y prevención de adicciones tecnológicas en la adolescencia. CPI-19-020». [2019/1112]
8860
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Descifrando los mecanismos del léxico mental: desde el aprendizaje ortográfico hasta la integración semàntica CPI-19-022», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2019/1113]
8865
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Plasmónica basada en óxidos para fotodetectores de IR. CPI-19-023», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2019/1114]
8871
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2019, del Rectorat, per la qual es fa pública la llista de la persona aprovada de les proves selectives d'accés al grup A (subgrup A1), sector d'administració especial, pel torn lliure, escala tècnica superior de prevenció, tècnic o tècnica superior especialista en Medicina del Treball i/o Medicina Generalista, convocades per la Resolució de 29 de novembre de 2017. [2019/1238]
8876
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2018, del rector, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses, el tribunal de selecció, la data i el lloc del primer exercici de les proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, sector d'administració especial, categoria/escala analista programador/a, pel torn de promoció interna mitjançant el sistema de concurs oposició. Convocatòria de 4 d'octubre de 2018. Codi: 2018/P/FC/C/5. [2019/1223]
8877
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es publica l'adjudicació definitiva del concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en dermatologia M-Q i venereologia d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per Resolució de 27 d'octubre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics. [2019/1187]
8879
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Ajuntament de Peníscola
Nomenament de personal funcionari de carrera. [2019/934]
8883
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2019, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomenen professors i professores titulars d'universitat. [2019/1049]
8884
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual se citen les persones interessades en el procediment abreviat número 375/2018 seguit davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de València per a comparéixer en la via jurisdiccional. [2019/1247]
8886
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2018, de la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, per la que se li dona la publicitat a les autoritzacions ambientals integrades extingides atorgades per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. [2019/868]
8887
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
CORRECCIÓ d'errades del Decret 237/2018, de 21 de desembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions directes destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2019. [2019/1249]
8888
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
ACORD d'iniciació del procediment de delimitació parcial de la forest d'utilitat pública de la província d'Alacant, número 93, denominada Penyes del Migdia, Cantalar, Plantadets i Alt del Quarter, situada en el terme municipal de Xixona i pertanyent al seu ajuntament, en el tram que limita amb la parcel·la cadastral 22 del polígon 22. [2019/1246]
8889
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2019, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aprova la partició parcial de la via pecuària número 3 del terme municipal de Camporrobles, tram comprés entre el nucli urbà de la mateixa població i la línia jurisdiccional del terme municipal de Mira (Cuenca), en el terme municipal de Camporrobles. [2019/889]
8892
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2019, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aprova la delimitació parcial del camí ramader assagador dels Mangraners, del tram comprés entre la rotonda on conflueixen l'avinguda d'Alfinac i l'avinguda de les Corts Valencianes i el camí de Llíria o canyada d'Aragó, al terme municipal de Puçol. [2019/910]
8895
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2019, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de la declaració d'impacte ambiental corresponent a l'expedient 76/17-AIA Orihuela. [2019/822]
8903
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'adopta i es fa pública la decisió favorable a la modificació del plec de condicions de la denominació d'origen protegida Xufa de València. [2019/941]
8933
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2019, de la Direcció General de Medi natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de la declaració d'impacte ambiental corresponent a l'expedient 87/17-AIA la Vall d'Alba. [2019/830]
8935
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2019, de la Direcció General de Medi natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de la resolució complementària a la declaració d'impacte ambiental corresponent a l'expedient 12/16-AIA Vinaròs. [2019/831]
8941
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es complementen els annexos de la Resolució de 12 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es resolen els expedients de concerts educatius a la Comunitat Valenciana d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial Específica i Educació Especial de Suport a la Integració, Batxillerat, Formació Professional Bàsica i Formació Professional de grau mitjà i de grau superior. [2019/1179]
8944
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
CORRECCIÓ d'errades de l'Acord de 21 de desembre de 2018, del Consell, d'aprovació de les normes urbanístiques transitòries del municipi de Dénia. [2019/1240]
8947
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
ACORD d'1 de febrer de 2019, del Consell, pel qual s'autoritza la contrapartida dels ajustos pressupostaris realitzats en virtut de l'article 22 de la Llei 22/2017, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018, per un import global de 380.101.729,12 euros. Expedient 00.005.18-905. [2019/1208]
8948
 C) ALTRES ASSUMPTES
Institut Valencià de la Joventut
RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, mitjançant la qual s'amplia el termini previst per a dictar resolució en la concessió de Premis IVAJ 2018 a tesis doctorals, treballs de fi de màster, treballs de fi de grau i projectes de cicles formatius de grau superior de la família de serveis socioculturals i a la comunitat sobre temes de joventut, convocat per Resolució de 24 d'octubre de 2018. [2019/1216]
8973
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 01 de Massamagrell
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 709/2016. [2019/949]
8974
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 05 de Paterna
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 524/2018. [2019/1026]
8975
Jutjat de Primera Instància número 02 de Mislata
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 145/2018. [2019/1027]
8976
Jutjat de Primera Instància número 03 d'Alcoi
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 320/2017. [2019/971]
8977
Jutjat de Primera Instància número 04 de Benidorm
Notificació de la sentència dictada en el juidci verbal número 285/2018. [2019/943]
8978
Jutjat de Primera Instància número 04 de Dénia
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 78/2017. [2019/981]
8979
Jutjat de Primera Instància número 05 de Castelló de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 207/2018. [2019/1019]
8980
Jutjat de Primera Instància número 06 d'Elx
Notificació de la sentència dictada en el procediment de modificació de mesures contenciós número 1805/2016. [2019/982]
8981
Jutjat de Primera Instància número 06 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari 738/2017. [2019/1020]
8982
Jutjat de Primera Instància número 07 de València
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 325/2017. [2019/1033]
8983
Jutjat de Primera Instància número 14 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari 702/2017. [2019/1021]
8984
Jutjat de Primera Instància número 14 de València
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 50/2018. [2019/929]
8985
Jutjat de Primera Instància número 23 de València
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 1151/2017. [2019/1034]
8986
Jutjat de Primera Instància número 24 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 727/2018. [2019/993]
8987
Jutjat de Primera Instància número 26 de València
Notificació de la sentència dictada en el judici de privació de la pàtria potestat número 1206/2018. [2019/1004]
8988
Jutjat de Primera Instància número 26 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 1429/2017. [2019/837]
8989
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament d'Orba
Informació pública de la modificació puntual de les normes subsidiàries. [2019/1000]
8990
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Borriana
Informació pública de l'aprovació de l'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual número 1 del Pla especial de protecció del conjunt històric. [2019/985]
8991
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de València
Informació pública del document de modificació puntual del Plan parcial 158. Polígon Vara de Quart. Expedient 03001/2018/246. [2019/1210]
8995
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Adjudicació i formalització del contracte 528/2017. Acord marc per al subministrament de productes d'higiene de pacients i desinfecció. [2019/1174]
8996
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
Informació pública de la sol·licitud d'ocupació temporal que afecta la via pecuària número 6 assegador dels Aljezares del terme municipal de Caudiel. Expedient P/152/2018. [2019/1047]
8997
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
Informació pública de la sol·licitud d'ocupació de terrenys de la via pecuària Vereda del Port d'Albaida en el terme municipal de Muro de Alcoy [2019/1048]
8998
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
Informació pública de la sol·licitud d'ocupació temporal la via pecuària número 4, Vereda de la Pedrera, en el terme municipal de Castelló de la Plana. [2019/1132]
8999
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Informació pública del Projecte de decret del Consell pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 19/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, d'acceleració de la inversió a projectes prioritaris. [2019/1262]
9000
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Informació pública de la sanció imposada en l'expedient dirigit a mediador inscrit en el Registre especial de mediadors d'assegurances, corredors de reassegurances i els seus alts càrrecs de la Comunitat Valenciana. [2019/939]
9001
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Resolució de 4 de febrer de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual se cita les persones interessades en el procediment ordinari número 4/000369/2018-OM a comparéixer en la via jurisdiccional. [2019/1085]
9002
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Informació pública del projecte de decret del Consell, pel qual es regula l'autorització sanitària i la comunicació prèvia per al desenvolupament de l'activitat dels establiments de productes sanitaris en la Comunitat Valenciana. [2019/1061]
9003
Torna a l'inici de l'índex