> Índex

Any XLII
Divendres, 22 de febrer de 2019
Núm. 8492
Descarrega Diari Oficial sencer
I. DISPOSICIONS GENERALS
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
DECRET 20/2019, de 15 de febrer, del Consell, pel qual es regula el procediment per a la tramitació d'expedients d'herències intestades a favor de la Generalitat. [2019/1725]
10296
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala tècnic d'arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, torn d'accés lliure, Convocatòria 12/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016. [2019/1637]
10305
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana
RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2019, del director de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directores i directors dels centres de l'ISEACV. [2019/1343]
10306
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Xàtiva
Bases i convocatòria de les proves selectives per a la cobertura en propietat d'una plaça de comissari o comissària, inclosa en el subgrup A1 de titulació, mitjançant sistema selectiu de concurs oposició, per promoció interna en la modalitat interadministrativa amb mobilitat. Expedient 8063/2018. [2019/749]
10334
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Frontofocometría empleando la notación vectorial para la medida de la potencia dióptrica en lentes oftálmicas.CPI-19-045». [2019/1642]
10355
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Conveni amb la Universitat d'Alacant, Ajuntament d'Ontinyent, Caixa Ontinyent i Ontinet.com, SL.U. per a la creació de la càtedra universitària Ajuntament d'Ontinyent-Caixa Ontinyent-ESET per a la innovació i configuració de territoris intel·ligents.CPI-19-049». [2019/1643]
10360
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «A new boost for green jobs, growth and sustainability-construye2020_plus. CPI-19-050». [2019/1644]
10365
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo del proyecto FLEXENS2 (PRO18-0047). CPI-19-051». [2019/1645]
10371
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 18 de febrer 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de personal funcionari interí de programa temporal d'investigació: «Determinación de nuevos biomarcadores por resonancia magnética nuclear en fluidos corporales. FIPI19-01». [2019/1641]
10376
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2019, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es declara conclòs el procediment i desertes dues places del cos de catedràtics i catedràtiques d'universitat. [2019/1737]
10382
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2019, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena professorat titular d'universitat. [2019/1730]
10383
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2019, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomenen catedràtics d'universitat. [2019/1731]
10384
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2019, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena professorat titular d'universitat. [2019/1733]
10385
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2019, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena catedràtica d'universitat María Soledad García Valls. [2019/1734]
10386
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2019, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena catedràtica d'universitat María Luisa Marín García. [2019/1739]
10387
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, del rector, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, tècnic superior de laboratori, l'aspirant que ha superat les proves selectives convocades per la Resolució de 23 de febrer de 2018, pel sistema de concurs oposició. Codi 2018/P/FC/C/2. [2019/1572]
10388
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2019, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen per a l'any 2019 subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents en mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana. [2019/1712]
10390
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
Extracte de la Resolució de 18 de febrer de 2019, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen per a l'any 2019 subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents en mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana. [2019/1756]
10400
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es publica l'ampliació de crèdit disponible per a la concessió de subvencions de la convocatòria d'ajudes per a la informatització-automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/V1 en el marc del Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a l'exercici 2019. [2019/1689]
10402
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
Extracte de la Resolució de 13 de febrer de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'amplia el crèdit disponible per a la convocatòria de les ajudes per a la informatització-automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, v2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/V1, en el marc del Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020, per a l'exercici 2019. [2019/1758]
10403
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2019, de la Sotssecretaria, per la qual es prorroguen dues beques per a la realització de pràctiques professionals en matèries de l'àmbit de la Sotssecretaria i del Gabinet. [2019/1708]
10404
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 19 de febrer de 2019, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, per la qual es dona publicitat als crèdits que han de finançar les subvencions per a l'elaboració de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions i la redacció de plans especials de protecció i de plans directors per a intervenció en béns d'interés cultural de la Comunitat valenciana per a l'exercici 2019. [2019/1676]
10407
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2019, de la directora general de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen subvencions destinades als sindicats i organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019. [2019/1760]
10408
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Extracte de la Resolució de 20 de febrer de 2019, de la directora general de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen subvencions destinades als sindicats i organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019. [2019/1757]
10412
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2019, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, per la qual es dona publicitat als crèdits que han de finançar les subvencions per a l'elaboració de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions i la redacció de plans especials de protecció i de plans directors per a intervenció en béns d'interés cultural de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019. [2019/1685]
10413
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoca per a l'exercici 2019 la concessió de subvencions destinades a les universitats de la Comunitat Valenciana per a la realització d'actuacions relacionades amb el desplegament de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la promoció de l'autogovern, així com amb la responsabilitat social. [2019/1589]
10414
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
Extracte de la Resolució de 14 de febrer de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoca per a l'exercici 2019 la concessió de subvencions destinades a les universitats de la Comunitat Valenciana per a la realització d'actuacions relacionades amb el desplegament de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la promoció de l'autogovern, així com amb la responsabilitat social. [2019/1648]
10420
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2019, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es publica l'acord entre LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i l'Ajuntament de Sant Joan de Moró per a la prestació conjunta de serveis d'intermediació laboral per mitjà de la instal·lació del servei AUTOSERVEF. [2019/1477]
10421
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2019, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'aprova la bandera del municipi de Salinas. [2019/1372]
10426
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de la declaració d'impacte ambiental corresponent a l'expedient 94/15-AIA Monòver. [2019/1333]
10427
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de la declaració d'impacte ambiental corresponent a l'expedient 60/16-AIA Titaguas. [2019/1356]
10432
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'incoa expedient per a declarar bé d'interés cultural amb la categoria de lloc històric la finca El Poblet, al terme municipal de Petrer, i se sotmet l'expedient incoat a tràmit d'informació pública. [2019/1741]
10441
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es crea la Unitat d'Assistència Social a la Ciutat de la Justícia de València. [2019/1710]
10450
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
Circular número 1/2019, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, relativa a l'aplicació dels articles 51, 52 i 53 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de l'habitatge de la Comunitat Valenciana, en la redacció donada per l'article 82 de la Llei 27/2018, de 27 de desembre, en relació amb els drets de tanteig i retracte a favor de la Generalitat respecte de les transmissions d'habitatges protegits de promoció pública o subjectes a qualsevol règim de protecció pública. [2019/1697]
10452
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ d'11 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'accepta la cessió gratuïta, mitjançant mutació demanial, de la parcel·la situada al sector Garbinet d'Alacant, realitzada per l'Ajuntament d'aquest municipi per a la construcció d'un centre de salut. [2019/1482]
10456
 C) ALTRES ASSUMPTES
Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana
RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2019, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es crea el Consell de Participació d'aquesta agència i s'obri termini per a la presentació de candidatures per a ocupar les seues vocalies en representació d'organitzacions cíviques. [2019/1534]
10458
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 05 de Vinaròs
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 343/2017. [2019/1269]
10462
Jutjat de Primera Instància número 02 d'Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 302/2016. [2019/1263]
10463
Jutjat de Primera Instància número 02 d'Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el procediment de guarda i custòdia número 1651/2016. [2019/1264]
10464
Jutjat de Primera Instància número 02 d'Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 422/2017. [2019/1318]
10465
Jutjat de Primera Instància número 02 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 1991/2014. [2019/1266]
10466
Jutjat de Primera Instància número 04 de Dénia
Notificació de la sentència dictada en el procediment de privació de pàtria potestat número 436/2018. [2019/1317]
10467
Jutjat de Primera Instància número 04 de Gandia
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 1130/2018. [2019/1323]
10468
Jutjat de Primera Instància número 06 d'Elx
Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 290/2018. [2019/1270]
10469
Jutjat de Primera Instància número 07 de Castelló de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el procediment de mesures contenciós número 1626/2010. [2019/1283]
10470
Jutjat de Primera Instància número 07 de Castelló de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 1655/2017. [2019/1294]
10471
Jutjat de Primera Instància número 07 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment sobre pàtria potestat número 547/2018. [2019/1306]
10472
Jutjat de Primera Instància número 14 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 1493/2017. [2019/1319]
10473
Jutjat de Primera Instància número 23 de València
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 699/2018. [2019/1316]
10474
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana
Citació a les persones interessades en el procediment ordinari 1/12/2019. [2019/1267]
10475
V. ANUNCIS
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
Adjudicació del contracte número 18/104. Serveis de vigilància, assistència tècnica i coordinació en matèria de seguretat i salut durant l'execució de les obres en FGV. [2019/1602]
10476
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins
Licitació número 141/2019. Concessió demanial per a explotació d'un quiosc cafeteria amb terrassa en Riu Nou. [2019/1665]
10477
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Universitat d'Alacant
Licitació de l'ocupació temporal mitjançant autorització administrativa d'una dependència situada en el Centre Incubador d'empreses de la Universitat d'Alacant [2019/1600]
10479
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
Resolució de 14 de febrer de 2019, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual es disposa l'obertura d'un període d'informació pública en el procediment de declaració de la Reserva de la Biosfera del Alto Turia. [2019/1687]
10485
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
Resolució de 14 de febrer de 2019, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual es disposa l'obertura d'un període d'informació pública en el procediment de declaració de la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel. [2019/1688]
10486
 C) ALTRES ASSUMPTES
Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències
Informació pública dels plans d'emergència exterior aprovats i en fase d'elaboració de les empreses afectades pel llindar superior del Reial decret 840/2015, sobre accidents greus. [2019/1610]
10487
 C) ALTRES ASSUMPTES
Agroquímica Codiagro, Sociedad Cooperativa Valenciana
Informació pública de l'acord de transformació de la cooperativa en societat de responsabilitat limitada. [2019/1352]
10488
Torna a l'inici de l'índex