> Índex

Any XLII
Dijous, 23 de maig de 2019
Núm. 8554
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 29/19, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial de l'administració especial, de direcció, caps de secció i altres llocs amb rang de direcció, dels centres de serveis socials de l'administració de la Generalitat. [2019/5073]
24135
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d'accés, i es fa publica la data de celebració del primer exercici, al cos administratiu de l'Administració de la Generalitat C1-01, torn de promoció interna i diversitat funcional, convocatòria 35/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2019/5293]
24163
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de maig de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d'accés, al cos C1-01, administratiu de l'Administració de la Generalitat, convocatòria 34/16, torn d'accés lliure i diversitat funcional, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2019/5295]
24176
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d'Alacant
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 d'abril de 2019, de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoca concurs d'accés per torn lliure a places de cossos docents universitaris. [2019/5222]
24179
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la rectora, per la qual es disposa la publicació de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2019, relativa a places dels cossos del personal docent universitari i del professorat contractat doctor. [2019/5282]
24180
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2019, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es proveeixen els llocs de treball anunciats per la convocatòria 19/2019. [2019/5285]
24182
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del concurs de trasllats de funcionaris i funcionàries docents del cos de mestres, per a la provisió de places en l'àmbit de la Generalitat Valenciana convocat per Resolució de 17 d'octubre de 2018. [2019/5127]
24184
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es dona publicitat al crèdit que ha de finançar les ajudes convocades mitjançant Resolució de 21 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, relatives al programa Bo Respir i subvencions per a finançar estades en centres de dia per a persones dependents i en residències de tercera edat. [2019/5267]
24535
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es dona publicitat als crèdits que han de finançar les ajudes convocades mitjançant la Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020 (línia S5234). [2019/5307]
24537
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana
Convocatòria d'ajudes econòmiques destinades al foment de l'ocupació de 2019. [2019/5249]
24539
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Miguel Hernández d'Elx
Extracte de la Resolució de 13 de maig de 2019, del rector, per la qual s'aprova la convocatòria de les Beques de mobilitat europea per a emprenedors University Junior International Entrepreneurs - UJIE 2019. [2019/5219]
24540
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Miguel Hernández d'Elx
Extracte de la Resolució de 18 d'abril de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca premi al millor treballe fi de grau, fi de màster o tesi doctoral sobre el sector del calcer. [2019/5220]
24541
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2019, de la Presidència de la Generalitat, per a la incorporació de romanents de l'exercici 2018 a l'exercici 2019, per l'import de 3.125.710,51 euros. [2019/5196]
24542
 C) ALTRES ASSUMPTES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a dones víctimes de violència i/o risc d'exclusió social per a l'any 2019. [2019/5262]
24544
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2019, de la Direcció General de Medi natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de la declaració d'impacte ambiental corresponent a l'expedient 90/18-AIA l'Alcora. [2019/4555]
24549
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2019, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de la declaració d'impacte ambiental corresponent a l'expedient 20/16-AIA Utiel. [2019/4554]
24553
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2019, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de la declaració d'impacte ambiental corresponent a l'expedient 48/17-AIA Onda. [2019/4568]
24565
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2019, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de l'informe d'impacte ambiental corresponent a l'expedient 10/18-AIA Benigembla. [2019/4624]
24570
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ d'1 d'abril de 2019, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, per la qual s'acorda el depòsit en l'Oficina pública de depòsit dels estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials de la Comunitat Valenciana de la modificació dels estatuts de l'entitat Associació Valenciana d'Empresaris, Maquinària, Construcció i Obres Publiques (AVEMCOP) i la seua publicitat. [2019/4612]
24573
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2019, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, per la qual s'acorda el depòsit en l'Oficina Pública de Depòsit dels Estatuts de les Organitzacions Sindicals i Empresarials de la Comunitat Valenciana de la modificació dels Estatuts de l'entitat Associació Valenciana d'Agricultors (AVA-ASAJA) i la seua publicitat. [2019/4613]
24574
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es reconeix la Col·lecció Museogràfica del Vidre de l'Olleria com a col·lecció museogràfica permanent de la Comunitat Valenciana. [2019/4602]
24575
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2019, del Protectorat de Fundacions de la Generalitat, per la qual es fa públic l'extracte de diverses resolucions del secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, relatives a la inscripció de l'extinció en el Registre de fundacions de la Comunitat Valenciana de diverses entitats. [2019/5153]
24576
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2019, del Protectorat de Fundacions de la Generalitat, per la qual es fa públic l'extracte de diverses resolucions del secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, relatives a la inscripció de la baixa registral de diverses fundacions en el Registre de fundacions de la Comunitat Valenciana. [2019/5154]
24577
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2019, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es fa pública la situació de la Tresoreria de la Generalitat el 31 de març de 2019. [2019/4562]
24578
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
ACORD de 17 de maig de 2019, del Consell, pel qual s'autoritza incrementar el límit per a comprometre despeses pluriennals a càrrec de la línia de subvenció de capital S8252, «Suport a persones investigadores amb talent. Pla Generació Talent», del programa 542.50 Investigació, desenvolupament tecnològic i innovació (I+D+i), de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. (VL 09.002/19-009). [2019/5264]
24589
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 01 de Sueca
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 454/2018. [2019/4245]
24590
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 03 de Carlet
Notificació del decret dictat en el procediment de liquidació de guanys número 712/2016. [2019/4291]
24591
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 03 de Sueca
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 532/2018. [2019/4315]
24592
Jujtat de Primera Instància i Instrucció número 04 d'Ontinyent
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 46/2018. [2019/4314]
24593
Jutjat de Primera Instància número 01 d'Alzira
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 45/2018. [2019/4293]
24594
Jutjat de Primera Instància número 01 de Torrent
Notificació de la sentència dictada en el procediment de guarda i custòdia número 1007/2018. [2019/4306]
24595
Jutjat de Primera Instància número 02 d'Alcoi
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 772/2016. [2019/4324]
24596
Jutjat de Primera Instància número 02 d'Elx
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 819/2017. [2019/4312]
24597
Jutjat de Primera Instància número 03 d'Elx
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 718/2018. [2019/4364]
24598
Jutjat de Primera Instància número 03 de la Vila Joiosa
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 153/2018. [2019/4249]
24599
Jutjat de Primera Instància número 09 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 1018/2018. [2019/4311]
24600
Jutjat de Primera Instància número 23 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 955/2018. [2019/4300]
24601
Jutjat de Primera Instància número 26 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment de modificació de mesures contenciós número 979/2018. [2019/4301]
24602
Jutjat de Primera Instància número 26 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 1471/2018. [2019/4303]
24603
Jutjat de Primera Instància número 26 de València
Notificació de la interlocutòria dictada en el procediment de mesures de protecció número 157/2019. [2019/4307]
24604
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament d'Alacant
Informació pública de l'aprovació de la versió preliminar de l'estudi de detall de l'illa 12 integrada en el Pla parcial I del sector PAU 2 del Pla general. [2019/4679]
24605
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament d'Alfafar
Informació pública del document inicial estratègic i de l'esborrany del Pla de reforma interior del sector Font Baixa. [2019/4339]
24606
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Benidorm
Informació pública de la modificació puntual número 20 ús terciari comercial, articles 96 i 121.5 de les normes urbanístiques del Pla general (PGMO 1990). [2019/4344]
24607
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Monòver
Informació pública de la revisió del Pla general estructural i de l'Acord de suspensió de la tramitació i l'atorgament de llicències urbanístiques. [2019/4941]
24608
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de València
Informació pública del Projecte de reparcel·lació forçosa del sector Camí Fondo del Grau. [2019/4298]
24609
Torna a l'inici de l'índex