> Índex

Any XLII
Dimecres, 11 de setembre de 2019
Núm. 8632
Descarrega Diari Oficial sencer
I. DISPOSICIONS GENERALS
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
ORDRE 8/2019, de 7 de setembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre finalitats de caràcter social amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7 per 100 de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. [2019/8547]
39648
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 d'agost de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es modifica la llista d'aspirants que han superat les proves selectives per a ingrés en el cos de mestres, convocades per Ordre 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/8495]
39670
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament d'Elx
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de tractorista. [2019/8501]
39672
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament d'Elx
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de dues places d'ajudant o ajudanta de muntatges. [2019/8510]
39673
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, administració especial, complement de destinació 26, complement específic E042, amb destinació en el Servei d'Infraestructures. Referència 1949/19. [2019/8444]
39674
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb l'aspirant que ha superat el procés selectiu, corresponent a la convocatòria de proves selectives d'accés al grup C, subgrup C2, sector administració especial, escala auxiliar tècnica i de laboratori amb denominació especialista de laboratori, convocades per Resolució de 5 de desembre de 2018. Referència 2855/18. [2019/8446]
39683
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb l'aspirant que ha superat el procés selectiu, corresponent a la convocatòria de proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, sector administració especial, escala tècnica mitjana de gestió de la investigació, amb denominació de tècnic o tècnica de gestió de la investigació, convocades per Resolució de 22 de novembre de 2018. Referència 2752/18. [2019/8447]
39685
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb l'aspirant que ha superat el procés selectiu, corresponent a la convocatòria de proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, sector administració especial, escala tècnica mitjana de gestió de la investigació amb denominació tècnic de gestió de la investigació, convocades per Resolució de 22 de novembre de 2018. Referència 2753/18. [2019/8449]
39687
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de places de personal docent i investigador contractat laboral, en la figura de professor contractat doctor, per al curs acadèmic 2019/2020. [2019/8515]
39689
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 73/2018, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos C1-01 administratiu i C2-01 auxiliar, de l'Administració de la Generalitat. [2019/8592]
39709
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es nomena funcionària de carrera del grup A, subgrup A2, escala mitjana d'administració, denominació tècnic o tècnica mitjans d'administració, a l'aspirant que ha superat les proves selectives convocades per Resolució de 20 de novembre de 2018. [2019/8443]
39750
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del grup A, subgrup A2, escala mitjana d'administració, denominació tècnic mitja d'administració, les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per Resolució de 22 de novembre de 2018. [2019/8445]
39751
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2019, del Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant, per la qual s'atorga autorització administrativa a Nedgia Cegas, SA, per a la gasificació del municipi de San Fulgencio i s'aprova el projecte d'execució de les instal·lacions corresponents. Expedients CBREDE/2014/10/03 - CBREDE/2014/23/03 - CBREDE/2014/41/03. [2019/8459]
39752
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2019, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual es deleguen funcions en la persona titular de la Sotssecretaria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. [2019/8603]
39760
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2019, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es fa pública la situació de la Tresoreria de la Generalitat el 31 de juliol de 2019. [2019/8450]
39761
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic - Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
ACORD de 6 de setembre de 2019, del Consell, d'aprovació del pressupost de la Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana per a 2019. [2019/8598]
39772
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 03 de Llíria
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 1041/2018. [2019/8226]
39785
Jutjat de Primera Instància número 01 d'Alzira
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal precari 205/2017. [2019/8217]
39786
Jutjat de Primera Instància número 01 de València
Notificació de la sentència i interlocutòria d'aclariment dictada en el judici verbal número 607/2017. [2019/8006]
39787
Jutjat de Primera Instància número 02 de Benidorm
Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 953/2017. [2019/8208]
39789
Jutjat de Primera Instància número 03 d'Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 521/2018. [2019/8010]
39790
Jutjat de Primera Instància número 03 de Benidorm
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 2/2018. [2019/8324]
39791
Jutjat de Primera Instància número 03 de València
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 974/2017. [2019/8008]
39793
Jutjat de Primera Instància número 04 de Benidorm
Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 971/2017. [2019/8206]
39794
Jutjat de Primera Instància número 04 de Benidorm
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 782/2017. [2019/8207]
39795
Jutjat de Primera Instància número 05 de València
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 722/2018. [2019/8273]
39796
Jutjat de Primera Instància número 14 de València
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 154/2017. [2019/8007]
39797
Jutjat de Violència sobre la Dona número 01 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment de guarda i custòdia número 121/2018. [2019/8216]
39798
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Informació pública de la declaració d'interés comunitari per a una atribució d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a allotjament turístic, en el terme municipal de Finestrat. [2019/8502]
39799
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament d'Anna
Informació pública de l'aprovació inicial del Projecte d'urbanització del front viari de les parcel·les de Cobopa, SL. [2019/8472]
39800
 C) ALTRES ASSUMPTES
Ajuntament de Torrent
Informació pública de l'aprovació del Pla de Participació Pública de l'Estudi de Paisatge. [2019/6540]
39801
Torna a l'inici de l'índex