> Índex

Any XLII
Dijous, 10 d'octubre de 2019
Núm. 8652
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Consorci Hospitalari Provincial de Castelló
RESOLUCIÓ número 803, de data 23 de setembre de 2019, de la Presidència del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (CHPCS), per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per a la provisió del lloc directiu de director econòmic o directora econòmica del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, pel procediment de lliure designació. [2019/9444]
43022
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ministeri de Justícia
ORDRE JUS/982/2019, de 19 de setembre, per la qual es nomenen els tribunals qualificadors únics, els tribunals qualificadors delegats i les unitats de col·laboració dels processos selectius, pel sistema d'accés lliure, per a l'ingrés en els cossos de gestió processal i administrativa i de tramitació processal i administrativa. [2019/9454]
43028
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament d'Ontinyent
Bases específiques del procés selectiu de consolidació d'ocupació temporal per a la provisió per personal funcionari de carrera d'una plaça de tècnic o tècnica mitjans d'administració especial. [2019/8986]
43042
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses en les proves selectives d'accés al grup C, subgrup C2, escala auxiliar de biblioteques, denominació especialista de biblioteca. Referència 0921/19. [2019/9430]
43049
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses en les proves selectives d'accés al grup C, subgrup C2, escala auxiliar de biblioteques, denominació especialista de biblioteca, ref. 0988/19. [2019/9432]
43054
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses en les proves selectives d'accés al grup C, subgrup C2, escala auxiliar de biblioteques, denominació especialista de biblioteca, ref. 1016/19. [2019/9434]
43060
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2019, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es nomena personal eventual de la Presidència de la Generalitat. [2019/9542]
43068
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2019, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, per la qual s'acorda el nomenament de suplents dels presidents de les juntes arbitrals del Transport d'Alacant, Castelló i València. [2019/9277]
43069
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es nomena personal estatutari fix les persones aspirants aprovades en el concurs oposició pel torn de promoció interna per a la provisió de vacants de metge o metgessa SAMU d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2019/9524]
43070
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques del personal seleccionat i nomenat funcionari en pràctiques derivat dels procediments selectius a cossos docents convocats per sengles ordres 6/2019 i 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/9461]
43071
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2019, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'autoritza l'ús d'ocells de l'ordre dels anseriformes com a reclam durant la caça d'ocells als municipis de la Comunitat Valenciana inclosos en l'annex II de l'Ordre APA/2442/2006, de 27 de juliol, per a la temporada de caça 2019-2020. [2019/9356]
43109
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de concessió de les ajudes convocades per la Resolució de 17 de desembre de 2018, del director general de Comerç i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2019 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania, a l'empara de l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania, títol II, capítol II, article 20.2.b. Expedient CMCMEI. [2019/9525]
43113
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de concessió de les ajudes convocades per la Resolució de 17 de desembre de 2018, del director general de Comerç i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2019 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania, a l'empara de l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania, títol II, capítol III, article 22.3, 5 i 6. Expedient CMMOAY. [2019/9526]
43115
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de concessió de les ajudes convocades per la Resolució de 17 de desembre de 2018, del director general de Comerç i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2019 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania, a l'empara de l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania, títol II, capítol I, article 18.1. Expedient CMAPY4. [2019/9527]
43120
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen els premis 2019 als llibres millor editats i a la labor dels llibrers i llibreres a la Comunitat Valenciana en l'any 2018. [2019/9424]
43128
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2019, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es dona publicitat de l'increment del crèdit disponible per a atendre les sol·licituds de subvencions de caràcter plurianual per a determinats projectes d'inversió empresarial que contribuïsquen a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana, regulades a l'empara de l'Ordre 14/2018, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. [2019/9503]
43129
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Extracte de la Resolució de 4 d'octubre de 2019, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es dona publicitat de l'increment del crèdit disponible per a atendre les sol·licituds de subvencions de caràcter pluriennal per a determinats projectes d'inversió empresarial que contribuïsquen a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana, regulades a l'empara de l'Ordre 14/2018, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. [2019/9556]
43132
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Turisme Comunitat Valenciana
RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2019, del president de Turisme Comunitat Valenciana, de concessió de les ajudes dirigides a les entitats locals de la Comunitat Valenciana. Programa 1: «Inversió en adequació i millora dels recursos i serveis turístics.» [2019/9538]
43133
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2019, de la directora territorial d'Alacant, per la qual es resolen favorablement al·legacions i sol·licituds de modificació dels recintes SIGPAC. Expedient 2019-ALS-A-05-926269 i altres. [2019/9126]
43140
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana, a proposta de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, un procediment per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional d'Electricitat i Electrònica, per a la qualificació ELE257_2 Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió. [2019/9000]
43142
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2019, del Protectorat de Fundacions de la Generalitat, per la qual es publica l'extracte de diverses resolucions del secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, relatives a la inscripció de diverses entitats en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana. [2019/9402]
43165
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual s'aprova l'entrada en funcionament de l'Oficina Fiscal a la Comunitat Valenciana. [2019/9457]
43168
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjat de Primera Instància número 12 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 555/2017. [2019/8520]
43169
Jutjat de Primera Instància número 23 de València
Notificació de sentència dictada en el judici verbal número 1506/2018. [2019/8519]
43170
Torna a l'inici de l'índex