> Índex

Any XLII
Divendres, 18 d'octubre de 2019
Núm. 8659
Descarrega Diari Oficial sencer
I. DISPOSICIONS GENERALS
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
ORDRE 4/2019, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableix el programa de control i erradicació de la tuberculosi caprina a la Comunitat Valenciana. [2019/9276]
44331
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
DECRET 203/2019, de 4 d'octubre, del Consell, de creació de la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables. [2019/9887]
44343
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2019, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es declara deserta la convocatòria número 22/2019, per a la provisió del lloc de treball vacant número 26085, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2019/9774]
44352
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Productos avanzados L3 y L4 para la misión Flex-S3. CPI-19-325», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/9706]
44353
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Productos avanzados L3 y L4 para la misión Flex-S3. CPI-19-326», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/9711]
44358
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Cátedra de Economía del bien común. CPI-19-327». [2019/9712]
44363
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Intervención Socio-emocional apoyada en TIC. Desarrollo de la responsabilidad y el bienestar en la comunidad educativa. CPI-19-328», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2019/9713]
44368
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Evaluación de policarbonato diol (PCD) y de poliuretanos basados en PCD. CPI-19-329» [2019/9714]
44374
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb l'aspirant que ha superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, sector administració especial, escala tècnica mitjana de laboratori amb denominació de tècnic o tècnica de laboratori, convocades per la Resolució de 14 de desembre de 2018. Referència 2924/18. [2019/9781]
44379
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb l'aspirant que ha superat el procés selectiu, corresponent a la convocatòria de proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, sector Administració especial, escala tècnica mitjana d'estadística amb la denominació de tècnic mitjà estadístic, convocades per Resolució de 13 de desembre del 2018. Ref: 2915/18. [2019/9783]
44381
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2019, del rector, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup C, subgrup C2, sector d'administració especial, categoria/escala conductor/a, pel sistema de concurs oposició (codi: 2019/P/FC/C/7), corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal d'administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. [2019/9184]
44383
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 23 de setembre, del rector, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de llocs de treball vacants del grup C, subgrup C1, sector d'administració especial, especialista tècnic d'arxius i biblioteca, amb destinació en aquesta universitat. Codi: 2019/P/FC/CM/7. [2019/9185]
44400
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2019, del sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es nomena personal eventual. [2019/9883]
44411
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2019, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, les vacants anunciades per la convocatòria número 51/2019, de 27 d'agost de 2019. [2019/9777]
44412
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2019, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix el lloc de treball número 18985 i es declara desert el lloc de treball número 32002, anunciats en la convocatòria 042/19. [2019/9775]
44414
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball
RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2019, del president de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) i conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es proveeix la vacant anunciada en la convocatòria 40/2019, de 12 de juliol. [2019/9780]
44415
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, de la Universitat Jaume I, per la qual es nomena Gemma Camañes Querol professora titular d'universitat en l'àrea de coneixement de Fisiologia Vegetal. [2019/9360]
44417
 C) ALTRES ASSUMPTES
Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2019, de la Direcció de Recursos Humans del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), mitjançant la qual se cita a termini les persones interessades en el procediment abreujat 000532/2019 contra la Resolució de 3 de juliol de 2019, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es desestima el recurs d'alçada de 2 de maig de 2019, sobre la convocatòria per a constituir una borsa complementària de la categoria de tècnics i tècniques especialistes de laboratori, i contra la Resolució de 3 de juliol de 2019, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es desestima el recurs d'alçada de 13 de maig de 2019, sobre la convocatòria per a constituir una borsa complementària de la categoria de tècnics i tècniques especialistes en radiodiagnòstic. [2019/9539]
44418
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2019, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'atorguen subvencions de les previstes en el Decret 196/2019, de 20 de setembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar la pèrdua de béns de primera necessitat de les persones físiques produïda pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019. [2019/9912]
44419
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Cultura
RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2019, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per a la concessió de subvencions destinades a la producció i edició discogràfiques durant els mesos de gener a novembre de 2019. [2019/9416]
44423
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 16 de setembre de 2019, de la vicerectora d'Ocupació i Programes Formatiu, per la qual es convoquen les ajudes a l'estudi de la Universitat de València per als estudiants guanyadors i guanyadores de la fase local de l'Olimpíada Espanyola de Física que tindrá lloc durant el curs acadèmic 2019-2020, i s'aproven les bases que regulen aquesta convocatòria. [2019/9837]
44428
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjat de Primera Instància número 16 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 247/2018. [2019/9048]
44429
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de les Coves de Vinromà
Aprovació inicial de la modificació puntual número 1/2019 de les normes subsidiàries homologades. [2019/9367]
44430
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Resolució de 15 d'octubre de 2019, del sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual se citen les persones interessades en el procediment ordinari 4/000275/2019-OM. [2019/9831]
44431
 C) ALTRES ASSUMPTES
Aguas de Valencia, SA
Informació pública de l'actualització de les tarifes finalistes de Serra. [2019/9913]
44432
Torna a l'inici de l'índex