> Índex

Any XLII
Divendres, 8 de novembre de 2019
Núm. 8673
Descarrega Diari Oficial sencer
I. DISPOSICIONS GENERALS
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
ORDRE 7/2019, de 28 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es modifica l'Ordre 29/2016, de 31 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. [2019/10341]
48212
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants de la categoria professional de zelador o zeladora, Sentència número 1115/2017 (OPE2005), d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició. [2019/10537]
48217
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació
RESOLUCIÓ d'11 d'octubre de 2019, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es publica l'oferta d'ocupació pública de la Corporació per a 2019. [2019/9743]
48264
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de San Miguel de Salinas
Oferta d'ocupació pública de 2019. [2019/10267]
48266
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Silla
Llista provsional de persones admeses i excloses del procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de comissari o comissària. [2019/10218]
48267
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 23 d'octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Intelligent data-based solutions for Fresenius medical care applications. CPI-19-376». [2019/10374]
48268
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora doctors sèniors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudios perturbativos y no perturbativos del modelo estándar y sus extensiones. CPI-19-379». Programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2019-087). [2019/10375]
48273
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora doctors júniors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Violència de gènere i identitats: edició i estudi de documentació valenciana per a la construcció de biografies marginals (SS.XV-XVI). CPI-19-380». Ajudes per a grups consolidables de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (AICO/2019/120). [2019/10376]
48279
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora doctors júniors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Violència de gènere i identitats: edició i estudi de documentació valenciana per a la construcció de biografies marginals (SS.XV-XVI). CPI-19-381». Ajudes per a grups consolidables de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (AICO/2019/120). [2019/10377]
48285
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Drop-on demand flexible optoelectronics & photovoltaics by means of lead-free halide perovskites (DROP-IT). CPI-19-382». [2019/10378]
48291
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Hetero-structures for efficient luminescent devices (HELD). CPI-19-385». [2019/10379]
48297
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2019, per la qual es fa públic el resultat del concurs per a la provisió d'una plaça vinculada de professorat contractat doctor en l'àrea de coneixement de Cirurgia, convocada per la Resolució de data 26 de juny de 2019, del Rectorat. [2019/9803]
48302
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es nomenen personal estatutari fix les persones aspirants aprovades en el concurs oposició pel torn de promoció interna per a la provisió de vacants de la categoria de tècnic o tècnica de la funció administrativa d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2019/10526]
48303
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Ajuntament de Manuel
Nomenament de personal laboral com a oficial capatàs d'obra. [2019/10461]
48305
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Ajuntament de Palmera
Nomenament de personal funcionari de carrera. [2019/9755]
48306
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2019, de la Universitat d'Alacant, per la qual s'integra en el cos de professors titulars d'universitat Francisco Javier Brotons Molinero. [2019/9826]
48307
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ d'11 d'octubre de 2019, de la Universitat d'Alacant, per la qual s'adjudica la plaça de professor o professora contractats doctors número DC04048 en l'àrea de coneixement d'Estadística i Investigació Operativa. [2019/9717]
48308
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ d'11 d'octubre de 2019, de la Universitat d'Alacant, per la qual s'adjudica la plaça de professor o professora contractats doctors número DC04056 en l'àrea de coneixement de Llenguatges i Sistemes Informàtics. [2019/9718]
48309
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es nomena Mauricio Morais de Lima Marqués professor titular d'universitat, de l'àrea de coneixement Física de la Matèria Condensada. [2019/10436]
48310
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es nomenen professors o professores titulars d'universitat. [2019/9818]
48311
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2019, de la Universitat Jaume I, per la qual es nomena professora titular d'universitat en l'àrea de coneixement d'Organització d'Empreses. [2019/9805]
48312
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2019, de la Universitat Jaume I, per la qual es nomena professora titular d'universitat en l'àrea de coneixement de Química Inorgànica. [2019/9815]
48313
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2019, de la Universitat Jaume I, per la qual es nomena professor titular d'universitat en l'àrea de coneixement de Traducció i Interpretació. [2019/9816]
48314
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ d'11 d'octubre de 2019, de la Universitat Jaume I, per la qual es nomena professor titular d'universitat en l'àrea de coneixement de Psicologia Social. [2019/9764]
48315
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ d'11 d'octubre de 2019, de la Universitat Jaume I, per la qual es nomena catedràtic d'universitat en l'àrea de coneixement de Física Aplicada. [2019/9766]
48316
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ d'11 d'octubre de 2019, de la Universitat Jaume I, per la qual es nomena catedràtica d'universitat en l'àrea de coneixement d'Estètica i Teoria de les Arts. [2019/9768]
48317
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 de juliol de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'indica el catàleg d'unitats i les creacions, supressions i modificacions de llocs de treball docents, i es publica la plantilla orgànica del cos de mestres dels centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat. [2019/10328]
48318
 C) ALTRES ASSUMPTES
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació
RESOLUCIÓ d'11 d'octubre de 2019, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es publica la relació de llocs de treball de l'entitat. [2019/9742]
48324
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, del cap del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i declaració en concret d'utilitat pública, en el terme municipal de Torreblanca. Expedient ATLINE/2018/105/12. [2019/9678]
48338
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 d'octubre de 2019, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, d'extinció de l'autorització per cessament d'activitats del centre docent estranger The Lady Elizabeth School, codi de centre 03016365, de Llíber. [2019/10331]
48346
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2019, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, d'extinció de l'autorització per cessament d'activitats al centre públic de formació bàsica de persones adultes Mancomunitat Ribera Alta-Antella, amb codi 46030631, d'Antella. [2019/10294]
48347
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2019, de la Direcció General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària, per la qual es renova l'autorització sanitària per a implant de membrana amniòtica per a patologia oftàlmica al centre Hospital Intermutual de Levante, de San Antonio de Benagéber. [2019/9830]
48348
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2019, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es rectifica l'error advertit en l'apartat cinqué de la Resolució de 13 d'octubre de 2019, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa per raons humanitàries a A. D. A., com a persona afectada per l'anomenada síndrome Ardystil. [2019/10575]
48349
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
ORDRE 10/2019, de 31 d'octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores que regiran el procediment de concessió d'ajudes econòmiques destinades a entitats locals per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o la inserció laboral de les dones, i la convocatòria d'aquestes ajudes per a l'exercici 2019. [2019/10534]
48350
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Extracte de l'Ordre de 31 d'octubre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores que han de regir el procediment de concessió d'ajudes econòmiques destinades a entitats locals per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o la inserció laboral de les dones, i la convocatòria per a l'exercici 2019. [2019/10562]
48369
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
ORDRE 12/2019, de 5 de novembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa al Consorci València 2007, per a la promoció i foment d'activitats d'interés públic, sociocultural, econòmic o humanitari de la Comunitat Valenciana. [2019/10542]
48371
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 19 de setembre de 2019, del vicerector de Cultura i Esport, per la qual es convoquen les borses de viatge per a estudiants del programa La Nau Gran que participen en l'intercanvi acadèmic i cultural amb la Universitat de Cantàbria a l'octubre de 2019. [2019/10497]
48383
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 15 d'octubre de 2019, del vicerectorat de Cultura i Esports, per la qual es convoquen ajudes per a esportistes de la Universitat de València que s'han matriculat en aquesta universitat en el curs 2019/2020. [2019/10498]
48384
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 29 d'octubre de 2019, de la Direcció Territorial de València, d'adjudicació d'assentaments apícoles gratuïts a les forests de la Generalitat Valenciana disponibles després de la primera adjudicació de 2019 a la província de València. [2019/10421]
48386
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de la declaració d'impacte ambiental corresponent a l'expedient 68/18-AIA Picassent. [2019/9672]
48388
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 d'octubre de 2019, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es determinen els diumenges i els dies festius hàbils per a la pràctica comercial en 2020. [2019/10503]
48393
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 31 d'octubre de 2019, de la Direcció General d'Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a la sol·licitud i la gestió de productes de suport per a l'alumnat amb necessitats educatives especials. [2019/10480]
48394
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen les modalitats formatives projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris, i s'estableix la dotació de recursos econòmics als centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per a desenvolupar-les. [2019/10572]
48401
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2019, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, de delegació de signatura. [2019/10499]
48412
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2019, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es concedeixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària corresponents al curs 2018-2019. [2019/9821]
48413
 C) ALTRES ASSUMPTES
Diputació d'Alacant. SUMA. Gestió Tributària
Encàrrec de gestió de sancions administratives de l'Ajuntament de Benijófar en SUMA Gestió Tributària, Diputació d'Alacant. [2019/10479]
48478
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Audiència Provincial d'Alacant
Notificació de la sentència dictada en el rotlle d'apel·lació número 29/2019. [2019/8667]
48479
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 01 de Villena
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 303/2018. [2019/9835]
48480
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 01 de Villena
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 329/2018. [2019/9836]
48481
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 02 de Quart de Poblet
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 135/2018. [2019/8745]
48482
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 03 de Mislata
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 91/2019. [2019/10559]
48483
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 03 de Vila-real
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 519/2017. [2019/8666]
48484
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 04 de Carlet
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 587/2017. [2019/10287]
48485
Jutjat de Primera Instància número 01 d'Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 499/2018. [2019/8674]
48486
Jutjat de Primera Instància número 02 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 1345/2011. [2019/10558]
48487
Jutjat de Primera Instància número 02 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 392/2019. [2019/9660]
48488
Jutjat de Primera Instància número 03 de Llíria
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 1036/2018. [2019/8681]
48489
Jutjat de Primera Instància número 04 de Dénia
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 857/2017. [2019/9906]
48490
Jutjat de Primera Instància número 07 de València
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal 1438/2017 [2019/9373]
48491
Jutjat de Primera Instància número 09 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 1461/2018. [2019/9750]
48492
Jutjat de Primera Instància número 23 de València
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 734/2018. [2019/9372]
48493
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
RESOLUCIÓ de 31 d'octubre de 2019, del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'amplia el termini de consultes i participació pública de la proposta del Programa de paisatge en sòls de l'Albufera de València afectats pel Pla d'acció territorial de la infraestructura verda del litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL). [2019/10592]
48494
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Informació pública de la declaració d'interès comunitari per a una atribució d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a una instal·lació de turisme rural al terme municipal d'Oliva, ubicada al polígon 7, parcel·les 35 i 36. Expedient 2019/0212. [2019/9800]
48495
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Borriana
Informació pública de les bases de programació per a l'elecció de l'alternativa tècnica i selecció i adjudicació de la condició d'urbanitzador del Programa d'actuació integrada de la unitat d'execució Camí Xamussa del sòl urbà del Pla general. [2019/9687]
48496
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Canet d'en Berenguer
Informació pública de l'esborrany del pla i del document inicial estratègic de la modificació puntual del Pla general consistent en l'obertura d'un nou carrer entre el carrer del Calvari i la plaça del Doctor Félix Rodríguez de la Fuente. [2019/9819]
48498
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Canet d'en Berenguer
Informació pública de la versió preliminar de la modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana detallada relativa a la modificació dotacional esportiva per educativodocent, parcel·les RDP-3, RDP-4 i RDP-5. [2019/9772]
48499
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de l'Alfàs del Pi
Informació pública de l'aprovació inicial del projecte d'expropiació per taxació conjunta per a l'execució de l'obra del nou vial d'accés a l'Albir de la CN-332 a la CV-753. [2019/9751]
48500
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Picassent
Informació pública de l'aprovació de l'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual número 35 del Pla general d'ordenació urbana. [2019/9734]
48502
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de València
Informació pública del procediment d'aprovació del compte de liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució Guillem d'Anglesola. [2019/9812]
48503
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Villena
Informació pública de la cancel·lació del programa de la unitat d'execució número 9 del sòl urbà del Pla general d'ordenació urbana. [2019/9753]
48504
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament del Fondó de les Neus
Informació pública de l'alçament de la suspensió de la tramitació i de l'atorgament de llicències urbanístiques. [2019/9752]
48505
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana
CORRECCIÓ d'errades de l'adjudicació de la convocatòria pública Resistències Artístiques. Producció artística en entorns educatius. [2019/10510]
48506
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Informació pública de la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia per a la construcció de les extensions de xarxes existents de distribució de GLP, a la província d'Alacant. Expedient número CBREDE/2018/18/03. [2019/9817]
48507
 C) ALTRES ASSUMPTES
Cofecap, Cooperativa Valenciana
Acord de transformació de la societat cooperativa en societat de responsabilitat limitada. [2019/10514]
48508
 C) ALTRES ASSUMPTES
Merce Gutierrez Muñoz, Cooperativa Valenciana
Informació pública de l'acord de dissolució i nomenament dels liquidadors de la societat. [2019/9822]
48509
 C) ALTRES ASSUMPTES
Técnicas Valencianas del Agua, SA
Informació pública de l'actualització de tarifes de proveïment d'aigua potable i conservació de comptadors al terme municipal de Xeresa. [2019/10348]
48510
Torna a l'inici de l'índex