> Sumari

Any XLIII
Divendres, 14 de febrer de 2020
Núm. 8740
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius d'accés al cos d'inspectors d'Educació. [2020/1278]
5281
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2020, del tribunal del concurs oposició per a la provisió, pel torn de promoció interna, de places metge o metgessa d'urgència hospitalària d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició. [2020/1107]
5282
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2020, del tribunal del concurs oposició per a la provisió, pel torn lliure, de places de metge o metgessa d'urgència hospitalària d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició. [2020/1109]
5284
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2020, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es dona publicitat al resultat de les modificacions efectuades a la relació ordenada definitiva d'aspirants continguda en la Resolució de 3 de setembre de 2019, del tribunal del concurs oposició, pel torn lliure, per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes de laboratori d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició com a conseqüència de l'estimació parcial de diversos recursos d'alçada interposats contra aquella. [2020/1197]
5299
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2020, del tribunal del concurs oposició per a la provisió pel torn lliure de vacants d'infermer o infermera obstetricoginecològics d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició. [2020/1275]
5353
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2020, del tribunal del concurs oposició, pel torn de promoció interna, per a la provisió de vacants d'infermer o infermera obstetricoginecològics d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició. [2020/1277]
5374
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament d'Alfafar
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça d'auxiliar d'animació sociocultural. [2020/993]
5377
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament d'Alfafar
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça d'oficial de serveis múltiples. [2020/992]
5378
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Xirivella
Anunci pel qual es fa pública la llista provisional d'admesos per a la cobertura temporal del lloc de treball de comissari cap de la Policia Local. [2020/1373]
5379
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Aquaculture and agriculture biomass side stream proteins and bioactives for feed, fitness and health promoting nutritional supplements (AQUABIOPROFIT). CPI-20-031». [2020/942]
5381
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora doctors júniors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Arte y arquitectura maya: nuevas tecnologías para su estudio y conservación. CPI-20-033», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2020/943]
5387
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora doctors júniors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estrategias, agendas y discursos en las cibercampañas electorales: medios de comunicación y ciudadanos. CPI-20-034», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2020/944]
5393
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Genómica y transcriptómica comparadas para comprender la dinámica del metabolismo de levaduras híbridas y los mecanismos de competencia en fermentaciones vínicas. CPI-20-035», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2020/945]
5399
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2020, del sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la convocatòria número 72/2019, de 10 de desembre de 2019. [2020/1101]
5405
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2020, del sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, les vacants anunciades per la convocatòria número 80/2019, de 10 de desembre. [2020/1097]
5407
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2020, del sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica per la qual es proveeixen pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la Convocatòria número 71/2019, de 10 de desembre de 2019 [2020/1100]
5409
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Ajuntament de Nules
Nomenament de personal funcionari com a agent de policia local. [2020/1115]
5412
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Citació a termini a les persones interessades en el procediment de revisió en via administrativa del concurs oposició per a la provisió de vacants de la categoria de zelador i zeladora, en execució de la Sentència número 1115/2017 (OPE2005). [2020/1198]
5413
 C) ALTRES ASSUMPTES
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2020, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es modifica i es publica íntegrament la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis. [2020/1170]
5414
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
CORRECCIÓ d'errades del Decret 1/2020, de 6 de febrer, del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a incentivar i fomentar la prestació de serveis bancaris bàsics a través, principalment, de la instal·lació, el manteniment i la posada en funcionament de caixers automàtics en determinats municipis i nuclis de població en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. [2020/1394]
5448
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 31 de gener de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions destinades a la promoció de l'ús del valencià en l'àmbit festiu per a l'any 2020. [2020/1324]
5449
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
Extracte de la Resolució de 6 de febrer de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes dirigides a centres tecnològics de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de projectes d'R+D de caràcter no econòmic realitzats en cooperació amb empreses, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2020, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. [2020/1318]
5450
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes dirigides a centres tecnològics de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de projectes d'R+D de caràcter no econòmic realitzats en cooperació amb empreses, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2020, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. [2020/1332]
5452
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 28 de gener de 2020, del vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius, per la qual es convoquen i publiquen les bases reguladores del programa «UVemprén beques ciutat de València», pel qual es convoquen deu ajudes econòmiques de 1.000 euros per a persones titulades per la Universitat de València que realitzen formació pràctica en empreses i institucions i estiguen empadronades a la ciutat de València. [2020/1247]
5462
 C) ALTRES ASSUMPTES
Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2020, de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, de concessió de distincions en matèria de protecció civil de la Generalitat a Francisco Martín Uclés. [2020/1338]
5463
 C) ALTRES ASSUMPTES
Diputació d'Alacant. SUMA. Gestió Tributària
Delegació de la gestió tributària de la taxa de guals, parades de taxis i parades d'establiments hotelers de l'Ajuntament de Calp en SUMA. Gestió Tributària. Diputació d'Alacant. [2020/1144]
5464
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 01 de Massamagrell
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 128/2018. [2020/1025]
5465
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 03 de Mislata
Notificació de la sentència dictada en el procediment de modificació de mesures contencioses número 236/2019. [2020/999]
5466
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 03 de Mislata
Notificació de la sentència dictada en el judici per delicte lleu número 813/2019. [2020/1033]
5467
Jutjat de Primera Instància número 01 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 1073/2018. [2020/1006]
5468
Jutjat de Primera Instància número 02 de Benidorm
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 113/2018. [2020/1058]
5469
Jutjat de Primera Instància número 03 de Benidorm
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 466/2017. [2020/1113]
5470
Jutjat de Primera Instància número 04 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 555/2018. [2020/1047]
5471
Jutjat de Primera Instància número 05 de Dénia
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 391/2019. [2020/1038]
5472
Jutjat de Primera Instància número 10 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 1495/2017. [2020/1048]
5473
Jutjat de Primera Instància número 20 de València
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 944/2019. [2020/1052]
5474
Jutjat de Primera Instància número 25 de València
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 1263/2017. [2020/1121]
5476
Jutjat Mercantil número 01 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 32/2018. [2020/1128]
5477
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Cox
Informació pública de la modificació de l'estudi de detall parcial de l'illa de cases compresa entre el carrer de la Acequia, avinguda del V Centenario, carrer de Juan Núñez Quirós i carrer del Doctor Marañón. . [2020/847]
5478
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de la Vila Joiosa
Informació pública del programa d'actuació integrada per al desenvolupament de la UE 2 del PP-11 Tellerola del PGOU. [2020/1005]
5479
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Paiporta
Informació pública de l'aprobació de l'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual número 3 del pla parcial del sector II. [2020/1032]
5480
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Consorci Hospital General Universitari de València
RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2020, de la presidència del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es constitueix la mesa permanent per als procediments de licitació que s'han de tramitar en el Departament de Salut València Hospital General i se'n nomena la presidència, la secretaria i les vocalies. [2020/1155]
5481
 C) ALTRES ASSUMPTES
Flecos, cooperativa valenciana
Informació pública de l'acord de transformació de la societat cooperativa en societat de responsabilitat limitada. [2020/1196]
5483
Torna a l'inici de l'índex