> Sumari

Any XLIII
Dimarts, 30 de juny de 2020
Núm. 8846
Descarrega Diari Oficial sencer
I. DISPOSICIONS GENERALS
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
DECRET llei 7/2020, de 26 de juny, del Consell, de modificació de la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de renda valenciana d'inclusió. [2020/5032]
24906
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
ORDRE 5/2020 de 23 de juny de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de les beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de polítiques inclusives en la Secretaria Autonòmica de la Vicepresidència. [2020/4935]
24938
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes de la realització de la prova de valencià nivell C1 i es nomena el tribunal que ha d'avaluar-la, en el marc del procediment selectiu d'accés al cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyament Secundari. [2020/4920]
24951
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 2 de març de 2020, de la directora general de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual es convoca la constitució de borses de treball per a la provisió temporal de llocs dels cossos de metgesses i metges forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i d'auxili judicial, de l'Administració de Justícia de la Comunitat Valenciana. [2020/4601]
24953
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d'accés al Cos Superior Tècnic de Comunicació i Relacions Informatives de l'Administració de la Generalitat, A1-05, sector administració especial, convocatòria 1/18, torn lliure general, pel sistema de concurs-oposició, i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a les ofertes públiques d'ocupació de 2017 i 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2020/4911]
24975
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d'accés al cos superior tècnic de Tecnologies de la Informació de l'Administració de la Generalitat, A1-06, sector administració especial, convocatòria 3/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta pública d'ocupació ordinària de 2017 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2020/4912]
24985
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d'accés al cos superior tècnic de tecnologies de la informació de l'Administració de la Generalitat, A1-06, sector administració especial, convocatòria 4/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposición corresponent a l'oferta pública d'ocupació ordinària de 2017, per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2020/4913]
24994
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en tecnologies de la informació de l'Administració de la Generalitat, A2-02, sector administració especial, convocatòria 5/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta pública d'ocupació ordinària de 2017, per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2020/4914]
24997
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en tecnologies de la informació de l'Administració de la Generalitat, A2-02, sector administració especial, convocatòria 6/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta pública d'ocupació ordinària de 2017, per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2020/4915]
25005
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica forestal de l'Administració de la Generalitat, A2-13, sector administració especial, convocatòria 7/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta pública d'ocupació ordinària de 2017 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2020/4917]
25007
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica forestal de l'Administració de la Generalitat, A2-13, sector administració especial, convocatòria 8/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l'oferta pública d'ocupació ordinària de 2017 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2020/4918]
25012
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 30/2020. [2020/4950]
25013
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, convocatòria número 31/2020. [2020/4951]
25016
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, convocatòria número 32/2020. [2020/4952]
25020
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 33/2020. [2020/4954]
25024
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, convocatòria número 34/2020. [2020/4955]
25027
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 35/2020. [2020/4956]
25032
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), convocatòria número 36/2020. [2020/4957]
25036
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 37/2020. [2020/4958]
25040
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, convocatòria número 38/2020. [2020/4959]
25043
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'autoritza la revocació de l'exempció del lloc de secretaria de l'Ajuntament d'Olocau del Rey, i la creació i classificació del lloc de secretaria en classe tercera. [2020/4893]
25047
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'autoritza la revocació de l'exempció del lloc de secretaria de l'Ajuntament de Cirat, i la creació i classificació del lloc de secretaria en classe tercera. [2020/4894]
25049
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'atorguen subvencions de les previstes en el Decret 196/2019, de 20 de setembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar la pèrdua de béns de primera necessitat de les persones físiques produïda pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019. [2020/5004]
25051
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es concedeixen ajudes a la Fundació Premis Rei Jaume I (línia de subvenció S2382000). [2020/4962]
25055
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es concedeixen ajudes a la Fundació Premis Rei Jaume I (línia de subvenció S2766000). [2020/4963]
25061
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen, per a l'any 2020, subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents en mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana. [2020/5005]
25066
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
Extracte de la Resolució de 19 de juny de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen per a l'any 2020 subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents en mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana. [2020/5013]
25075
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2020, de la directora general de Diversitat Funcional i Salut Mental, per la qual es concedeixen tres beques per a la realització de pràctiques professionals en centres dependents de la direcció general amb competèncias en matèria de diversitat funcional. [2020/5031]
25077
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 25 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a la digitalització i la restauració de la documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana. [2020/4976]
25081
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a la digitalització i la restauració de la documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana. [2020/4978]
25082
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2020, de la Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigació, per la qual es concedeixen en 2020 subvencions per a infraestructures i equipament d'I+D+i per al període 2020-2021 (actuació susceptible de ser cofinançada per la Unió Europea mitjançant el Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). [2020/4987]
25089
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Cultura
RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2020, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les arts escèniques per als sectors teatral i circense, durant els mesos de desembre de 2019 a novembre de 2020. [2020/5022]
25101
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Cultura
RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2020, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les arts escèniques per al sector de la dansa, durant els mesos de desembre de 2019 a novembre de 2020. [2020/5025]
25137
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Cultura
Extracte de la Resolució de 26 de juny de 2020, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les arts escèniques per als sectors teatral i circense, durant els mesos de desembre de 2019 a novembre de 2020. [2020/5056]
25167
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià de Cultura
Extracte de la Resolució de 26 de juny de 2020, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les arts escèniques per al sector de la dansa, durant els mesos de desembre de 2019 a novembre de 2020. [2020/5057]
25170
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació
RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les subvencions destinades al programa d'ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball, regulades en l'Ordre 21/2016, de 20 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. [2020/4960]
25173
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Extracte de la Resolució de 25 de juny de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les subvencions destinades al Programa d'ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball, regulades en l'Ordre 21/2016, de 20 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. [2020/4977]
25179
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Alacant
Extracte de la convocatòria d'ajudes TICCámaras 2020 per a la transformació digital de pimes, cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. [2020/5001]
25180
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es rehabilita l'escut històric d'ús immemorial del municipi d'Alcalà de Xivert. [2020/4932]
25181
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2020, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es publica el conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i l'Ajuntament de Casinos per a la creació d'una escola infantil de primer cicle denominada Mestre Andrés Navarro Orero, de titularitat municipal en la citada localitat. [2020/4708]
25182
 C) ALTRES ASSUMPTES
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
RESOLUCIÓ, de 16 de juny de 2020, de la Vicepresidència Segunda del Consell i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per la qual es modifiquen les tarifes corresponents als encàrrecs de gestió de la Generalitat a l'empresa pública Pla Cabanyal-Canyamelar, SA. [2020/4729]
25186
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, de convocatòria per al reconeixement d'entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar 2020-2021. [2020/4930]
25189
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2020, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es regula la sol·licitud de participació i l'aplicació del Portfolio Europeu de les Llengües i el Portfolio Europeu de les Llengües electrònic, e-PEL (+14), en els centres d'Educació Infantil i Primària, d'Educació Secundària, de Cicles Formatius, de Formació de Persones Adultes i d'Escoles Oficials d'Idiomes de la Comunitat Valenciana, i s'estableixen les condicions per al reconeixement com a activitat de formació del professorat. [2020/5034]
25194
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2020, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per la qual s'autoritzen transferències de crèdits entre capítols i programes, amb la finalitat d'incloure una nova línia de subvenció de concurrència competitiva en el capítol 4 del programa 421.50 Avaluació, innovació i qualitat educativa, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per import de 9.000.000 euros. (Exp 09.017/20-060). [2020/4719]
25201
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ 4 de juny de 2020, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'autoritza una generació de crèdits en el capítol 6 del programa 431.10, Habitatge i regeneració urbana, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, pel compromís d'aportació addicional de fons del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, per import de 900.000 euros. (Exp.14.004.20-056). [2020/4943]
25203
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2020, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'autoritza transferències de crèdits del capítol 4 al 7 en el programa 631.50, Actuacions sobre el sector financer, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per import de 6.850.00 euros, per a la correcta imputació comptable de la línia X7384 (Exp.06.013/20-063). [2020/4864]
25205
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2020 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per la qual s'accepta la cessió gratuïta mitjançant mutació demanial, d'una parcel·la de 1.950 m² de superfície situada en el sector SUD 17 de Vinaròs, amb destinació a la construcció d'un centre de salut a la localitat. [2020/4883]
25206
 C) ALTRES ASSUMPTES
Corts Valencianes
Acord de la Mesa de les Corts Valencianes número 753/X, de 16 de juny de 2020, pel qual s'aprova el Pla anual de control permanent del Síndic de Greuges corresponent a l'exercici 2020 [2020/4758]
25208
 C) ALTRES ASSUMPTES
Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl
RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2020, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'adopten determinades mesures en relació a les rendes dels lloguers dels habitatges del parc públic, tant propietat de la Generalitat adscrites a EVHA com dels habitatges propietat d'aquesta entitat. [2020/4988]
25210
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Informació pública de la declaració d'interés comunitari per a una atribució d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a instal·lacions destinades a una activitat de regularització d'una activitat industrial existent de reciclatge de plàstics, a l'empara de la disposició transitòria quinze de la LOTUP en el terme municipal de Castellnovo. [2020/4853]
25213
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Informació pública de la declaració d'interès comunitari per a una atribució d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a la consolidació, preparació de terrenys, demolicions, manteniment de vehicles pesants i maquinària, al terme municipal de Bétera. [2020/4764]
25214
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Informació pública de l'expedient d'autorització per a la concessió demanial de domini públic per a ús privatiu en vies pecuàries del terme municipal de Portell de Morella (Expedient STMA/SF/VP/2020/045). [2020/4759]
25215
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2020, de la Direcció General de l'Aigua, relativa a la informació pública de béns i drets afectats per l'expedient d'expropiació forçosa, pagament de la fase prèvia i aixecament d'actes de ocupaciòn, incoat amb motiu del Projecte de construcció de la EDAR de Cheste-Chiva (València) i col·lectors generals. [2020/4884]
25216
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Informació pública relativa a la sol·licitud formulada per la mercantil Astilleros Astondoa, SA, de pròrroga de la concessió per a la construcció d'una drassana al port de Santa Pola. [2020/4702]
25274
Torna a l'inici de l'índex