> Sumari

Any XLIII
Divendres, 31 de juliol de 2020
Núm. 8871
Descarrega Diari Oficial sencer
I. DISPOSICIONS GENERALS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
DECRET 81/2020, de 24 de juliol, del Consell, de regulació del sistema de carrera professional del personal estatutari gestionat per la conselleria competent en sanitat [2020/6296]
29755
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
DECRET 82/2020, de 24 de juliol, del Consell, de regulació del sistema de desenvolupament professional del personal estatutari gestionat per la conselleria competent en sanitat. [2020/6299]
29767
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
DECRET 83/2020, de 24 de juliol, del Consell, de regulació del sistema de carrera professional del personal de Salut Pública gestionat per la conselleria competent en salut pública. [2020/6301]
29781
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament del director de l'Institut Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani d'Alacant. [2020/6189]
29794
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2020, de la directora general de Recursos Humans, per la que es publica la resolució provisional de la convocatòria per resolució d'11 de desembre de 2019, de concurs general i oferta de places als qui han superat el concurs oposició pel torn d'accés lliure convocat per la Resolució de 15 de desembre de 2016, per a la provisió de llocs bàsics i de vacants, respectivament, del cos superior tècnic de salut pública de l'Administració de la Generalitat, escala de veterinaris/àries de Salut Pública (A1-S03-07), funcionaris/àries d'Administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2020/6277]
29803
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències (SGISE)
RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, del president de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergències, per la qual es convoca una borsa d'ocupació temporal pel procediment d'urgència per al lloc de Bomber/a Forestal. Convocatòria SGISE 1/2020. [2020/6230]
29818
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de la Llosa de Ranes
Convocatòries de diversos processos selectius per a cobrir diverses places. [2020/5986]
29826
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Picassent
Bases del procediment de provisió de una plaça de TSAE arquitecte o arquitecta. [2020/6147]
29827
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Picassent
Aporvació de l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'exercici 2020- [2020/6185]
29828
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Picassent
Bases del procediment de provisió de la plaça de TAG adscrita a l'Oficina Tècnica Municipal. [2020/6183]
29829
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Xeraco
Convocatòria, bases, i obertura del termini de presentació d'instàncies del procés selectiu per a la cobertura en propietat de tres places d'agent de la policia local. [2020/6180]
29830
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Xirivella
Bases específiques que regiran la convocatòria per a formació de borses de treball per a la provisió temporal de llocs de Tècnic Mitjà de Gestió adscrits al servei de recursos humans d'aquesta administració. [2020/6156]
29831
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de juliol de 2020, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2020-2021. Convocatòria número 4. [2020/6268]
29841
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Validación en entornos relevantes clínicos de la herramienta de monitorización no invasiva smart-sens-h2d: patologías crónicas metabólicas y cardiovasculares. CPI-20-204», finançat per l'Agència Valenciana d'Innovació -AVI. [2020/5972]
29843
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Machine learning for assessing ocean climate (MALOC). CPI-20-208. CIDEGENT/2019/055», a càrrec del Programa per al suport de persones investigadores amb talent (Pla GenT) convocades per Resolució de 12 de desembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2020/5973]
29848
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora en formació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Sabor y origen de la materia (SOM). CPI-20-210». Programa Prometeu per a grups d'investigació d'Excel·lència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2019-083). [2020/5974]
29853
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Nanoestructuras porosas de inspiración biológica: análisis y control de señales eléctricas. CPI-20-209», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- Una manera de fer Europa. [2020/5975]
29858
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública de dues places de tècnic/a mitjà/na de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fluorescence-based photosynthesis estimates for vegetation productivity monitoring from space (SENTIFLEX). CPI-20-213». [2020/5976]
29863
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 28 de juliol del 2020, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la que es convoca concurs públic per a cobrir places de personal laboral docent contractat a temps parcial (professorat associat laboral). Convocatòria ordinària núm. 2. Curs acadèmic 2020/21. [2020/6200]
29868
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 27 de juliol del Vicerectorat d'Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d'una borsa de treball de personal tècnic mitjà de suport a la investigació d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Projectes del Grup d'investigació "ECPC - Corpus Comparables y Paralelos de Discursos Parlamentarios Europeos" de la Universitat Jaume I. [2020/6148]
29879
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2020, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló per la qual es fa publica la data de realització del primer exercici de les proves selectives d'accés al grup C, subgrup C1, sector administració general, escala administrativa d'aquesta Universitat, pel torn d'accés lliure, torn de promoció interna i torn per a persones amb diversitat funcional, convocat per Resolució de data 4 de desembre de 2018. [2020/6215]
29883
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la constitució d'una borsa de treball de tècnic o tècnica mitjà d'audiovisuals, per a la prestació de serveis en la Universitat Politècnica de València en els campus de València i/o Gandia, amb caràcter de funcionari interí o nomenament provisional per millora d'ocupació. Codi 2020/P/FI/ACON/8. [2020/6229]
29885
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Presidència de la Generalitat
DECRET 10/2020, de 28 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual nomena les persones que integren el Consell Rector de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària. [2020/6260]
29899
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 21 de juliol de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es proveeix un lloc de treball anunciat per la convocatòria 21/2020, Resolució de 27 de maig de 2020, de la Direcció General de Funció Pública (DOGV 8826, 03.06.2020). [2020/6199]
29900
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Ajuntament de Silla
Nomenament de personal funcionari de carrera. [2020/6214]
29901
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, de la Universitat d'Alacant per la qual es nomena professor titular d'universitat en l'àrea de coneixement d'Estadística i Investigació Operativa. [2020/6212]
29902
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infància i Adolescència. [2020/6145]
29903
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Extracte de la Resolució de 23 de juliol de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infància i Adolescència. [2020/6174]
29907
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, de la Direcció General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient, per la qual s'amplia el termini de resolució del procediment de concessió d'ajudes destinades a finançar programes d'ajuda mútua i autoajuda, duts a terme per associacions o entitats sense ànim de lucre de pacients, dels seus familiars, de voluntariat sanitari o aquelles la fi de les quals siga la millora de la qualitat de vida dels pacients, convocades per Resolució de 28 d'abril de 2020. [2020/6259]
29909
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià d'Investigacions Agràries
Correcció d'errors de la Resolució de 15 de juliol de 2020, del vicepresident primer de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries per la qual s'adjudiquen 3 beques de formació i especialització cofinançades per la Unió Europea a través del programa operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana 2014-2020. [2020/6194]
29911
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Turisme Comunitat Valenciana
RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, del president de Turisme Comunitat Valenciana, de concessió d'ajudes 2020, programa 1 "Foment de la competitivitat empresarial", programa 2 "Suport a activitats esportives i culturals d'impacte turístic internacional" i programa 3 "Impuls al màrqueting de producte turístic de la Comunitat Valenciana" destinats a la millora de la competitivitat dels serveis i productes turístics de la Comunitat Valenciana. [2020/6255]
29914
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la convocatòria de dues beques d'iniciació a la investigació. Projecte 18I394 «PRO-ONTODIC. Protocolos para la creación de diccionarios terminológicos basados en ontologías (modelo ONTODIC)». Directora: María Amparo Alcina Caudet. [2020/6172]
29967
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Miguel Hernández d'Elx
Extracte de la Resolució de 17 de juliol de 2020, del rector, per la qual es publica la convocatòria d'una beca de formació universitària en dret laboral universitari. [2020/6173]
29968
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2020, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per la qual s'aprova el pla local de prevenció d'incendis forestals del terme municipal de Sax. [2020/6207]
29969
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2020, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per la qual s'aprova el pla local de prevenció d'incendis forestals del terme municipal de Llíber. [2020/6190]
29971
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2020, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'ordena el depòsit de l'acord subscrit per la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià i la Unió General de Treballadors del País Valencià, sobre designació d'àrbitres en matèria electoral sindical, i la publicitat de la llista d'àrbitres proposada. [2020/6177]
29973
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament de les unitats específiques ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al curs 2020-2021. [2020/6308]
29975
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'acorda deixar sense efecte la modalitat de premis dels llibres de les Fogueres convocats per Resolució de 31 de gener de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions destinades a la promoció de l'ús del valencià en l'àmbit festiu per a l'any 2020. [2020/5884]
29985
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2020-2021 impartisquen ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny. [2020/6241]
29987
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana, durant el curs 2020-2021. [2020/6243]
30034
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021. [2020/6245]
30074
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es regula el Programa d'Activitats Formatives de Centre, es convoca la sol·licitud de les modalitats projectes de formació en centres, seminaris i grups de treball, i s'estableix la dotació de recursos econòmics per als centres docents públics de titularitat de la Generalitat, per a desenvolupar-les durant el curs 2020-2021 [2020/6258]
30098
 C) ALTRES ASSUMPTES
Institut Valencià de Finances
RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, del Director General, per la que se modifica la convocatòria de 10 de maig de 2019, per la que se convoca la línia de finançament préstecs FININVAL rellançament. [2020/6204]
30117
 C) ALTRES ASSUMPTES
Institut Valencià de Finances
RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, del director general, per la qual s'esmena una omissió en la convocatòria de finançament bonificat "IVF-AUTÒNOMS I MICROEMPRESES" [2020/6208]
30119
 C) ALTRES ASSUMPTES
Institut Valencià de Finances
RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, del director general, per la qual s'esmena una omissió en la convocatòria de finançament bonificat «IVF-LIQUIDITAT COVID-19». [2020/6210]
30120
 C) ALTRES ASSUMPTES
Institut Valencià de Finances
RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual s'esmena una omissió en la convocatòria de finançament bonificat «IVF-PIME». [2020/6211]
30121
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjat de Primera Instància número 15 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 790/2019. [2020/6236]
30122
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Informació pública de la declaració d'interès comunitari per a una atribució d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a l'ampliació d'una fàbrica de pa al terme municipal d'Enguera. [2020/6176]
30123
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament d'Almussafes
Informació pública de l'addenda a la proposta final del Pla General Estructural i del Pla d'Ordenació Detallada. [2020/6274]
30124
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament d'Orihuela
Informació pública del projecte d'expropiació per a l'ampliació de l'IES Thader. [2020/6019]
30125
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Benicarló
Informació pública del Modificat núm. 2 del projecte d'urbanització del sector 11 Collet II de sòl urbanitzable del PGOU de Benicarló. [2020/6153]
30126
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Borriana
Informació pública de la memòria de retaxació de càrregues de la unitat d'execució A-11 del PGOU. [2020/6135]
30127
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Nules
Acord de la Junta de Govern Local 6/07/2020 sobre projecte d'urbanització conjunt (modificat núm. 2) Sector Industrial existent Stylnul-1 i Sector Industrial de nova creació Stylnul-2 del PGOU de Nules. [2020/6117]
30128
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Sagunt
Informació pública de la modificació puntual relativa al canvi de qualificació d'equipament. [2020/6134]
30130
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Informació pública del començament d'operacions de la segona fase de la delimitació parcial del forest d'utilitat pública de la província d'Alacant núm. 93, denominat 'Peñas del Mediodía, Cantalar, Plantaets y Alto fel Cuartel', siti en el terme de Xixona i pertanyent al seu ajuntament, en el tram que limita amb la parcel·la cadastral 22 del polígon 22. [2020/6206]
30131
 C) ALTRES ASSUMPTES
Aguas de Valencia, SA
Informació pública de l'actualització de tarifa de subministrament domiciliari d'aigua potable de Poligon Industrial Font del Gerro, Terramelar, Polígon d'Ademuz i Parc Tecnológic de Paterna per a l'any 2020. [2020/6275]
30132
 C) ALTRES ASSUMPTES
Empresa General Valenciana del Agua, SA (EGEVASA)
Correcció d'errors de la informació pública de la modificació de la tarifa de subministrament domiciliari d'aigua i comptadors de Sempere per a l'any 2020. [2020/6249]
30133
Torna a l'inici de l'índex