> Sumari

Any XLIII
Dimecres, 16 de setembre de 2020
Núm. 8906
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen, per a l'elecció de destinació, les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'administració general, A2-01, sector administració general, convocatòria 24/15, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, i convocatòria 25/15, torn de promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2015 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2020/7231]
34554
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic de medicina de l'administració, A1-24, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 21/16, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2020/7240]
34558
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior gestió d'administració sociosanitària, A2-19, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 25/16, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2020/7242]
34560
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos auxiliar de l'Administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general, torn de promoció interna i torn de promoció interna de persones amb diversitat funcional, convocatòria 41/16, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2020/7244]
34562
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars d'infraestructures i transport de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliars d'explotació portuària, C2-04-02, sector administració especial, convocatòria 127/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2020/7246]
34566
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d'accés al cos de serveis auxiliars d'infraestructures i transport de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliars d'explotació portuària, C2-04-02, sector administració especial, convocatòria 128/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2020/7247]
34571
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'inspectors i inspectores de tributs de l'Administració de la Generalitat, A1-04, sector administració especial, convocatòria 129/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2020/7248]
34573
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'inspectors i inspectores de tributs de l'Administració de la Generalitat, A1-04, sector administració especial, convocatòria 130/18, torn de promoció interna, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2020/7249]
34576
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2020, de la Universitat d'Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos en les proves selectives per a l'ingrés en l'escala oficial especialista, per a ocupar llocs de l'itinerari professional d'administració especial laboratoris d'instrumentació científica en l'Institut Multidisciplinari per a l'Estudi del Medi (IMEM), pel sistema general d'accés lliure. Referència C09/20. [2020/7301]
34578
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2020, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses, el tribunal de selecció, la data, l'hora i el lloc del primer exercici de les proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, categoria/escala tècnica superior de suport a la investigació, pel sistema de concurs oposició. (Convocatòria de 12 de febrer de 2020, DOGV 05.03.2020) (codi: 2020/P/FC/C/1). [2020/7405]
34580
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives - Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic- Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball-Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica
DECRET 131/2020, d'11 de setembre, del Consell, pel qual es disposen el cessament i el nomenament de membres del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. [2020/7364]
34583
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2020, de la Universitat d'Alacant per la qual es nomena professor titular d'universitat en l'àrea de coneixement d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica. [2020/7298]
34584
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 11 de setembre de 2020, de la Universitat d'Alacant, per la qual es nomena professor titular d'universitat en l'àrea de coneixement d'Enginyeria del Terreny. [2020/7300]
34585
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2020, de la Universitat Politècnica de València, per la qual s'integra a determinats funcionaris del cos de professors titulars d'escola universitària en el cos de professors titulars d'universitat. [2020/7308]
34586
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2020, de la Universitat Politècnica de València, per la qual s'integra determinat funcionari del cos de professors titulars d'escola universitària en el cos de professors titulars d'universitat. [2020/7312]
34587
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2020, de la Universitat Politècnica de València, per la qual s'integra determinat funcionari del cos de professors titulars d'escola universitària en el cos de professors titulars d'universitat. [2020/7315]
34588
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2020, de la Universitat Politècnica de València, per la qual s'integra determinat funcionari del cos de professors titulars d'escola universitària en el cos de professors titulars d'universitat. [2020/7313]
34589
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, de la Universitat Politècnica de València, per la qual s'integra determinats funcionaris del cos de professors titulars d'escola universitària en el cos de professors titulars d'universitat. [2020/7314]
34590
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
Citació a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari 2/000244/2020-ANA, a comparéixer en la via jurisdiccional. [2020/7178]
34591
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2020, de la Presidència de la Generalitat, de concessió d'ajudes destinades al sosteniment de despeses corrents en mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana, convocades per la Resolució de 19 de juny de 2020, de la Presidència de la Generalitat. [2020/7353]
34592
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca la concessió de cinc beques per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de la Vicepresidència. [2020/7377]
34595
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Extracte de la Resolució de 14 de setembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca la concessió de cinc beques per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de la Vicepresidència. [2020/7382]
34598
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2020, de la directora general de Cultura i Patrimoni, per la qual s'accepta la renúncia formulada per la persona adjudicatària i el nomenament de la persona substituta corresponent a la beca per a la realització de pràctiques professionals en centres i serveis de biblioteques i arxius gestionats per la Generalitat. [2020/7344]
34600
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2020, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2020/2021 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. [2020/7258]
34602
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Extracte de la Resolució de 9 de setembre de 2020, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2020/2021 a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. [2020/7326]
34613
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 20 de juliol de 2020, de la vicerectora d'Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València, per la qual es convoquen tres ajudes per a la iniciació a la investigació en Astronomia i Astrofísica per a estudiants de l'últim curs del grau en Física o Matemàtiques i una ajuda per a estudiants del màster en Física Avançada, itinerari d'Astrofísica, propis d'aquesta universitat. [2020/7285]
34614
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 10 de setembre de 2020, de la vicerectora d'Estudiants i Compromís Social de la Universitat Jaume I, per la que es convoca la setena edició d'ajudes. [2020/7284]
34615
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'atorga la declaració de festa d'interès turístic provincial de la Comunitat Valenciana a la «Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere de Vinaròs» de Vinaròs » (Castelló). [2020/7395]
34616
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'atorga la declaració de festa d'interès turístic local de la Comunitat Valenciana a la Festa de Sant Antoni Abat de Benissuera, de Benissuera. [2020/7404]
34617
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'atorga la declaració de festa d'interès turístic local de la Comunitat Valenciana a les festes de la Mare de Déu dels Desemparats, de Gaibiel. [2020/7407]
34618
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'atorga el reconeixement de la condició de municipi turístic de la Comunitat Valenciana a l'Ajuntament de Benidorm. [2020/7324]
34619
 C) ALTRES ASSUMPTES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
ACORD d'11 de setembre de 2020, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament 18/2020 per obligacions contretes en 2019 i 2020. [2020/7330]
34620
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 31 d'agost de 2020, del director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, pel qual s'actualitza l'annex de l'Ordre d'11 de juny de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual s'aproven directrius extraordinàries per a l'aprofitament, gestió i control del conill de muntanya a la Comunitat Valenciana, relatiu al llistat de termes municipals afectats per sobrepoblació de conill de muntanya. [2020/7203]
34621
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
ACORD d'11 de setembre de 2020, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 20/0101/113 per obligacions contretes en 2019 i 2020. [2020/7332]
34624
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
ACORD d'11 de setembre de 2020, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 20/0101/123 per obligacions contretes en 2019. [2020/7333]
34625
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
ACORD d'11 de setembre de 2020, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 20/0101/129 per obligacions contretes en 2019 i 2020. [2020/7334]
34626
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
ACORD d'11 de setembre de 2020, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 20/0101/131 per obligacions contretes en 2019. [2020/7336]
34627
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
ACORD d'11 de setembre de 2020, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 20/0101/132 per obligacions contretes en 2019 i 2020. [2020/7337]
34628
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
ACORD d'11 de setembre de 2020, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 20/0301/127 per obligacions contretes en 2019 i 2020. [2020/7339]
34629
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
ACORD d'11 de setembre de 2020, del Consell, de modificació de l'Acord de 5 de juny de 2020, del Consell, que autoritzava modificar els límits per a comprometre despesa plurianual a càrrec de determinades línies de subvenció que donen cobertura a convenis entre la Generalitat, el Ministeri de Foment i determinats ajuntaments, en el marc del conveni subscrit amb el Ministeri de Foment per a la regeneració i renovació urbana i rural 2018-2021 (VL 14.001/20-011). [2020/7340]
34630
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
ACORD d'11 de setembre de 2020, del Consell, pel qual s'autoritza una transferència de crèdit entre seccions per import de 7.360.725,08 euros, del capítol 7 del programa 431.50, Qualitat i rehabilitació, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, al capítol 4 del programa 221.30, Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, així com en el pressupost d'aquest organisme, per a la reobertura de la línia S8419, «Ajudes per a pal·liar els danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents de setembre de 2019». (Exp. 06.022/20-104.) [2020/7341]
34632
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
ACORD d'11 de setembre de 2020, del Consell, pel qual s'autoritzen determinades transferències de crèdit entre seccions amb destinació al capítol 2 del programa 141.20, Direcció i serveis generals, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per import de 14.931,32 euros. Expedient 07.007/20-095. [2020/7342]
34634
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
ACORD d'11 de setembre de 2020, del Consell, pel qual s'autoritza una transferència de crèdits entre programes i capítols, del capítol 2 del programa 422.40, Formació Professional i ensenyaments de règim especial, al capítol 6 del programa 422.30, Ensenyament Secundari, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per import de 154.880,00 euros. Expedient 09.022/20-89. [2020/7343]
34635
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
ACORD d'11 de setembre de 2020, del Consell, pel qual s'autoritzen transferències de crèdits i ajustos de línies en l'annex de transferències i subvencions en el programa 431.60 "Innovació ecològica en la construcció" de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per import global de 478.000,00 euros (Exp. 14.007/20-098). [2020/7346]
34636
 C) ALTRES ASSUMPTES
LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'autoritza la incorporació de romanents de crèdit de l'exercici 2019 a l'exercici 2020 del pressupost de LABORA, per import de cent vint-i-nou milions sis-cents trenta-quatre mil nou-cents trenta-dos euros amb cinquanta-huit cèntims (129.634.932,58 euros). [2020/7335]
34638
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 02 de Llíria
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 237/2019. [2020/5524]
34642
Jutjat de Primera Instància número 01 d'Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 31/2018. [2020/6407]
34643
Jutjat de Primera Instància número 01 d'Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 1173/2014. [2020/6833]
34644
Jutjat de Primera Instància número 03 de Benidorm
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 1167/2018. [2020/5402]
34645
Jutjat de Primera Instància número 03 de Torrent
Notificació de la sentència dictada en el judici ordinari 276/2017. [2020/5640]
34646
Jutjat de Primera Instància número 15 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 300/2017. [2020/5466]
34647
Jutjat de Primera Instància número 16 de València
Notificació de la sentència dictada en el judici ordinari 357/2019. [2020/7146]
34648
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 04 de la Vila Joiosa
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 152/2018. [2020/5919]
34649
V. ANUNCIS
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2020, de la directora general de Cultura i Patrimoni, per la qual se sotmet al tràmit d'informació pública el projecte d'ordre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la modernització de les llibreries de la Comunitat Valenciana. [2020/7363]
34650
 C) ALTRES ASSUMPTES
Empresa General Valenciana del Agua, SA (EGEVASA)
Informació pública de l'actualització de tarifa de subministrament domiciliari d'aigua i comptadors de Rótova per a l'any 2020. [2020/7368]
34651
 C) ALTRES ASSUMPTES
Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA
Informació pública d'actualització de tarifes de subministrament d'aigua potable a Xilxes per a l'any 2020. [2020/7387]
34653
Torna a l'inici de l'índex