> Sumari

Any XLIII
Divendres, 20 de novembre de 2020
Núm. 8957
Descarrega Diari Oficial sencer
I. DISPOSICIONS GENERALS
Presidència de la Generalitat
DECRET 18/2020, de 19 de novembre, del president de la Generalitat, pel qual es prorroga la mesura de restricció d'entrada i eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana, adoptada en el Decret 15/2020, de 30 d'octubre, de mesures temporals i excepcionals en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i a l'empara de la declaració de l'estat d'alarma, i prorrogada pels Decrets 16/2020, de 5 de novembre, i 17/2020, de 12 de novembre, del president de la Generalitat, i es prorroga una altra mesura. [2020/9911]
45537
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2020, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es corregeixen errors de la resolució per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes d'Hematologia i Hemoteràpia, gestionades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2020/9846]
45539
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Petrer
Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir dues places d'auxiliar d'instal·lacions i edificis municipals. [2020/9549]
45540
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Picassent
Extracte de les bases selectives per a cobrir en propietat dues places de l'escala tècnica de policia local, categoria oficial. [2020/9661]
45541
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 16 de noviembre de 2020, de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la relació definitiva de persones aspirants aprovades en les proves selectives per a l'ingrés en l'escala oficial especialista, per a ocupar llocs de l'itinerari professional d'administració especial electrònica, en la Subunitat Laboratori d'Electrònica dels serveis tècnics d'investigació, pel sistema general d'accés lliure. Referència C10/19. [2020/9724]
45542
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2020, de la Universitat d'Alacant, per la qual es disposa la publicació de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2020 del personal funcionari d'administració i serveis. [2020/9761]
45543
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2020, de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoca a concurs una plaça de profesor o professora contractats doctors en règim de contractació laboral. [2020/9684]
45545
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 de novembre de 2020, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca un concurs d'accés a places de cossos docents universitaris. Convocatòria 149/2020. [2020/9816]
45563
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'oficial o oficiala de laboratori de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo de materiales reutilizables, sostenibles y seguros, que alarguen la vida útil e incrementen la durabilidad de las protecciones portuarias. DURPROMAT. CPI-20-311», finançat per l'Agència Valenciana d'Innovació AVI. [2020/9490]
45564
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora en formació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Pruebas observaciones del modelo cosmológico estándar. CPI-20-342». Programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2020-085). [2020/9497]
45569
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 19 d'octubre de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'oficial o oficiala de laboratori de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Incremento en el riesgo de adicción al alcohol y opiáceos derivada de la presencia de dolor: estudios clínicos y preclínicos con perspectiva de género. CPI-20-274». [2020/9512]
45574
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Respuesta psicofisiológica a la inducción emocional en hombres penados por violencia de género. CPI-20-360». Ajudes per a grups consolidables de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (AICO/2020/052). [2020/9513]
45579
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Reto en física de sabor: el experimento desafía la teoría. CPI-20-344». Programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (GVPROMETEO2019-113). [2020/9519]
45584
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 d'octubre de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Síntesis y desarrollo de sistemas poliméricos biodegradables como recubrimientos eficaces para aplicaciones en CRF -controlled release fertilizers-. CPI-20-241». [2020/9792]
45589
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 13 de novembre del 2020, del vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca concurs públic per a cobrir places de personal laboral docent contractat a temps parcial (professorat associat laboral - convocatòria ordinària número 3, curs acadèmic 2020-2021). [2020/9803]
45590
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2020, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, sector administració especial, escala tècnica mitjana, amb denominació tècnic o técnica mitjans d'infraestructures, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 2020/48146. [2020/9728]
45601
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2020, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup C, subgrup C2, sector administració especial, escala auxiliar tècnica i de laboratoris, amb denominació especialista de laboratori, perfil experimentació animal, mitjançant el sistema de concurs oposició. Referència 2020/48410. [2020/9729]
45614
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2020, del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es nomena Alba Garrido Martí personal eventual. [2020/9807]
45627
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2020, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es resol el concurs per a la provisió dels llocs de treball vacants del grup A, subgrup A2, d'administració especial, analista programador especialitat sistemes xarxes, amb destinació en aquesta universitat, convocats per la Resolució de 17 de gener de 2020. Codi: 2019/P/FC/CM/8. [2020/9697]
45628
 C) ALTRES ASSUMPTES
Ajuntament de Manises
Aprovació del II Pla d'ordenació de personal de l'any 2020. [2020/9587]
45630
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'amplia el termini de justificació de despeses de les ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal, convocades per Resolució de 30 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per a l'exercici 2020. [2020/9834]
45631
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'amplia el termini de presentació de la documentació justificativa que estableix la Resolució de 4 d'agost de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per al foment de treballs d'investigació i d'estudis en l'àmbit de la planificació lingüística i la lingüística aplicada en 2020. [2020/9845]
45632
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 6 de novembre de 2020, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per a la concessió d'ajudes de foment de les arts escèniques per als sectors teatral i circense, durant els mesos de desembre de 2019 a novembre de 2020. [2020/9858]
45633
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 6 de novembre de 2020, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per a la concessió d'ajudes de foment de les arts escèniques per al sector de la dansa, durant els mesos de desembre de 2019 a novembre de 2020. [2020/9860]
45634
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 de novembre de 2020, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es concedeixen ajudes a l'organització i el manteniment d'associacions empresarials i de professionals del sector audiovisual en 2020. [2020/9875]
45636
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Ampliació del termini de la Resolució de 14 d'octubre de 2020, de la vicerectora d'Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València, per la qual es convoquen les ajudes a l'estudi de la Universitat de València per a l'alumnat guanyador de la fase local de l'Olimpíada Espanyola de Química que tindrà lloc durant el curs acadèmic 2020-2021. [2020/9833]
45637
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució d'1 de juliol de 2020, de la vicerectora d'Innovació i Transferència, per la qual es convoquen ajudes de la Universitat de Valencia, a través de la Càtedra de Finances Internacionals - Banco Santander, per a la realització de pràctiques externes de l'estudiantat que curse estudis oficials en la Facultat d'Economia en el curs 2020/2021. [2020/9843]
45638
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 20 d'octubre de 2020, del degà de la Facultat de Dret de la Universitat de València, per la qual es convoquen els Premis d'Investigació Tomás y Valiente 2020. [2020/9844]
45639
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 19 d'octubre de 2020, de la vicerectora d'Ocupació i Programes Formatius, de la Universitat de València, per la qual es convoquen les ajudes a l'alumnat guanyador de la fase local de l'Olimpíada de Biologia que tindrá lloc durant el curs acadèmic 2020-2021, i s'aproven les bases que regulen aquesta convocatòria. [2020/9873]
45640
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de l'11 de novembre de 2020, de la Vicerectora d'Estudiantat i Compromís Social de la Universitat Jaume, per la qual es convoca una beca de col·laboració per a gestionar els continguts en el portal web i en les xarxes socials de l'INIT. [2020/9859]
45641
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 9 de novembre de 2020, de la vicerectora d'Estudiantat i Compromís Social de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca una beca per a la col·laboració en comunicació, publicitat i relacions de l'IUDESP / Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau. [2020/9863]
45642
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució del 4 de novembre de 2020, del Vicerector de Planificació, Coordinació i Comunicació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca la primera edició de premis al millor treball de fi de grau i treball fi de màster, relacionats amb la regeneració urbana en àrees construïdes, urbanes o rurals. [2020/9869]
45643
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució del 3 de novembre de 2020, del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoquen ajudes del màster universitari en Cooperació al Desenvolupament per a estudiants procedents de països i poblacions estructuralment empobrits (segon curs) 2020/2021. [2020/9871]
45644
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Miguel Hernández d'Elx
Extracte de la Resolució rectoral de la Universitat Miguel Hernández d'Elx per la qual es convoca el programa de mobilitat internacional Erasmus + amb països associats (Ka107) per a estudiants. Curs acadèmic 2020/2021. [2020/9840]
45645
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 4 de novembre de 2020, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen tres beques d'ajudes a la matrícula per a estudiar el màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports en el curs 2020/2021, per la Càtedra Fundació Juan Arizo Serrulla. [2020/9865]
45646
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 22 de setembre de 2020, del rector, per la qual es convoca el I Concurs Living Sketch. [2020/9872]
45647
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
ACORD de 13 de novembre de 2020, del Consell, de declaració de l'ocupació urgent de béns i drets per al projecte de la Diputació Provincial de València d'ampliació de plataforma de la carretera CV-339 de Llíria a Alcublas, tram p. k. 0+000 a p. k. 13+400, al terme municipal de Llíria, fase 1: p. k. 0+000 a p. k. 3+200 (V-188-F1). [2020/9799]
45648
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Audiència Provincial de València
Notificació de la sentència dictada en el rotlle d'apel·lació número 800/2019. [2020/9453]
45658
Jutjat de Primera Instància número 02 de Gandia
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 1536/2018. [2020/9509]
45659
Jutjat de Primera Instància número 03 de Benidorm
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 67/2017-I. [2020/9659]
45660
Jutjat de Primera Instància número 04 de Dénia
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 122/2019. [2020/9660]
45661
Jutjat de Primera Instància número 08 de València
Notificació de l'acte de rectificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 753/2019. [2020/9443]
45662
Jutjat de Primera Instància número 11 d'Alacant
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 69/2018. [2020/9372]
45663
Jutjat de Primera Instància número 17 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 1331/2017. [2020/9486]
45665
Jutjat de Primera Instància número 18 de València
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 1049/2018. [2020/9430]
45666
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament d'Alaquàs
Informació pública del Projecte de reparcel·lació forçosa en l'àmbit del sector VI de sòl no urbanitzable. [2020/9541]
45667
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Cabanes
Informació pública del projecte de retaxació de càrregues, del sector Torre la Sal de Cabanes. [2020/9564]
45668
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Cullera
Informació pública sobre l'aprovació de l'informe ambiental estratègic per a la modificació puntual número 57 del Pla general d'ordenació urbana. [2020/9615]
45669
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Jérica
Informació pública del Projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució de sòl urbà UE-4 . [2020/9612]
45670
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de la Vila Joiosa
Informació pública de la declaració d'incompliment i règim d'execució forçosa sobre el solar situat al carrer Major, número 3. [2020/9585]
45671
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
Sol·licitud d'ofertes per a l'arrendament d'un immoble per a la unificació dels jutjats de Sueca, als efectes del que preveu l'article 49.2, últim paràgraf, de la Llei 14/2003, de patrimoni de la Generalitat. [2020/9809]
45673
 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2020, de la Sotssecretaria de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'informa d'operacions cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), les publicacions de licitació/adjudicació de les quals s'esmenten. [2020/9723]
45675
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
Anunci de notificació de data 16 de novembre de 2020, en procediment instat per les persones interessades en el marc del Decret 196/2019, de 20 de setembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar la pèrdua de béns de primera necessitat de les persones físiques, produïda pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019. [2020/9781]
45677
Torna a l'inici de l'índex