> Sumari

Any XLIV
Dijous, 14 de gener de 2021
Núm. 8997
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars de manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment general, C2-03-01, sector administració especial, convocatòria 143/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2021/116]
1405
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars de manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment general, C2-03-01, sector administració especial, convocatòria 142/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2018 i 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2021/115]
1407
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de prevenció riscos laborals, C2-08-01, sector administració especial, convocatòria 144/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2021/117]
1420
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de prevenció riscos laborals, C2-08-01, sector administració especial, convocatòria 145/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2021/118]
1429
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Sindicatura de Comptes
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de desembre de 2020, del síndic major, per la qual s'ordena publicar l'Acord de 28 de desembre de 2020, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, pel qual es convoca un concurs específic per a la provisió del lloc de treball número 13, tècnic o tècnica d'organització i coordinació de sistemes i tecnologies de la informació, de la relació de llocs de treball de la institució. Convocatòria 05/2020. [2021/236]
1431
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament d'Alfafar
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça de treballador o treballadora socials. [2021/43]
1432
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Beniarjó
Oferta pública d'ocupació extraordinària per a l'any 2020 per a l'estabilització de l'ocupació temporal. [2021/40]
1433
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Burjassot
Bases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir en propietat la plaça de mecànic o mecànica conductors, personal d'oficis. [2021/27]
1435
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Burjassot
Bases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir en propietat la plaça de cap d'obra, personal d'oficis. [2021/30]
1436
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de l'Alcora
Extracte de la convocatòria de un procés selectiu per a proveir en propietat una plaça d'agent de la policia local. [2021/93]
1437
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Bases de la convocatòria per a la provisió d'una plaça de tècnic o tècnica d'administració general. [2021/100]
1438
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de la Vall d'Uixó
Convocatòria per a la provisió en propietat d'una plaça d'intendent o intendenta de policia local, promoció interna pel sistema de concurs oposició. [2021/126]
1439
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Sagunt
Bases de la convocatòria per a cobrir en propietat una plaça de tècnic o tècnica mitjans de topografia. [2021/42]
1440
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Sagunt
Bases de la convocatòria per a cobrir en propietat una plaça d'enginyer o enginyera tècnics industrials. [2021/41]
1441
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Xirivella
Informació pública sobre les llistes definitives de persones admeses i excloses en el procés de constitució de la borsa de treball de periodistes. [2021/189]
1442
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Apoyo a la construcción de detectores de Física de Partículas. CPI-20-489». [2020/11434]
1445
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Apoyo a la construcción de detectores de Física de Partículas. CPI-20-488». [2020/11435]
1450
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'oficial o oficiala de laboratori de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Apoyo a la construcción de detectores de física de partículas. CPI-20-487». [2020/11436]
1455
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Algoritmos de aprendizaje automático para la gestión inteligente de pacientes con insuficiencia renal crónica. CPI-20-461». [2020/11437]
1460
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Contrato de investigación y desarrollo entre el Instituto de Ciencia Molecular -ICMOL- de la Universitat de València Estudi General y la empresa Graphenano, SL, para el desarrollo de supercondensadores basados en los materiales de graphenano. CPI-20-457». [2020/11438]
1465
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2020, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1, sector d'administració indistint (administració general i administració especial), cap de servei (PF2130), amb destinació en l'Àrea de Comunicació d'aquesta universitat (codi: 2020/P/FC/CM/8). [2020/11418]
1470
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2020, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de llocs de treball vacants del grup A, subgrup A1, sector d'administració general, cap de secció de centres, amb destinació en aquesta universitat(codi: 2020/P/FC/CM/9). [2020/11419]
1481
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2020, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, responsable de metadades (PF57), amb destinació en la Biblioteca General d'aquesta universitat (codi: 2020/P/FC/CM/10). [2020/11440]
1492
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es disposa el cessament de Julio Ramón Gómez Vivó com a personal eventual. [2021/59]
1503
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2021, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, les vacants números 29083, 31553, 33691, 33704, 34226, 34227 i 34228, anunciades per la convocatòria número 119/2020, de 15 de desembre de 2020. [2021/215]
1504
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2021, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, d'extinció de l'autorització per cessament d'activitats en el centre privat FP Centro de Hostelería del Mediterráneo, amb codi 46021794, de València. [2021/216]
1506
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2021, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen assignacions econòmiques per a la realització d'intercanvis d'experiències educatives entre centres públics que participen en el Projecte educatiu Rapsodes 2021 per millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística per al curs 2020-2021. [2021/119]
1508
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos C2-04-01, C2-04-02, C2-05-01, C2-05-02, C2-07-01, C2-08-02, C2-09-02 i C2-10-01, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2020/11316]
1515
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació
RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb compromís de contractació amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021, en aplicació de l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desplega el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament. [2021/225]
1521
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació
Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb compromís de contractació amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021, en aplicació de l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es deplega el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral. [2021/245]
1678
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
DECRET 6/2021, de 8 de gener, del Consell, de declaració de l'any 2021 com a Any García-Berlanga. [2021/250]
1680
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aprova el Pla local de prevenció d'incendis forestals del terme municipal de Picassent. [2021/206]
1683
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 12 de gener de 2021, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'aproven el Pla anual zoosanitari per al 2021 de la Comunitat Valenciana i altres actuacions complementàries. [2021/268]
1685
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 01 de Quart de Poblet
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 672/2018. [2020/11216]
1738
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 02 de Carlet
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 48/2020. [2020/11169]
1739
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 03 de Picassent
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 413/2018. [2020/8623]
1740
Jutjat de Primera Instància número 01 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en judici verbal número 1434/2016. [2020/11104]
1741
Jutjat de Primera Instància número 03 d'Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 64/2020. [2020/11105]
1742
Jutjat de Primera Instància número 03 d'Orihuela
Notificació de la sentència i interlocutòria d'aclariment dictades en el procediment ordinari número 1089/2019. [2020/11166]
1743
Jutjat de Primera Instància número 04 de Benidorm
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 952/2020. [2020/11113]
1744
Jutjat de Primera Instància número 05 de Castelló de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 535/2020. [2020/11063]
1745
Jutjat de Primera Instància número 06 d'Elx
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 1065/2018. [2020/11189]
1746
Jutjat de Primera Instància número 09 de Castelló de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el procediment de guarda i custòdia número 555/2019. [2020/11062]
1747
Jutjat de Primera Instància número 09 de Castelló de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 1027/2019. [2020/11049]
1748
Jutjat de Primera Instància número 09 de Castelló de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 519/2019. [2020/11052]
1750
Jutjat de Primera Instància número 09 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment de modificació de mesures número 1108/2018. [2020/11116]
1751
Jutjat de Primera Instància número 15 de València
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 1308/2019. [2020/9271]
1753
Jutjat de Primera Instància número 19 de València
Notificació de comunicació de sentència en el judici verbal número 001004/2018. [2020/11283]
1754
Jutjat de Primera Instància número 26 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 368/2019. [2020/11212]
1755
Jutjat de Violència sobre la Dona número 03 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci contenciós número 77/2020. [2020/11240]
1756
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Informació pública de la declaració d'interés comunitari per a una atribució d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a l'establiment de restauració en el terme municipal d'Elx. [2021/137]
1757
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Informació pública de la declaració d'interés comunitari per a una atribució d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a la regularització d'activitat d'elaboració de sucs concentrats i purés en el terme municipal de Cox. [2021/95]
1758
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Cocentaina
Informació pública de la proposta del Pla especial de protecció de l'entorn de la muralla i Pla director. [2021/60]
1759
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Torrevieja
Informació pública de l'aprovació de l'informe ambiental i territorial estratègic de l'estudi de detall de l'Àrea de Repartiment número 78, d'acord amb els criteris de l'annex VIII de la LOTUP. [2021/49]
1760
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Torrevieja
Informació pública de l'aprovació de l'informe ambiental i territorial estratègic de l'estudi de detall de l'Àrea de Repartiment número 82, d'acord amb els criteris de l'annex VIII de la LOTUP. [2021/50]
1762
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Informació pública de la convocatòria de l'alçament d'actes prèvies a l'ocupació de les finques afectades pel projecte de nova línia aéria trifásica a 20 kV simple circuit 100-AL1/17-ST1A, entre suport existent núm. 380136 a substituir, i nou suport amb entroncament A/S de la línia L32 Ronda Nord de la ST Ingenio, en el terme municipal de Castelló de la Plana (exp. ATLINE/2017/201/12- JUEXPR/2020/2/12). [2021/227]
1764
 C) ALTRES ASSUMPTES
La Qadra, Cooperativa Valenciana
Informació pública de l'acord de dissolució i del nomenament de liquidadors. [2021/45]
1766
Torna a l'inici de l'índex