> Sumari

Any XLIV
Dilluns, 8 de març de 2021
Núm. 9036
Descarrega Diari Oficial sencer
I. DISPOSICIONS GENERALS
Presidència de la Generalitat
CORRECCIÓ d'errades de la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021. [2021/2319]
9495
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
DECRET 35/ 2021, de 26 de febrer, del Consell, de regulació de l'acolliment familiar. [2021/2374]
9496
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
ORDRE 6/2021, de 3 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es modifica la vigència de l'Ordre 14/2015, de 23 de març, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regulen les subvencions a la subscripció d'assegurances agràries del Pla nacional d'assegurances agràries combinades. [2021/2378]
9533
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
ORDRE 5/2021, d'1 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es modifica la vigència de l'Ordre 15/2014, de 20 d'octubre, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de races autòctones en perill d'extinció i es convoquen per a l'exercici 2014. [2021/2299]
9536
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de març de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes de la realització de la prova de valencià C1 i es nomena el tribunal que ha d'avaluar-la, en el marc del procediment selectiu per a ingrés en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional. [2021/2357]
9539
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 4 de març de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la resolució de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de vacants d'òptic o òptica optometristes d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2021/2389]
9543
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament d'Albatera
Convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça d'arquitecte o arquitecta. [2021/1894]
9544
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament d'Ayora
Bases i convocatòria per a la provisió en propietat d'una plaça d'enginyer o enginyera tècnics industrials per estabilització d'ocupació temporal. [2021/1662]
9545
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Cocentaina
Convocatòria del procés selectiu per a cobrir sis places d'auxiliar administratiu o administrativa. [2021/1827]
9546
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Ajuntament de Sant Joan d'Alacant
Modificació parcial de les bases reguladores dels processos selectius per a cobrir llocs per consolidació d'ocupació temporal. [2021/2039]
9547
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat d'Alacant
RESOLUCIÓ de 2 de març de 2021, de la Universitat d'Alacant, per la qual es corregeix una errada en la Resolució d'aquesta universitat, de 18 de desembre de 2020, per la qual es convoca concurs d'accés a places de cossos de funcionaris docents universitaris pel sistema de promoció interna. [2021/2055]
9548
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
ORDRE 2/2021, de 26 de febrer, de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la que es nomena Jesús Olavarría Iglesia i Manuel González Ferrandis com a vocals del Consell Social de la Universitat de València. [2021/1938]
9549
 C) ALTRES ASSUMPTES
Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària
RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2021, de la directora general de l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària, per la qual se cita als possibles interessats en el procediment ordinari núm. 2/000050/2020 interposat davant el Tribunal de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa administrativa Secció 2. [2021/2028]
9550
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2021, del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, de modificació d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i declaració d'utilitat pública, en concret, de línia elèctrica d'alta tensió subjecta a avaluació ambiental en el terme municipal de Morella, Castelló. Expedient ATLINE/2015/58/12. [2021/1937]
9551
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ d'1 de març de 2021, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a la Fundació +34. [2021/2394]
9554
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2021, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a les mancomunitats de municipis i als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a la realització d'actuacions relacionades amb el desenvolupament i la difusió de l'Estatut d'Autonomia i la recuperació i divulgació del Dret Foral Civil Valencià durant l'exercici 2021. [2021/1877]
9566
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
Extracte de la Resolució de 25 de febrer de 2021, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a les mancomunitats de municipis i als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a la realització d'actuacions relacionades amb el desenvolupament i la difusió de l'Estatut d'Autonomia i la recuperació i divulgació del Dret Foral Civil Valencià durant l'exercici 2021. [2021/1899]
9571
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Acadèmia Valenciana de la Llengua
RESOLUCIÓ de 15 de febrer del 2021, de la Presidència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l'Acord de 5 de febrer del 2021, del Ple de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, pel qual es convoquen ajudes al foment de l'ús del valencià en les emissores locals de ràdio, en les revistes d'investigació i en les revistes de temàtica especialitzada o de caràcter local o comarcal. [2021/1903]
9572
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Valencià d'Investigacions Agràries
RESOLUCIÓ de 2 de març de 2021, de la Vicepresidència primera de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, per la qual s'adjudica una beca de formació i especialització cofinançada per la Unió Europea mitjançant el Programa operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana 2014-2020. [2021/2309]
9579
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2021, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'atorga la declaració de festa d'interés turístic local de la Comunitat Valenciana a la Cabalgata de Reyes de Soneja. [2021/1939]
9583
 C) ALTRES ASSUMPTES
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2021, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'atorga la declaració de festa d'interés turístic local de la Comunitat Valenciana a Falla de Soneja, de Soneja. [2021/1940]
9584
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 22 febrer de 2021 de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aprova el Pla local de prevenció d'incendis forestals del terme municipal de Tales. [2021/1995]
9585
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aprova el Pla local reduït de prevenció d'incendis forestals del terme municipal de Senyera. [2021/1991]
9587
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per la qual s'aprova el pla local de prevenció d'incendis forestals del terme municipal de Castell de Cabres. [2021/2025]
9589
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2021, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca el procés de selecció d'instituts d'excel·lència de Formació Professional a la Comunitat Valenciana. [2021/1959]
9591
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d'1 de març de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'integra en la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana un centre de lectura pública municipal de la Comunitat Valenciana. [2021/2009]
9596
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2021, de la directora general del Sector Públic i Patrimoni, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre l'Ajuntament d'Elx i la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat sobre alienació d'un immoble de titularitat compartida. [2021/1994]
9597
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2021, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per la qual s'accepta la cessió gratuïta, de l'ús de l'immoble situat al carrer Colón, núm. 39, de Betxí, realitzada per l'Ajuntament d'aquest municipi per a destinar-lo a centre de dia per a persones majors dependents. [2021/1926]
9600
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2021, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'autoritza una generació de crèdits en el capítol 1 del programa 422.30, Ensenyament secundari, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per import de 4.788.663,46 euros, per ingressos no previstos aprovats per la Conferència Sectorial d'Educació. Expedient 09.001/21-005 i 09.002/21-006 conjunt. [2021/1929]
9602
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
RESOLUCIÓ 25 de febrer de 2021, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es fa pública la situació provisional de la tresoreria de la Generalitat el 31 de desembre de 2020. [2021/1931]
9603
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Jutjat de Primera Instància número 02 de la Vila Joiosa
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 280/2020. [2021/879]
9614
Jutjat de Primera Instància número 03 d'Elx
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 971/2019. [2021/1677]
9615
Jutjat de Primera Instància número 04 de Catarroja
Notificació de la sentència i de l'acte d'aclariment dictats en el procediment de divorci contenciós número 740/2018. [2021/1667]
9616
Jutjat de Primera Instància número 04 de Dénia
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 1167/2019. [2021/1712]
9617
Jutjat de Primera Instància número 05 d'Elx
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 229/2018. [2021/1668]
9618
Jutjat de Primera Instància número 06 d'Alzira
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 152/2019. [2021/1603]
9619
Jutjat de Primera Instància número 06 d'Elx
Notificació de l'acte dictat en el procediment exequator número 1473/2018. [2021/1730]
9620
Jutjat de Primera Instància número 09 de Castelló de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el procediment de privació de la pàtria potestat número 550/2019. [2021/1381]
9621
V. ANUNCIS
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Benidorm
Informació pública de l'aprovació de l'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual número 22 de la normativa detallada del Pla general, relativa a la 2a actualització de l'article 112, «Comerç», de les normes urbanístiques del Pla general municipal d'ordenació 1990. [2021/1891]
9622
 A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
Ajuntament de Paterna
Informació pública de la modificació puntual del Pla general per al canvi de l'ús del sòl de parcel·les situades al carrer 578 i al carrer Carretera Pla del Pou, així com de la resta de documentació relacionada amb aquesta modificació. [2021/2354]
9624
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Informació pública de la sol·licitud de concessió d'explotació derivada del permís d'investigació de la secció c) de la Llei de mines, denominada «San Francisco», núm. 2766, amb emplaçament en el terme municipal de Monòver i la Romana (Alacant). Expedient MIEXCD/2017/1/03. [2021/2027]
9626
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Citació a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment especial per als drets fonamentals 49/2021, a comparéixer en la via jurisdiccional. [2021/2053]
9627
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Citació a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment especial per als drets fonamentals 3/2021, a comparéixer en la via jurisdiccional. [2021/2276]
9628
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Citació als interessats en el procediment ordinari número 44/2021 del Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de València. [2021/2392]
9629
 C) ALTRES ASSUMPTES
Ortocolors Cooperativa Valenciana
Informació pública de l'acord de transformació de la societat cooperativa en societat de responsabilitat limitada. [2021/1749]
9630
Torna a l'inici de l'índex