29 / 03 / 2017

Accés a l'àrea personal

Com publicar en el Diari Oficial

 • Qui pot sol·licitar la publicació?

  La publicació poden sol·licitar-la les persones o òrgans que pretenguen la inserció del seu document, o les persones que per dret els representen o estiguen autoritzades per a cada sol·licitud concreta. S'adreçarà al Servei de Publicacions de la Generalitat i es presentarà per mitjà d'instància o model de sol·licitud normalitzat, o bé per mitjà de l'aplicació informàtica accessible des del portal del Diari Oficial.

  Qui sol·licite la inserció en el Diari Oficial es fa responsable de l'autenticitat del document que remeta.

 • Com s'ha de sol·licitar la publicació?

  La presentació de sol·licituds s’efectuarà preferentment a través de l’aplicació informàtica accessible des del portal del Diari Oficial.

  A. Per internet, a través del portal del Diari Oficial

  L'ús de la plataforma telemàtica comporta nombrosos avantatges, com ara la rapidesa i comoditat de l'enviament. A més, permet fer el seguiment del document fins a la seua publicació o la possibilitat d'efectuar-ne modificacions abans que es publique, i fins i tot genera automàticament la factura per al pagament posterior. Tot això, sense necessitat d'enviar cap tipus de documentació per un altre mitjà i tenint en compte que la recepció del document és instantània sense la més mínima demora ni desplaçament.

  Prèviament caldrà sol·licitar l'autorització al Servei de Publicacions de la Generalitat, emplenant de forma ràpida i senzilla un formulari d'alta.

   Sol·licitud d'alta

  La sol·licitud d'alta d'un organisme remitent inclou també la d'un lloc d'enviament corresponent a una persona física. L'únic requisit indispensable és la possessió del certificat de signatura electrònica emès per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana o algun altre que hi siga compatible. Un mateix organisme remitent podrà disposar de tants llocs d'enviament com considere necessari i des de l'aplicació tindrà la capacitat de gestionar les altes o baixes dels seus usuaris i organitzar-ne l'estructura per departaments.

  L'autorització per al seu ús implica l'obligatorietat d'adjuntar el document electrònic pel mateix mitjà i suposa el consentiment prestat per a aquest procediment concret per a rebre, per la mateixa via telemàtica, escrits i comunicacions, amb efectes jurídics.


  B. Per Registre d'Entrada

  La presentació de sol·licituds de publicació per mitjà d’instància o model normalitzat només serà procedent quan es tracte de persones jurídiques o col·lectius de persones físiques que, per raó de la seua capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats, no tinguen garantit l’accés i la disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris. En aquests supòsits, la persona interessada haurà d'adjuntar a la sol·licitud de publicació una declaració expressa que manifeste que no té garantit l’accés i la disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris. L’absència d’aquesta declaració, així com l’incompliment de la circumstància esmentada, determinaran la improcedència i la inadmissió consegüent d’aquesta via de sol·licitud de publicació.

  Per a la correcta tramitació a través de Registre d'Entrada s'hauran d'aportar els documents següents:

            a) Sol·licitud de publicació.
            b) Formulari de la taxa per inserció en el Diari Oficial.
            c) CD o disquet que contindrà el fitxer o fitxers amb el text del document a publicar.

  La sol·licitud haurà de portar la signatura manuscrita i identificada adientment, juntament amb les dades pertinents per a facilitar les notificacions necessàries del Servei de Publicacions de la Generalitat. Contindrà necessàriament com a sumari un extracte identificatiu del contingut del document que es pretén publicar i s'especificarà la classe de suport en què es presente.

  Comienza la descarga del archivo Sol·licitud de publicació

  La taxa per inserció haurà d'acreditar-ne el pagament mitjançant la validació mecànica per part de l'entitat bancària col·laboradora, per a la qual cosa hi haurà de constar el número d'autoliquidació.

  Comienza la descarga del archivo Taxa per inserció en el Diari Oficial

  Tots dos models estan en format PDF i caldrà emplenar-los en línia abans d'imprimir-los per a la seua correcta tramitació.

  Nota: el formulari de taxa s'haurà d'imprimir des del botó Acceptar que es troba a l'apartat A, dins del mateix formulari, perquè hi aparega el número d'autoliquidació.

 • Instruccions per al pagament previ de la taxa

  1. El pagament de les insercions en el Diari Oficial es realitzarà de forma prèvia, i cal utilitzar a l'efecte el model 046/9740, que heu d'emplenar en línia. 

  El formulari de taxa s'haurà d'imprimir des del botó Acceptar que es troba a l'apartat A, dins del mateix formulari, perquè hi aparega el número d'autoliquidació.

  Cal emplenar un imprés de taxes per a cada inserció que sol·liciteu.

  2. Valoració de la inserció

  A. Mòduls

  La taxa s'exigirà en funció del nombre de mòduls que comprenga el text a publicar. Cada pàgina del Diari Oficial està dividida en 4 mòduls, compostos de 1860 caràcters cada un. Només caldrà emplenar la casella corresponent al nombre de caràcters (sense el punt de miler, quan siga el cas) ja que el formulari telemàtic efectua automàticament el càlcul dels mòduls i l'import corresponent.

  A.1. Podeu consultar el còmput de caràcters tipogràfics del text a publicar de forma automàtica utilitzant el menú Fitxer > Propietats > Estadístiques del programa de processament de textos que utilitzeu habitualment. A aquest efecte, es tindrà en compte la totalitat del document (títol, cos del text, data i firma), exclosos els espais en blanc i s'efectuarà sobre qualsevol de les dues versions, castellà o valencià.

  A.2. Quan no siga possible el recompte informàtic dels caràcters tipogràfics, s'efectuarà el recompte manual, comptant els que continga la línia més llarga del text, exclosos els espais en blanc entre paraules, i multiplicant el nombre així obtingut pel de les línies totals que componen el document. A aquest efecte, les línies de longitud inferior a un terç equivaldran, cada dues d'aquestes, a una línia completa.

  A.3. Càlcul de mòduls. Els caràcters totals es dividiran entre 1860, i s'obtindrà així el nombre de mòduls a abonar. En qualsevol cas, les fraccions de mòdul tindran la consideració de mòdul complet.

  B. Llistats, mapes o altres gràfics de difícil valoració

  Correspon a pàgines DIN-A4 o similars que es publiquen a partir de fitxers PDF, JPG, Access, Excel, etc.; és a dir, només aquelles pàgines que no contenen simple text i no entren en el còmput anterior.

  3. Tarifes

  La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el següent quadre de tarifes, aprovades pel Decret Legislatiu 1/2005 (Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana, DOGV núm. 4971, de 22.03.2005), actualitzades per la Llei de Pressupostos de la Generalitat vigent.

  A. Mòduls

            Tarifa normal: 44,47 €/mòdul

            Tarifa reduïda*: 22,22 €/mòdul

  * Aplicable quan el document es remeta en suport digital amb format de text en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

  B. Llistats, mapes o altres gràfics de difícil valoració

           Import per pàgina: 88,93 €

  4. Forma de pagament

  4.1. Una vegada emplenada la factura s'efectuarà l'ingrés en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren a l'apartat D del model de taxa per inserció.

  4.2. La còpia per a l'administració, validada per l'entitat bancària, es presentarà, o s'enviarà, juntament amb la sol·licitud de publicació i el document que voleu publicar.

  4.3. També existeix la possibilitat d'efectuar el pagament de la taxa de forma telemàtica des del Portal Tributari.

 • On s'ha de presentar la sol·licitud?

  La sol·licitud de publicació s'haurà de presentar presencialment, o a través de missatgeria o correu postal, a l'adreça següent:

            Diari Oficial
            Registre de Presidència de la Generalitat
            Carrer d'En Bou, 9
            46001 València

  Així mateix, les sol·licituds també es podran presentar en qualsevol de les oficines PROP.

 • Seccions i subseccions del Diari Oficial

  I. Disposicions generals

  II. Autoritats i personal

  a) Ofertes d'ocupació pública, oposicions i concursos

  b) Nomenaments i cessaments

  c) Altres assumptes

  III. Actes administratius

  a) Autoritzacions i concessions

  b) Subvencions i beques

  c) Altres assumptes

  IV. Administració de justícia

  V. Anuncis

  a) Ordenació del territori i urbanisme

  b) Licitació i adjudicació de contractes

  c) Altres assumptes

 • Ajudeu-nos a millorar

  Per tal d'oferir la necessària uniformitat i homogeneïtat del Diari Oficial, el Servei de Publicacions de la Generalitat efectua un tractament dels documents remesos per a la publicació, que consisteix habitualment en la simple correcció ortotipogràfica i la maquetació dels textos i les imatges.

  A fi d'agilitzar el procés final de correcció, composició i edició, volem fer una sèrie de recomanacions que, utilitzades en el moment de l'elaboració dels documents, facilitaran els treballs de producció, a fi de reduir els terminis de publicació i evitar els possibles errors materials.

  L'element més important quant a l'acceleració del procés és la presentació dels documents en suport informàtic o per mitjà de l'aplicació informàtica d'enviament de documents i en les dues llengües oficials de la nostra Comunitat, amb la qual cosa s'estalvia el temps de dactilografiat i traducció del text.

  Així mateix, és interessant que comproveu la inexistència de divergències entre les dues versions abans d'enviar el document per a la publicació.

  En qualsevol cas, és molt important que tingueu en compte les recomanacions bàsiques següents:

            – No redactar mai amb text en majúscules.

            – Evitar l'ús de recursos tipogràfics com ara negreta, cursiva o text subratllat.

            – No emprar per a enumerar els paràgrafs la funció de creació de llistes automàtiques del programa Word, ja que en el procés de maquetació es poden perdre o provocar seriosos errors tipogràfics i de fons.

  En cas de dubte i per a qualsevol tipus d'informació, consulta i/o suggeriment en relació amb el format i/o l'enviament de documents, podeu posar-vos en contacte amb el Servei de Publicacions de la Generalitat a través de la nostra adreça electrònica: docv@gva.es.