LLEI 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana

Publicat en:   DOGV núm. 7928 de 30.11.2016
Entrada en vigor :   01.12.2016
Origen disposició :   Presidència de la Generalitat
Referència Base de Dades:   009019/2016
Número identificador:   2016/9534
Estat :   Vigent
Data de fi de Vigència:  
Compendi :   Enllaç al Compendi
 

Permalink ELI:

https://www.dogv.gva.es/va/eli/es-vc/l/2016/11/28/11/con/
Seleccionar redacció :


TEXT CONSOLIDAT

 

Versió vigent: 01.01.2019 -

 

Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

 

(DOGV núm. 7928 de 30.11.2016)Ref. 009019/2016

 

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:

 

PREÀMBUL

 

I. Moltes de les causes de la corrupció es troben en la falta de desenvolupament del sistema democràtic, per no haver creat mecanismes reals de participació ciutadana en el control eficaç de les seues institucions, així com en l'absència de rendició de comptes dels responsables polítics davant de la ciutadania i dels seus òrgans de representació.

II. La corrupció deteriora l'Estat de dret i impedeix el seu funcionament normal. Els principis que l'inspiren són amenaçats per la corrupció. La corrupció s'empara en l'opacitat i el secret per a perpetuar-se, desvirtua l'essència de la democràcia i perverteix el sistema democràtic en servir-se de les regles de joc de la democràcia per a disposar de les institucions públiques i de tot el que és públic en benefici particular o personal.

III. La creació de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció es realitza a l'empara de l'article 49.1.1 de l'Estatut d'autonomia, que atorga competència exclusiva a la Generalitat valenciana en l'organització de les seues institucions d'autogovern. Amb la seua creació la Generalitat compleix la Resolució 58/4 de l'Assemblea General de Nacions Unides, de 31 d'octubre de 2003, per la qual s'aprova la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció, en l'article 6 de la qual estableix la necessitat de crear òrgans encarregats de previndre la corrupció en els distints Estats part.

Així mateix, constitueixen referents per a aquesta proposta l'article 36 de la Resolució 58/4 que fa esment, específicament, de la creació d'agències especialitzades i la incorporació d'altres acords d'importància en matèria anticorrupció en el marc de la Unió Europea i del Consell d'Europa com el Conveni civil del Consell d'Europa sobre la corrupció, de 4 de novembre de 1999; l'article 325 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, que imposa a la Comissió i als Estats membres l'obligació de combatre el frau i qualssevol activitats il·legals que perjudiquen els interessos financers de la Unió Europea. Igualment la Resolució 24/97 del Consell d'Europa sobre els vint principis rectors de la lluita contra la corrupció; la recomanació número R (2000), 10 sobre els codis de conducta dels funcionaris públics, i número R (2003) 4, sobre les normes comunes contra la corrupció en el finançament de partits polítics i les campanyes electorals.

Cal esmentar igualment com a antecedents els òrgans similars de lluita antifrau i contra la corrupció institucional (independents i no vinculats amb el poder judicial o policia) creats en l'àmbit europeu, nacional o autonòmic, la qual cosa serveix a l'efecte de subratllar la importància de l'organisme i justificar la seua necessitat i oportunitat. En aquest sentit, cal esmentar l'oficina antifrau europea (OLAF) creada per decisió de la Comissió de 28 d'abril de 1999, l'Autorità Nazionale Anticorruzione a Itàlia (ANAC), creada per la Llei italiana 190/2012, de l'Agència Antifrau de Catalunya (OAC), creada per la Llei catalana 14/2008, de 5 de novembre. A nivell municipal, destaquen la recentment creada Oficina Antifrau de l'Ajuntament de Madrid i l'Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques de l'Ajuntament de Barcelona.

IV. L'agència es crea com a instrument de prevenció, investigació i combat del frau i la corrupció, i també per a protegir les persones denunciants. La seua finalitat primordial és enfortir l'actuació de les institucions públiques valencianes per a evitar que s'hi produïsca un deteriorament moral i un empobriment econòmic que redunde en perjudici de la ciutadania valenciana.

V. Aquesta llei s'estructura en cinc capítols, una disposició addicional única, tres transitòries, una disposició derogatòria i una disposició final.

El capítol I, «Disposicions generals», regula la creació, naturalesa jurídica, l'objecte, el règim jurídic, l'àmbit i les funcions.

El capítol II, «Del procediment», regula l'inici del procediment i investigació, la tramitació, les garanties procedimentals i l'estatut de la persona denunciant.

El capítol III, «Règim sancionador», estableix la classificació d'infraccions i sancions i la competència sancionadora.

El capítol IV, «Resultats», al·ludeix als informes, memòries a realitzar, contingut i rendició de comptes a la ciutadania.

El capítol V, «Mitjans personals i materials i de finançament», amb els quals poder escometre degudament la funció que li pertoca.

Finalment, aquesta llei inclou un conjunt de disposicions, addicional, transitòries, derogatòria i final, que afecten altres normes del nostre ordenament jurídic i que faciliten la posada en marxa del compliment dels objectius de l'agència.

 

CAPÍTOL I. Disposicions generals

 

Article 1. Objecte i naturalesa jurídica

1. L'objecte d'aquesta llei és la creació de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció a la Comunitat Valenciana, que queda adscrita a les Corts. Es configura com una entitat amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins. [1]

2. L'agència actua amb independència de les administracions públiques en l'exercici de les seues funcions i es relaciona amb el Consell, els governs locals i la resta d'institucions valencianes conforme estableix aquesta llei.

3. L'agència es crea per a prevenir i eradicar el frau i la corrupció de les institucions públiques valencianes i per al impuls de la integritat i l'ètica pública. A més del foment d'una cultura de bones pràctiques i de rebuig del frau i la corrupció en el disseny, execució i avaluació de polítiques públiques, així com en la gestió de recursos públics.

 

Article 2. Règim jurídic

L'agència es regirà pel que disposa aquesta llei. Respecte a tot allò que no estiga previst en aquesta llei i en la seua normativa de desenvolupament, serà aplicable la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú.

Per a la imposició de les sancions establertes en el capítol III, es seguiran les disposicions previstes en esta llei així com en la del procediment administratiu comú de les administracions públiques o, en el cas d'infraccions imputables al personal al servei d'entitats, el règim disciplinari funcionarial, estatutari o laboral que en cada cas resulte aplicable.

 

Article 3. Àmbit d'actuació de l'agència

L'àmbit d'actuació de l'agència és el següent:

a) L'administració de la Generalitat.

b) El sector públic instrumental de la Generalitat, en els termes definits en l'article 2.3 de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

c) Les Corts Valencianes, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comitè Econòmic i Social, el Consell Jurídic Consultiu i qualsevol altra institució estatutària anàloga que es puga crear en el futur, amb relació a la seua activitat administrativa i pressupostària.

d) Les entitats integrants de l'administració local de la Comunitat Valenciana i les entitats del sector públic vinculades o dependents.

e) Les universitats públiques valencianes i les entitats del sector públic vinculades o dependents.

f) Les corporacions de dret públic, quant a les activitats subjectes a dret administratiu.

g) Les associacions constituïdes per les administracions públiques, els organismes i les entitats públiques.

h) Les activitats de persones físiques o jurídiques que siguen concessionàries de serveis o perceptores d'ajudes o subvencions públiques, a l'efecte de comprovar la destinació i l'ús de les ajudes o les subvencions.

i) Les activitats de contractistes i subcontractistes que executen obres de les administracions públiques i de les entitats del sector públic instrumental de la Generalitat, o que tinguen atribuïda la gestió de serveis públics o l'execució d'obres públiques per qualsevol altre títol, amb relació a la gestió comptable, econòmica i financera del servei o l'obra, i amb les altres obligacions que es deriven del contracte o de la llei.

j) Els partits polítics, les organitzacions sindicals i les organitzacions empresarials.

k) Qualsevol entitat, independentment de la tipologia o la forma jurídica, que estiga finançada majoritàriament per les administracions públiques o estiga subjecta al domini efectiu d'aquestes.

 

Article 4. Fins i funcions

Són fins i funciones de l'agència:

a) La prevenció i la investigació de possibles casos d'ús o destinació irregular de fons públics i de conductes oposades a la integritat o contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.

b) La prevenció i l'alerta amb relació a conductes del personal al servei de les entitats públiques que comporten l'ús o abús en benefici privat d'informacions que tinguen per raó de les seues funcions o que tinguen o puguen tindre com a resultat l'ús o la destinació irregular de fons públics o de qualsevol altre aprofitament contrari a l'ordenament jurídic.

c) Investigar els actes o les omissions que pogueren ser constitutius d'infracció administrativa, disciplinària o penal i, en funció dels resultats de la investigació, instar la incoació del procediments que pertoque per a depurar les responsabilitats que pogueren correspondre.

d) L'avaluació, en col·laboració amb els òrgans de control existents, de l'eficàcia dels instruments jurídics i les mesures existents en matèria de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció, a fi de garantir els màxims nivells d'integritat, eficiència i transparència, especialment en matèria de contractació pública, procediments de presa de decisions, prestació de serveis públics i gestió dels recursos públics, i l'accés i la provisió en l'ocupació pública per a garantir el respecte als principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.

e) Fer estudis i anàlisis de riscs previs en activitats relacionades amb la contractació administrativa, la prestació de serveis públics, les ajudes o les subvencions públiques i els procediments de presa de decisions, en col·laboració amb els serveis d'auditoria o intervenció. En particular, estudiarà els informes a què es refereix l'article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, dels quals la intervenció n'enviarà una còpia anual a la agència i l'avaluació del seu trasllat a la fiscalia anticorrupció.

f) Fer funcions d'assessorament i formular propostes i recomanacions a Les Corts, al Consell de la Generalitat i a les entitats incloses en l'àmbit d'actuació en matèria d'integritat, ètica pública i prevenció i lluita contra la corrupció.

g) Assistir, quan així se li sol·licite, a les comissions parlamentàries d'investigació mitjançant l'emissió de dictàmens no vinculants sobre assumptes respecte als quals hi haja indicis d'ús o destinació irregulars de fons públics o d'ús il·legítim de la condició pública d'un càrrec.

h) Col·laborar amb els òrgans i els organismes de control intern i extern de l'actuació administrativa en l'establiment de criteris previs, clars i estables de control de l'acció pública.

i) Col·laborar amb els òrgans competents en la formació del personal en matèria d'integritat i ètica pública mitjançant l'elaboració de guies formatives i d'assessorament especialitzat en matèria de lluita contra el frau i la corrupció.

j) Col·laborar amb els òrgans competents en matèria de conflictes d'interessos i incompatibilitats per a prevenir i corregir actuacions que pogueren infringir el règim aplicable en cada cas.

k) Establir relacions de col·laboració i d'elaboració de propostes d'actuació amb organismes que tinguen funcions semblants a l'Estat, a les comunitats autònomes o a la Unió Europea.

l) La contribució que des de l'agència puga fer-se en la creació d'una cultura social de rebuig de la corrupció, bé amb programes específics de sensibilització a la ciutadania o bé en coordinació amb les administracions públiques o altres organitzacions públiques o privades.

m) Aquelles altres actuacions el contingut i la finalitat de les quals puguen ser considerats accions preventives contra el frau i la corrupció.

n) Promoure espais de trobada i intercanvi amb la societat civil periòdicament on s'arreplegaran les seues aportacions.

o) Totes les atribucions restants que li assigne la llei.

 

Article 5. Delimitació de funcions i col·laboració

1. S'entén en tot cas que les funcions de l'agència ho són, sense perjudici de les que exerceixen, d'acord amb la normativa reguladora específica, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, la Intervenció General de la Generalitat, la Inspecció General de Serveis, els òrgans competents en matèria d'incompatibilitats i conflictes d'interessos i els òrgans de control, supervisió i protectorat de les entitats incloses en l'àmbit d'actuació corresponent, i que actua en tot cas en col·laboració amb aquestes institucions i òrgans. L'agència aportarà tota la informació de què dispose i proporcionarà el suport necessari a la institució o òrgan que duga a terme la investigació o fiscalització corresponent.

En compliment de les seues tasques l'agència podrà proporcionar la col·laboració, l'assistència i l'intercanvi d'informació amb altres institucions, òrgans o entitats públiques mitjançant plans i programes conjunts, convenis i protocols de col·laboració funcional, en el marc de la normativa aplicable.

2. L'agència no té competències en les funcions i matèries que corresponen a l'autoritat judicial, el ministeri fiscal i la policia judicial ni pot investigar els mateixos fets que han estat objecte de les seues investigacions. En el cas que l'autoritat judicial o el ministeri fiscal inicien un procediment per a determinar el relleu penal d'uns fets que constitueixen al mateix temps l'objecte d'actuacions d'investigació de l'agència, aquesta haurà d'interrompre les seues actuacions i aportar immediatament tota la informació de la qual disposa, a més de proporcionar el suport necessari, sent un òrgan de suport i col·laboració amb l'autoritat judicial i el ministeri fiscal quan siga requerida. L'agència sol·licitarà a la fiscalia informació periòdica respecte del tràmit en què es troben les actuacions iniciades a instància seua.

3. Quan les investigacions de l'agència afecten les Corts, les institucions de relleu estatutari, l'administració local, les universitats públiques valencianes i, en general, qualsevol que gaudesca d'autonomia reconeguda constitucional o estatutàriament, es duran a terme per tal de garantir el degut respecte a la seua autonomia.

4. L'agència es relaciona amb les Corts per mitjà de la comissió parlamentària que s'establesca. A aquesta comissió li correspon el control d'actuació de l'agència i la comprovació dels requisits exigits al candidat o candidata a director o directora abans de l'elecció pel Ple de les Corts. L'agència, sempre que siga requerida, cooperarà amb les comissions parlamentàries d'investigació en l'elaboració de dictàmens sobre assumptes del seu àmbit d'actuació. Així mateix, el director o directora de l'agència acudirà a les comissions parlamentàries a què siga convocat per tal d'informar de l'estat de les seues actuacions i podrà sol·licitar, quan ho crega convenient, comparèixer-hi.

5. L'agència es relaciona amb el Consell de la Generalitat per mitjà de la persona titular de la conselleria competent en matèria de transparència i amb la resta d'ens públics per mitjà de l'òrgan unipersonal que els represente. Tot això sense perjudici que, en l'exercici de les seves funcions, l'agència puga dirigir comunicacions i sol·licituds directament als òrgans superiors i directius d'aquest ens.

6. En l'àmbit local, vetllarà per l'exercici independent i eficaç de les funcions de control i legalitat i fiscalització en l'àmbit de l'administració local, inclosos els ens dependents i ens instrumentals, mitjançant l'accés a la informació que emet l'òrgan interventor en funció de l'article 218 del text refós del règim d'hisendes locals.

7. L'agència cooperarà amb l'administració general de l'Estat, a la qual pot sol·licitar, en els termes i condicions establerts per l'ordenament jurídic, les dades i els antecedents que resulten necessaris per a complir les funcions i les potestats que aquesta llei li atribueix en el seu àmbit d'actuació i dins de les competències establertes per l'Estatut d'autonomia de la Comunitat valenciana i la resta d'ordenament jurídic.

8. L'agència es relaciona amb les institucions autonòmiques, estatals, comunitàries i internacionals que tinguen competències o que complesquen funcions anàlogues. Així mateix, amb qualsevol persona, col·lectiu o entitat que vulga fer suggeriments, propostes o sol·licitar la seva actuació en matèria de prevenció i control del frau i la corrupció.

 

CAPÍTOL II. Del procediment d'investigació

 

Secció 1. Potestats d'investigació i inspecció

 

Article 6. Potestats d'investigació i inspecció

1. En l'exercici de les funcions d'investigació i inspecció, l'agència pot accedir a qualsevol informació que es trobe en poder de les persones jurídiques, públiques o privades, subjectes al seu àmbit d'actuació. En el cas de particulars, la potestat d'inspecció es limitarà estrictament a les activitats relacionades amb les entitats públiques. En tot cas, l'accés a la informació es regirà pels principis de necessitat i proporcionalitat, s'haurà de motivar la relació amb l'activitat investigada i se'n deixarà constància en l'expedient.

2. El director o la directora de l'agència o, per delegació expressa, qualsevol funcionari o funcionària de l'agència que tinga atribuïdes funcions d'investigació o inspecció, poden:

a) Personar-se, acreditant la condició d'autoritat o agent de l'agència, en qualsevol oficina o dependència de l'administració o centre destinat a un servei públic per a sol·licitar informació, fer comprovacions in situ i examinar els documents, els expedients, els llibres, els registres, la comptabilitat i les bases de dades, siga quin siga el suport en què estiguen registrats, així com els equips físics i logístics utilitzats.

b) Realitzar les entrevistes personals que es consideren oportunes, tant a les dependències administratives corresponents com a la seu de l'agència. Les persones entrevistades podran assistir-hi acompanyades i ser assistides per la persones que elles mateixes designen. Així mateix, tindran els drets i les garanties que estableix la legislació vigent, inclosos el dret a guardar silenci i l'assistència lletrada.

c) Accedir, si així ho permet la legislació vigent, a la informació de comptes corrents en entitats bancàries en què s'hagen pogut efectuar pagaments o disposicions de fons relacionats amb procediments d'adjudicació de contractes del sector públic o d'atorgament d'ajudes o subvencions públiques, mitjançant requeriment oportú.

d) Acordar, a l'efecte de garantir la indemnitat de les dades que puguen arreplegar-s'hi, la realització de còpies o fotocòpies adverades dels documents obtinguts, siga quin siga el suport en què es troben emmagatzemats.

3. Els funcionaris i les funcionàries al servei de l'agència que tinguen atribuïdes competències inspectores tindran la condició d'agents de l'autoritat. Els documents que formalitzen en els quals, d'acord amb els requisits legals corresponents, es recullen els fets constatats per aquells, faran de prova, llevat que s'acredite el contrari.

 

Article 7. Deure de col·laboració

1. Les entitats públiques i les persones físiques o jurídiques privades incloses en l'àmbit d'actuació de l'agència hauran d'auxiliar-la amb celeritat i diligència en l'exercici de les funcions que li corresponen, i li comunicaran, de forma immediata, qualsevol informació de què disposen relativa a fets el coneixement dels quals siga o puga ser competència d'aquella.

2. El personal al servei de les entitats públiques, els càrrecs públics i els particulars inclosos en l'àmbit d'actuació de l'agència que impedesquen o dificulten l'exercici de les seues funcions o que es neguen a facilitar-li els informes, documents o expedients que els hagen estat requerits, incorreran en les responsabilitats que la legislació vigent estableix.

3. L'agència deixarà constància expressa de l'incompliment injustificat o de la contravenció del deure de col·laboració i ho comunicarà a la persona, l'autoritat o l'òrgan afectat, perquè puga al·legar el que considere convenient. Així mateix, es podrà fer constar aquesta circumstància en la memòria anual de l'agència o en l'informe extraordinari que s'eleve a la comissió parlamentària corresponent, si escau.

 

Article 8. Confidencialitat

1. Les actuacions de l'agència han d'assegurar, en tot cas, la reserva màxima per a evitar perjudicis a la persona o a l'entitat investigada i com a salvaguarda de l'eficàcia del procediment jurisdiccional o administratiu que es puga iniciar com a conseqüència d'aquestes actuacions.

2. El personal de l'agència, per a garantir la confidencialitat de les actuacions, està subjecte al deure de secret sobre tot el que conega per raó de les seues funcions, deure que perdura després de cessar en l'exercici del càrrec. L'incompliment d'aquest deure donarà lloc a l'obertura d'una investigació interna i a la incoació, si escau, de l'expedient disciplinari pertinent, del qual el director o la directora de l'agència donarà compte a la comissió parlamentària corresponent en el termini d'un mes.

3. Les obligacions de secret i de reserva màxima són especialment exigibles en els casos de dades protegides per secret comercial, industrial i empresarial i en els supòsits de licitacions i altres procediments contractuals en què la confidencialitat és susceptible de proporcionar al titular avantatges competitius. En aquests supòsits, la informació que sol·licite l'agència haurà de ser la necessària per a dur a terme la funció investigadora i inspectora i el tractament de la informació haurà de garantir que no es causa cap perjudici que limite la competitivitat ni comprometa la protecció eficaç contra la competència deslleial.

 

Article 9. Protecció i cessió de dades

1. El tractament i la cessió de les dades obtingudes per l'agència com a resultat de les seues actuacions, especialment les de caràcter personal, estan sotmesos a la normativa vigent en matèria de protecció de dades. L'agència no pot divulgar les dades ni informar altres persones o institucions que no siguen les que, d'acord amb la normativa vigent, puguen conèixer-les per raó de les seues funcions, i tampoc podrà utilitzar-se ni cedir-se aquestes dades amb fins diferents dels establerts en aquesta llei.

2. L'agència i els òrgans i les institucions amb funcions de control, supervisió i protectorat de les entitats incloses en l'àmbit de la seua actuació, podran establir acords de col·laboració per a la comunicació de dades i informació rellevant en l'àmbit de les seues competències.

3. Les dades i la informació demanades per l'agència en l'exercici de les seues competències seran trameses a l'autoritat competent per a iniciar els procediments disciplinaris, sancionadors o penals a què pogueren donar lloc.

 

Article 10. Garanties procedimentals

1. El reglament de funcionament i règim interior de l'agència regularà el procediment per a dur a terme les funcions inspectores i investigadores de manera que es garantesquen el dret a la defensa i el dret a la presumpció d'innocència de les persones investigades, respectant en tot cas el que disposa aquest article.

2. Quan l'agència determine la possibilitat de la implicació individual en un fet que és objecte d'investigació, n'informarà immediatament a la persona afectada i li donarà tràmit d'audiència.

3. En els casos en què s'exigesca el manteniment d'un secret absolut en benefici de la inspecció, la comunicació i el tràmit d'audiència podran ser diferits. En cap cas l'agència podrà formular o emetre conclusions personalitzades ni fer referències nominals en els informes i les exposicions raonades, si la persona afectada no ha tingut prèviament la possibilitat real de conèixer els fets, de manera que puga formular-hi al·legacions i aportar-hi els documents que considere oportuns, els quals s'incorporaran a l'expedient.

4. Si les investigacions de l'agència afecten personalment alts càrrecs, funcionaris, directius o empleats públics o privats, se n'informarà la persona responsable de la institució, òrgan o ens de què depenguen o en el qual presten serveis, llevat dels casos que exigesquen el manteniment d'un secret absolut en benefici de la investigació, en els quals aquesta comunicació s'haurà de diferir.

 

Secció 2. Procediment

 

Article 11

1. Les actuacions de l'agència s'iniciaran d'ofici, per acord del director o la directora, prèvia determinació de la versemblança, quan siga sabedora de fets o conductes que requeresquen ser investigats, inspeccionats o que aconsellen realitzar un seguiment i també quan, després de realitzar una anàlisi de risc, els indicadors de risc aconsellen la inspecció o el seguiment de determinats fets o activitats.

L'inici de les actuacions d'ofici es produirà bé per iniciativa pròpia, com a conseqüència d'una sol·licitud de les Corts o d'altres òrgans o institucions públiques, o per denúncia.

2. Qualsevol persona pot dirigir-se a l'agència per a comunicar conductes que puguen ser susceptibles de ser investigades o inspeccionades per aquesta. En aquest cas, s'acusarà recepció de l'escrit rebut. La persona informadora pot sol·licitar que es garantesca la confidencialitat sobre la seua identitat, i el personal de l'agència està obligat a mantenir-la, excepte en el cas en què es reba un requeriment judicial.

3. Les autoritats, els empleats públics i tots els que complesquen funcions públiques o desenvolupen el treball en entitats i organismes públics han de comunicar immediatament a l'agència, des del moment que en tinguen coneixement, els fets que puguen ser susceptibles de ser objecte d'investigació o inspecció per part de l'agència, sense perjudici de les obligacions de notificació pròpies de la legislació processal penal. També en aquest cas, la persona informadora pot sol·licitar que es garantesca la confidencialitat sobre la seua identitat i el personal de l'agència està obligat a mantenir-la, excepte en el cas en què es reba un requeriment judicial.

 

Article 12. Determinació de versemblança i termini per a l'inici d'actuacions

1. L'inici d'actuacions per part de l'agència només es produirà quan s'haja comprovat l'existència d'indicis raonables de veracitat dels fets o les conductes que hagen estat objecte de la denúncia o la petició

2. La resolució del director o la directora sobre l'inici del procediment o l'arxiu com a resultat d'una denúncia o sol·licitud no podrà excedir el termini de 30 dies hàbils des de la presentació a l'agència.

 

A aquest efecte, la rectificació o l'ampliació de les dades aportades inicialment obrirà un termini nou.

 

Article 13. Duració de les actuacions i tramitació

La duració de les actuacions d'investigació de l'agència no podrà excedir sis mesos des que es va adoptar l'acord d'iniciació, llevat que les circumstàncies o la complexitat del cas aconsellen una ampliació del termini que, en tot cas, haurà d'estar motivada i no podrà superar sis mesos més.

En la tramitació del procediment serà aplicable el procediment administratiu comú.

 

Article 14. Estatut de la persona denunciant

I. Estatut de la persona denunciant.

a) L'actuació de l'agència prestarà especial atenció a la protecció de les persones denunciants. Es considera persona denunciant, a l'efecte d'aquesta llei, qualsevol persona física o jurídica que comunique fets que poden donar lloc a l'exigència de responsabilitats legals.

b) No serà aplicable l'estatut de la persona denunciant establert en aquesta llei quan la denúncia es formule i proporcione informació falsa, tergiversada o obtinguda de manera il·lícita. En tals supòsits, l'agència podrà, amb audiència prèvia reservada a la persona denunciant, arxivar sense més tràmit la denúncia, mantenint la confidencialitat, i li advertirà que, si la fa pública, no s'aplicarà l'estatut del denunciant establert en aquesta llei i que podrien derivar-se responsabilitats disciplinàries o penals contra el fals denunciant.

c) L'agència haurà d'establir procediments i canals confidencials per a la formulació de denúncies que en garantesquen l'estricta confidencialitat quan el denunciant invoque l'aplicació de l'estatut regulat en aquest article. Aquests procediments i canals podran ser també utilitzats pels que ja hagen actuat com a denunciants per a comunicar represàlies o altres actuacions lesives derivades de la presentació de la denúncia.

d) Sense necessitat de prèvia declaració o reconeixement, les persones denunciants de bona fe rebran immediatament assessoria legal per als fets relacionats amb la denúncia i tindran garantida la confidencialitat de la identitat.

L'agència vetlarà perquè aquestes persones no patesquen, durant la investigació ni després d'ella, cap tipus d'aïllament, persecució o empitjorament de les condicions laborals o professionals, ni cap tipus de mesura que implique qualsevol forma de perjudici o discriminació.

Si l'agència és sabedora que la persona denunciant ha estat objecte, directament o indirectament, d'actes d'intimidació o de represàlies per haver presentat la denúncia, podrà exercir les accions correctores o de restabliment que considere, de les quals deixarà constància en la memòria anual. En particular, a instància de la persona denunciant, l'agència podrà instar l'òrgan competent a traslladar-la a un altre lloc, sempre que no implique perjudici al seu estatut personal i carrera professional i, excepcionalment, podrà també instar l'òrgan competent a concedir permís per un temps determinat amb manteniment de la retribució. Així mateix, el denunciant podrà sol·licitar de l'agència assessorament en els procediments que s'interposen contra ell amb motiu de la denuncia.

e) La protecció podrà mantenir-se, mitjançant una resolució de l'agència, fins i tot més enllà de la culminació dels processos d'investigació que aquesta desenvolupe, sense perjudici del que estableix l'apartat sisè d'aquest article. En cap cas la protecció derivada de l'aplicació de l'estatut de la persona denunciant l'eximirà de les responsabilitats en què haja pogut incórrer per fets diferents dels que constituesquen l'objecte de la denúncia.

f) L'estatut de la persona denunciant regulat en aquest article s'entendrà sense perjudici del que establesca la normativa estatal. En tot cas, quan l'agència denuncie davant de l'autoritat competent fets que puguen ser constitutius de delicte que hagen estat denunciats per persones que s'hagen acollit a l'estatut del denunciant d'acord amb aquesta llei, haurà d'indicar-ho expressament i posar-ho de manifest quan hi puga concórrer, al seu parer, l'existència de perill greu per a la persona, la llibertat o els béns del denunciant o el testimoni, el cònjuge o la persona a qui es trobe lligat per anàloga relació d'afectivitat o els ascendents, els descendents o els germans.

II. Es crearà l'oficina virtual de l'empleat públic, que permetrà a aquest personal assenyalar de forma confidencial els expedients administratius que jutgen irregulars.

III. La falta de resolució expressa en els procediments relacionats amb la protecció a la persona denunciant a què es refereix aquest article té efectes desestimatoris. [2]

 

Article 15. Mesures cautelars

Durant la tramitació dels procediments sancionadors i disciplinaris, el director o la directora de l'agència pot sol·licitar motivadament a l'òrgan competent que adopte les mesures cautelars oportunes, si l'eficàcia i el resultat de les investigacions en curs o l'interès públic així ho exigeixen. L'òrgan competent, si ho creu convenient, podrà acordar i mantenir aquestes mesures fins que el director o la directora de l'agència comunique el resultat de les actuacions.

 

Article 16. Conclusió de les actuacions

Una volta finalitzada la tramitació, el director o directora de l'agència:

1. Haurà d'emetre un informe motivat sobre les conclusions de les investigacions, que haurà de tramitar l'òrgan que corresponga en cada cas, el qual, posteriorment i en el termini que s'haja establert a l'informe, haurà d'informar el director o la directora de l'agència sobre les mesures adoptades o, si escau, els motius que li impedeixen actuar d'acord amb les recomanacions formulades.

2. Finalitzarà el procediment, si escau, amb arxiu de les actuacions. L'arxiu serà comunicat al denunciant o sol·licitant en escrit motivat.

3. Iniciarà un procediment sancionador de conformitat amb el que disposa aquesta llei.

4. Si en el curs de les actuacions mampreses per l'agència s'observen indicis que s'hagen comés infraccions disciplinàries, el director o la directora de l'agència ho haurà de comunicar a l'òrgan que en cada cas corresponga. Si hi ha indicis que hagen tingut lloc conductes o fets presumiblement constitutius de delicte, es traslladarà de forma immediata al ministeri fiscal o a l'autoritat judicial i, en el cas que se'n puga derivar una possible responsabilitat comptable, es traslladarà a la jurisdicció del Tribunal de Comptes.

5. L'agència pot dirigir recomanacions motivades a les administracions i les entitats públiques en què se suggeresca la modificació, l'anul·lació o la incorporació de criteris amb la finalitat d'evitar les disfuncions o les pràctiques administratives susceptibles de millora, en els supòsits i les àrees de risc de conductes irregulars detectades.

6. Si la rellevància social o la importància dels fets que hagen motivat l'actuació de l'agència ho requereixen, el director o la directora pot presentar a la comissió parlamentària corresponent, a iniciativa pròpia o per resolució de les Corts, l'informe o els informes extraordinaris que corresponguen.

 

CAPÍTOL III. Del règim sancionador

 

Article 17. Responsabilitat

Són responsables de les infraccions, fins i tot a títol de simple inobservança, les persones físiques o jurídiques, qualsevol que siga la seua naturalesa, les autoritats, directius i el personal al servei de les entitats previstes en l'article 3, que realitzen accions o que incórreguen en les omissions tipificades en aquesta llei, amb dol, culpa o negligència.

 

Article 18. De les infraccions

I. Són infraccions sancionables a l'efecte d'aquesta llei les accions o omissions doloses o culposes amb qualsevol grau de negligència que estiguen tipificades i sancionades com a tals en aquesta llei. En particular, ho són:

1. Obstaculitzar el procediment d'investigació:

a) Negar-se injustificadament a l'enviament d'informació en el termini establert a l'efecte en la sol·licitud de l'acord d'inici del expedient d'investigació.

b) Retardar injustificadament l'enviament de la informació en el termini establert a l'efecte en el acord d'inici de l'expedient.

c) Remetre la informació de forma incompleta.

d) Dificultar l'accés als expedients o documentació administrativa necessària per a la investigació.

e) No assistir injustificadament a la compareixença comunicada per l'agència.

2. Incompliment de les mesures de protecció del denunciant quan la manca de col·laboració haja causat un perjudici al denunciant o a la investigació.

3. No comunicar els fets que siguen susceptibles de ser considerats constitutius de corrupció o conductes fraudulentes o il·legals contràries a l'interès general.

4. Filtrar informació en el curs de la investigació i/o faltar a la diligència en la custòdia de l'expedient.

5. Les denúncies manifestament falses.

 

II. Classes d'infraccions

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

1. Són infraccions molt greus:

a) Incompliment de les mesures de protecció del denunciant quan la manca de col·laboració haja causat un greu perjudici al denunciant o a la investigació.

b) La filtració d'informació en el curs de la investigació quan cause greus perjudicis a la investigació o al denunciant.

c) No comunicar els fets que siguen susceptibles de ser considerats constitutius de conductes fraudulentes o de corrupció o contràries a l'interès general, quan no hi haja investigació judicial oberta davant del jutge o del fiscal.

d) Denúncies manifestament falses que causen greus perjudicis a la persona denunciada.

2. Són infraccions greus:

a) L'incompliment de les obligacions de col·laboració activa previstes o de subministrament d'informació quan s'haja desatès el requeriment exprés de l'agència després d'un primer retard.

b) Negar-se injustificadament a l'enviament d'informació que retarde la investigació.

c) Retardar injustificadament l'enviament de la informació causant un perjudici al procés d' investigació.

d) Dificultar l'accés als expedients o documentació administrativa necessària per a la investigació.

e) No assistir injustificadament a la compareixença que reba de l'agència.

3. Són infraccions lleus:

a) La remissió incompleta d'informació a posta.

b) La falta de diligència en la custòdia dels documents objecte d'investigació.

 

Article 19. Sancions

1. A les infraccions de l'article anterior els són aplicables les sancions següents:

1. Sancions lleus:

a) Amonestació.

b) Multa de 200 fins a 5.000 euros.

2. Sancions greus:

a) Declaració de l'incompliment del deure.

b) Multa de 5.001 fins a 30.000 euros.

3. Sancions molt greus:

a) Declaració d'incompliment del deure.

b) Multa de 30.001 fins a 400.000 euros.

2. Seran nuls de ple dret qualsevol acte o resolució adoptada com base de conductes corruptes o fraudulentes tipificades com a greus i molt greus.

3. Per a la graduació de les sancions l'òrgan competent s'ajustarà als principis de proporcionalitat i valorarà el grau de culpabilitat i, en el seu cas, el dany ocasionat o el risc produït o derivat de les infraccions i de la seua transcendència.

4. Les sancions per infraccions greus o molt greus establertes per l'agència, es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per a coneixement general.

 

Article 20. Règim disciplinari

1. Al personal inclòs dins de l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, se li aplicaran les sancions que corresponguen d'acord amb el règim disciplinari que en cada cas resulte.

2. L'agència, quan constate incompliments susceptibles de ser qualificats com a alguna de les infraccions previstes en aquest capítol i que puga derivar en responsabilitat disciplinaria, proposarà al superior jeràrquic competent la incoació del procediment disciplinari. En aquest últim cas, l'òrgan competent estarà obligat a comunicar-ne a l'agència el resultat.

3. La competència per a la imposició de sancions disciplinàries correspondrà a l'òrgan que determine la normativa aplicable en l'administració o organització en què preste serveis la persona infractora.

 

Article 21. Competència sancionadora i procediment

1. L'òrgan competent per a imposar sancions conseqüència de la comissió de les infraccions previstes en l'article 18 d'aquesta llei és la direcció de l'agència.

2. El procediment sancionador es regirà pel que estableix aquesta llei, el procediment administratiu comú i el procediment administratiu sancionador.

3. La duració de les actuacions sancionadores de l'agència no podrà excedir sis mesos des que es va adoptar l'acord d'inici del procediment sancionador, llevat que la complexitat del cas aconselle una ampliació del temps que, en tot cas, no podrà superar sis mesos més. La resolució haurà de estar motivada.

 

CAPÍTOL IV. Dels resultats de la seua activitat

 

Article 22. Memòria anual

1. Anualment, dins dels tres primers mesos, l'agència donarà compte de l'activitat realitzada mitjançant l'elaboració d'una memòria que inclourà les actuacions desenvolupades durant l'any anterior en l'àmbit de les seues funcions.

Aquesta memòria inclourà, almenys, el nombre i naturalesa de les denúncies presentades i també les que van ser objecte d'investigació i el resultat d'aquestes, amb especificació dels suggeriments o recomanacions formulades a l'administració i del nombre de procediments oberts a instància de l'agència, tant de caràcter administratiu com de caràcter judicial, contra funcionaris i càrrecs públics.

2. En la memòria no constaran dades i referències personals que permeten la identificació de les persones afectades, excepte quan ja siguen públiques com a conseqüència d'una sentència penal o administrativa ferma.

3. De la memòria anual es donarà trasllat a les Corts prèvia compareixença del director o directora davant de la comissió corresponent. La memòria anual serà pública i serà tramesa també al Consell de la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes, al Síndic de Greuges i al Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. Així mateix una copia d'aquesta memòria es trametrà al ministeri fiscal, a les audiències provincials de Castelló, València i Alacant i al Tribunal Superior de Justícia  de la Comunitat Valenciana.

 

Article 23. Informes especials i extraordinaris

1. Quan concórreguen circumstàncies especials, l'agència, d'ofici o a petició de les Corts o del Consell de la Generalitat, podrà elaborar i presentar davant de la comissió parlamentària corresponent de les Corts Valencianes o, si és el cas, davant la seua Diputació Permanent, informes especials o extraordinaris.

2. Tant la memòria anual com els informes especials o extraordinaris, seran publicats en el Butlletí Oficial de les Corts i en el portal de transparència del web de l'agència.

 

Article 24. Recomanacions i dictàmens

L'agència, a petició de les comissions parlamentàries, podrà elaborar recomanacions i dictàmens no vinculants sobre assumptes relacionats amb el frau i la corrupció.

 

Article 25. Rendició de comptes a la ciutadania

L'agència rendirà a la ciutadania comptes de la seua gestió en l'àmbit de la prevenció, investigació i avaluació de polítiques i pràctiques relatives al frau i la corrupció existent en les administracions públiques valencianes i el seu sector públic instrumental. A aquest efecte, se servirà de tots els mitjans que puguen ser suficients perquè la ciutadania puga estar informada degudament. Proporcionarà els resultats de la seua acció als mitjans de comunicació i organitzarà també trobades amb la societat civil per a participar-los directament els resultats de la seua activitat i les actuacions portades a terme i assenyalarà les dificultats o reticències trobades.

 

CAPÍTOL V. Dels mitjans personals i materials

 

Secció 1. Mitjans personals

 

Article 26. Estatut personal de la direcció de l'agència

1. L'agència estarà dirigida per un director o directora, que exercirà el càrrec amb plena independència, inamobilitat i objectivitat en el desenvolupament de les funcions i en l'àmbit de les competències pròpies de l'agència, i actuarà sempre amb sotmetiment ple a la llei i al dret. El director o directora tindrà la condició d'autoritat pública i estarà assimilat a un alt càrrec amb rang de director general.

2. El mandat del director o directora és de set anys des de la data de la seua elecció per les Corts i no serà renovable.

3. El director o directora és triat per les Corts Valencianes entre els ciutadans i ciutadanes majors d'edat que gaudesquen del ple ús dels seus drets civils i polítics i que complesquen les condicions d'idoneïtat, probitat i professionalitat necessàries per a exercir el càrrec. Hauran d'estar en possessió de títol universitari superior que resulte idoni per a les funcions atribuïdes i haurà de comptar amb més de deu anys d'activitat laboral o professional relacionada amb l'àmbit funcional de l'agència. Així mateix, hauran de tindre el veïnatge administratiu de la Comunitat Valenciana.

4. Les persones candidates a ocupar el càrrec seran proposades a les Corts per organitzacions socials que treballen en l'actualitat contra el frau i la corrupció a la Comunitat Valenciana i pels grups parlamentaris. Les persones candidates hauran de comparèixer davant de la comissió parlamentària corresponent en el marc d'una convocatòria pública a l'efecte per a ser avaluades amb relació a les condicions requerides per al càrrec. L'acord assolit en aquesta comissió serà traslladat al Ple de les Corts Valencianes.

5. El director o directora serà triat pel Ple de les Corts per majoria de tres cinquenes parts. Si no obté la majoria requerida, es faran noves propostes pel mateix procediment en el termini màxim de un mes.

6. El director o directora de l'agència, després de ser elegit per les Corts, és nomenat per la persona que ostente la Presidència de les Corts i ha de prendre possessió del càrrec en el termini d'un mes des de la data de la publicació del nomenament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

Article 27. Incompatibilitats

1. La condició de director o directora de l'agència és incompatible amb:

a) Qualsevol càrrec representatiu.

b) La condició de membre del Tribunal Constitucional, Síndic de Greuges, Sindicatura de Comptes, Consell Valencià de Cultura, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Comitè Econòmic i Social, Consell Jurídic Consultiu o de qualsevol càrrec designat per les Corts, pel Congrés dels Diputats o pel Senat.

c) Qualsevol càrrec polític o funció administrativa de l'Estat, de les comunitats autònomes, dels ens locals i dels ens que estan vinculats amb aquests o que en depenguen, i també dels organismes o institucions comunitàries internacionals.

d) L'exercici de qualsevol activitat professional, mercantil o laboral.

e) L'exercici en actiu de la carrera judicial i fiscal.

f) Qualsevol càrrec directiu o d'assessorament en associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.

g) L'afiliació a qualsevol partit polític, sindicats o associacions professionals o empresarials.

2. Al director o directora de l'agència li és aplicable el règim d'incompatibilitats establert per la legislació aplicable als alts càrrecs i les previsions d'aquesta llei.

3. El director o directora de l'agència en una situació d'incompatibilitat que l'afecte, ha de cessar en l'activitat incompatible dins del mes següent al nomenament i abans de prendre possessió. Si no ho fa, s'entén que no accepta el nomenament. En el cas d'incompatibilitat sobrevinguda haurà de regularitzar la seua situació en el termini màxim d'un mes.

 

Article 28. Cessament

1. El director o directora de l'agència cessarà per alguna de les causes següents:

a) Renúncia.

b) Extinció del mandat per finalització d'aquest.

c) Incompatibilitat sobrevinguda. En aquest cas, se li donarà audiència prèviament.

d) Incapacitat declarada per decisió judicial ferma.

e) Inhabilitació per a l'exercici dels drets polítics declarada per decisió judicial ferma.

f) Imputació amb adopció de mesures cautelars, obertura de judici oral o condemna per sentència ferma per comissió d'un delicte.

g) Negligència notòria i greu en el compliment de les obligacions i els deures del càrrec.

h) Pèrdua del veïnatge administratiu de la Comunitat Valenciana.

2. En el cas que la causa siga la determinada per la lletra g de l'apartat 1, el cessament del director o directora ha de ser proposat i aprovat per la comissió parlamentària corresponent. Amb anterioritat a la votació en comissió es donarà audiència al director o directora, i després es procedirà a la votació per la majoria absoluta dels seus membres. La proposta de cessament haurà de ser elevada al Ple de les Corts i aprovada per majoria de tres cinquenes parts. En els altres casos, correspondrà el cessament a la Presidència de les Corts.

3. Una vegada produït el cessament del director o directora, s'inicia el procediment per a un nou nomenament. En el cas que es produesca el cessament per la causa determinada en la lletra b de l'apartat 1, el director o directora ha de continuar exercint en funcions el seu càrrec fins que es faça el nou nomenament. En la resta dels supòsits, mentres no es procedesca a la nova designació i presa de possessió del nou director o directora, la Presidència de les Corts nomenarà una direcció en funcions entre el personal de l'agència.

4. Per tal de garantir la deguda publicitat i transparència en el procés de designació d'un nou director o directora, les Corts publicaran una convocatòria de candidatures en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana com a mínim sis mesos abans que finalitze el mandat del director o directora en actiu.

 

Secció 2. Del personal al servei a l'agència

 

Article 29. Del nomenament, principis, incompatibilitats i cessament

1. Els llocs de treball de l'agència seran exercits per funcionaris i funcionàries de carrera de les administracions públiques.

Aquest personal està obligat a guardar el secret de les dades, les informacions i els documents que conega en el desenvolupament de les seues funcions.

2. El personal al servei de l'Agència s'ha de proveir, d'acord amb els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat adequats a la funció encomanada, entre els funcionaris de les diferents administracions públiques; i està subjecte a la normativa reguladora del personal de les Corts, sense perjudici del que puga establir-se específicament en el reglament de règim interior i funcionament de l'Agència.

Els llocs de treball s'han de classificar i proveir d'acord amb les normes de la Llei de funció pública valenciana. [3]

3. La relació de llocs de treball serà elaborada i aprovada per l'agència.

4. Al personal al servei de l'agència li seran aplicables les mateixes causes d'incompatibilitat establides per als funcionaris i funcionàries públics.

5. El personal al servei de l'agència cessarà per les causes determinades per la normativa que respectivament li siga aplicable.

6. A l'efecte que el personal adscrit a l'agència compte amb la capacitació tècnica i la formació continuada deguda, es podran subscriure convenis, acords o protocols docents amb l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP), les universitats públiques valencianes o qualsevol altra entitat d'educació superior i oficines de naturalesa semblant de caràcter autonòmic, estatal, comunitari o internacional.

 

Secció 3. Mitjans materials i finançament

 

Article 30. Pressupost i comptabilitat [4]

1. La dotació econòmica necessària per al funcionament de l'agència constituirà una partida independent en els pressuposts generals de les Corts Valencianes.

2. La direcció de l'agència elaborarà i aprovarà el projecte de pressupost de funcionament a què es refereix l'apartat anterior i el remetrà a la Mesa de les Corts als efectes oportuns, perquè siga integrat amb la deguda independència en el projecte de pressuposts de la Generalitat, d'acord amb la normativa reguladora en matèria pressupostaria.

3. L'agència ha de disposar dels recursos econòmics necessaris i adequats per al compliment eficaç de les funcions assignades.

4. La gestió, l'administració i disposició dels béns i drets dels quals l'agència siga titular, així com la del patrimoni de la Generalitat que li siga adscrit per al compliment dels seus fins, s'ajustarà a la Llei de patrimoni de la Generalitat.

5. El pressupost de l'Agència s'ha d'ajustar als pressupostos de les Corts Valencianes.

6. La comptabilitat de l'Agència està subjecta als principis de comptabilitat pública i al sistema d'autorització, disposició, obligació i pagament per a assegurar el control pressupostari.

L'Agència està subjecta a la Intervenció de les Corts, en la forma que es determine, i ha de justificar la seua gestió, anualment, a la Sindicatura de Comptes.

7. La memòria anual de l'agència contindrà la liquidació del pressupost.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

 

Única

La contractació de l'agència s'ajustarà als preceptes de la legislació sobre contractes del sector públic que siguen aplicables en cada cas.

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

 

Primera

U. Durant l'any 2016, els recursos econòmics de l'agència estaran integrats per:

1. Les assignacions pressupostàries corresponents amb càrrec als pressuposts de la Generalitat valenciana.

2. Els rendiments procedents dels béns i drets que li siguen adscrits.

3. Qualsevol altre ingrés que li corresponga en virtut de llei, contracte i conveni.

Dos. El director o directora de l'agència, en el termini de sis mesos des del seu nomenament, elaborarà i presentarà a les Corts Valencianes el projecte de reglament de funcionament i règim interior de l'agència per a la seua posterior aprovació per part de l'agència. Aquest reglament es publicarà en el Butlletí Oficial de les Corts i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. [5]

 

Segona

L'estructura orgànica provisional per a 2016 serà elaborada i aprovada en el termini d'un mes, des del seu nomenament, per la direcció de l'agència.

 

Tercera

Per a la posada en marxa de l'agència s'oferirà entre els funcionaris dels nivells assignats als llocs de treball aprovats l'adscripció en comissió de serveis a les places esmentades.

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que disposa la present llei.

 

DISPOSICIÓ FINAL

 

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

 

València, 28 de novembre de 2016

 

El president de la Generalitat

XIMO PUIG I FERRER 

 

 [1]  Apartat 1 de l'article 1 modificat per l'article 107 de la Llei 27/2018, de 27 desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. (DOGV núm. 8453 de 28.12.2018) Ref. Base de dades 011731/2018.

[2]  Apartat III de l'article 14 introduït per l'article 107 de la Llei 27/2018, de 27 desembre i rectificat per la Correcció d'errades de la Llei 27/2018 publicada el 16.05.2019 (DOGV núm. 8549 de 16.05.2019) Ref. Base de Dades 004618/2019.

[3]  Apartat 2 de l'article 29 modificat per l'article 107 de la Llei 27/2018, de 27 desembre.

[4]  Apartats 5 i 6 de l'article 30 modificats per l'article 107 de la Llei 27/2018, de 27 desembre.

[5]  Apartat dos de la disposició transitòria primera modificat per l'article 107 de la Llei 27/2018, de 27 desembre.