DECRET 186/2014, de 7 de novembre del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment, del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat.

Publicat en:   DOGV núm. 7399 de 10.11.2014
Entrada en vigor :   11.11.2014
Origen disposició :   Conselleria d'Hisenda i Administració Pública
Referència Base de Dades:   009956/2014
Número identificador:   2014/10253
Estat :   Derogada
Data de fi de Vigència:   11.12.2018
Compendi :   Enllaç al Compendi
 

Permalink ELI:

https://www.dogv.gva.es/va/eli/es-vc/d/2014/11/07/186/con/
Seleccionar redacció :


TEXT CONSOLIDAT

 

Versió vigent: 20.07.2017 -10.12.2018

 

Decret 186/2014, de 7 de novembre del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment, del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat.

 

(DOGV núm. 7399 de 10.11.2014) Ref. 009956/2014

 

PREÀMBUL

 

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'article 9.2, reconeix el dret de la ciutadania al fet que les administracions públiques de la Generalitat tracten els seus assumptes de manera equitativa i imparcial i en un termini raonable i també a gaudir de servicis públics de qualitat.

En este sentit, una administració moderna i dinàmica ha de partir de la premissa que el principal actiu de què disposa per a garantir un funcionament eficaç i eficient és el del seu personal empleat públic i, per tant, este està cridat a tindre un paper fonamental per a la consecució del mandat estatutari esmentat.

D'una altra banda, la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), que té el caràcter de norma estatal bàsica per a totes les administracions públiques espanyoles, exigix l'adaptació i ajust de la legislació de la funció pública valenciana a les previsions bàsiques de la llei estatal. Esta llei regula la carrera professional del personal funcionari de carrera en el títol III, titulat «Drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics», que conté un conjunt d'elements que permeten a cada administració integrar el seu propi esquema de carrera fent predominar uns o altres aspectes segons els seus propis desitjos o necessitats.

Segons assenyala l'informe de la comissió d'experts per a la redacció de l'EBEP, «un bon disseny de carrera permet millorar el rendiment i la productivitat de l'empleat públic i, en definitiva, l'eficàcia de l'Administració, ja que de les possibilitats de carrera o promoció en l'ocupació pública depenen la motivació i satisfacció professional de cada empleat i inclusivament, en molts casos, la permanència mateixa en l'ocupació pública».

Així, en este context, l'Administració de la Generalitat, per mitjà de l'Acord de 20 de febrer de 2008, sobre condicions de treball per al període 2008-2011, establix el punt de partida de la futura regulació de la carrera administrativa.

L'aprovació de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, va suposar el primer pas, necessari d'una altra banda, atesa la reserva de llei de la matèria objecte del decret, per a la implantació de la carrera professional horitzontal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat.

El text legal esmentat, en el títol VIII, regula un dels aspectes que doten de contingut el nou model de funció pública valenciana iniciat amb la llei, la promoció professional del personal empleat públic, que es concep no sols com un dret d'este sinó també com una necessitat estructural de qualsevol sistema d'organització, de la qual no són alienes les administracions públiques valencianes i, per això, element clau de qualsevol política d'ordenació de personal.

El text no sols introduïx les modalitats enunciades en la normativa bàsica estatal, sinó que les dota de contingut, i deixa, no obstant això, a les diferents administracions públiques de la Comunitat Valenciana, l'elecció de les més idònies d'acord amb les seues necessitats organitzatives.

L'Administració de la Generalitat, després de fixades les bases legals per a implantar-la, i des del convenciment que la promoció professional no sols pot aconseguir-se per mitjà de l'ascens jeràrquic o la mobilitat entre llocs, sinó també per aprofundir en el coneixement i experiència en el mateix lloc de treball, considera necessària la introducció de mecanismes horitzontals de progressió que permeten avançar al personal funcionari de carrera, tant des d'un punt de vista retributiu com de prestigi, i consolidar la posició aconseguida en la seua trajectòria professional.

La carrera professional horitzontal és doncs alguna cosa més que un mer ascens, és un conjunt d'expectatives de progrés per al personal empleat públic que busca incentivar el seu coneixement expert.

Per a la gestió de la carrera professional, cal valorar l'actuació del personal empleat públic: la seua trajectòria i actuació professional, la qualitat dels treballs realitzats, els coneixements adquirits, la seua implicació amb l'organització i els seus objectius i fins.

En conseqüència, l'avaluació de l'acompliment passa a convertir-se en una ferramenta essencial dins del model sense la presència de la qual és impossible reconéixer-lo i posar-lo en funcionament. La formació i actualització dels coneixements, la implicació amb els objectius i fins de l'administració pública seran una exigència per a les empleades i els empleats públics i seran objecte d'avaluació, anàlisi i valoració.

Així, l'aposta conjunta de carrera administrativa i avaluació de l'acompliment suposarà, en la pràctica, optar per una administració pública més professional i exigent amb si mateixa, més compromesa amb la qualitat dels servicis oferits a la ciutadania i, alhora, un intent de ser més competitiva comparativament amb la resta del sector laboral.

L'Acord de la Mesa General de Negociació I de la Generalitat, sobre condicions de treball i retribucions del personal dels sectors de l'Administració de la Generalitat, docent, sanitari i de justícia, en el marc del diàleg social per al període 2014-2015, en l'apartat 4, 1, preveu la implantació de la carrera professional horitzontal per al personal de l'Administració de la Generalitat, i adquirix el compromís d'elaborar en el primer trimestre de 2014 la disposició reglamentària que la regule, així com l'avaluació de l'acompliment que es vincula a aquella.

Com a conseqüència de tot el que s'ha exposat anteriorment, este decret regula el sistema de carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat, així com el sistema d'avaluació de l'acompliment només a l'efecte de fer-ne la valoració per a la progressió en el sistema mencionat; i deixa la regulació de l'avaluació de l'acompliment, quant a les repercussions sobre la formació, les retribucions complementàries referides al complement d'activitat professional i en relació amb la provisió dels llocs de treball, al futur desplegament reglamentari de les matèries de selecció i provisió de llocs de treball, sistema retributiu i formació.

El text, després d'establir en els primers articles el dret a la carrera professional horitzontal i determinar-ne l'àmbit d'aplicació, tant subjectiu com objectiu, es dividix en quatre títols. El primer regula la carrera professional horitzontal, la seua definició, estructura, accés i forma de progressió en el sistema, així com les àrees i normes de valoració i el complement de carrera administrativa. El segon preveu els sistemes d'avaluació de l'exercici i, al seu torn, se subdividix en capítols, en els quals s'analitzen els elements de tres de les àrees de valoració previstes en el títol I. El títol III regula l'establiment de tres comissions per al seguiment, coordinació i gestió del sistema de carrera professional horitzontal. Finalment, el títol IV introduïx la previsió del procediment telemàtic per a la presentació de sol·licituds i resolució d'estes, tot això amb la finalitat de dotar el sistema de la major celeritat possible. Finalment, el decret regula, per mitjà de les disposicions addicionals i transitòries, determinades situacions que requerixen l'adopció de mesures específiques de caràcter transitori o que no troben una adequada resposta en la regulació general, com pot ser el cas de la implantació progressiva del sistema o l'accés a este del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat.

En virtut d'això, després d'haver sigut negociat amb la representació sindical, de conformitat amb el que establix l'article 37 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut de l'Empleat Públic, i en virtut del que disposa l'article 28.c de la Llei 5/1983, del Consell, i de l'article 9.1 de la Llei d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, a proposta del conseller d'Hisenda i Administració Pública, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 7 de novembre de 2014,

 

DECRETE

 

TÍTOL I. Carrera professional horitzontal

 

CAPÍTOL I. Objecte i àmbit d'aplicació

 

Article 1. Dret a la carrera professional horitzontal

Es reconeix el dret del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat a promocionar professionalment a través de la modalitat de carrera horitzontal que es regula en este decret, de conformitat amb el que disposen els articles 16.3.a i 17 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i 117 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, d'ara en avant LOGFPV.

 

Article 2. Objecte del decret

1. Este decret té per objecte la regulació del sistema de carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat, així com el sistema d'avaluació de l'acompliment només a l'efecte de fer-ne la valoració per a la progressió en el sistema esmentat.

2. L'avaluació de l'acompliment del treball realitzat quant a les repercussions i resultats sobre la formació, sobre les retribucions complementàries referides al complement d'activitat professional, i en relació amb la provisió dels llocs de treball, es regularan en els respectius decrets del Consell referits a selecció de personal i provisió de llocs de treball, sistema retributiu i formació.

 

Article 3. Àmbit d'aplicació

1. Esta norma serà aplicable al personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat, segons es definix esta en l'article 4 de la LOGFPV, en tot allò referit a la carrera professional horitzontal.

2. No serà aplicable al personal funcionari de carrera al servici de:

a) Les Corts.

b) Les institucions de la Generalitat previstes en l'article 20.3 de l'Estatut d'Autonomia.

c) L'Administració de Justícia.

d) Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

e) Les administracions locals situades al territori de la Comunitat Valenciana

 

Article 4. Dret d'informació

El personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat adherit al sistema de carrera professional horitzontal previst en este decret tindrà dret a conéixer, en qualsevol moment, la situació del seu expedient i, en particular, la puntuació de cada un dels elements de valoració. L'Administració facilitarà l'accés esmentat a través dels mitjans electrònics establits a este efecte, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

 

CAPÍTOL II. Definició de la carrera professional horitzontal i accés al sistema

 

Article 5. Definició de la carrera professional horitzontal

La carrera professional horitzontal suposa el reconeixement individualitzat del desenrotllament professional aconseguit pel personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat, sense la necessitat de canviar de lloc de treball, com a conseqüència de la valoració de la seua trajectòria i actuació professional i dels coneixements adquirits i transferits.

El reconeixement esmentat es farà efectiu a través de la progressió en cada un dels cossos i agrupacions professionals funcionarials, en l'estructura de graus de desenrotllament professional establit. La progressió mencionada serà irreversible excepte per aplicació de la sanció de demèrit prevista en la regulació del règim disciplinari.

 

Article 6. Graus de desenrotllament professional

S'establix un sistema de carrera professional horitzontal amb quatre graus, més el grau d'accés que no comporta retribució.

Els graus de desenrotllament professional (d'ara en avant, GDP) que componen la carrera professional horitzontal són:

a) GDP d'accés.

b) GDP I.

c) GDP II.

d) GDP III.

e) GDP IV.

 

Article 7. Dret d'accés al sistema de carrera horitzontal

1. El dret d'accés al sistema de carrera horitzontal naix en el moment de l'adquisició de la condició de funcionària o funcionari de carrera en un determinat cos o agrupació professional funcionarial de l'Administració de la Generalitat. El personal esmentat quedarà adherit al sistema, de manera automàtica, des de la presa de possessió, sempre que no manifeste formalment la seua renúncia per mitjà del model normalitzat que serà aprovat per la conselleria competent en matèria de funció pública.

2. La renúncia podrà efectuar-se tant abans de la presa de possessió com en qualsevol moment posterior a esta i implicarà la pèrdua permanent del GDP reconegut i els drets econòmics que s'hi associen des del mes següent a la data de la resolució per la qual es declare que s'ha produït la renúncia.

 

Article 8. Accés al sistema de carrera horitzontal [1]

1. La carrera professional horitzontal s'iniciarà en el GDP d'accés, sense perjuí del que preveuen els dos apartats següents d'aquest article.

2. No obstant el que disposa l'apartat anterior, el personal que a l'entrada en vigor del present decret tinga la condició de personal funcionari de carrera, accedirà al sistema en el GDP corresponent, d'acord amb el que preveuen la disposicions addicionals i transitòries que escaiguen.

3. El personal funcionari de carrera ja adherit al sistema de carrera que accedisca amb caràcter definitiu a un altre cos o agrupació professional funcionarial, d'acord amb els sistemes d'accés previstos en la normativa vigent, serà enquadrat directament en el GDP que li corresponguera, computant el temps de permanència en distints grups o subgrups d'acord amb el que preveu l'article 11.1 del present decret.

 

CAPÍTOL III. Progressió en el sistema de carrera horitzontal

 

Article 9. Requisits per a la progressió en el sistema

1. La progressió en el sistema de carrera horitzontal s'efectuarà per mitjà de l'ascens consecutiu a cada un dels GDP previstos en este decret.

2. Per a sol·licitar l'ascens al GDP superior es requerirà un temps mínim d'exercici professional, continuat o interromput, en el GDP immediatament inferior, així com l'obtenció de la puntuació mínima establida, en cada cas, en la valoració específica que es requerisca per a accedir al GDP concret, segons el grup o subgrup de classificació professional, d'acord amb este decret i la normativa de desplegament.

3. Els mèrits de les àrees de valoració s'hauran d'obtindre durant el període de temps comprés entre el reconeixement del GDP immediatament anterior i aquell a què es pretén accedir.

4. En cap cas podran valorar-se o tindre's en compte més d'una vegada els mateixos mèrits i temps d'exercici professional per a l'accés a diferents graus de desenrotllament professional, ni per a la progressió en altres cossos o agrupacions professionals funcionarials.

 

Article 10. Temps de permanència necessari per a sol·licitar l'ascens

D'acord amb el que disposa l'article anterior, serà un requisit perquè el personal funcionari de carrera puga sol·licitar la valoració dels mèrits establits per al GDP superior acreditar el temps mínim de permanència en el grau de desenrotllament professional immediatament inferior que, en cada cas, s'establix a continuació:

1. GDP I: 5 anys en el GDP d'accés.

2. GDP II: 5 anys en el GDP I.

3. GDP III: 6 anys en el GDP II.

4. GDP IV: 6 anys en el GDP III.

 

Article 11. Còmput del temps mínim de permanència [2]

1. Per a computar el temps mínim de permanència es tindrà en compte el temps en situació de servei actiu, en llocs de treball adscrits al cos o agrupació professional funcionarial corresponent, per qualsevol dels sistemes de provisió previstos normativament. En el cas que durant el temps mínim de permanència previst en l'article anterior, la persona interessada haja estat en situació de servei actiu en cossos o agrupacions professionals funcionarials pertanyents a distints grups o subgrups de titulació, el temps mínim de permanència es computarà de forma proporcional, segons el grup o subgrup en què haja estat en actiu. Per a això, s'acumularà el temps treballat prèviament en llocs de treball d'un altre grup o subgrup, multiplicant-lo pel factor que li corresponga, segons el quadre següent:

 

 

Grups/Subgrups anteriors

A1

A2

B

C1

C2

APF

Grup/subgrup actual

A1

1

0,65

0,50

0,42

0,33

0,25

A2

1

1

0,77

0,64

0,51

0,38

B

1

1

1

0,83

0,67

0,50

C1

1

1

1

1

0,80

0,60

C2

1

1

1

1

1

0,75

APF

1

1

1

1

1

1

 

2. El temps de serveis prestats per mitjà del sistema de millora d'ocupació en llocs de treball adscrits a cossos diferents al de pertinença es podrà computar, a decisió de la persona afectada, per a progressar en el sistema de carrera professional en el grup o subgrup d'origen o per a una posterior progressió en la carrera horitzontal, després de la superació del procés de selecció al grup o subgrup en què està adscrit en millora d'ocupació.

A aquests efectes, si durant la millora d'ocupació se sol·licitara i obtinguera la progressió en la carrera professional en el grup d'origen, el temps de serveis utilitzat en la progressió no podrà ser reservat als efectes de futures progressions en el grup o subgrup superior. Després de la finalització de la millora d'ocupació, i abans d'una nova progressió de GDP en el sistema de carrera, la persona haurà d'optar per utilitzar el romanent de temps de serveis prestats durant aquesta situació o reservar-lo per a perfeccionar un GDP en el grup o subgrup superior.

3. Els serveis prestats en llocs de treball d'un col·lectiu professional que haguera sigut objecte d'una reclassificació per mitjà d'un pla d'ordenació de personal, que suposara el pas a un grup o subgrup superior, s'entendran prestats en aquest últim sense l'aplicació dels factors de ponderació previstos en l'apartat 1 del present article.

4. S'entendrà com a temps de treball efectiu, als efectes del còmput del temps mínim de permanència, el temps transcorregut en alguna de les següents situacions administratives:

a) Serveis especials.

b) Serveis en altres administracions públiques.

c) Excedència voluntària per raó de violència de gènere.

d) Excedència voluntària per atenció de familiars.

e) Excedència forçosa

 

Article 12. Àrees de valoració dels subgrups A1 i A2 i grup B

A l'efecte de valorar els mèrits necessaris per a la progressió en el sistema de carrera dels subgrups A1 i A2 i grup B, s'establixen les següents àrees de valoració:

1. Àrea A). Compliment d'objectius: es valoraran la consecució dels objectius assignats a l'equip de gestió de projecte a què es pertany, així com la implicació i contribució individual del personal en la consecució d'estos i, si pertoca, el grau de compliment dels objectius individuals que tinguen assignats.

2. Àrea B. Professionalitat en l'exercici de les tasques assignades: es valoraran la competència en el desenrotllament de les tasques assignades, així com l'exercici efectiu d'estes.

3. Àrea C. Iniciativa i contribució per a la millora de la prestació del servici públic: es valoraran la participació voluntària en iniciatives destinades a millorar l'eficàcia i eficiència de la gestió del servici públic i de l'atenció a la ciutadania, així com la participació en grups de millora de la qualitat dels servicis públics.

4. Àrea D. Desenrotllament de coneixements: es valorarà la formació rebuda relacionada amb la pràctica professional.

5. Àrea E. Transferència de coneixements: es valoraran la participació i col·laboració en la docència, així com la participació i col·laboració en la investigació i en la innovació en matèries relacionades amb les funcions exercides.

 

Article 13. Àrees de valoració dels subgrups C1 i C2 i agrupacions professionals funcionarials

A l'efecte de valorar els mèrits necessaris per a la progressió en el sistema de carrera dels subgrups C1 i C2 i agrupacions professionals funcionarials, s'establixen les següents àrees de valoració:

1. Àrea A. Compliment d'objectius: es valoraran la consecució dels objectius assignats a l'equip de gestió de projecte a què es pertany, així com la implicació i contribució individual del personal en la consecució d'estos i, si pertoca, el grau de compliment dels objectius individuals que tinga assignats.

2. Àrea B. Professionalitat en l'exercici de les tasques assignades: es valoraran la competència en el desenrotllament de les tasques assignades, així com l'exercici efectiu d'estes.

3. Àrea C. Iniciativa i contribució per a la millora de la prestació del servici públic: es valoraran la participació voluntària en iniciatives destinades a millorar l'eficàcia i eficiència de la gestió del servici públic i de l'atenció a la ciutadania, així com la participació en grups de millora de la qualitat dels servicis públics.

4. Àrea D. Desenrotllament i transferència de coneixements: es valoraran la formació rebuda relacionada amb la pràctica professional, així com la participació i col·laboració en la docència, en matèries relacionades amb les funcions exercides.

 

Article 14. Normes per a la valoració

1. La valoració de les àrees Compliment d'objectius, Professionalitat en l'exercici de les funcions assignades i Iniciativa i contribució per a la millora de la prestació del servici públic s'obtindrà com a conseqüència de l'aplicació dels sistemes d'avaluació de l'exercici previstos en el títol II.

2. La valoració de les àrees Desenrotllament de coneixements i Transferència de coneixements o, si pertoca, Desenrotllament i transferència de coneixements s'efectuarà de conformitat amb el barem oportú que s'incloga en les disposicions de desplegament d'esta norma, i en el qual es tindran en compte les diferències en l'accés a esta activitat.

 

Article 15. Valoració específica del desenrotllament professional del personal dels

subgrups professionals A1 i A2 i del grup B

A més del temps de permanència previst en l'article 10 per a accedir a cada un dels GDP, per al progrés al següent GDP es requerirà haver obtingut la puntuació mínima que es determine en el desplegament d'este decret, en la suma de la puntuació de les àrees de valoració corresponents, d'acord amb el barem i la distribució prevista en l'annex I d'este decret. Esta puntuació mínima en cap cas podrà ser superior a 75 punts.

 

Article 16. Valoració específica del desenrotllament professional del personal dels

subgrups professionals C1 i C2 i de les agrupacions professionals funcionarials

Per al progrés al següent GDP, a més del temps de permanència previst en l'article 10, es requerirà haver obtingut la puntuació mínima que es determine en el desplegament d'este decret, en la suma de la puntuació de les àrees de valoració corresponents, d'acord amb el barem i la distribució prevista en l'annex II d'este decret. Esta puntuació mínima en cap cas podrà ser superior a 75 punts.

 

CAPÍTOL IV. Procediment per a l'accés al GDP superior

 

Article 17. Accés al GDP superior [3]

1. Quan el personal funcionari de carrera considere que està en condicions d'accedir al següent GDP, podrà sol·licitar a la conselleria competent en matèria de funció pública l'inici del corresponent procediment de valoració de mèrits i accés al GDP superior.

2. L'Administració haurà de resoldre i notificar-ho en un termini de sis mesos, des que va tindre entrada la sol·licitud de valoració de mèrits i accés al GDP superior. Després d'haver transcorregut el termini esmentat sense que l'Administració haja notificat la resolució expressa, es considerarà estimada la sol·licitud d'accés al GDP superior.

3. Els efectes econòmics i administratius es reconeixeran des del dia que es complisquen els requisits per a l'accés al següent GDP sempre que la persona interessada haja presentat la sol·licitud. Si la sol·licitud s'efectua durant els tres mesos posteriors al compliment dels requisits exigits per al progrés, els efectes econòmics i administratius es retrotrauran a la data del compliment d'estos requisits.

4. Si la sol·licitud s'efectua una vegada transcorreguts els tres mesos posteriors al compliment dels requisits, els efectes econòmics i administratius seran els de la data de sol·licitud.

5. El personal funcionari de carrera que haja accedit al sistema de carrera professional horitzontal i es trobe en qualsevol de les situacions previstes en l'article 11.4 del present decret, tindrà dret a progressar en el dit sistema, d'acord amb el que disposa el present article, si bé l'esmentada progressió no podrà tindre efectes econòmics fins al moment en què es produïsca el reingrés al servei actiu de la persona interessada.

6. En els casos previstos en l'apartat anterior, si la sol·licitud de progressió es formalitza després del reingrés i dins del termini dels tres mesos posteriors a aquell, els efectes econòmics i administratius seran des de la data del reingrés sempre que en aquella es compliren els requisits per a la progressió. Si la sol·licitud fóra posterior al termini esmentat, els efectes seran des de la sol·licitud.

 

CAPÍTOL V. Complement de carrera administrativa

 

Article 18. Complement de carrera administrativa [4]

1. El reconeixement del grau de desenvolupament professional en el sistema de carrera horitzontal comportarà la percepció mensual del complement de carrera administrativa previst en l'article 76.a de la LOGFPV.

Les quanties previstes per a cada exercici dels graus de desenvolupament professional que corresponen a cada grup o subgrup professional en cada tram, seran les establides anualment per a aquells en les lleis de pressupostos de la Generalitat.

2. El personal funcionari de carrera que accedisca a un altre cos per mitjà dels sistemes d'accés previstos en la normativa vigent i que, com a conseqüència d'això i en aplicació a les regles de l'article 11.1 d'aquest decret, adquirisca un GDP la quantia del qual fóra inferior a la del complement de carrera que venia percebent, veurà incrementat el nou complement de carrera amb un complement temporal per import equivalent a la diferència entre el que venia percebent abans de l'accés al nou cos, i el nou reconegut com a conseqüència de l'accés citat. L'esmentat complement temporal tindrà caràcter absorbible i deixarà de percebre's en el moment en què es reconega a la persona interessada un GDP amb complement de carrera administrativa igual o superior

 

TÍTOL II. Avaluació de l'acompliment

 

CAPÍTOL I. Sistema d'avaluació de l'acompliment

 

Article 19. Avaluació de l'acompliment

1. El sistema d'avaluació de l'acompliment del personal funcionari de carrera previst en este títol té per objecte la valoració del compliment d'objectius i la professionalitat en l'exercici de les tasques assignades, així com la iniciativa i la contribució en la millora de la prestació del servici públic, com a elements que han de ser considerats per a l'ascens en el sistema de carrera horitzontal establit.

2. Els procediments d'avaluació estan subjectes als principis de transparència, objectivitat, imparcialitat i no-discriminació i s'aplicaran sense detriment dels drets del personal comprés en l'àmbit d'aplicació d'esta norma.

 

Article 20. Situacions particulars

1. Es considerarà que la valoració del compliment d'objectius, així com de la professionalitat en l'exercici de les funcions assignades, ha sigut igual a la mitjana del compliment d'objectius en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, en la proporció corresponent, durant el temps en què el personal funcionari de carrera es trobe en alguna de les situacions següents:

a) Permís per acció sindical.

b) Permís per raons de maternitat, paternitat, adopció o acolliment.

c) Permís o excedència voluntària per raó de violència de gènere.

d) Servicis especials.

e) Servici en altres administracions públiques

f) Excedència voluntària per atenció de familiars.

g) Excedència forçosa.

2. El personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat en comissió de servicis en una administració diferent d'esta serà enquadrat en el GDP que li corresponga, de conformitat amb el procediment i requisits previstos en les disposicions addicionals i transitòries d'este decret.

Este personal percebrà l'import corresponent al GDP reconegut en ocasió de la seua incorporació a un lloc de treball en l'Administració de la Generalitat.

Respecte a la valoració del compliment d'objectius, així com de la professionalitat en l'exercici de les funcions assignades, serà aplicable l'apartat anterior d'este article.

3. L'orde que es dicte en el desplegament d'este decret determinarà els efectes i conseqüències de les situacions d'incapacitat temporal del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat.

 

CAPÍTOL II. Compliment d'objectius

 

Article 21. Compliment d'objectius col·lectius

L'avaluació del compliment d'objectius del personal funcionari de carrera tindrà en compte la consecució dels assignats a l'equip de gestió de projecte (d'ara en avant, EGP) en el qual estiga integrat, així com la implicació i contribució individual en la consecució dels objectius col·lectius esmentats o, si pertoca, el grau de compliment dels objectius individuals que tinga assignats.

 

Article 22. Equips de gestió de projectes

1. S'entén per EGP, als efectes d'esta norma, qualsevol tipus d'agrupació de personal, del mateix o de diferents cossos o agrupacions professionals funcionarials, a la qual s'encomana la realització d'un conjunt de tasques coordinades i interrelacionades per al compliment d'un objectiu específic. Els EGP poden coincidir, o no, amb l'estructura d'òrgans o unitats administratives.

2. Correspon a l'òrgan competent en matèria de personal de cada conselleria o organisme, mitjançant una resolució, determinar la distribució de tot el seu personal funcionari de carrera en equips de gestió de projectes per a l'adequat desplegament i compliment de la seua planificació estratègica, així com, si no es correspon amb òrgans o unitats administratives, designar les persones responsables dels projectes esmentats. Així mateix, mitjançant una resolució conjunta dels òrgans competents en matèria de personal respectius, podran constituir-se equips de gestió a proposta conjunta d'unes quantes conselleries.

3. El personal pot estar assignat, durant un mateix any, a més d'un EGP, bé de forma consecutiva, per haver canviat d'EGP durant l'any, o bé de forma concurrent, per treballar simultàniament en diversos projectes.

 

Article 23. Objectius col·lectius

1. La valoració de la consecució dels objectius que s'establisquen per als corresponents equips de gestió de projectes serà assignada individualment a tots els seus integrants, amb independència del cos o agrupació professional funcionarial a què pertanguen i del lloc de treball que exercisquen.

2. Els objectius poden ser de dos tipus:

a) Objectius de millora del servici públic: les línies d'acció estratègica de millora del servici públic, relacionades amb l'acció de govern, a què hauran d'ajustar-se els projectes que han de desenrotllar els EGP, seran fixades mitjançant un decret del Consell. Correspon a la Comissió de Seguiment de la Carrera Professional Horitzontal determinar l'ajust de les accions dissenyades per les EGP a les línies d'acció estratègica aprovades.

b) Objectius específics dels EGP: són els assignats per l'òrgan promotor en relació amb les funcions que tenen atribuïdes. Els objectius hauran de ser susceptibles de quantificació numèrica per al seu posterior seguiment evolutiu durant l'any.

 

Article 24. Compromís d'objectius

Els objectius assignats als equips de gestió de projectes seran reflectits anualment en un document de compromís d'objectius (DOCO), el model normalitzat del qual serà aprovat per la conselleria competent en matèria de funció pública. El DOCO serà subscrit per les persones que en són responsables i haurà de ser comunicat a tots els seus integrants, de manera que el personal funcionari de carrera puga adequar la seua actuació per a la consecució eficaç dels objectius a què queda vinculat.

 

Article 25. Implicació i contribució individual a la consecució dels objectius col·lectius. Objectius individuals

1. L'avaluació de la implicació i contribució individual del personal funcionari de carrera en els objectius col·lectius de l'EGP serà realitzada per part de la persona que n'és responsable. A estos efectes, haurà d'omplir per cada un dels membres del seu equip un qüestionari normalitzat, el model del qual serà aprovat per la conselleria competent en matèria de funció pública.

2. Quan es considere convenient l'assignació d'objectius individuals en el marc dels objectius col·lectius propis de l'equip de gestió de projecte, hauran de formalitzar-se en el document de compromís individual (DOCI), el model del qual serà aprovat per la conselleria competent en matèria de funció pública i serà subscrit per la persona responsable de l'EGP i el personal funcionari de carrera afectat. En este cas, l'avaluació per la implicació i contribució individual del personal esmentat en la consecució dels objectius col·lectius, prevista en l'apartat anterior, estarà referida al grau de compliment dels objectius individuals assignats.

 

Article 26. Informe de resultats

Després d'haver conclòs el termini assenyalat en el DOCO, la persona responsable haurà d'elaborar un informe final de resultats en el qual farà constar el grau de compliment dels objectius. Este informe serà remés a l'òrgan competent per a la valoració final dels resultats obtinguts, que s'haurà de notificar individualment a totes les persones integrants de l'EGP vinculades als resultats de l'avaluació.

 

CAPÍTOL III. Professionalitat en l'exercici de les tasques assignades

 

Article 27. Professionalitat en l'exercici de les tasques assignades

1. La valoració de la professionalitat en l'exercici de les tasques assignades es basarà en la competència amb què el personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat exercix les activitats que són reconegudes per esta com un dels elements essencials del seu lloc de treball, activitats que contribuïxen a produir els servicis que són el nucli de la gestió de l'organització.

2. Esta avaluació es realitzarà sobre les capacitats, coneixements i habilitats en l'exercici de les tasques del lloc de treball.

3. A estos efectes, les persones titulars de les diferents unitats administratives, en el nivell acordat en cada conselleria, organisme o entitat, ompliran per a cada funcionària i funcionari de carrera d'esta un qüestionari normalitzat el model del qual serà aprovat per la conselleria competent en matèria de funció pública. Les persones titulars de les unitats corresponents, al seu torn, seran valorades pel seu superior jeràrquic, i es podran crear comités d'avaluació en els àmbits que es determinen.

 

Article 28. Exercici efectiu de les tasques assignades

Es valorarà l'ocupació efectiva del lloc de treball, introduint-hi un factor de correcció d'acord amb l'absentisme injustificat originat en el període de temps de referència, d'acord amb els sistemes de mesurament d'este establits per l'Administració, de conformitat amb les previsions de la normativa reguladora d'este que s'aprove.

 

CAPÍTOL IV. Iniciativa i participació per a la millora de la qualitat del servici públic

 

Article 29. Iniciativa i participació en la millora de la qualitat del servici públic

1. Es valoraran la participació voluntària en programes de qualitat, així com en grups d'experts, equips de treball per a la modernització i, en general, la iniciativa i, si pertoca, l'exercici d'activitats o propostes que contribuïsquen a la millora de la qualitat del servici públic i de l'atenció a la ciutadania.

2. Així mateix, es valoraran en este apartat, en els termes que preveu la normativa de desplegament, la participació en el programa «Tutorització del valencià» previst en el Pla de Foment del Coneixement i de l'Ús del Valencià en l'Administració de la Generalitat, a fi de transmetre els coneixements oficials del valencià que tinga reconeguts la tutora o el tutor a la persona tutoritzada que no els té.

 

CAPÍTOL V. Desenrotllament de coneixements

 

Article 30. Formació

1. S'entén per formació el conjunt d'activitats que, a través de l'aprenentatge planificat, tenen com a objectiu el manteniment i la millora de la competència professional, a fi de contribuir a millorar el servici públic, el desenrotllament professional del personal empleat públic i la consecució dels

2. L'Institut Valencià d'Administració Pública (d'ara en avant, IVAP) és l'òrgan competent per a establir, organitzar i desenrotllar l'acció formativa, coordinant les actuacions que en esta matèria s'atribuïxen a altres òrgans de l'administració.

 

Article 31. Formació objecte de valoració

1. Es valoraran els cursos de formació convocats, impartits o homologats per l'IVAP, o per altres escoles de formació de personal empleat públic.

2. Els cursos o màsters realitzats en les universitats es valoraran sempre que tinguen relació amb l'acció de l'Administració pública en l'exercici de les seues competències.

3. Es valoraran, també, els cursos organitzats per les organitzacions sindicals i altres entitats promotores a l'empara dels acords de formació per a l'ocupació de les administracions públiques.

 

CAPÍTOL VI. Transferència de coneixements

 

Article 32. Transferència de coneixements, investigació i innovació

1. S'entendrà per innovació i transferència del coneixement el conjunt d'activitats realitzades pel personal fix dirigides tant a la difusió del coneixement tècnic i organitzatiu, com a la investigació, divulgació i desenrotllament en matèries pròpies dels distints àmbits professionals de l'Administració pública.

2. Seran objecte de valoració en concepte de transferències de coneixements, entre altres, les següents activitats exercides pel personal funcionari de carrera:

a) Docència, definida com a l'acció d'impartir formació a personal de l'Administració de la Generalitat i a altres empleats i empleades públics dins de les accions formatives organitzades per escoles o instituts de formació de personal empleat públic. S'hi inclouen cursos impartits tant en la modalitat presencial, com en formació en línia.

b) Tutoria, entesa com una modalitat de transferència de coneixement que té com a finalitat formar en l'exercici de competències professionals el personal de la mateixa Administració, bé de manera individual o grupal.

c) Coordinació o participació en grups de treball per a l'elaboració i posada en pràctica d'un projecte professional sobre una temàtica d'interés per a l'Administració.

3. Investigació i innovació: es valorarà la direcció o participació en treballs d'investigació, innovació o qualitat relacionades amb l'activitat professional o institucional.

4. Difusió del coneixement. Serà objecte de valoració la participació en congressos, jornades i conferències relacionades amb l'activitat professional i institucional, així com les publicacions relacionades amb l'àmbit de l'Administració pública tant en format digital com en paper.

 

TÍTOL III. Organització del sistema de carrera professional horitzontal

 

CAPÍTOL ÚNIC. Seguiment, coordinació i gestió del sistema de carrera horitzontal

 

Article 33. Comissions de seguiment, coordinació i gestió del sistema

1. Per al seguiment, coordinació i gestió del sistema de carrera horitzontal de l'Administració de la Generalitat i de l'avaluació de l'acompliment, s'establixen les comissions següents:

a) La Comissió de Seguiment de la Carrera Professional Horitzontal. [5]

b) )La Comissió Tècnica de Coordinació de la Carrera Professional Horitzontal.

c) Les comissions tècniques de Gestió de la Carrera Professional Horitzontal.

2. La composició, així com el seu règim de funcionament, s'establiran en les normes reglamentàries de desplegament d'este decret.

3. En les comissions esmentades en este article es garantirà la participació d'una persona en representació de cada una de les organitzacions sindicals presents en les meses corresponents a l'àmbit d'aplicació d'este decret, en els termes que es determinen reglamentàriament.

 

TÍTOL IV. Procediment electrònic

 

Article 34. Tramitació electrònica

A l'efecte de facilitar i agilitzar la presentació de sol·licituds i la resolució de l'avaluació inicial i accés al sistema de carrera professional horitzontal, així com, si pertoca, l'ascens als GDP successius, s'habilitarà una aplicació informàtica, a la qual haurà d'accedir, de forma obligatòria, tot el personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat inclòs en l'àmbit d'aplicació d'este decret que dispose d'un compte de correu electrònic gva.es per a presentar la seua sol·licitud.

 

Article 35. Procediment per a la sol·licitud

1. El procediment electrònic per a la sol·licitud d'accés inicial al sistema de carrera professional horitzontal tindrà caràcter obligatori per a tot el personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat inclòs en l'àmbit d'aplicació d'este decret que dispose de compte de correu electrònic gva.es i es realitzarà de conformitat amb el que disposa la disposició transitòria tercera d'este decret.

2. En les sol·licituds posteriors o per a les d'ascens en els GDP successius tindrà preferència la tramitació electrònica, però esta tindrà caràcter obligatori per als qui disposen d'un compte de correu gva.es si, en el moment de la sol·licitud, està en funcionament l'aplicació informàtica necessària per a això.

 

Article 36. Notificació de la resolució

1. La notificació de la resolució d'enquadrament inicial del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat inclòs en l'àmbit d'aplicació d'este decret que dispose d'un compte de correu electrònic es produirà amb la consulta de la resolució esmentada a través de l'aplicació informàtica.

L'accés a l'aplicació permetrà la impressió de la resolució i guardarà el registre del dia i hora d'este accés, que serà considerat, a tots els efectes, com a data de notificació.

El personal que no dispose de compte de correu electrònic gva.es en serà notificat de conformitat amb les previsions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

2. La notificació de la resolució de les sol·licituds posteriors o de les presentades per a l'ascens als GDP successius es realitzarà de la mateixa manera que la prevista en l'apartat anterior, sempre que hagen sigut objecte de tramitació electrònica.

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

 

Primera. Valoració del desenrotllament professional del personal que a l'entrada en vigor d'este decret tinga la condició de personal funcionari de carrera

La valoració específica del desenrotllament professional dels servicis prestats en qualsevol Administració pública per part del personal que a l'entrada en vigor d'este decret tinga la condició de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat, als efectes de l'accés al sistema del personal esmentat, s'efectuarà de conformitat amb el que disposen les disposicions transitòries d'este decret.

 

Segona. [6]

 

Tercera. Personal procedent d'altres administracions públiques

1. Sense perjuí del que preveu la disposició addicional cinquena, el personal d'altres administracions públiques que exercisca llocs de treball en l'Administració de la Generalitat, per mitjà del sistema de lliure designació, no tindrà dret a accedir al sistema de carrera professional horitzontal de l'Administració de la Generalitat. No obstant això, podrà percebre el complement de carrera administrativa que, si és el cas, tinguera reconegut en la seua Administració d'origen, d'acord amb el principi de reciprocitat i els criteris d'homologació que es determinen en els Convenis de Conferència Sectorial, o altres instruments de col·laboració que puguen ser subscrits. [7]

2. Al personal que accedisca a la condició de funcionària o funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat per mitjà de concurs de mèrits se li reconeixerà la progressió aconseguida en el sistema de carrera horitzontal de la seua Administració d'origen, d'acord amb el principi de reciprocitat i els criteris d'homologació que es determinen en els convenis de conferència sectorial o altres instruments de col·laboració que puguen ser subscrits. En cap cas este personal podrà percebre cap retribució en concepte de complement de carrera administrativa amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, fins que el sistema regulat per mitjà d'este decret no s'implante plenament per al personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'este.

 

Quarta. Meritació i percepció del complement de carrera administrativa

La meritació i la percepció del complement de carrera administrativa corresponent al grau de desenrotllament professional reconegut després de l'accés inicial al sistema es farà efectiu a partir de l'1 de gener de 2015, d'acord amb el que disposa la disposició transitòria sexta d'este decret.

 

Cinquena. Personal en situacions de mobilitat entre Administració de la Generalitat i Administració Sanitària [8]

1. Quan el personal de gestió sanitària passe a exercir un lloc de treball de l'Administració de la Generalitat, el grau de desenvolupament professional que tinga reconegut per la conselleria amb competències en matèria de sanitat, en virtut del seu sistema de carrera o desenvolupament professional, serà abonat per l'Administració de la Generalitat.

2. El temps de serveis prestat pel personal de l'Administració de la Generalitat en llocs de gestió sanitària serà computable als efectes de la progressió en el sistema de carrera

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

 

Primera. Accés al sistema del personal que a l'entrada en vigor d'este decret tinga la condició de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat en situació de servici actiu

1. Per a la incorporació al sistema i superar favorablement l'avaluació inicial de l'acompliment del treball realitzat del personal que, a l'entrada en vigor d'este decret, tinga la condició de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat i es trobe en situació de servici actiu, serà necessari, en la data de finalització del termini previst en l'apartat 3 de la disposició transitòria tercera, acreditar el compliment dels requisits següents: [9]

a) Tindre reconeguda l'antiguitat establida en l'apartat 2 d'esta disposició, en grups o subgrups de la mateixa classificació professional que la del grup o subgrup des del qual s'accedix, d'acord amb les dades que consten anotades en el Registre de Personal de l'Administració de la Generalitat.

b) Posseir algun dels mèrits següents:

1r. Certificat, com a mínim, de Grau Mitjà de Coneixement del Valencià expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

2n. Haver accedit, a través dels sistemes de promoció interna o plans d'ocupació, a un grup de titulació superior o a un cos o escala d'un grup o subgrup professional superior, dins de l'àmbit de l'Administració de la Generalitat en els últims 10 anys.

3r. Haver cursat un mínim d'hores de formació i perfeccionament en els últims 10 anys en cursos que hagen sigut convocats o homologats per qualsevol centre o organisme oficial de formació de personal empleat públic, d'acord amb les equivalències següents:

 

Personal funcionari

 

Subgrup A1

50 hores

Subgrup A2

40 hores

Subgrup C1

30 hores

Subgrup C2

20 hores

APF

15 hores

 

A estos efectes, seran vàlids els cursos o màsters realitzats en les universitats, sempre que tinguen relació amb l'acció de l'Administració pública en l'exercici de les seues competències.

4t. Haver participat com a docent un mínim d'hores, en els últims 10 anys, en cursos de formació i perfeccionament que hagen sigut convocats o homologats per qualsevol centre o organisme oficial de formació de personal empleat públic, d'acord amb les equivalències següents:

 

Personal funcionari

 

Subgrup A1

50 hores

Subgrup A2

40 hores

Subgrup C1

30 hores

Subgrup C2

20 hores

APF

15 hores

 

5t. Títol d'un idioma comunitari, que siga com a mínim el certificat B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües o les equivalències legalment establides, expedit per les escoles oficials d'idiomes o per alguna de les universitats i centres previstos en el Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana.

6t. Publicacions relacionades amb l'administració pública, la gestió del servici públic o l'atenció a la ciutadania, amb depòsit legal i editades per un organisme públic, durant els últims 10 anys.

7m. Participació en projectes d'investigació competitius i presentació de ponències i comunicacions en congressos científics durant els 10 anys immediatament anteriors.

8u. Estar en possessió d'una titulació acadèmica superior o d'una segona titulació acadèmica igual a la necessària per a l'accés al grup o subgrup professional de la persona interessada.

2. L'accés al sistema en cada un dels GDP es realitzarà segons els anys d'antiguitat del personal, d'acord amb el quadro següent:

 

Antiguitat GDP

 

Menys de 5 anys

GDP d'accés

5 anys

GDP I

10 anys

GDP II

16 anys

GDP III

22 anys

GDP IV

 

 

Les disposicions que es dicten en el desplegament d'este decret regularan com s'assigna el romanent de temps que puga produir-se quan, després de l'accés inicial al sistema en el GDP corresponent, reste una fracció de temps de servicis prestats que no haja pogut ser tinguda en compte per constituir un període de temps inferior al necessari per a progressar al grau superior.

3. El personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat que, en la data de finalització del termini d'acreditació de mèrits previst en l'apartat 3 de la disposició transitòria tercera, tinga l'antiguitat requerida conforme a l'apartat 2 d'esta disposició, però no acredite la possessió d'algun dels mèrits establits en l'apartat 1.b, iniciarà la seua carrera professional en el GDP d'accés, d'acord amb el que disposa l'article 8.1 del present decret. [10]

4. El personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat que en la data d'entrada en vigor d'este decret tinga l'antiguitat requerida conforme a l'apartat 2 d'esta disposició, però no acredite la possessió d'algun dels mèrits establits en l'apartat 1.b, sol·licitarà l'accés al sistema de carrera professional en el termini previst en la disposició transitòria tercera, i disposarà d'un termini que finalitzarà el 31 de desembre de 2015 per a obtindre'ls i acreditar-los.

A estos efectes, l'accés al sistema serà, de manera provisional, en el GDP d'accés, i passarà a ser definitiu si, després d'haver transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, no s'acredita la possessió d'algun dels mèrits establits en l'apartat 1.b d'esta disposició. Si s'acrediten els mèrits, s'enquadrarà de forma definitiva en el GDP que li corresponga segons la seua antiguitat, amb els mateixos efectes que els del personal funcionari de carrera que s'enquadre a l'entrada en vigor del decret.

5. D'acord amb el que disposa l'article 9.3 d'este decret, els mèrits al·legats per a fer efectiu l'accés inicial al sistema no podran valorar-se o tindre's en compte, de nou, per a progressar en la carrera.

 

Segona. Accés al sistema del personal que a l'entrada en vigor d'este decret tinga la condició de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat en qualsevol de les situacions previstes en l'apartat 3 de l'article 11 d'este decret, així com del personal en situació d'excedència voluntària per interés particular

1. La incorporació al sistema del personal que, a l'entrada en vigor d'este decret, tinga la condició de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat i es trobe en qualsevol de les situacions assenyalades en l'apartat 3 de l'article 11 d'este decret, o bé en la situació d'excedència voluntària per interés particular, es produirà per mitjà d'una sol·licitud, en la data en què es produïsca el seu reingrés al servici actiu, sempre que, en la data esmentada, este personal complisca els requisits establits en la disposició transitòria primera.

2. Serà aplicable la previsió que conté l'apartat 4 de la disposició transitòria primera al personal funcionari de carrera que accedisca al sistema d'acord amb el que preveu esta disposició que tinga l'antiguitat requerida conforme a l'apartat 2 de la disposició transitòria primera, però no acredite la possessió d'algun dels requisits que esta assenyala. El termini per a obtindre els requisits esmentats serà d'un any comptat des de la data del reingrés.

3. Un tractament idèntic tindrà el personal funcionari de carrera que va ser declarat en excedència voluntària automàtica per ocupar un altre lloc de treball com a personal funcionari interí o contractat laboral temporal, de conformitat amb la normativa vigent en el moment en què es va produir esta declaració.

 

Tercera. Procediment per a l'accés al sistema del personal que a l'entrada en vigor d'este decret tinga la condició de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat

1. La tramitació i instrucció del procediment d'accés al sistema previst en les disposicions transitòries primera i segona d'este decret s'efectuarà de conformitat amb el que establix la present disposició i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, amb les particularitats següents.

2. La direcció general competent en matèria de funció pública dictarà una resolució d'inici del procediment de sol·licitud de la incorporació al sistema del personal que a l'entrada en vigor d'este decret tinga la condició de funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat. Esta resolució serà publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

3. En el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la publicació de la resolució esmentada, el personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat inclòs en l'àmbit d'aplicació d'este decret i que dispose d'un compte de correu gva.es, amb caràcter obligatori, haurà d'accedir a l'aplicació informàtica a què es referix l'article 34.

4. Les persones que, tot i estar obligades a accedir al sistema per mitjà del procediment electrònic, no formulen la sol·licitud per esta via seran objecte d'un tractament homogeni d'ofici per la direcció general competent en matèria de funció pública en els termes que preveu l'apartat 12 d'esta disposició, una vegada finalitzat el procés d'enquadrament inicial de la resta de personal.

5. Esta aplicació informàtica assignarà provisionalment el GDP en el qual correspondria enquadrar la persona sol·licitant de conformitat amb l'antiguitat que consta en el Registre de Personal i establirà la llista dels mèrits que hi consten.

6. La persona haurà d'optar pel mèrit amb què desitja ser enquadrada d'entre els previstos en la disposició transitòria primera.1.b d'este decret. En cas de no manifestar cap opció o d'indicar-ne diverses, s'enquadrarà amb els mèrits que figuren inscrits en Registre de Personal amb l'orde de prelació previst en la disposició transitòria primera esmentada.

7. Quan es considere que el GDP assignat provisionalment no és correcte, o bé es desitge al·legar algun mèrit diferent dels que apareixen en la llista dels inscrits en el Registre de Personal, es podran presentar les al·legacions que s'entenguen pertinents a través del procediment electrònic previst en este decret. Junt amb les al·legacions, s'hi podrà adjuntar la documentació acreditativa corresponent, que ha d'acompanyar-se, necessàriament, d'una declaració responsable en què es faça constar l'autenticitat de la documentació que es remet.

L'Administració podrà requerir la persona interessada, en qualsevol moment, a fi que aporte l'original de la documentació al·legada.

Si no s'hi adjunta la documentació que resulte necessària per a la resolució en el termini de 10 dies des que es van efectuar les al·legacions, se'l declararà desistit del procediment iniciat i serà enquadrat d'ofici per la direcció general competent en matèria de funció pública en els termes de l'apartat 12 d'esta disposició.

8. Si, al contrari, tant el GDP assignat provisionalment, com el mèrit que desitja al·legar per a l'enquadrament, s'entén que són els correctes, es confirmarà la sol·licitud a través de l'aplicació informàtica, la qual guardarà el registre del dia que serà considerat com a la data de sol·licitud a tots els efectes.

9. L'aplicació no permetrà l'accés a tot el personal que, segons les dades que consten en el Registre de Personal, considere que no complix els requisits previstos per a tindre dret a l'accés al sistema de carrera professional horitzontal segons el que disposa este decret, sense perjuí d'exercir, si és el cas, el dret a presentar la sol·licitud que entenga convenient, de conformitat amb el que establix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

10. En cas que hi haja dos sol·licituds, s'entendrà vàlida la presentada en últim lloc.

11. Dins del mateix termini a què es referix l'apartat 3 d'esta disposició, el personal podrà renunciar a l'adhesió al sistema de carrera professional horitzontal.

12. Després d'haver transcorregut el termini assenyalat en l'apartat anterior sense que s'haja presentat la sol·licitud ni la renúncia, el personal funcionari de carrera serà enquadrat en el sistema de carrera d'acord amb els mèrits que consten inscrits en el Registre de Personal de l'Administració de la Generalitat amb l'orde de prelació previst en la disposició transitòria primera 1.b.

13. La direcció general que exercisca les competències en matèria de funció pública dictarà una resolució en què es reconeixerà al personal funcionari de carrera el GDP que corresponga en cada cas, i la notificarà, en el termini màxim de sis mesos comptat des de l'endemà del dia en què finalitze el termini previst en l'apartat 2 d'esta disposició. Els efectes de la falta de resolució expressa seran estimatoris.

 

Quarta. Règim transitori derivat dels processos d'integració en els cossos, agrupacions professionals funcionarials i escales de l'Administració de la Generalitat

El personal que, després d'haver finalitzat els processos d'integració, no haja resultat integrat en algun dels cossos, agrupacions professionals i escales de l'Administració de la Generalitat, tindrà dret a la carrera professional en el subgrup o grup professional en què es trobe classificat el lloc de treball de què és titular. En cas que després de la finalització d'estos processos este personal resulte integrat en algun cos o agrupació professional, la progressió en este li serà reconeguda en el corresponent cos o agrupació professional funcionarial en el moment que s'hi integre. A este personal li serà aplicable la garantia continguda en l'apartat 2 de l'article 18 d'este decret.

 

Quinta. Implantació progressiva del sistema d'avaluació de l'acompliment

L'Administració de la Generalitat implantarà progressivament el sistema de valoració dels mèrits previst en este decret. A este efecte, en l'últim trimestre de cada any, la direcció general competent en matèria de funció pública aprovarà un pla anual d'avaluació, amb la negociació prèvia amb les organitzacions sindicals representades en la Mesa Sectorial de Funció Pública i CIVE, que desenrotllarà i implantarà, de forma gradual, les àrees de valoració previstes en els articles 12 i 13 o, si és el cas, l'element o elements que cal valorar d'estes, així com la puntuació mínima necessària per a poder accedir al GDP superior, fins a la implantació completa del sistema previst en este decret.

Si el pla anual d'avaluació no està aprovat en finalitzar l'últim trimestre de l'any, es considerarà automàticament prorrogada la vigència de l'anterior.

 

Sexta. Implantació progressiva del sistema de carrera horitzontal

1. S'establix un període transitori d'implantació progressiva del sistema, que tindrà una duració de tres exercicis pressupostaris comptats a partir de l'1 de gener de 2015.

2. Durant este període transitori es percebran els següents percentatges de l'import del complement de carrera administrativa assignat anualment per al grup, subgrup o agrupació professional funcionarial a què es pertanga:

a) Entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2015:

1r. Personal de les agrupacions professionals funcionarials: el 15 % del complement.

2n Personal del subgrup C2: el 12 % del complement.

3rPersonal del subgrup C1 i B: el 10 % del complement.

4t Personal dels subgrups A2 i A1: el 9 % del complement.

b) Entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2016, un 33 % més del complement del grup, subgrup o agrupació professional funcionarial reconegut a què es pertanga.

c) Entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017, el restant fins a arribar al 100 % del total del complement reconegut.

 

DISPOSICIONS FINALS

 

Primera. Desplegament de la norma

Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria de funció pública per a dictar l'orde de desplegament que regule els aspectes de caràcter tècnic del procediment electrònic previst en este decret, així com totes les disposicions que requerisca el desplegament i execució d'este decret.

 

Segona. Entrada en vigor

Este decret entrarà en vigor l'endemà del dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

 

València, 7 de novembre de 2014

 

El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PART

 

El conseller d'Hisenda i Administració Publica,

JUAN CARLOS MORAGUES FERRER

 

 

ANNEX I

 

Barem grups i subgrups A1-A2-B personal funcionarial

 

Àrees

 

Elements

GDP I

GDP II

GDP III

GDP IV

A

Orientació i compromís amb el servici públic

A1

Consecució dels objectius fixats al seu equip de gestió de projecte

Fins a 20

Fins a 20

Fins a 20

Fins a 20

A2

Implicació personal. Objectius individuals

Fins a 15

Fins a 15

Fins a 15

Fins a 15

B

Professionalitat en l'exercici de les funcions assignades

B1

Competència en l'exercici de les tasques assignades

Fins a 15

Fins a 15

Fins a 10

Fins a 10

B2

Exercici efectiu de les tasques assignades

Fins a 10

Fins a 10

Fins a 10

Fins a 10

C

Iniciativa i participació per a la millora de la qualitat del servici públic

C

Millora prestació del servici públic

Fins a 10

Fins a 10

Fins a 10

Fins a 10

D

Desenrotllament de coneixements

D

Formació rebuda relacionada amb la pràctica professional

Fins a 25

Fins a 20

Fins a 20

Fins a 15

E

Transferència de coneixements

E

Formació impartida
investigació
innovació

Fins a 5

Fins a 10

Fins a 15

Fins a 20

 

 

 

Total

100

100

100

100

 

 

ANNEX II

 

Barem grups i subgrups C1-C2 i APF personal funcionarial

 

Àrees

 

Elements

GDP I

GDP II

GDP III

GDP IV

A

Orientació i compromís amb el servici públic

A1

Consecució dels objectius fixats al seu equip de gestió de projecte

20

20

20

20

A2

Implicació personal. Objectius individuals

15

15

15

15

B

Professionalitat en l'exercici de les funcions assignades

B1

Competència en l'exercici de les tasques assignades

15

15

15

15

B2

Exercici efectiu de les tasques assignades

10

10

10

10

C

Iniciativa i participació per a la millora de la qualitat del servici públic

C

Millora prestació del servici públic

15

15

15

15

D

Desenrotllament de coneixements i transferència de coneixements

D

Formació rebuda relacionada amb la pràctica professional i participació/col·laboració en docència

25

25

25

25

 

 

 

Total

100

100

100

100

 

 [1]  Article 8 modificat pel Decret 93/2017, de 14 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret 186/2014, de 7 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'exercici del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat i s'estableix el procediment d'adaptació al nou sistema de carrera professional (DOGV núm. 8087 de 19.07.2017) Ref. Base de dades 006459/2017.

[3]  Apartats 5 i 6 del article 17 introduïts pel Decret 93/2017, de 14 de juliol, del Consell.

[5]  Apartat rectificat per la Correcció d'errades del Decret 186/2014, de 7 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment, del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat (DOGV núm. 7406 de 19.11.2014) Ref. Base de dades 010327/2014.

[6]  Disposició addicional segona derogada pel Decret 93/2017, de 14 de juliol, del Consell.

[7]  Apartat 1 de la disposició addicional tercera modificat pel Decret 93/2017, de 14 de juliol, del Consell.

[8]  Disposició addicional cinquena introduïda pel Decret 93/2017, de 14 de juliol, del Consell.

[9]  Apartat rectificat per la Correcció d'errades.

[10]  Apartat rectificat per la Correcció d'errades.