LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

Publicat en:   DOGV núm. 8202 de 30.12.2017
Entrada en vigor :   31.12.2017
Origen disposició :   Presidència de la Generalitat
Referència Base de Dades:   011728/2017
Número identificador:   2017/12159
Estat :   Vigent
Data de fi de Vigència:  
Compendi :   Enllaç al Compendi
 

Permalink ELI:

https://www.dogv.gva.es/va/eli/es-vc/l/2017/12/28/20/con/
Seleccionar redacció :


TEXT CONSOLIDAT

 

Versió vigent: 01.01.2019 -

 

LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

 

(DOGV núm. 8202 de 30.12.2017)Ref. 011728/2017

 

ÍNDEX

 

PREÀMBUL

TÍTOL I. Disposicions generals

TÍTOL II. Taxes en matèria d'adopció

TÍTOL III. Taxes en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca

TÍTOL IV. Taxes en matèria d'aigua

TÍTOL V. Taxes en matèria d'atenció social

TÍTOL VI. Taxes en matèria de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVEP)

TÍTOL VII. Taxes en matèria de comerç i consum

TÍTOL VIII. Taxes en matèria del Complex Educatiu de Xest

TÍTOL IX. Taxes en matèria de comunicació audiovisual

TÍTOL X. Taxes en matèria de costes

TÍTOL XI. Taxes en matèria d'esport

TÍTOL XII. Taxes en matèria del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

TÍTOL XIII. Taxes en matèria de domini públic

TÍTOL XIV. Taxes en matèria d'educació

TÍTOL XV. Taxes en matèria de l'Entitat de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana

TÍTOL XVI. Taxes en matèria d'espectacles

TÍTOL XVII. Taxes en matèria d'expedició de documents o de plànols

TÍTOL XVIII. Taxes en matèria de funció pública

TÍTOL XIX. Taxes en matèria d'hisenda

TÍTOL XX. Taxes en matèria d'indústria, energia i mines

TÍTOL XXI. Taxes en matèria de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

TÍTOL XXII. Taxes en matèria de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM)

TÍTOL XXIII. Taxes en matèria de joc

TÍTOL XXIV. Taxes en matèria de justícia

TÍTOL XXV. Taxes en matèria de joventut

TÍTOL XXVI. Taxes en matèria de medi ambient

TÍTOL XXVII. Taxes en matèria d'obra pública

TÍTOL XXVIII. Taxes en matèria del Registre Territorial de la Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana

TÍTOL XXIX. Taxes en matèria de sanitat

TÍTOL XXX. Taxes en matèria de registres

TÍTOL XXXI. Taxes en matèria de transports

TÍTOL XXXII. Taxes en matèria de turisme

TÍTOL XXXIII. Taxes en matèria d'habitatge

TÍTOL XXXIV. Taxa en matèria de l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE)

DISPOSICIONS ADDICIONALS

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

DISPOSICIONS FINALS

 

 

LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes. [2017/12159]

 

Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:

 

Índex

PREÀMBUL

I

 

Les taxes, des de l'origen de l'autogovern, s'han explicat com un recurs de la hisenda de la Generalitat; ja la redacció primigènia de la lletra b de l'article 51 de la Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana, esmentava les taxes com un dels elements que constitueixen aquesta hisenda.

En les normes amb rang de llei que, en la nostra història, han regulat aquests tributs, des de la ja llunyana Llei 7/1989, de 20 d'octubre, de taxes –la primera norma que va recollir de forma sistemàtica les taxes de la Generalitat– fins al vigent text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, una característica comuna de totes ha sigut la modificació constant: principalment mitjançant la tècnica d'acudir a les lleis anuals de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, que han creat noves taxes o n'han modificat o suprimit unes altres prèviament existents. A més, també ha sigut tradicional, fins a l'any 2016, que les lleis de pressupostos de la Generalitat de cada exercici actualitzaren l'import dels tipus de quantia fixa, és a dir, que incrementaren per exercici aquests tipus en la quantitat resultant d'aplicar un coeficient sobre l'import exigible l'exercici precedent.

Tot això, juntament amb el temps transcorregut des de l'aprovació de la norma vigent, aconsella la revisió necessària del conjunt dels serveis i actuacions de la Generalitat que, en l'actualitat, es troben subjectes al pagament de taxes, a fi d'elaborar una normativa nova en què es millore la sistemàtica del text refós vigent i es revisen els elements que configuren les taxes per a adequar-los a la realitat prestacional de l'administració de la Generalitat.

 

II

 

La sistemàtica de la llei és, sens dubte, una de les novetats més notables que presenta aquesta norma, que opta per classificar les taxes per matèries, ordenades alfabèticament, de manera que s'agrupen en relació amb un àmbit d'actuació concret. D'aquesta manera, se supera la tradicional classificació de les taxes respecte de la conselleria que prestava el servei. Aquesta sistemàtica d'ordinari quedava desfasada, ja que no era fàcil adaptar-la als canvis de competències de les

diferents conselleries. De fet, era habitual que una taxa regulada en un títol, que originàriament corresponia a una conselleria concreta, amb el canvi de competències ja no la prestara aquest departament, sinó un altre que assumia posteriorment la prestació del servei o l'activitat que ocasionava el naixement de la taxa.

D'altra banda, les constants modificacions realitzades en la legislació precedent van mostrar les dificultats tècniques que es presentaven per a la introducció de nous fets imposables o la creació de noves taxes, circumstància que va provocar ordinàriament la necessitat de recórrer al desdoblament dels articles. Sobre aquest tema, en la redacció del vigent text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, hi ha vint articles bis, set articles ter, set articles quater, sis articles quinquies, quatre sexies, quatre articles septies, quatre articles octies, quatre articles nonies, dos articles decies i un capítol bis.

La llei es divideix en trenta-tres títols, que fan referència a la matèria en l'àmbit de la qual opera la taxa; al seu torn, aquests es descomponen en capítols, que correspon cadascun a una taxa concreta; finalment, aquests estan integrats per articles, la numeració dels quals és un altre punt nou.

Amb la finalitat de superar els obstacles de numeració esmentats, s'opta per utilitzar una numeració composta en l'articulat, que pot contenir de tres a sis dígits representats amb caràcters aràbics. Aquesta numeració consta de tres parts, en la qual la separació de la primera i la segona es realitza per un punt, i la separació entre aquesta i la tercera, per un guió. Cadascuna d'aquestes parts està composta per un o dos dígits: la primera part representa el títol; la segona, el capítol, i la tercera correspon a la numeració correlativa d'articles dins d'un capítol. D'aquesta manera, cada article mostra la seua identificació i ubicació dins del cos normatiu de la llei.

Cal remarcar que aquest sistema, anàleg a l'adoptat per altres comunitats autònomes en algunes de les seues normes, permetrà que les futures modificacions que es puguen produir s'incorporen al text legal sense forçar-ne l'estructura i la sistemàtica, no solament quant a la introducció d'articles nous, sinó fins i tot en el cas de capítols nous.

 

III

 

Com no podia ser d'una altra manera, en la redacció de la norma s'han adaptat els termes jurídics i tributaris als utilitzats i definits en la Llei general tributària.

Així, en l'àmbit subjectiu, es qualifica adequadament el concepte pel qual s'imposen les obligacions tributàries, ja siga en qualitat de contribuents, substituts del contribuent o responsables.

Des del punt de vista objectiu, en primer lloc, s'ha aclarit el pressupost fixat per la norma per a configurar cada taxa amb l'esment exprés dels supòsits de no subjecció en el mateix article en què es regula el fet imposable de cada taxa. Al seu torn, en el precepte que segueix es determinen les circumstàncies, subjectives o objectives, que donen lloc a les exempcions en matèria de taxes, això és, aquells supòsits en els quals es realitza el fet imposable, però que la llei eximeix de pagament de la quota de la taxa.

D'altra banda, s'ha dedicat un article a regular cada concepte que té influència en la determinació de la quantia de la taxa: base imposable, base liquidable, quota íntegra i quota líquida.

La norma també té una especial cura en la regulació dels aspectes generals per a l'aplicació de les taxes: regula algunes qüestions fins ara no mencionades i resol dubtes en l'aplicació de les actuacions i procediments previstos en la normativa tributària. Exemple de tot això és la menció aclaridora que la recaptació en període voluntari la duen a terme els òrgans competents que tinguen atribuïdes les actuacions de gestió tributària, els quals, per tant, són els encarregats de conèixer dels ajornaments o fraccionaments que se sol·liciten en aquest període.

Per primera vegada es regula expressament la revisió en via administrativa de les taxes. En aquest àmbit, no solament es preveuen els recursos ordinaris (recurs de reposició o reclamació economicoadministrativa), sinó que també hi ha una menció expressa dels òrgans competents en l'àmbit dels procediments especials de revisió i del recurs extraordinari de revisió.

Aquesta regulació específica de la revisió en via administrativa de les taxes aconsella que també es procedisca a regular la revisió en la resta dels tributs propis de la Generalitat, circumstància que es realitza en les disposicions finals de la llei.

Així mateix, s'hi fa constar que aquesta norma s'inclou com una de les iniciatives legislatives que ha de tramitar la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en el marc del Pla normatiu de l'administració de la Generalitat 2017, aprovat per l'Acord del Consell de 17 de febrer de 2017.

 

Índex

 

TÍTOL I. Disposicions generals

 

CAPÍTOL I. Objecte i normativa aplicable

 

Article 1.1-1. Objecte de la llei

Aquesta llei té com a objecte la regulació del règim jurídic de les taxes que exigisquen l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

 

Article 1.1-2. Normativa aplicable i delimitació de l'àmbit d'aplicació de la llei

1. Les taxes de l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental es regiran pel que es disposa en aquesta llei i, si escau, en les normes que la despleguen.

2. Subsidiàriament, s'aplicaran la llei que regule el règim de la hisenda pública de la Generalitat i la normativa general en matèria tributària i pressupostària.

3. Es regiran per la seua normativa específica:

a) Les tarifes portuàries

b) Les exaccions que graven l'ús o l'ocupació d'espais als ports de la Generalitat en virtut d'una autorització o concess

c) Les exaccions que graven la inspecció i el control veterinari d'animals i els seus productes

 

Article 1.1-3. Règim disciplinari

A l'efecte del règim disciplinari previst en la normativa sobre ordenació i gestió de la funció pública de la Generalitat, es considera falta lleu l'exigència indeguda d'una taxa o la realitzada en una quantia diferent de la prevista legalment, sense perjudici de les responsabilitats de qualsevol altre ordre a què puguen donar lloc.

 

CAPÍTOL II. Concepte i principis

 

Article 1.2-1. Concepte

1. Són taxes aquelles prestacions patrimonials públiques de naturalesa pecuniària, exigibles legalment, el fet imposable de les quals consisteix en la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic, o en la prestació de serveis públics o la realització d'activitats en règim de dret públic, que es referisquen a l'obligat tributari, o que l'afecten o el beneficien de manera particular, quan concórrega qualsevol de les circumstàncies següents:

a) Que no siguen de sol·licitud o de recepció voluntària per als obligats tributaris.

b) Que no les preste o les realitze el sector privat, estiga o no establida la seua reserva a favor del sector públic, conforme a la normativa vigent.

2. A l'efecte del que es disposa en la lletra a de l'apartat anterior, es considerarà que no hi ha voluntarietat per part dels obligats tributaris quan es done qualsevol de les dues circumstàncies següents:

a) Que la sol·licitud la imposen disposicions legals o reglamentàries.

b) Que els serveis o les activitats requerits siguen imprescindibles per a la vida privada o social de l'obligat tributari.

 

Article 1.2-2. Principi de legalitat

1. Les taxes només podran ser creades i regulades per una llei de les Corts Valencianes, que haurà d'establir els seus elements essencials.

2. Són elements essencials de les taxes els determinats per aquesta llei en el capítol següent.

3. Tota proposta normativa de creació, regulació o modificació de les taxes haurà de sotmetre's a un informe de l'òrgan directiu competent en matèria de tributs i ha d'estar acompanyada per la memòria economicofinancera prevista en l'article 1.3-8.

 

Article 1.2-3. Principi d'equivalència

Les taxes tendiran a cobrir el cost del servei o de l'activitat que constituïsca el seu fet imposable.

 

Article 1.2-4. Principi de capacitat econòmica

En la fixació de les taxes es tindrà en compte, quan ho permeten les característiques del tribut, la capacitat econòmica de les persones que han de satisfer-les.

 

Article 1.2-5. Previsió pressupostària

L'exacció de les taxes ha d'estar prevista en els pressupostos de la Generalitat.

 

Article 1.2-6. Devolució

1. Serà procedent la devolució de l'import de la taxa quan s'haja ingressat amb caràcter previ a la utilització del domini públic, a la prestació del servei o a la realització de l'activitat de què es tracte, i aquesta utilització, prestació o realització no tinga finalment lloc per causes no imputables, directament o indirectament, al subjecte passiu.

2. Els criteris que s'han de tenir en compte amb vista a la pràctica d'aquesta devolució seran els següents:

a) Quan la no utilització, la no prestació o la no realització siga imputable a l'administració, la devolució l'haurà de fer d'ofici l'administració, sense perjudici del dret de la persona interessada a sol·licitar-la.

b) Quan la no utilització, la no prestació o la no realització tinga l'origen en una causa de força major, la devolució serà procedent amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada, sempre que aquesta en prove suficientment la força major, llevat que es derive d'un esdeveniment notori, en què l'administració actuarà d'ofici.

Es considerarà causa de força major a l'efecte de la devolució de taxes les situacions de violència de gènere que motiven un canvi de lloc de residència. [1]

 

CAPÍTOL III. Elements essencials de la taxa

 

Article 1.3-1. Fet imposable

1. En l'àmbit de l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, podran establir-se taxes per la prestació de serveis o la realització d'activitats en règim de dret públic quan es duguen a terme mitjançant qualsevol de les formes previstes en la legislació administrativa per a la gestió del servei o l'activitat.

2. Entre d'altres, el servei o la realització d'activitats esmentades en l'apartat anterior podran consistir en:

a) La tramitació o l'expedició de llicències, visats, matrícules o autoritzacions administratives.

b) L'expedició de certificats o documents a instància de part.

c) L'expedició de còpies de documents administratius o de plànols, siga en paper o en qualsevol format digital.

d) La legalització i el segellament de llibres.

e) Les actuacions tècniques i facultatives de vigilància, direcció, inspecció, investigació, estudis, informes, assessorament, comprovació, reconeixement o prospecció.

f) L'examen de projectes, verificacions, amb translacions, assajos o homologacions.

g) Les valoracions i les taxacions.

h) Les inscripcions i les anotacions en registres oficials i públics.

i) Els serveis acadèmics i complementaris.

j) Els serveis portuaris i aeroportuaris.

k) Els serveis sanitaris.

l) La participació com a aspirants en oposicions, concursos o proves selectives d'accés a l'administració pública.

 

Article 1.3-2. Exempcions i beneficis tributaris

Sense perjudici del que es disposa en l'article 1.2-4, en les taxes regulades en aquesta llei no s'aplicaran més exempcions o beneficis tributaris que aquells que estiguen expressament previstos en aquesta llei o s'hi introduïsquen per qualsevol altra disposició amb rang de llei.

 

Article 1.3-3. Meritació i exigibilitat

1. Sense perjudici d'allò que s'estableix específicament en cada taxa, la meritació es produirà segons la naturalesa del seu fet imposable:

a) Quan s'utilitze el domini públic.

b) Quan s'inicie la prestació del servei o la realització de l'activitat.

c) Quan es presente la sol·licitud que inicie l'actuació o l'expedient, que no es realitzarà o es tramitarà sense que s'haja efectuat el pagament corresponent.

2. En la normativa pròpia de cada taxa, es podrà establir l'exigibilitat de la quota o la quantitat que cal ingressar, o de part d'aquesta, en un moment diferent del de la meritació del tribut.

 

Article 1.3-4. Subjectes passius

1. Seran subjectes passius de les taxes, en qualitat de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les herències jacents, les comunitats de béns i altres entitats que, mancades de personalitat jurídica, constituïsquen una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d'imposició, a les quals es referisca, afecte o beneficie algun dels supòsits constitutius del fet imposable.

2. L'obligació tributària principal, les accessòries o les formals inherents a aquesta correspondran als substituts del contribuent en els supòsits establits en aquesta llei.

 

Article 1.3-5. Responsables tributaris

1. Sense perjudici del que es preveu en la normativa general en matèria tributària, les disposicions legals reguladores de cada taxa podran configurar com a responsables solidaris o subsidiàries, al costat dels contribuents o substituts, altres persones o entitats.

2. Són responsables solidaris les entitats asseguradores que motiven actuacions o serveis administratius que constituïsquen el fet imposable d'una taxa.

3. En les taxes establides per raó de serveis o activitats que beneficien les persones usuàries o ocupants de qualsevol tipus d'immoble, són responsables subsidiaris les persones titulars del dret de propietat sobre els immobles.

 

Article 1.3-6. Concurrència d'obligats tributaris

La concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix fet imposable determinarà que queden solidàriament obligats davant de la Generalitat.

 

Article 1.3-7. Elements quantitatius de la taxa

1. La quantificació de les taxes s'efectuarà de manera que el seu ingrés estimat no excedisca, en el seu conjunt, el valor de l'ús o l'aprofitament dels béns demanials la utilització dels quals se cedisca, o els costos reals o previsibles del servei, funció o activitat de què es tracte o del valor de la prestació rebuda. A aquests efectes s'aplicaran les regles següents:

a) En les taxes per utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic, la base imposable haurà de tenir en consideració el valor de mercat dels béns l'ús o l'aprofitament dels quals se cedeix, així com el de les instal·lacions i les pertinences que els siguen afectes, o el valor de la utilitat o de l'aprofitament que reporte a l'usuari, atès en particular, en la valoració, l'impacte ambiental que aquests béns poden suposar.

b) En les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats, per a establir la quantia de la quota íntegra es prendran en consideració tant les despeses directes com les indirectes que contribuïsquen a la determinació del cost, incloses les financeres, les amortitzacions d'immobilitzat i altres despeses generals, i, si escau, el valor agregat com a conseqüència de l'activitat de l'administració.

c) En qualsevol cas, es podran tenir en compte les despeses de manteniment, millora i desenvolupament de l'activitat, atesa, si és possible, la capacitat econòmica de l'obligat al pagament.

2. La quota íntegra podrà consistir en una quantitat fixa o bé determinar-se en funció d'un tipus de gravamen aplicable sobre paràmetres quantitatius, dineraris o no, que servisquen de base imposable o liquidable. També podrà concretar-se conjuntament per ambdues formes de quantificació.

3. Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic comporte una destrucció o deterioració d'aquest no prevista en la memòria economicofinancera a què es refereix l'article 1.3-8, el contribuent o substitut de la taxa estarà obligat al reintegrament del cost total de les despeses respectives de reconstrucció o reparació. Si els danys són irreparables, la indemnització consistirà en una quantia igual al valor de reposició dels béns destruïts.

4. Els elements de quantificació aplicables a les taxes no podran ser objecte de revisió periòdica i predeterminada en funció de l'aplicació de coeficients sobre l'import vigent de les taxes, de preus, d'índexs de preus o de fórmules que els continguen.

5. Sense perjudici del que es disposa en l'apartat anterior i en la normativa sobre desindexació de l'economia espanyola, les lleis de pressupostos de la Generalitat podran modificar els elements de quantificació aplicables a les taxes.

 

Article 1.3-8. Memòria economicofinancera

1. Tota proposta d'establiment d'una nova taxa o de modificació específica dels elements que determinen la quantia d'una preexistent requerirà que el Consell trameta a les Corts Valencianes una memòria economicofinancera en què es determinen les quanties proposades i es justifique que  aquestes no excedeixen els valors o els costos assenyalats en l'apartat 1 de l'article 1.3-7.

2. La memòria economicofinancera mencionada en l'apartat anterior serà requisit indispensable per a la tramitació del projecte de llei corresponent.

 

Article 1.3.9. Violència de gènere o sobre la dona [2]

1. Als efectes d'aquesta llei es consideraran víctimes de violencia sobre les dones les que hagen patit qualsevol tipus de manifestació de violència previst en l'article 3 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, com també fills i filles d'acord amb l'article 5 de la mateixa llei.

2. La condició de víctima de violència de gènere o sobre les dones s'acreditarà mitjançant qualsevol de les fórmules previstes en l'article 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

3. Tindran aquesta consideració les persones que hagen patit actes de violència en els àmbits territorials previstos en l'article 4 de la Llei 7/2012.

4. L'exempció de taxes podrà aplicar-se fins a sis anys després del moment en què s'emeta l'informe o el document que acredite la condició de víctima en els supòsits esmentats anteriorment.

 

Article 1.3.10. Persones en situació o risc d'exclusió [3]

1. Als efectes d'aquesta llei, les persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió es consideraran de forma directa persones en situación o risc d'exclusió social per a l'exempció de taxes.

2. Aquesta condició es podrà acreditar mitjançant resolució aprovatòria de la renda valenciana d'inclusió o mitjançant informe social dels serveis socials municipals, i perdurarà mentre la situació de la persona no canvie i/o es mantinga la prestació.

 

CAPÍTOL IV. Aplicació de les taxes

 

Article 1.4-1. Principis i procediments

En l'aplicació de les taxes se seguiran, en tot cas, els principis i els procediments de la normativa general en matèria tributària i, en particular, les normes reguladores de l'aplicació dels tributs.

 

Article 1.4-2. Gestió tributària

1. Les actuacions de gestió tributària de les taxes corresponen a la conselleria o ens del sector públic instrumental de la Generalitat que tinga adscrits els béns demanials la utilització dels quals se cedisca, que presten el servei o que realitzen l'activitat que determine la meritació de la taxa.

2. Amb caràcter general, els subjectes passius de les taxes estan obligats a practicar operacions d'autoliquidació tributària i a realitzar l'ingrés del deute tributari.

3. Quan la normativa específica de cada taxa així ho preveja, la gestió tributària de la taxa s'iniciarà amb la presentació d'una declaració per l'obligat tributari en la qual manifeste la realització del fet imposable i comunique les dades necessàries perquè l'administració quantifique l'obligació tributària mitjançant la pràctica d'una liquidació provisional.

4. En els supòsits en què les dades i els antecedents en poder de l'administració posen de manifest la realització del fet imposable o l'existència d'elements determinants d'aquest no declarats o diferents dels declarats per l'obligat tributari, la gestió tributària s'iniciarà d'ofici mitjançant el procediment de comprovació limitada.

 

Article 1.4-3. Recaptació tributària

1. La recaptació en període voluntari la durà a terme la conselleria o l'ens del sector públic instrumental de la Generalitat que tinga atribuïdes les actuacions de gestió tributària.

2. Prèvia sol·licitud, podrà concedir-se l'ajornament o el fraccionament del pagament de l'import de les taxes. L'ajornament o el fraccionament no podrà concedir-se per un termini superior a un any. En cas de fraccionament, cada termini parcial no podrà, a més, tenir una durada superior a tres mesos.

3. La recaptació tributària en període executiu correspon a l'Institut Valencià d'Administració Tributària.

 

Article 1.4-4. Inspecció tributària

1. L'exercici de les funcions administratives en què consisteix la inspecció tributària de les taxes correspon a l'Institut Valencià d'Administració Tributària.

2. La conselleria o l'ens del sector públic instrumental de la Generalitat que tinguen atribuïdes les actuacions de gestió tributària estan obligats a prestar col·laboració en l'exercici de les funcions mencionades en l'apartat anterior.

 

Article 1.4-5. Models d'autoliquidació o altres impresos relatius a les taxes

1. No obstant el que es disposa en els articles anteriors, en l'àmbit de l'aplicació de les taxes correspon a la conselleria competent en matèria d'hisenda:

a) L'aprovació dels models de declaracions, declaracions liquidacions o autoliquidacions, comunicacions, sol·licituds o qualssevol altres documents o impresos que s'hagen d'utilitzar.

b) La impressió, la distribució o la venda dels documents o impresos previstos en la lletra a anterior.

c) La determinació dels suports, programes o aplicacions informàtiques, així com les seues característiques tècniques, que hagen d'utilitzar-se en l'aplicació de les taxes.

d) El desenvolupament o la venda de programes o aplicacions informàtiques destinats a la generació per via telemàtica de les declaracions, declaracions liquidacions o autoliquidacions que hagen d'utilitzar-se.

2. Les competències a què es refereixen els apartats anteriors s'atribueixen a la conselleria competent en matèria d'hisenda en règim exclusiu, sense perjudici que puga exercir-les directament o per mitjà d'un contracte o conveni.

 

CAPÍTOL V. Revisió en via administrativa de les taxes [4]

 

Article 1.5-1. Revisió en via administrativa de les taxes

La revisió en via administrativa de les taxes s'ajustarà a la revisió en via administrativa en el cas de tributs propis de la Generalitat, que es preveu en les disposicions finals primera a sisena de la present llei, sense perjudici de les peculiaritats incloses en aquest capítol.

 

Article 1.5-2. Peculiaritats en els procediments especials de revisió

Sense perjudici del que es preveu en l'apartat 2 de la disposició final sisena d'aquesta llei, en les taxes esmentades en el títol XXIX, l'inici i, si escau, la resolució del procediment per a la revocació hauran d'adoptar-se per l'òrgan de nivell directiu de la conselleria competent en matèria de sanitat, que tinga assignades les competències en materia de gestió econòmica i pressupostària.

 

CAPÍTOL VI. Potestat sancionadora en matèria de taxes

 

Article 1.6-1. Potestat sancionadora

1. En l'àmbit de les taxes que exigisquen l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, la potestat sancionadora en matèria tributària s'exercirà d'acord amb la normativa general en matèria tributària.

2. La distribució, la venda o la comercialització per persones alienes a la Generalitat dels suports, programes, aplicacions informàtiques i models d'impresos relatius a les taxes regulades en aquesta llei constitueixen una infracció greu i sancionada amb una multa de 6.000 euros. A aquest efecte, correspondran a les persones titulars de les delegacions de l'Institut Valencià d'Administració Tributària les facultats d'instrucció i a la persona titular de la direcció general d'aquest institut, les de resolució de l'expedient sancionador corresponent.

 

Índex

 

TÍTOL II. Taxes en matèria d'adopció

 

CAPÍTOL ÚNIC. Taxa en matèria d'adopció internacional

 

Article 2.1-1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació pels òrgans competents de la Generalitat dels serveis següents:

a) L'elaboració d'informes de seguiment de les adopcions internacionals constituïdes.

b) La realització de valoracions psicosocials per a la tramitació d'un oferiment d'adopció internacional i l'emissió de l'informe corresponent.

 

Article 2.1-2. Exempcions

1. Estan exempts del pagament de la taxa:

a) Els contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.

b) Els contribuents integrats en una unitat familiar que, en conjunt, no haja obtingut en l'exercici fiscal anterior a la meritació unes rendes superiors al triple del salari mínim interprofessional (SMI) en el còmput anual.

A aquest efecte, es considera una unitat familiar la unitat de convivència integrada pel contribuent i, si escau, pel cònjuge o la parella de fet legalment constituïda i els descendents de primer grau del contribuent o del cònjuge o la parella de fet legalment constituïda, ja ho siguen per naturalesa, adopció o acolliment, sempre que, en aquest últim cas, siguen menors de 25 anys o majors d'aquesta edat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.

c) En el cas de la realització de la primera valoració psicosocial i l'emissió del primer informe d'idoneïtat, els qui presenten un nou oferiment d'adopció internacional després de l'arxivament d'un expedient d'adopció internacional anterior, quan es complisquen els requisits següents:

c.1) Que l'expedient d'adopció internacional arxivat siga l'únic que el contribuent tinga en tramitació.

c.2) Que l'arxivament de l'expedient d'adopció internacional anterior s'haja produït per la impossibilitat de continuar la tramitació per causes objectives, ja siga com a conseqüència d'una decisió de les autoritats competents o per altres circumstàncies relacionades amb les especificitats pròpies del procediment de tramitació al país corresponent que en fan impossible la continuació.

2. Quan siguen diversos els contribuents de la taxa, bastarà que un complisca els requisits per a l'aplicació de l'exempció perquè aquesta siga aplicable a tots.

 

Article 2.1-3. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què s'elabore o s'emeta l'informe resultant del servei que constitueix el fet imposable.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà, en el supòsit de la lletra a de l'article 2.1-1, en el moment de la meritació, i el pagament, en període voluntari, s'haurà de fer dins dels dos mesos següents a la meritació. En el supòsit de la lletra b de l'article 2.1-1, l'exigibilitat es produirà en el moment de la sol·licitud del servei.

 

Article 2.1-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa:

a) En el supòsit de la lletra a de l'article 2.1-1, les persones adoptants d'una adopció constituïda a l'estranger el seguiment de la qual corresponga a la Generalitat.

b) En el supòsit de la lletra b de l'article 2.1-1, les persones que s'oferisquen per a una adopció internacional la tramitació de la qual requerisca la declaració d'idoneïtat per part de l'òrgan competent de la Generalitat.

 

Article 2.1-5. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei   Import (euros)

1 Informes de seguiment d'adopcions internacionals (per cadascun dels informes)   185,49

2 Valoracions psicosocials per a la tramitació d'un oferiment d'adopció internacional i l'emissió de l'informe corresponent (per cada informe)   741,97

 

Article 2.1-6. Quota líquida

1. La quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions següents:

a) Una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra, sempre que els contribuents siguen membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general.

b) Una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra, en els casos de contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.

c) En el supòsit de la lletra b de l'article 2.1-1, una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra en els casos següents:

c.1) Quan ja haja sigut declarada amb anterioritat la idoneïtat en l'expedient subjecte a la taxa i es realitze una nova valoració, bé per a declarar-la de nou, bé per a actualitzar l'informe a requeriment de l'autoritat del país d'origen o com a conseqüència d'una modificació del projecte adoptiu.

c.2) Quan el contribuent tramite simultàniament dos oferiments d'adopció internacional i ja haja satisfet la taxa corresponent a la valoració d'un d'aquests.

2. Les bonificacions són acumulables, excepte les previstes en la lletra c de l'apartat 1, que podran acumular-se amb les restants, però no entre elles. Quan concórreguen dues o més bonificacions acumulables, totes s'aplicaran sobre la quota íntegra.

3. Quan siguen diversos els contribuents de la taxa, bastarà que un complisca els requisits per a l'aplicació de les bonificacions perquè siguen aplicables a tots.

 

Índex

 

TÍTOL III. Taxes en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca

 

CAPÍTOL I. Taxa per autoritzacions en matèria de pesca marítima

 

Article 3.1-1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis de supervisió del compliment de les condicions per a les autoritzacions de:

a) Construcció o modernització de vaixells pesquers o auxiliars d'aqüicultura.

b) Noves instal·lacions d'aqüicultura o modificació de les existents.

c) Comercialització en establiments de primera venda i de centres d'expedició i depuració.

 

Article 3.1-2. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constitueix el fet imposable.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

 

Article 3.1-3. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa:

a) En el cas de la prestació dels serveis de supervisió del compliment de les condicions per a les autoritzacions de construcció o modernització de vaixells pesquers o auxiliars d'aqüicultura, les persones propietàries dels vaixells.

b) En el cas de la prestació dels serveis de supervisió del compliment de les condicions per a les autoritzacions de noves instal·lacions d'aqüicultura o modificació de les que hi ha, de comercialització en establiments de primera venda i de centres d'expedició i depuració, les persones titulars d'aquestes autoritzacions.

 

Article 3.1-4. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei   Import (euros)

1 Autorització de construcció o modernització de vaixell pesquer o auxiliar d'aqüicultura   18,33 €

2 Autorització de nova instal·lació d'aqüicultura   96,99 €

3 Autorització de modificació d'una instal·lació d'aqüicultura existent   52,27 €

4 Autorització de comercialització en establiments de primera venda   58,95

5 Autorització de centre d'expedició i depuració   58,95 €

 

CAPÍTOL II. Taxa per determinacions analítiques

 

Article 3.2-1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la realització de determinacions analítiques pels laboratoris públics dependents de la Generalitat.

 

Article 3.2-2. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constitueix el fet imposable.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

 

Article 3.2-3. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones que sol·liciten les determinacions analítiques la realització de les quals constitueix el fet imposable.

 

Article 3.2-4. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de determinació      Import unitari (euros)

1   TERRES  

1.1   Capacitat màxima de retenció d'aigua   5,95 €

1.2   Elements gruixuts   5,95

1.3   Color (taules Munsel)   5,95

1.4   Textura   14,78

1.5   pH   7,12

1.6   Matèria orgànica oxidable   5,95

1.7   Fòsfor soluble en bicarbonat sòdic   13,03

1.8   Potassi extret per acetat amònic   13,03

1.9   Carbonats totals   10,37

1.10   Calcària activa   10,37

1.11   Conductivitat elèctrica de l'extracte 1/5   13,03 €

1.12   Capacitat de canvi catiònic   23,67

1.13   Cations de canvi   23,67

1.14   Sodi, potassi o calci (cadascuna)   13,03

1.15   Clorurs   10,37

1.16   Sulfats   10,37

1.17   Nitrogen total   10,37

1.18   Relació C/N   2,35

1.19   Ferro, coure, bor, plom, zinc, crom i fluor   13,03

1.20   Humitat   5,95

1.21   Granulometria   16,17

1.22   Altres (amb un màxim de 44,02 €)   Segons cost

2   AIGÜES  

2.1   Conductivitat elèctrica   7,12

2.2   pH   7,12

2.3   Clorurs o sulfats (cadascuna)   7,12

2.4   Carbonats o bicarbonats (cadascuna)   5,95

2.5   Nitrats   7,12

2.6   Calci, magnesi, sodi o potassi (cadascuna)   7,12

2.7   Duresa total   2,35

2.8   Carbonat sòdic residual (CSR)   2,35

2.9   Percentatge de saturació de sodi (PSS)   2,35

2.10   Relació d'absorció de sodi ajustada (ASAR)   2,35 €

2.11   Matèries sedimentables   7,12

2.12   Reductors en fred   7,12

2.13   Clor actiu   7,12

2.14   Total de sòlids dissolts   7,12

2.15   Altres (amb un màxim de 44,02 €)   Segons cost

3   FERTILITZANTS  

3.1   Humitat   7,12

3.2   Nitrogen total, nitrogen nítric, nitrogen amoniacal o nitrogen ureic (cadascuna)   10,37

3.3   Fòsfor soluble en aigua, en citrat amònic neutre o fòsfor total (cadascuna)   13,03

3.4   Potassi soluble en aigua o potassi total (cadascuna)   10,37

3.5   Magnesi   13,03

3.6   Matèria orgànica   7,12

3.7   pH   7,12

3.8   Matèries húmiques o àcids húmics (cadascuna)   14,82

3.9   Matèria orgànica oxidable   7,12

3.10   Cendres   6,47

3.11   Relació C/N   2,35

3.12   Conductivitat elèctrica de l'extracte 1/5   13,03 €

3.13   Clorurs   13,03

3.14   Sodi   13,03

3.15   Ferro   13,03

3.16   Altres (amb un màxim de 44,02 €)   Segons cost

4   FITOSANITARIS  

4.1   Humitat   7,12

4.2   Finor per tamisatge   26,05

4.3   Arsènic total   26,12

4.4   Calci total en un arseniat   13,03

4.5   Coure o bari (cadascuna)   13,03

4.6   Densitat   7,12

4.7   Puresa en un sofre   11,83

4.8   Acidesa total i anhídrid sulfurós en un sofre   7,12

4.9   Ferro   13,03

4.10   Estabilitat d'una emulsió   7,12 €

4.11   Massa específica d'un oli   7,12 €

4.12   Residu insulfonable en un oli mineral   13,03

4.13   Volatilitat, inflamabilitat o viscositat en un oli (cadascuna)   13,03

4.14   Fitosanitaris segons mètodes oficials d'anàlisi   42,06

4.15   Fitosanitaris segons metodologia específica   79,14

4.16   Altres (amb un màxim de 80,02 €)   Segons cost

5   MATERIAL VEGETAL (FULLES, TIGES, FRUITS, GRANS I RESTA DE MATERIAL VEGETAL)  

5.1   Cendres   6,47

5.2   Nitrogen, fòsfor o potassi (cadascuna)   10,37

5.3   Calci, magnesi, ferro, zinc, manganés o coure (cadascuna)   13,03

5.4   Pes aparent   4,44

5.5   Pes de mil grans   5,35

5.6   Percentatge de puresa   5,35

5.7   Impureses   4,44

5.8   Poder germinatiu   10,37

5.9   Valor real   13,03

5.10   Altres (amb un màxim de 22,00 €)   Segons cost

6   VINS, MOSTOS, SANGRIES, SIDRES, CERVESES I ALTRES  

6.1   Densitat   3,21

6.2   Grau alcohòlic total   7,01

6.3   Grau alcohòlic adquirit   11,80

6.4   Grau alcohòlic en potència   7,09

6.5   Extracte sec total, reduït o no reductor (cadascuna)   4,39

6.6   Resta de l'extracte   2,35 €

6.7   Acidesa total   7,12

6.8   Acidesa volàtil   8,60

6.9   Acidesa fixa   2,35

6.10   Anhídrid sulfurós total o lliure (cadascuna)   4,45

6.11   Àcid cítric   8,60

6.12   Presència d'híbrids   5,35 €

6.13   Metanol   15,42

6.14   Presència de ferrocianur   21,31

6.15   Fluor   13,03

6.16   Cloropicrina o els seus compostos de degradació derivats halogenats (cadascuna)   21,31

6.17   Matèries reductores o sacarosa (cadascuna)   8,60

6.18   Cendres   10,37

6.19   Alcalinitat de les cendres   6,47

6.20   Clorurs   6,47

6.21   Sodi   13,03

6.22   Sodi excedentari   21,31

6.23   Ferro   6,47

6.24   Coure, zinc, plom o arsènic (cadascuna)   15,61

6.25   Mercuri   30,08

6.26   Àcid benzoic, sòrbic o salicílic (cadascuna)   21,30

6.27   pH   6,90

6.28   Hidroximetilfurfural   9,04

6.29   Etanal   10,53

6.30   Materials colorants artificials   15,02

6.31   Beguda continguda en l'envàs   2,77 €

6.32   Etiquetatge   2,77

6.33   Examen organolèptic   5,46

6.34   Assajos previs de conservació   3,32

6.35   Massa volúmica   3,21

6.36   Beaume   2,53

6.37   Potassi   12,89

6.38   Calci   12,89

6.39   Magnesi   12,89

6.40   Intensitat colorant   5,99

6.41   Antocians   7,98

6.42   Índex de polifenols totals   7,98

6.43   Índex de Folín   14,22

6.44   Glicerina   14,02

6.45   Fructosa   14,02

6.46   Glucosa   14,02

6.47   Àcid tartàric   14,02

6.48   Àcid màlic   14,02

6.49   Àcid succínic   14,02

6.50   Sulfats   15,54

6.51   2,3-butanodiol   10,40

6.52   Isotiocianat d'al·lil   10,03 €

6.53   Altres (amb un màxim de 88,02 €)   Segons cost

7   VINS, MOSTOS I PRODUCTES DERIVATS, PER ESPECTROSCÒPIA D'INFRAROIG PROPER (NIR)  

7.1   1. Grau alcohòlic adquirit (IR)   2,02

7.2   2. Grau alcohòlic total (IR)   2,22

7.3   3. Grau alcohòlic en potència (IR)   2,22

7.4   4. Extracte sec (IR)   3,03

7.5   5. Acidesa total (IR)   2,42

7.6   6 Acidesa volàtil (IR)   2,17

7.7   7. Sucres residuals (glucosa + fructosa) (IR)   3,54

7.8   8. pH (IR)   2,42

7.9   9. Metanol (IR)   3,42

7.10   GRUP D'EXPORTACIÓ:   

7.10.1   Determinacions      Tècnica analítica   28,61

7.10.2   Massa volúmica      Densimetria electrònica   28,61

7.10.3   Grau alcohòlic adquirit      Infraroig proper   28,61

7.10.4   Grau alcohòlic total     Càlcul   28,61

7.10.5   Grau alcohòlic en potència    Càlcul   28,61

7.10.6   Extracte sec total     Càlcul   28,61

7.10.7   Acidesa total en àcid cítric     Infraroig proper   28,61

7.10.8   Acidesa volàtil en àcid acètic   Infraroig proper   28,61

7.10.9   Anhídrid sulfurós total  Titulació volumètrica   28,61

7.10.10   Anhídrid sulfurós lliure  Titulació volumètrica   28,61

7.10.11   Àcid cítric Autoanalitzador seqüencial   28,61

7.10.12   Metanol  Infraroig proper   28,61

7.10.13   Sucre residual    Infraroig proper   28,61

7.11.1   GRUP DE L'ANY:  

7.11.2   Determinacions     Tècnica analítica   17,56

7.11.3   Grau alcohòlic adquirit    Infraroig proper   17,56

7.11.4   Grau alcohòlic total    Càlcul   17,56

7.11.5   Acidesa total en àcid cítric    Infraroig proper   17,56

7.11.5   Acidesa volàtil en àcid acètic   Infraroig proper   17,56

7.11.6   Anhídrid sulfurós total    Titulació volumètrica   17,56

7.11.7   Anhídrid sulfurós lliure   Titulació volumètrica   17,56

7.11.8   pH   Infraroig proper   17,56

7.11.9   Àcid màlic   Infraroig proper   17,56

7.11.10   Sucre residual    Infraroig proper   17,56

7.12   GRUP D'EMBOTELLAMENT:  

7.12.1   Determinacions    Tècnica analítica   13,40

7.12.2   Grau alcohòlic adquirit    Infraroig proper   13,40

7.12.3   Acidesa total en àcid cítric   Infraroig proper   13,40

7.12.4   Acidesa volàtil en àcid acètic   Infraroig proper   13,40

7.12.5   Anhídrid sulfurós total    Titulació volumètrica   13,40

7.12.6   Anhídrid sulfurós lliure   Titulació volumètrica   13,40

7.12.7   pH    Infraroig proper   13,40

7.13   GRUP DE FERMENTACIÓ:  

7.131   Determinacions   Tècnica analítica   14,61

7.132   Massa volúmica   Densimetria electrònica   14,61

7.133   Grau alcohòlic adquirit   Infraroig proper   14,61

7.134   Acidesa total en àcid cítric   Infraroig proper   14,61

7.135   Acidesa volàtil en àcid acètic   Infraroig proper   14,61

7.136   Anhídrid sulfurós lliure   Titulació volumètrica   14,61

7.137   pH   Infraroig proper   14,61

8   SUBPRODUCTES I ALTRES  

8.1   Productes tartàrics:  

8.1.1   Mètode Carles   21,10

8.1.2   Mètode Goldenberg   21,10

8.2   Grau alcohòlic de mares i pòsits   7,70

8.3   Grau alcohòlic de brises   7,70

8.4   Matèries reductores en brises   15,00

8.5   Humitat en llavors   7,04

8.6   Impureses en llavors   9,18

8.7   Altres (amb un màxim de 88,02 €)   Segons cost

9   ALCOHOL, BRANDI, ROM, LICORS I ALTRES  

9.1   Etiquetatge   2,77

9.2   Beguda continguda en l'envàs   2,77 €

9.3   Grau alcohòlic   5,41

9.4   Acidesa total   7,21

9.5   Metanol   15,61

9.6   Matèries reductores   8,73

9.7   Edulcorants i colorants artificials   21,65

9.8   Coure, zinc o plom (cadascuna)   15,61

9.9   Desnaturalitzants —bitrex, ftalat de dietil o metiletilcetona—(cadascuna)   5,35 €

9.10   Bases nitrogenades   8,73

9.11   Furfural   8,73

9.12   Altres (amb un màxim de 88,02 €)   Segons cost

10   PRODUCTES ENOLÒGICS I COMPROVACIÓ D'APARELLS (amb un màxim de 88,02 €)   Segons cost

11   OLIS I GREIXOS  

11.1   Etiquetatge   2,77

11.2   Oli contingut en l'envàs   2,77 €

11.3   Grau d'acidesa   7,21 €

11.4   Índex de peròxids   10,53

11.5   Absorció espectrofotomètrica ultraviolada   7,52

11.6   Índex de iode   10,53

11.7   Índex de refracció   5,24

11.8   Composició de la fracció d'àcids grassos per cromatografia de gasos   40,07 €

11.9   Composició de la fracció d'esterols per cromatografia de gasos   75,05

11.10   Altres (amb un màxim de 88,02 €)   Segons cost

12   PRODUCTES LACTIS  

12.1   Etiquetatge   2,77

12.2   Pes net   5,41

12.3   Matèria grassa   7,61

12.4   Proteïna   8,52

12.5   Acidesa   7,21

12.6   Extracte sec magre   6,02

12.7   Lactosa   10,53

12.8   Humitat   7,21

12.9   Farina de sang o de peix (cadascuna)   9,04

12.10   Sacarosa   5,24

12.11   Índex de refracció   5,24

12.12   Índexs de Reichert, Polenske o Kirchner (cadascuna)   10,53

12.13   Composició de la fracció d'àcids grassos per cromatografia de gasos   42,06

12.14   Composició de la fracció d'esterols per cromatografia de gasos   76,31 €

12.15   Altres (amb un màxim de 88,02 €)   Segons cost

13   PRODUCTES CARNIS  

13.1   Etiquetatge   2,77

13.2   Pes net   5,41

13.3   Humitat   6,02

13.4   Proteïnes   8,52

13.5   Greix   7,61

13.6   Hidroxiprolina   8,52

13.7   Sucres totals   9,04

13.8   Midó   10,53

13.9   Àcids bòric, sòrbic, benzoic o salicílic (cadascuna)   21,65

13.10   Altres (amb un màxim de 88,02 €)   Segons cost

14   PEIXOS, MARISCOS, CONSERVES I SEMICONSERVES  

14.1   Etiquetatge   2,77

14.2   Encunys de fabricació, format i pes —net o net escorregut— (cadascuna)   5,41 €

14.3   Capacitat normalitzada de l'envàs   5,41 €

14.4   Relació percentual entre el pes net i la capacitat   2,38

14.5   Relació percentual entre el pes escorregut i la capacitat   2,38

14.6   Grau d'acidesa   7,21 €

14.7   Composició de la fracció d'àcids grassos per cromatografia de gasos   42,06 €

14.8   Composició de la fracció d'esterols per cromatografia de gasos   79,31 €

14.9   Altres (amb un màxim de 88,02 €)   Segons cost

15   PRODUCTES CONGELATS  

15.1   Pes net del producte —congelat, descongelat o escorregut— (cadascuna)   5,41 €

15.2   Formaldehid i àcids —sòrbic, benzoic, salicílic o bòric— (cadascuna)   21,65 €

15.3   Altres (amb un màxim de 88,02 €)   Segons cost

16   FRUITA SECA, CEREALS I LLEGUMS  

16.1   Etiquetatge   2,77

16.2   Pes net i humitat   5,41

16.3   Gra:   

16.3.1   Grocs, rogencs, rojos, virats de roig, guixencs o verds (cadascuna)   7,41

16.3.2   Tacats i picats   7,32

16.3.3   Mitjans   7,34

16.3.4   Amb defectes —greus o lleugers— (cadascuna)   7,34 €

16.3.5   De diferent coloració (excepte els descolorits)   7,34

16.3.6   Descolorits   7,34

16.3.7   Sencers sense defecte   7,34

16.4   Matèries estranyes   7,34

16.5   Calibratge   7,34

16.6   Aflatoxina   45,09

16.7   Altres (amb un màxim de 88,02 €)   Segons cost

17   FARINES I DERIVATS  

17.1   Etiquetatge   2,77

17.2   Pes net i humitat   5,41

17.3   Cendres   6,59

17.4   Extracció segons escala de cendres de Mhos   2,38

17.5   Proteïnes   8,52

17.6   Fibra bruta   10,53

17.7   Persulfats o bromats (cadascuna)   7,21

17.8   Altres (amb un màxim de 88,02 €)   Segons cost

18   DOLÇOS, GELATS, TORRONS, CARAMELS I ALTRES  

18.1   Etiquetatge   2,77

18.2   Pes net o humitat (cadascuna)   5,41

18.3   Cendres   10,53

18.4   Proteïnes   8,52

18.5   Greix   7,61

18.6   Reconeixement del midó o del rovell (cadascuna)   7,21

18.7   Percentatge d'ametla o de fruita (cadascuna)   7,21 €

18.8   Àcid sòrbic, benzoic o salicílic (cadascuna)   7,21

18.9   Acidesa del greix   21,65

18.10   Composició de la fracció d'àcids grassos per cromatografia de gasos   7,21 €

18.11   Composició de la fracció d'esterols per cromatografia de gasos   42,06 €

18.12   Alcohol etílic o sorbitol (cadascuna)   76,31

18.13   Altres (amb un màxim de 88,02 €)   Segons cost

19   EDULCORANTS, MEL I SIMILARS  

19.1   Etiquetatge   2,77

19.2   Pes net o humitat (cadascuna)   5,41

19.3   Sacarosa   9,04

19.4   Residu insoluble en aigua calenta   5,41

19.5   Sucres reductors   9,04

19.6   Cendres   5,41

19.7   Acidesa lliure   7,21

19.8   Hidroximetilfurfural   9,58

19.9   Altres (amb un màxim de 88,02 €)   Segons cost

20   CONDIMENTS, CAFÉ, SALSES DE TAULA I INFUSIONS  

20.1   Etiquetatge   2,77

20.2   Pes net o humitat (cadascuna)   5,41

20.3   Cendres   10,53

20.4   Fibra bruta   10,53

20.5   Extracte eteri, sílice o color (cadascuna)   7,21

20.6   Colorants artificials   21,65

20.7   Extracte alcohòlic   5,45

20.8   Anhídrid sulfurós total   7,21

20.9   Extracte aquós   5,41

20.10   Extracte sec   5,97

20.11   Cafeïna   15,02

20.12   Plom, coure o zinc (cadascuna)   15,61

20.13   Acidesa   6,59

20.14   Clorurs   6,59

20.15   Sucre total   9,04

20.16   pH   7,21

20.17   Sòlids solubles   5,41

20.18   Altres (amb un màxim de 88,02 €)   Segons cost

21   RESIDUS DE PRODUCTES FITOSANITARIS  

21.1   Per cromatografia de gasos:  

21.1.1   Organofosforat:  

21.1.1.1   Investigació i experiències   53,34

21.1.1.2   Identificació o quantificació (cadascuna)   18,65

21.1.2   Organoclorats:  

21.1.2.1   Investigació i experiències   53,34

21.1.2.2   Identificació o quantificació (cadascuna)   18,65

21.1.3   Organometàl·lics:  

21.1.3.1   Investigació i experiències   53,34

21.1.3.2   Identificació o quantificació (cadascuna)   18,65

21.1.4   Piretroides:  

21.1.4.1   Investigació i experiències   53,34

21.1.4.2   Identificació o quantificació (cadascuna)   18,47

21.1.5   Altres compostos:  

21.1.5.1   Investigació i experiències   53,34

21.1.5.2   Identificació o quantificació (cadascuna)   18,65

21.2   Per cromatografia líquida (HPLC):  

21.2.1   Organofosforat:  

21.2.1.1   Investigació i experiències   80,01

21.2.1.2   Identificació o quantificació (cadascuna)   27,97

21.2.2   Organoclorats:  

21.2.2.1   Investigació i experiències   80,01

21.2.2.2   Identificació o quantificació (cadascuna)   27,97

21.2.3   Organometàl·lics:  

21.2.3.1   Investigació i experiències   80,01

21.2.3.2   Identificació o quantificació (cadascuna)   27,97

21.2.4   Piretroides:  

21.2.4.1   Investigació i experiències   80,01

21.2.4.2   Identificació o quantificació (cadascuna)   18,47

21.2.5   Altres compostos:  

21.2.5.1   Investigació i experiències   80,01

21.2.5.2   Identificació o quantificació (cadascuna)   27,97

21.3   Altres (amb un màxim de 88,02 €)   Segons cost

22   PINSOS I FARRATGES  

22.1   Humitat   5,41

22.2   Cendres   10,53

22.3   Fibra bruta   10,53

22.4   Greix brut   7,21

22.5   Acidesa del greix   7,21

22.6   Nitrogen total   10,42

22.7   Proteïna bruta   8,52

22.8   Nitrogen amoniacal   9,04

22.9   Nitrogen amoniacal equivalent en proteïna   2,38

22.10   Nitrogen ureic   9,31

22.11   Nitrogen ureic equivalent en proteïna   2,38

22.12   Nitrogen proteic   9,31

22.13   Nitrogen proteic equivalent en proteïna   2,38

22.14   Residu insoluble en ClH   10,53

22.15   Unitats alimentàries (100 quilograms)   2,38

22.16   Proteïna digestible (unitats alimentàries)   2,38

22.17   Clorurs   9,98

22.18   Calci   7,21

22.19   Coure, manganés, ferro, zinc, cobalt o arsènic (cadascuna)   15,61

22.20   Altres (amb un màxim de 88,02 €)   Segons cost

23   CONSERVES VEGETALS  

23.1   Etiquetatge   2,77

23.2   Encunys de fabricació   5,41

23.3   Format   5,41

23.4   Pes net   5,41

23.5   Pes escorregut   5,41

23.6   Nombre de fruits   4,49

23.7   Sòlids solubles (expressats en graus Brix)   5,41

23.8   pH   7,21

23.9   Clorurs   6,91

23.10   Àcid cítric, làctic, màlic, tartàric, benzoic, sòrbic o salicílic (cadascuna)   21,65

23.11   Altres (amb un màxim de 88,02 €)   Segons cost

24   BEGUDES NO ALCOHÒLIQUES (AIGÜES, SUCS I XAROPS, GASOSES, COLES, REFRESCOS I ALTRES)  

24.1   Etiquetatge   2,77

24.2   Beguda continguda en l'envàs   2,77 €

24.3   Clorurs   6,91

24.4   Àcids tartàric, màlic, làctic o cítric (cadascuna)   21,65

24.5   Edulcorants artificials   21,64

24.6   Grau alcohòlic   5,41

24.7   Sòlids solubles   5,23

24.8   Sucres totals   9,04

24.9   Acidesa total   7,21

24.10   Anhídrid sulfurós total   3,00

24.11   Àcids sòrbic, benzoic o salicílic (cadascuna)   21,65

24.12   Arsènic, coure, zinc o plom (cadascuna)   10,34

24.13   Altres (amb un màxim de 88,02 €)   Segons cost

25   ALTRES PRODUCTES (amb un màxim de 88,02 €)   Segons cost

26   TOTS ELS PRODUCTES (PUNTS 1 A 25, ELS DOS INCLUSIVAMENT)  

26.1   Determinacions que requerisquen l'aplicació de metodologies específiques no previstes en els mètodes oficials d'anàlisi (amb un màxim de 440,10 €)   Segons cost

26.2   Confirmació per espectrometria de masses   125,24

 

Article 3.2-5. Quota líquida

La quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra la bonificació que corresponga en funció del nombre de mostres ja analitzades en el mateix any natural i per al mateix contribuent:

a) Una bonificació del 15 per cent de la quota íntegra quan el nombre de mostres ja analitzades siga entre 201 i 500.

b) Una bonificació del 25 per cent de la quota íntegra quan el nombre de mostres ja analitzades siga entre 501 i 1.000.

c) Una bonificació del 30 per cent de la quota íntegra quan el nombre de mostres ja analitzades supere les mil.

 

CAPÍTOL III. Taxa per l'expedició de les llicències de pesca marítima

 

Article 3.3-1. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la tramitació i l'expedició, pels òrgans competents, dels documents o llicències que a continuació s'indiquen:

a) Llicència de pesca amb rall i marisqueig.

b) Llicència de pesca marítima recreativa des de terra.

c) Llicència de pesca marítima recreativa submarina.

d) Llicència per a embarcació de pesca marítima recreativa.

e) Llicència per a embarcació comercial de pesca marítima recreativa.

f) Expedició de duplicats.

2. No es produirà el fet imposable en els supòsits de tramitació i expedició dels documents, llicències o duplicats per rectificació de la menció del sexe i nom en el registre civil.

 

Article 3.3-2. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què s'expedisquen les llicències corresponents.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

 

Article 3.3-3. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones que sol·liciten les llicències la tramitació i l'expedició de les quals constitueixen el fet imposable.

 

Article 3.3-4. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Document o llicència   Import (euros)

1   Llicència de pesca amb rall i marisqueig   14,73

2   Llicència de pesca marítima recreativa des de terra (validesa un any)   12,03

3   Llicència de pesca marítima recreativa des de terra (validesa dos anys)   14,73

4   Llicència de pesca marítima recreativa des de terra (validesa tres anys)   17,14

5   Llicència de pesca marítima recreativa des de terra (validesa quatre anys)   19,38

6   Llicència de pesca marítima recreativa des de terra (validesa cinc anys)   21,47

7   Llicència de pesca marítima recreativa submarina (validesa dos anys)   16,65

8   Llicència per a embarcació de pesca marítima recreativa (validesa dos anys)   41,07

9   Llicència per a embarcació de pesca marítima recreativa (validesa tres anys)   57,13

10   Llicència per a embarcació de pesca marítima recreativa (validesa quatre anys)   72,54

11   Llicència per a embarcació de pesca marítima recreativa (validesa cinc anys)   87,31

12   Llicència per a embarcació comercial de pesca marítima recreativa   291,26

13   Expedició de duplicats   10,23

 

CAPÍTOL IV. Taxa per l'expedició de títols professionals marítims

 

Article 3.4-1. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis d'expedició, duplicat, revalidació o renovació de títols o targetes professionals necessaris per a l'exercici de la professió en vaixells, d'acord amb les disposicions vigents.

2. No es produirà el fet imposable en els supòsits d'expedició, duplicat, revalidació o renovació de títols o targetes per rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

 

Article 3.4-2. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constitueix el fet imposable.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

 

Article 3.4-3. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones físiques que sol·liciten la prestació dels serveis que constitueixen el fet imposable.

 

Article 3.4-4. Quota íntegra

La quota íntegra serà d'11,75 euros per l'expedició, la duplicació, la revalidació o la renovació de títols o targetes d'identitat marítima.

 

CAPÍTOL V. Taxa per l'expedició del títol de busseig professional bàsic
o de la llibreta d'activitats professionals subaquàtiques

 

Article 3.5-1. Fet imposable

1. Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa:

a) L'expedició o duplicat del títol de busseig professional bàsic.

b) L'expedició o duplicat de la llibreta d'activitats professionals subaquàtiques.

2. No es produirà el fet imposable en els supòsits d'expedició o duplicació de títols o llibretes d'activitats per rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

 

Article 3.5-2. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constitueix el fet imposable.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

 

Article 3.5-3. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones físiques que sol·liciten l'expedició o el duplicat del títol de busseig professional bàsic o de la llibreta d'activitats professionals subaquàtiques.

 

Article 3.5-4. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei   Import (euros)

1   Expedició o duplicació del títol de busseig professional bàsic   10,79

2   Expedició o duplicació de la llibreta d'activitats professionals subaquàtiques   13,59 €

 

CAPÍTOL VI. Taxa per serveis administratius

 

Article 3.6-1. Fet imposable

1. Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa els serveis de caràcter administratiu següents oferits pels òrgans de la Generalitat competents en matèria d'agricultura, ramaderia o pesca, llevat que resulten gravats per una taxa específica d'aquest títol:

a) Les inscripcions i els tràmits relatius a llibres oficials.

b) L'expedició de certificats o duplicats.

2. No es produirà el fet imposable en els supòsits d'inscripcions, tràmits o expedició de certificats o duplicats per rectificació de la menció del sexe i el nom en el registre civil.

 

Article 3.6-2. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constitueix el fet imposable.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

 

Article 3.6-3. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones que, a petició pròpia o per imperatiu legal, sol·liciten els serveis que constitueixen el fet imposable.

 

Article 3.6-4. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

 

Tipus de servei   Import (euros)

1   Pràctica d'inscripcions en el Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària (ROPO)   7,00 €

2   Expedició de duplicats:  

2.1   De llibres oficials   15,00

2.2   De la resta de documents administratius   6,00

3   Expedició de certificats que necessiten la cerca d'antecedents i altres tràmits que necessiten informes, consultes o cerca de documents en arxius oficials   8,00 €

4   Diligenciament i segellament de llibres oficials en l'àmbit del Registre de Societats Agràries de Transformació (SAT)   5,00

5   Expedició i visat de qualsevol dels llibres de registre exigibles al sector vinícola   30,00

 

CAPÍTOL VII. Taxa per serveis administratius relatius a la ramaderia

 

Article 3.7-1. Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació, pels òrgans competents de la Generalitat en matèria de ramaderia, a instància de la persona interessada o d'ofici, dels serveis administratius relatius a la defensa, la millora o la conservació de la ramaderia que es detallen en l'article 3.7-5.

2. No es produirà el fet imposable en els casos següents:

a) Per la prestació de serveis facultatius veterinaris en les campanyes de sanejament ramader.

b) En cas d'epizoòties i zoonosis oficialment declarades.

 

Article 3.7-2. Exempcions

Estan exempts del pagament de la taxa en el cas dels punts 5 i 9 del quadre de l'article 3.7-5 les persones que tinguen la condició de ramader o les persones titulars d'explotacions ramaderes que hagen obtingut la qualificació sanitària d'«indemne» o «oficialment indemne», conforme a la normativa vigent en matèria de ramaderia o que pertanguen a una agrupació de defensa sanitària, en aquelles espècies que no disposen d'un estatut de qualificació sanitària reconegut.

 

Article 3.7-3. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constituïsca el fet imposable.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació. No obstant això, quan el servei es preste després d'una sol·licitud prèvia, l'exigibilitat es produirà en el moment en què es formule la sol·licitud.

 

Article 3.7-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones a les quals es presten els serveis que constitueixen el fet imposable.

 

Article 3.7-5. Quota íntegra [5]

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei   Import (euros)

1   Comprovació sanitària i sanejament ramader (l'import mínim que cal pagar pels serveis d'aquest punt és 3,25 €):  

1.1   Equins i bòvids (per cap)   1,10

1.2   Porcí, oví i caprí (per unitat)   0,27

1.3   Aus i conills (per cap)   0,003376

1.4   Altres espècies:  

1.4.1   Pes viu adult superior a 50 quilograms   

(per cap)   0,41   

1.4.2   Pes viu adult inferior a 50 quilograms (per cap, amb un màxim de 185,01 €)   1,10 €

1.5   Ruscos (per unitat)   0,16

2   Anàlisis, dictàmens i peritatges:  

2.1   Anàlisis (cadascuna)   6,14

2.2   Peritatges i dictàmens (cadascuna)   39,22

3   Inspecció i control sanitari d'animals importats (per expedició)   12,27 €

4   Inspecció i comprovació del compliment de la normativa vigent en matèria de sanitat animal (tant d'obertura com anuals de manteniment de l'autorització administrativa):  

4.1   Per inscripció en el Registre d'Explotacions Ramaderes i expedició del llibre d'explotació ramadera   25,00 €

4.2   Canvis de titularitat amb inscripció en el Registre d'Explotacions Ramaderes i expedició del llibre d'explotació ramadera   25,00

4.3   Per inscripció en altres registres zoosanitaris i expedició de llibre   25,00

4.4   Per inscripció o renovació en el Registre de Transportistes i expedició del llibre de transportista   15,00

4.5   Expedició del carnet de transportista de bestiar (per expedició)   5,00

4.6   Per inscripció en el Registre d'Ensinistradors   10,00 €

4.7   Per inscripció en el Registre de Personal Investigador   10,00

4.8   Per inscripció en el Registre d'Operadors en el Sector dels Productes i Subproductes d'Origen Animal no Destinats a Consum Humà (SANDACH)   25,00

4.9   Per inscripció en el Registre d'Operadors del Sector Lacti   25,00 €

4.10   Per inscripció en el Registre d'Alimentació Animal de la Comunitat Valenciana   30,30 €

4.11   Expedició del certificat de competència en benestar animal   10,00 €

5   Comprovació sanitària i expedició de certificats:  

5.1   Comprovació sanitària del bestiar subjecte a moviment i expedició del certificat sanitari de trasllat, certificat TRACES i certificat de moviment amb països tercers, justificatiu de la salubritat del bestiar i de la zona d'origen, així com de l'aptitud per al transport (mínim 3,52 € per certificats sanitaris de trasllat i 10,00 € mínim per cada certificat TRACES i a tercers països):  

5.1.1   D'èquids i bòvids (per animal)   1,21 €

5.1.2   De porcí adult (per animal)   0,23

5.1.3   De garrins (per animal)   0,17

5.1.4   D'ovins i caprins (per animal)   0,18 €

5.1.5   De conills (per animal)   0,03

5.1.6   De gallinàcies adultes i pollastres d'engreix (per animal)   0,004990 €

5.1.7   Pollastres joves per a cria (per animal)   0,003803

5.1.8   De rusc (per animal)   0,05

5.1.9   De les espècies pecuàries restants (per animal)   12,27

5.2   Emissió del certificat sanitari de trasllat TRACES o certificat de moviment amb tercers països, justificatiu de la salubritat dels animals i de la zona d'origen en animals de companyia (per expedició)   3,52

5.3   Emissió d'atestacions sanitàries relatives a malalties d'animals en els certificats per a exportar aliments (quantitat mínima a pagar per aquest epígraf).   5,00 €

5.3.1   Per cada explotació ramadera addicional.   0,20 €

6   Inspecció i vigilància de la desinfecció (la quantitat mínima que cal pagar pels serveis d'aquest epígraf és de 10 €):  

6.1   En locals destinats a fires, mercats, concursos o exposicions i altres llocs públics on s'alberguen o es contracten bestiar o matèries contumaces (per metre quadrat)   0,01 €

6.2   En vagons, vaixells i avions on es transporte bestiar (per metre cúbic de càrrega)   0,06

6.3   En vehicles per a transport de bestiar per carretera (per metre cúbic de càrrega)   0,04

7   Inspecció i vigilància de la desinfecció (l'import mínim que cal pagar pels serveis d'aquest punt és 5,94 €):  

7.1   En locals destinats a fires, mercats, concursos o exposicions i altres llocs públics on s'alberguen o es contracten bestiar o matèries contumaces (per metre quadrat)   0,01 €

7.2   En vagons, vaixells i avions on es transporte bestiar (per metre cúbic de càrrega).   0,06

7.3   En vehicles per a transport de bestiar per carretera (per metre cúbic de càrrega).   0,04

8   Identificació de bestiar:  

8.1   Boví:  

8.1.1   Subministrament (per unitat)   0,60

8.1.1.1   Actuacions administratives annexes (per acte)   0,77

8.1.2   Actuacions administratives sol·licitud de duplicats.   3,00 €

8.1.2.1   Eliminat

8.1.3   Expedició de duplicats del document d'identificació (per document)   2,00 €

8.2   Oví-caprí:  

8.2.1   Subministrament (per unitat)   0,45

8.2.2   Actuacions administratives sol·licitud de duplicats.   3,00 €

9.    Determinacions analítiques en sanitat animal:  

9.1   Anàlisi diagnòstica serològica:  

9.1.1   ELISA   6,80

9.1.2   Aglutinació (placa i microplaca)   3,22

9.1.3   Reacció de fixació de complement (RFC)   12,50

9.1.4   Immunofluorescència indirecta (IFI)   10,02

9.1.5   Inhibició de l'hemoaglutinació (IHA)   16,70 €

9.1.6   Immunodifusió en gel d'agar (IDGA)   5,20 €

9.1.7   Detecció interferó gamma per ELISA   9,80

9.1.8   Seuroneutralització   24,60

9.2   Anàlisi de detecció d'encefalopaties:  

9.2.1   ELISA, assaig immunoenzimàtic detecció PrP   19,16

9.3   Anàlisis microbiològiques:  

9.3.1   Aïllament i identificació   24,10

9.3.2   Presencia/absència Escherichia coli   18,25

9.3.3   Aïllament en mitjans específics (E. coli verotoxigenico)   26,05

9.3.4   Aïllament en mitjans específics (Mycobacterium)   23,52

9.3.5   Detecció inhibidors creixement bacterià. Cribratge. Tècnica 5 plaques   24,14

9.3.6   Determinació espores termoresistents (Clostridium perfringens)   21,18

9.3.7   Recompte enterobacteris per la tècnica del nombre més probable (NMP)   18,25

9.3.8   Serotipació Salmonella segons esquema tècnica de Kauffman-White   27,44

9.3.9   Aïllament, identificació i serotipació Salmonella   43,49

9.3.10   Diferenciació soca camp/soca vacunal   14,68

9.4   Anàlisi de biologia molecular:  

9.4.1   PCR convencional (revelat en gel)   24,20

9.4.2   PCR temps real (detecció ADN)   30,10

9.4.3   R-PCR temps real (detecció ARN)   32,10

9.5   Anàlisi química:  

9.5.1   Detecció PAT per microscòpia   10,61

9.5.2   Impureses totals insolubles en greixos   13,64

9.6   Anàlisi etiològica:  

9.6.1   Identificació microscòpica amb claus dicotòmiques (diagnòstic entomològic)   10,20

9.6.2   Diagnòstic parasitològic   11,60

9.6.3   Aïllament i identificació per cultiu cel·lular   12,60

9.6.4   Titulació vírica en cultiu cel·lular   14,20

9.6.5   ELISA de captura de Ag   9,75

9.6.6   Immunoassaig ràpid per a detecció de Chlamydofila   15,66

9.7   Altres:  

9.7.1   Diagnòstic laboratorial   35,00

 

Article 3.7-6. Quota líquida

1. En els supòsits previstos en el punt 9, Determinacions analítiques en sanitat animal, del quadre de l'article 3.7-5, la quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions regulades en els apartats següents.

2. Bonificació per sol·licitud conjunta d'un nombre d'anàlisis:

a) 10 per cent, quan la sol·licitud conjunta comprenga entre 11 i 25 mostres.

b) 25 per cent, quan la sol·licitud conjunta comprenga entre 26 i 50 mostres.

c) 50 per cent, quan la sol·licitud conjunta comprenga entre 51 i 100 mostres.

d) 60 per cent, quan la sol·licitud conjunta comprenga entre 101 i 500 mostres.

e) 75 per cent, quan la sol·licitud conjunta comprenga més de 500 mostres.

3. Bonificació per sol·licitud conjunta per a anàlisis de biologia molecular:

a) 30 per cent, quan la sol·licitud conjunta comprenga més de deu mostres.

4. Bonificació per sol·licitud conjunta anual d'anàlisis de detecció d'encefalopaties:

a) 30 per cent, quan la sol·licitud conjunta comprenga més de deu mostres.

 

CAPÍTOL VIII. Taxa per serveis de sanitat vegetal i qualitat del material vegetal de reproducció

 

Article 3.8-1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació pels laboratoris públics dependents de la Generalitat dels serveis que s'enumeren en el quadre de l'article 3.8-4.

 

Article 3.8-2. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constitueix el fet imposable.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

 

Article 3.8-3. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones que tinguen la condició d'agricultors o planteristes que sol·liciten la prestació dels serveis que constitueixen el fet imposable.

 

Article 3.8-4. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei   Import (euros/Ha)

1.   Anàlisis de llavors i material vegetal:  

1.1   Relatives a llavors (assajos de qualitat):  

1.1.1   Mostreig a petició de part   40

1.1.2   Germinació   10

1.1.4   Puresa específica   5

1.1.5   Cuscuta   10

1.2   Relatius a plantes de planter (assajos biològics):  

1.2.1   Tristesa   80

1.2.2   Psoriasi   180

1.2.3   Excorsi   160

1.2.4   Xiloporosi   400

 

CAPÍTOL IX. Taxa per serveis de l'Institut Politècnic Marítim Pesquer

 

Article 3.9-1. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació per l'Institut Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani, en ocasió de la seua activitat docent, dels serveis següents:

a) Serveis acadèmics per la realització de cursos:

a.1) De capità de pesca.

a.2) De patró costaner polivalent.

a.3) De patró local de pesca.

a.4) De mariner pescador.

a.5) De bussejador professional bàsic.

a.6) Altres cursos autoritzats pels òrgans competents en marina civil i en sanitat marítima, necessaris per a desenvolupar l'activitat professional marítima.

a.7) Cursets especials que siguen autoritzats per l'òrgan competent en matèria de pesca.

b) Serveis administratius:

b.1) Expedició de certificats.

b.2) Expedició de duplicats.

b.3) Convalidació d'assignatures.

2. No es produirà el fet imposable en els supòsits d'expedició de certificats o duplicats per rectificació de la menció del sexe i el nom en el registre civil.

 

Article 3.9-2. Exempcions

Estan exempts del pagament de la taxa, en el cas de serveis acadèmics les persones que:

a) Siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.

b) Siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

c) Estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

 

Article 3.9-3. Meritació i exigibilitat

1. En el cas de serveis acadèmics, la meritació es produirà en el moment en què comence la prestació del servei, això és, a l'inici del curs corresponent.

2. En el cas de serveis administratius, la meritació es produirà en el moment en què es preste el servei.

3. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació:

a) En el cas de serveis acadèmics, en el moment en què es formalitze la matrícula.

b) Quant als serveis administratius, en el moment en què es presente la sol·licitud.

 

Article 3.9-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones a les quals es presten els serveis que constitueixen el fet imposable.

 

Article 3.9-5. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei   Import (euros)

1.   Serveis acadèmics:  

1.1   Curs d'especialització fins a 30 hores   8,79 €

1.2   Més de 30 hores, fins a 50   17,62

1.3   Més de 50 hores, fins a 100   44,03

1.4   Més de 100 hores, fins a 300   109,98

1.5   Més de 300 hores, fins a 500   219,96

1.6   Més de 500 hores   351,19

2.   Serveis administratius:  

2.1   Expedició de certificats   2,58

2.2   Expedició de duplicats   6,47

2.3   Convalidació d'assignatures   7,73 €

 

Article 3.9-6. Quota líquida

La quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions següents:

a) Una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra en el cas de contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general.

b) Una bonificació en la matrícula equivalent al mateix nombre d'assignatures en què s'haja obtingut la matrícula d'honor en el curs immediat anterior.

 

CAPÍTOL X. Taxa per serveis relatius a la producció agrícola

 

Article 3.10-1. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació, pels òrgans de la Generalitat competents en matèria d'agricultura, dels serveis administratius relatius al foment, la defensa i la millora de la producció agrícola que es detallen en l'article 3.10-4.

2. No es produirà el fet imposable en els supòsits que els serveis que es detallen en l'article 3.10-3 es realitzen com a conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i el nom en el registre civil.

 

Article 3.10-2. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constituïsca el fet imposable.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació. No obstant això, quan el servei es preste després d'una sol·licitud prèvia, l'exigibilitat es produirà en el moment en què es formule la sol·licitud.

 

Article 3.10-3. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones a les quals es presten, d'ofici o a instància de part, els serveis que constitueixen el fet imposable.

 

Article 3.10-4. Quota íntegra [6]

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei   Import (euros)

1   Inspecció de planters i llavors:  

1.1   Inscripció en el Registre de Productors de Llavors i Plantes de Planter   180,00

1.2   Inscripció en els registres de productors, comerciants i importadors de vegetals   12,50

1.3   Canvi de denominació en el Registre de Productors, Comerciants i Importadors de Vegetals o en el Registre de Productors de Llavors i Plantes de Planter   20,00

1.4   Expedició, a instància de part, de certificats relacionats amb els productors de llavors i plantes de planter   45,00

1.5   Inspecció i control de parcel·les per a produir llavors i plantes de planter dels grups de producció de fruiters, cítrics i vinya   0,01 €/unitat precintada

1.6   Inspecció i control de parcel·les per a produir llavors i plantes de planter dels grups de producció de llavors d'arròs   0,001 €/unitat precintada

2   Protecció de vegetals:  

2.1   Seguiment d'assajos i emissió d'informes sobre productes fitosanitaris en règim de preregistre   75,49

2.2   Anàlisi de virosis (Enzimoimmunoassaig ELISA), per mostra/submostra i patogen   8,80 €

2.3   Anàlisi i diagnòstic de fongs (convencional)   11,55 €

2.4   Anàlisi i diagnòstic de nematodes (convencional)   7,87 €

2.5   Anàlisi i diagnòstic d'artròpodes (convencional)   7,90 €

2.6   Anàlisi de detecció, diagnòstic i identificació de procariotes (bacteris i fitoplasmes):

2.6.1   Preparació de la mostra:

2.6.1.1   Obtenció convencional d'extractes vegetals (fins a tres extractes) de mostres simptomàtiques o asimptomàtiques   5,47 €

2.6.1.2   Obtenció d'extractes de mostres de llavors asimptomàtiques o de tubercles asimptomàtiques de creïlla (per extracte)   9,25 €

2.6.1.3   Concentració d'extractes (per extracte)   1,80 €

2.6.1.4   Enriquiment d'extractes enmig de cultiu líquid (per mitjà de cultiu i extracte)   1,76 €

2.6.2   Anàlisi de detecció o diagnòstic:

2.6.2.1   Aïllament en mitjans generals, diferencials o semiselectius (per mostra i cada deu plaques)   11,60 €

2.6.2.2   Anàlisi serològica mitjançant immunofluorescència indirecta (per mostra i patogen)   7,98 €

2.6.2.3   Anàlisi serològica mitjançant ELISA indirecte (per mostra i patogen)   6,53 €

2.6.2.4   Anàlisi serològica mitjançant ELISA-DASI (per mostra i patogen)   7,38 €

2.6.3   Anàlisi de diagnòstic i identificació de cultius:

2.6.3.1   Anàlisi de caracterització bioquímica i prova d'hipersensibilitat en tabac (per cultiu i cada deu plaques)   14,20 €

2.6.3.2   Anàlisi serològica mitjançant immunofluorescència indirecta (per cultiu i patogen)   6,23 €

2.6.3.3   Anàlisi serològica mitjançant ELISA indirecte (per cultiu i patogen)   4,58 €

2.6.3.4   Anàlisi serològica mitjançant ELISA-DASI (per cultiu i patogen)   4,98 €

2.6.3.5   Bioassaigs (per cultiu i patogen)   11,10 €

2.7   Tècniques moleculars:

2.7.1   Extracció d'ADN/ARN total (per mostra)   7,68 €

2.7.2   Anàlisi molecular mitjançant PCR convencional d'ADN o ARN (per mostra)   12,05 €

2.7.3   Anàlisi molecular mitjançant PCR en temps real   7,34

3   Inspecció i autorització del passaport fitosanitari a planters   90,00

4   Informes facultatius (de caràcter econòmic, social o tècnic, no previstos en els aranzels)   30,00

 

Article 3.10-5. Quota líquida

En els supòsits previstos en el punt 2, Protecció de vegetals, del quadre de l'article 3.10-4, la quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra la bonificació que corresponga de les següents, en funció del nombre de mostres ja analitzades en el mateix any natural i per al mateix contribuent:

a) Una bonificació del 15 per cent de la quota íntegra, quan el nombre de mostres ja analitzades estiga comprés entre 201 i 500.

b) Una bonificació del 25 per cent de la quota íntegra, quan el nombre de mostres ja analitzades estiga comprés entre 501 i 1.000.

c) Una bonificació del 30 per cent de la quota íntegra, quan el nombre de mostres ja analitzades supere les 1.000.

 

CAPÍTOL XI. Taxa per serveis administratius en matèria de basses de regadiu [7]

 

Article 3.11-1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació, per part dels òrgans competents de la Generalitat en matèria de regadius, dels serveis administratius relatius al control de l'aplicació de la normativa en matèria de seguretat de preses, embassaments i basses per a reg de la Comunitat Valenciana, situats fora del domini públic hidràulic.

 

Article 3.11-2. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constitueix el fet imposable.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat a ingressar es produirà en el moment de la meritació. No obstant això, en aquells casos en què els serveis que constitueixen el fet imposable es presten prèvia sol·licitud, l'exigibilitat es produirà en el moment en què es formule la corresponent sol·licitud.

 

Article 3.11-3. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa els titulars de basses de regadiu als quals se'ls presten els serveis que constitueixen el fet imposable.

 

Article 3.11-4. Quota íntegrament

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei            Import (euros)

1 Classificació de basses de regadiu dins de la categoría A (aquelles el trencament o funcionament incorrecte de les quals poden afectar greument nuclis urbans o a serveis essencials, o produir danys materials o mediambientals molt importants); categoria B (aquelles el trencament o funcionament incorrecte de les quals puguen ocasionar danys materials o mediambientals importants o afectar un nucli reduït d'habitatges); o categoria C (aquelles el trencament o funcionament incorrecte de les quals pot produir danys materials de moderada importància i només incidentalment pèrdues de vides humanes).   150,00 €

2 Aprovació del pla d'emergències de les basses de regadiu que es classifiquen amb la categoria A (aquelles el trencament o funcionament incorrecte de les quals poden afectar greument nuclis urbans o a serveis essencials, o produir danys materials o mediambientals molt importants); i amb la categoría B (aquelles el trencament o funcionament incorrecte de les quals puguen ocasionar danys materials o mediambientals importants o afectar un nucli reduït d'habitatges).   150,00 €

 

Índex

 

TÍTOL IV. Taxes en matèria d'aigua

 

CAPÍTOL I. Taxa per autorització i control d'abocaments
a aigües marítimes litorals

 

Article 4.1-1. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa:

a) La sol·licitud d'autorització de tots els abocaments contaminants que es realitzen des de terra a qualsevol bé del domini públic maritimoterrestre, inclòs el domini públic portuari o la zona de servitud de protecció, llevat que aquesta autorització forme part d'una autorització ambiental integrada.

b) El control dels abocaments als quals es refereix la lletra a, amb independència que es troben o no autoritzats per l'administració o que l'autorització de l'abocament forme part d'una autorització ambiental integrada.

 

Article 4.1-2. Exempcions

1. Estan exempts del pagament de la taxa, en el supòsit de la lletra b de l'article 4.1-1, els abocaments d'aigües de tornada de regs, a través d'assarbs, i els abocaments d'aigües pluvials i freàtiques, a través de qualsevol tipus de conducció d'abocament, amb independència dels requisits, les condicions i les normes que es puga aplicar a aquesta classe d'abocaments per a limitar-ne l'afecció al medi.

2. L'exempció anterior no empara els abocaments indirectes que utilitzen les anteriors infraestructures o qualsevol altra que no estiga subjecta al cànon de control d'abocament al domini públic hidràulic i que puguen afectar el medi litoral per tenir diferent qualitat a la de les aigües pluvials, freàtiques o de regs, encara que la connexió es realitze fora del domini públic maritimoterrestre o de la zona de servitud. A aquest efecte, la persona titular de la conducció o assarb corresponent haurà de declarar l'existència d'aquesta connexió davant de l'òrgan competent per a l'autorització d'abocaments al mar.

En l'exempció d'abocaments d'aigües freàtiques, no hi estan incloses les procedents d'obres d'excavació durant l'execució d'obres.

 

Article 4.1-3. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà:

a) En el supòsit de la lletra a de l'article 4.1-1, en el moment en què es formule la sol·licitud.

b) En el supòsit de la lletra b de l'article 4.1-1, el 31 de desembre de cada any, llevat que cesse l'abocament i aquest cessament s'haja comunicat amb anterioritat a l'administració competent per a l'autorització de l'abocament. En aquest cas la meritació coincidirà amb la data del cessament de l'abocament.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació.

3. Sense perjudici del que s'ha dit anteriorment, en el supòsit de la lletra b de l'article 4.1-1, en l'exercici en què es produïsca l'autorització o inici efectiu de l'abocament i en aquell en què es produïsca el cessament de l'autorització o de l'abocament efectiu, amb clausura de la instal·lació corresponent, la taxa per control de l'abocament es prorratejarà proporcionalment segons el nombre de dies de l'exercici en els quals l'autorització haja estat vigent o l'abocament, sense autorització, haja sigut possible.

 

Article 4.1-4. Contribuents

1. Són contribuents de la taxa:

a) Els sol·licitants, en el cas de la lletra a de l'article 4.1-1.

b) La persona titular de l'autorització d'abocament o la persona responsable d'aquest en cas que no es puga atribuir a un titular autoritzat, en el supòsit de la lletra b de l'article 4.1-1. Per als abocaments urbans, en cas que no es puga atribuir a un titular autoritzat, són contribuents els ajuntaments l'àmbit territorial dels quals incloga àrees originàries de l'abocament.

2. Quan es tracte d'abocaments municipals conjunts, mancomunats o de juntes d'usuaris, constituïdes de conformitat amb el que es disposa en la legislació estatal sobre costes, si bé prevaldrà la recaptació del tribut de la forma més agregada possible, es podrà individualitzar la recaptació del tribut per a cadascuna de les entitats o persones físiques o jurídiques que componen el conjunt, la mancomunitat o junta, sempre que els abocaments respectius puguen ser perfectament diferenciables dins de l'abocament conjunt, sense que això eximisca de possibles responsabilitats sobre l'abocament conjunt.

 

Article 4.1-5. Responsables

En el cas de la lletra b de l'article 4.1-1, serà responsable subsidiari del pagament de la taxa la persona titular de la conducció utilitzada per a l'abocament esmentat.

 

Article 4.1-6. Quota íntegra

1. En el supòsit de la lletra a de l'article 4.1-1, la quota íntegra serà:

a) De 510,05 euros, quan el volum màxim anual de l'abocament al mar autoritzat siga inferior o igual a 7.000 metres cúbics.

b) De 1.530,15 euros, si el volum màxim anual de l'abocament al mar autoritzat és superior a 7.000 metres cúbics.

2. En el supòsit de la lletra b de l'article 4.1-1, la quota íntegra serà el resultat de multiplicar la càrrega contaminant de l'abocament, expressada en unitats de contaminació, pel preu bàsic que s'assigne a aquesta unitat, segons la fórmula següent: Q = C x Pb

On:

Q: quota que cal satisfer (en euros)

C: càrrega contaminant de l'abocament (en unitats de contaminació, UC)

Pb: preu bàsic (en euros/UC)

 

Article 4.1-7. Determinació de la càrrega contaminant de l'abocament (C) de la fórmula Q = C x Pb

1. La càrrega contaminant de l'abocament (C) es determinarà a partir de la suma de sòlids en suspensió, matèria oxidable i nutrients abocats al mar en un any, i s'utilitzarà la següent expressió: C = (SS + MO + N + 5 x P) / Vr

On:

SS: quilograms de sòlids en suspensió abocats en un any

MO: quilograms de matèria orgànica abocats en un any

N: quilograms de nitrogen total abocats en un any

P: quilograms de fòsfor total abocats en un any

Vr: valor de referència

 

2. Els quilograms de matèria orgànica es calcularan de la forma següent:

MO = x DQO, de manera general [8]

MO = DBO5, per a aquells abocaments industrials en els quals la DQO siga un paràmetre poc significatiu o no s'incloga en l'annex de condicions de l'autorització corresponent.

On:

DQO: quilograms de demanda química d'oxigen abocats en un any

DBO5: quilograms de demanda bioquímica d'oxigen al cap de cinc dies, abocats en un any

 

3. El valor de referència (Vr) és igual a 103 053 quilograms. Aquest valor de referència és el patró convencional de mesura que defineix la unitat de contaminació i equival aproximadament a la càrrega contaminant produïda per l'abocament tipus d'aigües domèstiques, corresponent a 1.000 habitants i al període d'un any.

 

4. Els paràmetres de qualitat (SS, DQO i DBO5, N i P) utilitzats per al càlcul de la quota de la taxa es determinaran a partir de les analítiques exigides en l'autorització d'abocament. Si no es poden obtenir valors reals, es farà la determinació a partir dels límits imposats per l'autorització d'abocament o límits màxims autoritzables.

 

Article 4.1-8. Determinació del preu bàsic (Pb) de la fórmula Q = C x Pb

1. El preu bàsic per als abocaments d'emissari submarí —i s'entén per aquest el que reuneix les condicions establides per l'Ordre de 13 de juliol de 1993, del Ministeri d'Obres Públiques i Transports, per la qual s'aprova la instrucció per al projecte de conduccions d'abocament de terra al mar—, segons el tipus d'abocament, serà:

a) Abocament d'aigües residuals urbanes: 9.000 euros per unitat de contaminació

Pb= 9000 €/UC

A aquest efecte, es consideren aigües residuals urbanes aquelles en les quals el percentatge d'aigües industrials no supera el 30 per cent de l'abocament. Si se supera aquest percentatge, l'abocament tindrà la consideració d'industrial, d'acord amb la classe d'activitats industrials de què es tracte.

b) Abocament industrial: s'aplicarà al preu bàsic al qual es refereix la lletra a anterior un coeficient multiplicador, el valor del qual tindrà en compte la classificació establida per al càlcul del coeficient de majoració o minoració del cànon de control d'abocaments en l'annex IV del Reglament de domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, en funció de l'activitat industrial (segons el Codi nacional d'activitats econòmiques CNAE), d'acord amb la taula següent:

 

Activitat industrial   Coeficient

Classe I   2,50

Classe II   2,75

Classe III   3,00

 

c) Abocaments amb substàncies perilloses: s'aplicarà al preu bàsic de la lletra a anterior un coeficient multiplicador de 3,50, independentment de l'origen de l'abocament, i no serà aplicable, en cap cas, el que es disposa en la lletra b quan es tracte d'un abocament industrial amb substàncies perilloses.

A aquest efecte, es considera que un abocament conté substàncies perilloses quan s'hi constate la presència, almenys, d'una de les substàncies incloses en els annexos IV i V del Reial decret 817/2015, d'11 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental, en concentració superior al límit de quantificació.

d) Abocaments que no tinguen origen urbà i tampoc puguen ser catalogats com a industrials: s'assimilaran, a l'efecte del preu bàsic, als abocaments industrials de la classe I de la lletra b anterior.

e) Abocaments d'indústries de refrigeració: el preu bàsic s'estableix de manera diferenciada per a aquelles aigües que comporten contaminació tèrmica respecte de les residuals generades per la indústria. Aquestes últimes s'assimilaran, a l'efecte del preu bàsic, amb els abocaments industrials de la classe que corresponga segons l'activitat, mentre que per a les aigües de refrigeració se satisfarà una quota segons el volum d'abocament, segons la taula següent:

 

Aigua de refrigeració. Preu en €/m3 aplicable al volum abocat

 

Volum hm3

Concentració menor que NCA
(segons RD 817/2015, d'11 de setembre)

No

Menys de 100

0,000612060

0,00183618

Resta fins a 250

0,000357035

0,00107111

Resta fins a 1.000

0,000173417

0,00052025

Resta per sobre de 1.000

0,000040804

0,00011221

 

f) Abocaments de plantes de dessalinització: la quota es calcularà a partir del volum de salmorra abocada, sense tenir en compte els volums de dilució que puguen mesclar-se amb l'abocament final, a un preu bàsic de 0,010201 euros per metre cúbic. Així mateix, quan la procedència de l'aigua bruta siga continental —és el cas de les plantes dessalobradores— s'aplicarà un sumand a part i segons el preu bàsic al qual es refereix la lletra a anterior, la repercussió de la càrrega contaminant, inclosos nutrients, que continga l'afluent.

En circumstàncies excepcionals, com les de sequera, el Consell podrà acordar mitjançant decret la reducció o l'exempció d'aquesta taxa, a fi de promoure l'ús d'aigües dessalinitzades per a substituir recursos hídrics convencionals o garantir la satisfacció de la demanda.

g) Abocaments de piscifactories o de talassoteràpia: s'aplicarà el que es preveu en el punt a, però s'aplicarà sobre la diferència de concentració entre els paràmetres d'eixida menys entrada i utilitzant la DBO5, per al còmput de la matèria orgànica (MO), en el càlcul de les unitats de contaminació, en lloc de dos terços de la DQO.

2. Per a abocaments que no s'efectuen a través d'emissari submarí, el preu bàsic serà el resultat d'aplicar al preu bàsic calculat conformement al que es disposa, per a cada supòsit, en l'apartat 1 un coeficient multiplicador igual a 3,00.

3. Els coeficients als quals es refereixen els apartats anteriors s'aplicaran tenint en compte les característiques de l'abocament real, amb independència de les característiques de l'abocament a les quals es referisca l'autorització.

 

Article 4.1-9. Termini de presentació de l'autoliquidació

1. En el supòsit de la lletra a de l'article 4.1-1, els contribuents autoliquidaran la taxa en el moment de presentació de la sol·licitud corresponent.

2. En el supòsit al qual es refereix la lletra b de l'article 4.1-1, els contribuents hauran de presentar una declaració anual per cada abocament, dins del termini del mes següent a la data de la meritació.

Els contribuents, al temps de presentar la declaració, hauran de determinar la quota diferencial. La quota diferencial serà el resultat de deduir de la quota els pagaments fraccionats a compte, als quals es refereix l'article 4.1-10, que ja s'hagen realitzat per contribuent.

Si com a resultat de la deducció dels pagaments fraccionats a compte s'obté una quota diferencial negativa, el contribuent podrà sol·licitar-ne la devolució o bé compensar-la amb els pagaments fraccionats a compte dels períodes impositius següents.

 

Article 4.1-10. Pagaments fraccionats

1. Els contribuents de la taxa pel control d'abocaments han d'efectuar pagaments fraccionats a compte de l'autoliquidació corresponent al període de liquidació que es trobe en curs en els primers vint dies naturals dels mesos d'abril, juliol i octubre.

En el supòsit d'inici de l'activitat, els pagaments fraccionats es realitzaran a partir del trimestre en què s'inicie aquesta activitat, en els mateixos terminis a què es refereix el paràgraf anterior.

L'import de cada pagament fraccionat resultarà de dividir entre quatre la quota resultant d'aplicar el preu bàsic vigent en el període de liquidació en curs a les unitats de contaminació abocades en el període anterior, amb deducció, si escau, de la quota diferencial negativa dels períodes anteriors.

En l'exercici d'inici de l'activitat, el càlcul dels pagaments fraccionats s'efectuarà en funció dels valors límit determinants de la quota fixats per l'autorització.

 

Article 4.1-11. Afectació dels ingressos de la taxa per autorització i control d'abocaments a aigües maritimolitorals

Els ingressos generats per la taxa queden afectats al finançament de les despeses en matèria de control d'abocaments a aigües marítimes litorals i de les actuacions de sanejament i millora de la qualitat de les aigües del mar.

 

CAPÍTOL II. Taxa pel proveïment d'aigua potable en alta des de
l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) d'Alzira

 

Article 4.2-1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa el servei de proveïment en alta d'aigua potable des de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) d'Alzira.

 

Article 4.2-2. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà l'últim dia de cada trimestre natural en relació amb l'aigua subministrada en aquest trimestre natural.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb posterioritat a la meritació, en els vint primers dies naturals del mes següent a cada trimestre natural.

 

Article 4.2-3. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa els municipis que sol·liciten i reben el proveïment d'aigua.

 

Article 4.2-4. Quota íntegra

La quota íntegra serà de 0,1860 euros per metre cúbic d'aigua.

 

Article 4.2-5. Afectació dels ingressos de la taxa pel proveïment d'aigua potable en alta des de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) d'Alzira

Els ingressos generats per la taxa queden afectats, en un quaranta-cinc per cent, a l'Entitat Pública de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana i, en un cinquanta-cinc per cent, a les despeses derivades de l'explotació i el manteniment del sistema de proveïment d'aigua potable des de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) d'Alzira.

 

Índex

 

TÍTOL V. Taxes en matèria d'atenció social

 

CAPÍTOL I. Taxa per atenció residencial

 

Article 5.1-1. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei d'atenció residencial en un centre de la xarxa de centres i serveis públics i concertats d'atenció social dependents de la Generalitat.

2. A l'efecte d'aquest article, es considera atenció residencial, prestada en règim de dret públic, la proveïda als contribuents en els recursos següents:

a) En centres residencials titularitat de l'administració de la Generalitat o dels organismes o entitats dependents.

b) En centres residencials titularitat de les entitats locals de la Comunitat Valenciana o dels organismes o entitats dependents, sempre que l'accés de l'usuari al recurs es duga a terme mitjançant resolució administrativa dictada pels òrgans competents de la conselleria que tinga assignades competències sobre benestar social.

c) En centres residencials privats concertats, sempre que l'accés de l'usuari al recurs es duga a terme mitjançant resolució administrativa dictada pels òrgans competents de la conselleria que tinga assignades competències sobre benestar social.

d) En centres residencials privats d'entitats sense ànim de lucre subvencionats per la Generalitat o integrats en el règim de concert social per la Generalitat, sempre que l'accés de l'usuari a aquests recursos es duga a terme mitjançant una resolució administrativa dictada pels òrgans competents de la conselleria que tinga assignada competències sobre benestar social.

 

Article 5.1-2. Exempcions

Estan exemptes del pagament de la taxa les persones contribuents que estiguen en qualsevol d'aquestes situacions:

a) Que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona i que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

b) Que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

 

Article 5.1-3. Període impositiu, meritació i exigibilitat

1. El període impositiu de la taxa serà l'any natural en el qual es presten els serveis. Aquest període impositiu serà inferior a l'any natural en els supòsits en els quals l'inici o el cessament dels serveis compresos en el fet imposable de les taxes no coincidisca amb el primer o l'últim dia de l'any natural, respectivament.

2. La meritació es produirà l'últim dia del període impositiu.

3. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació. La quota o quantitat que cal ingressar s'ingressarà, per dotzenes parts, durant els vint primers dies del mes immediat següent a la finalització de cada mes natural.

4. Quan s'inicie o es finalitze la prestació del servei, el pagament corresponent al mes natural de començament o fi d'aquesta prestació es prorratejarà en funció dels dies del mes en què s'haja prestat efectivament el servei.

 

Article 5.1-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones usuàries que reben la prestació del servei d'atenció residencial.

 

Article 5.1-5. Substituts del contribuent

En cas de contribuents menors d'edat o incapacitats, són substituts del contribuent els qui siguen titulars de la pàtria potestat o la tutela ordinària, encara que l'exercici es trobe suspès.

 

Article 5.1-6. Quota íntegra

1. La quota íntegra s'obtindrà minorant la capacitat econòmica de la persona usuària (CEU) en l'import de la quantitat mínima de referència per a despeses personals (CM).

2. La capacitat econòmica de la persona usuària (CEU) es determina en funció del que preveu l'article 5.1-7.

3. La quantitat mínima de referència per a despeses personals (CM) es calcula:

a) En el 41,25 per cent de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples.

b) Per a les persones amb diversitat funcional ateses en centres autoritzats per a aquest col·lectiu, en el 65 per cent de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples.

4. La quota íntegra no podrà excedir el 90 per cent del cost unitari de referència del servei. A aquest efecte, es fixarà anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat el cost unitari de referència del servei residencial.

 

Article 5.1-7. Determinació de la capacitat econòmica de la persona usuària (CEU)

1. La capacitat econòmica de la persona usuària (CEU) es determina per la renda personal (RPU).

2. Es considera com a renda personal de la persona usuària (RPU) la totalitat dels ingressos derivats de:

a) Els rendiments del treball, incloses pensions i prestacions de previsió social, qualsevol que siga el règim, excepte, si escau, les pagues extraordinàries.

b) Els rendiments del capital mobiliari i immobiliari.

c) Les imputacions de renda que s'establisquen per llei.

d) Els rendiments de les activitats econòmiques.

e) Els guanys i les pèrdues patrimonials.

Aquests ingressos es computaran en els termes establits per als diferents components de renda en la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

3. Així mateix, per a determinar la renda personal de la persona usuària es tindran en compte les regles següents:

a) Si la persona usuària té cònjuge o parella de fet legalment constituïda, es considerarà com a renda personal de la persona usuària l'import que resulte de dividir per la meitat la suma dels ingressos dels dos membres de la parella.

b) Si la persona usuària està integrada en una unitat familiar amb descendents de primer grau al seu càrrec, podrà sol·licitar que la quantia de la renda personal siga el quocient obtingut de dividir la renda acumulada de les persones que integren aquesta unitat familiar entre el nombre de membres que la componen, inclosa la mateixa persona usuària.

A aquest efecte, es considera com a unitat familiar la unitat de convivència integrada per la persona usuària i, si escau, el cònjuge o parella de fet legalment constituïda i els descendents de primer grau de la persona usuària o del cònjuge o parella de fet legalment constituïda, ja ho siguen per naturalesa, adopció o acolliment, sempre que, en aquest últim cas, siguen menors de 25 anys o majors d'aquesta edat amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent.

4. En els casos en què el contribuent siga una persona usuària el cònjuge o parella de fet legalment constituïda de la qual no ingresse en un centre residencial, la capacitat econòmica de la persona usuària (CEU) es calcularà deduint un import de 2.000 euros sobre el total dels ingressos anuals d'ambdues.

 

CAPÍTOL II. Taxa per habitatge tutelat

 

Article 5.2-1. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei d'habitatge tutelat en centres de la xarxa de centres i serveis públics i concertats d'atenció social dependents de la Generalitat.

2. A l'efecte d'aquest article, es considera atenció en habitatge tutelat, prestat en règim de dret públic, el proveït als contribuents en els recursos següents:

a) En habitatges tutelats titularitat de l'administració de la Generalitat i dels organismes o entitats dependents.

b) En habitatges tutelats titularitat de les entitats locals de la Comunitat Valenciana o dels organismes o entitats dependents, sempre que l'accés de l'usuari al recurs es duga a terme mitjançant resolució administrativa dictada pels òrgans competents de la conselleria que tinga assignades competències sobre benestar social.

c) En habitatges tutelats privats concertats, sempre que l'accés de l'usuari al recurs es duga a terme mitjançant resolució administrativa dictada pels òrgans competents de la conselleria que tinga assignades competències sobre benestar social.

d) En habitatges tutelats privats de titularitat d'entitats sense ànim de lucre que estiguen subvencionades per la Generalitat o integrades en el règim de concert social per la Generalitat, sempre que l'accés de l'usuari a aquests recursos es duga a terme mitjançant resolució administrativa dictada pels òrgans competents de la conselleria que tinga assignades competències sobre benestar social. [9]

 

Article 5.2-2. Exempcions

Estan exempts del pagament de la taxa:

a) Els contribuents amb la dotzena part de la capacitat econòmica de la persona usuària (CEU) siga igual o inferior al salari mínim interprofessional (SMI) mensual.

b) Les contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona o que estiguen en situació d'exclusió social.

 

Article 5.2-3. Meritació i exigibilitat

1. El període impositiu de la taxa serà l'any natural en el qual es presten els serveis. Aquest període impositiu serà inferior a l'any natural en els supòsits en els quals l'inici o el cessament dels serveis compresos en el fet imposable de les taxes no coincidisca amb el primer o l'últim dia de l'any natural, respectivament.

2. La meritació es produirà l'últim dia del període impositiu.

3. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació. La quota o quantitat que cal ingressar s'ingressarà, per dotzenes parts, durant els vint primers dies del mes immediat següent a la finalització de cada mes natural.

4. Quan s'inicie o finalitze la prestació del servei, el pagament corresponent al mes natural de començament o fi d'aquesta prestació es prorratejarà d'acord amb els dies del mes en què s'haja prestat efectivament el servei.

 

Article 5.2-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones usuàries beneficiàries d'un servei d'habitatge tutelat.

 

Article 5.2-5. Substituts del contribuent

En el cas de contribuents menors d'edat o incapacitats, són substituts del contribuent els qui n'exercisquen la pàtria potestat o la tutela.

 

Article 5.2-6. Quota íntegra

1. En cas que l'habitatge tutelat s'assigne a la persona usuària com un recurs d'atenció residencial, la quota íntegra s'obtindrà aplicant les normes previstes per a la taxa per atenció residencial.

2. En cas que l'habitatge tutelat s'assigne a la persona usuària com un recurs d'atenció assistida o supervisada, la quota íntegra s'obtindrà minorant el 40 per cent de la capacitat econòmica de la persona usuària (CEU) en l'import de la quantitat mínima de referència per a despeses personals (CM).

3. La capacitat econòmica de la persona usuària (CEU) es determina en funció del que preveu l'article 5.2-7.

4. La quantitat mínima de referència per a despeses personals (CM) és el quocient següent: indicador públic de renda d'efectes múltiples mensual / 3,33.

5. La quota exigida per la taxa no podrà excedir el 90 per cent del cost unitari de referència del servei. A aquest efecte, es fixarà anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat el cost unitari de referència del servei residencial.

 

Article 5.2-7. Determinació de la capacitat econòmica de la persona usuària (CEU)

1. La capacitat econòmica de la persona usuària (CEU) es determina per la renda personal (RPU).

2. Es considera com a renda personal de la persona usuària (RPU) la totalitat dels ingressos derivats de:

a) Els rendiments del treball, incloses pensions i prestacions de previsió social, qualsevol que siga el règim, excepte, si escau, les pagues extraordinàries.

b) Els rendiments del capital mobiliari i immobiliari.

c) Les imputacions de renda que s'establisquen per llei.

d) Els rendiments de les activitats econòmiques.

e) Els guanys i les pèrdues patrimonials.

Aquests ingressos es computaran en els termes establits per als diferents components de renda en la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

3. Així mateix, per a determinar la renda personal de la persona usuària es tindran en compte les regles següents:

a) Si la persona usuària té cònjuge o parella de fet legalment constituïda, es considerarà com a renda personal de la persona usuària l'import que resulte de dividir per la meitat la suma dels ingressos dels dos membres de la parella.

b) Si la persona usuària està integrada en una unitat familiar amb descendents de primer grau a càrrec, podrà sol·licitar que la quantia de la renda personal siga el quocient obtingut de dividir la renda acumulada de les persones que integren aquesta unitat familiar entre el nombre de membres que la componen, inclosa la mateixa persona usuària.

A aquest efecte, es considera com a unitat familiar la unitat de convivència integrada per la persona usuària i, si escau, el cònjuge o parella de fet legalment constituïda i els descendents de primer grau de la persona usuària o del cònjuge o parella de fet legalment constituïda, ja ho siguen per naturalesa, adopció o acolliment, sempre que, en aquest últim cas, siguen menors de 25 anys o majors d'aquesta edat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.

4. La capacitat econòmica de la persona usuària (CEU), descomptada la participació en el cost del servei, no podrà ser inferior a l'IPREM i en aquest cas es reduirà la quota de la taxa amb la finalitat de garantir que la capacitat econòmica no es redueix per sota de l'IPREM.

 

Índex

 

TÍTOL VI. Taxes en matèria de l'Agència Valenciana
 
d'Avaluació i Prospectiva (AVEP)

 

CAPÍTOL ÚNIC. Taxa per serveis per a la millora de la qualitat
de l
'educació superior realitzats per l'AVEP

 

Article 6.1-1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació per part de l'AVEP dels serveis administratius següents:

a) L'avaluació o l'emissió d'informe previ exigit en el capítol I del títol IX de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, per a la contractació de les figures de professorat universitari.

b) L'avaluació del professorat de les universitats privades en possessió del títol de doctorat.

c) L'emissió dels certificats relatius a les lletres a i b.

d) L'avaluació i l'emissió dels informes de seguiment dels títols universitaris oficials de grau, màster i doctorat previstos en l'article 27 del Reial decret 1.393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

e) L'avaluació i l'emissió dels informes per a la renovació de l'acreditació del seguiment dels títols universitaris oficials previstos en l'article 27 bis del Reial decret 1.393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

 

Article 6.1-2. Exempcions

Estan exempts del pagament de la taxa:

a) Els contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.

b) Els contribuents que siguen víctimes de bandes armades i elements terroristes, així com els cònjuges no separats legalment, sempre que el nexe causal entre les activitats delictives i el resultat lesiu haguera sigut determinat en expedient administratiu instruït a aquest efecte pel procediment reglamentari corresponent o per resolució judicial ferma.

c) Les contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició per mitjà de qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

d) Els contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent.

 

Article 6.1-3. Meritació i exigibilitat

1. El meritació es produirà en el moment en què es preste el servei corresponent.

2. L'exigibilitat de la quota o la quantitat a ingressar es realitzarà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud d'inscripció, avaluació, emissió d'informe previ o expedició.

 

Article 6.1-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten els serveis que constitueixen el fet imposable.

 

Article 6.1-5. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei   Import (euros)

1.   Avaluació del professorat universitari:  

1.1   L'avaluació o l'emissió d'informe previ exigits en el capítol I del títol IX de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, per a la contractació de les figures de professorat universitari, quan escaiga   57,44

1.2   L'avaluació del professorat de les universitats privades en possessió del títol de doctorat   57,44

1.3   L'emissió dels certificats relatius als apartats 1.1 i 1.2   22,97 €

2   Avaluació i emissió dels informes de seguiment dels títols universitaris oficials:  

2.1   Avaluació i emissió dels informes de seguiment de títols universitaris oficials de grau   606,06

2.2   Avaluació i emissió dels informes de seguiment de títols universitaris oficials de màster   404,04

2.3   Avaluació i emissió dels informes de seguiment de títols universitaris oficials de doctorat   404,04

2.4   L'avaluació i l'emissió dels informes per a la renovació de l'acreditació dels títols universitaris oficials:  

2.4.1   –de grau:   1.616,16 €

2.4.2   –de màster:   1.414,14

2.4.3   –de doctorat:   1.414,14 €

 

Article 6.1-6. Quota líquida

La quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, sempre que els contribuents siguen membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general.

 

Índex

 

TÍTOL VII. Taxes en matèria de comerç i consum

 

CAPÍTOL I. Taxa per serveis tècnics i administratius
en matèria de comerç i consum

 

Article 7.1-1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació pels òrgans competents de la Generalitat en matèria de comerç i consum dels serveis als quals es refereix el quadre de l'article 7.1-4.

 

Article 7.1-2. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constituïsca el fet imposable.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es presente la sol·licitud o comunicació corresponent.

 

Article 7.1-3. Contribuents

1. Són contribuents d'aquesta taxa les persones a qui es presten els serveis que constitueixen el fet imposable.

2. En el supòsit al qual es refereix el punt 3 del quadre de l'article 7.1-4, no es consideraran contribuents de la taxa a les empreses subministradores d'aigua en alta.

 

Article 7.1-4. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei     Import (euros)

1  Serveis administratius derivats de la sol·licitud d'un certificat que acredite que un establiment té la condició de tenda de conveniència per a la instal·lació de màquines expenedores de productes del tabac   69,09 €

2  Serveis administratius derivats de la sol·licitud de comprovació de l'esmena dels requisits obligatoris d'etiquetatge de productes importats de tercers països en matèria de seguretat, com a conseqüència del control previ a la importació realitzat pel Servei Oficial d'Inspecció, Vigilància i Regulació de l'Exportació (SOIVRE)   80,45

3  Serveis tècnics derivats d'una sol·licitud o comunicació dels interessats relativa a la implantació o modificació de preus o tarifes de serveis subjectes al règim d'autorització o comunicació:  

3.1  Sol·licitud d'implantació o de modificació de preus o tarifes de subministrament d'aigua a poblacions, de serveis amb més de 500 abonats i que es tramite pel procediment administratiu ordinari   1051,07 €

3.2  Resta de sol·licituds sotmeses al règim d'autorització o comunicació de preus o tarifes.   72,78 €

 

CAPÍTOL II. Taxa per la venda d'impresos

 

Article 7.2-1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la venda dels fulls de reclamacions de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.

 

Article 7.2-2. Meritació i exigibilitat

La meritació es produirà en el moment en què s'adquirisquen els impresos la venda dels quals constitueix el fet imposable.

L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació.

 

Article 7.2-3. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones que adquirisquen els impresos la venda dels quals constitueix el fet imposable.

 

Article 7.2-4. Quota íntegra

La quota íntegra serà de 2,54 euros per cada joc de 10 fulls de reclamació de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.

 

Índex

 

TÍTOL VIII. Taxes en matèria del Complex Educatiu de Xest

 

CAPÍTOL ÚNIC. Taxa per la utilització de les instal·lacions
del Complex Educatiu de Xest

 

Article 8.1-1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització de les instal·lacions del Complex Educatiu de Xest a les quals es refereix l'article 8.1-5.

 

Article 8.1-2. Exempcions

Estan exempts del pagament de la taxa:

a) Els contribuents que formen part de l'alumnat del complex educatiu.

b) Els contribuents que siguen personal al servei de l'administració de la Generalitat amb destinació en el complex educatiu.

c) Els contribuents que siguen escolars que participen en els jocs esportius de la Generalitat que es realitzen en el complex educatiu i les federacions esportives autonòmiques o espanyoles que desenvolupen un programa de tecnificació o pla d'especialització esportiva en col·laboració amb l'òrgan competent de la Generalitat en matèria d'esport.

d) Els contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.

e) Els contribuents que siguen persones tutelades o en guarda pel sistema de protecció de menors, i que es troben en acolliment residencial o familiar, que acrediten aquesta condició mitjançant certificat de l'entitat pública que n'exercisca la guarda o la tutela o mitjançant còpia de la resolució administrativa per la qual s'haja constituït aquesta mesura.

f) Les contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

g) Els contribuents que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

 

Article 8.1-3. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què comence la utilització efectiva de les instal·lacions corresponents.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es realitzarà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la corresponent sol·licitud d'ús.

 

Article 8.1-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones usuàries de les instal·lacions a les quals es refereix el fet imposable.

 

Article 8.1-5. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus d'usuari      Import (euros)

1   PARTICIPANTS EN ACTIVITATS REALITZADES EN EL COMPLEX EDUCATIU  

1.1   Esportives:  

1.1.1   Piscines:  

1.1.1.1   Utilització per grups fins a 10 persones (per grup, per cada carrer utilitzat i hora)   9,67

1.1.1.2   Utilització individual:  

1.1.1.2.1   Piscina coberta (per persona i hora)   2,92

1.1.1.2.2   Piscina descoberta (per persona i hora)   1,94

1.1.2   Pistes esportives (per hora)   4,86

1.1.3   Camp de futbol (per hora)   19,36

1.1.4   Pavelló cobert gimnàs (per hora)    14,53

1.1.5   Pavelló cobert doble (per hora)   29,04

1.1.6   Pistes d'atletisme (per hora)   14,53 €

1.1.7   Saló d'actes (paranimf):  

1.1.7.1   Sessió completa de matí o vesprada   242,07

1.1.7.2   Dia complet   363,06

1.8   Sales de capacitat per a 200 persones (per grup i hora)   24,20

1.9   Aules (per grup i hora)   4,86

2   RESTA D'USUARIS   

2.1   Esportives:  

2.1.1   Piscines:  

2.1.1.1   Utilització per grups fins a 10 persones (per grup, per cada carrer utilitzat i hora)   19,36

2.1.1.2   Utilització individual:  

2.1.1.2.1   Piscina coberta (per persona i hora)   3,89

2.1.1.2.2   Piscina descoberta (per persona i hora)   2,92

2.1.2   Pistes esportives   9,67

2.1.3   Camp de futbol (per hora)   38,73

2.1.4   Pavelló cobert-gimnàs (per hora)   29,04

2.1.5   Pavelló cobert doble (per hora)   58,08

2.1.6   Pistes d'atletisme (per hora)   29,04 €

2.1.7   Saló d'actes (paranimf):  

2.1.7.1   Sessió completa de matí o vesprada   484,11

2.1.7.2   Dia complet   726,17

2.1.8   Sales de capacitat per a 200 persones (per grup i hora)   48,41

2.1.9   Aules (per grup i hora)   9,67

 

Article 8.1-6. Quota líquida

La quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, sempre que els contribuents siguen membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general.

Índex

 

TÍTOL IX. Taxes en matèria de comunicació audiovisual

 

CAPÍTOL ÚNIC. Taxa per actuacions administratives
en matèria de comunicació audiovisual

 

Article 9.1-1. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la realització de les actuacions administratives en matèria de comunicació audiovisual que s'enumeren en l'article 9.1-5.

2. No es produirà el fet imposable en els supòsits en què les actuacions administratives enumerades en l'article 9.1-5 es realitzen com a conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

 

Article 9.1-2. Exempcions

Estan exempts del pagament de la taxa els serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre i els serveis públics de comunicació audiovisual, definits respectivament en els articles 32 i 40 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual.

 

Article 9.1-3. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà:

a) En el supòsit del punt 1 del quadre de l'article 9.1-5, quan es notifique l'acord d'adjudicació o renovació de les llicències de comunicació audiovisual.

b) En els supòsits dels punts 2, 3 i 4 del quadre de l'article 9.1-5, en el moment en què s'atorgue l'autorització corresponent.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es realitzarà:

a) En el supòsit del punt 1 del quadre de l'article 9.1-5, en el moment de la meritació.

b) En els supòsits dels punts 2, 3 i 4 de l'article 9.1-5, en el moment en què es formule la sol·licitud.

 

Article 9.1-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones que sol·liciten les actuacions administratives que constitueixen el fet imposable.

 

Article 9.1-5. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei   Import (euros)

1   Per cada atorgament o renovació de llicències de comunicació audiovisual   1.033,62

2   Per cada autorització de modificacions en la titularitat de les accions, participacions o títols equivalents dels llicenciataris, o modificacions del capital   206,72

3   Per cada autorització de transmissions i altres negocis jurídics que comporten canvi en la titularitat de llicències de comunicació audiovisual   413,45

4   Per cada autorització d'arrendaments i altres negocis jurídics que no comporten canvi en la titularitat de llicències de comunicació audiovisual   275,63

 

Índex

 

TÍTOL X. Taxes en matèria de costes

 

CAPÍTOL I. Taxa per prestació de serveis i activitats relatius a la servitud
de protecció del domini públic maritimoterrestre

 

Article 10.1-1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la tramitació, pel departament competent en matèria de costes, d'expedients relatius a les sol·licituds d'autorització prèvia o legalització d'obres, instal·lacions i activitats en zona de servitud de protecció del domini públic maritimoterrestre.

 

Article 10.1-2. Exempcions

Estan exemptes del pagament de la taxa les administracions públiques territorials i les entitats de dret públic vinculades o dependents de qualsevol administració pública quan, en l'exercici de les funcions i actuant d'ofici, sol·liciten la realització de la prestació que constitueix el fet imposable.

 

Article 10.1-3. Meritació i exigibilitat 

1. La meritació es produirà en el moment de la presentació de la sol·licitud dels serveis que constitueixen el fet imposable.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació.

 

Article 10.1-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que sol·liciten l'autorització.

 

Article 10.1-5. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei   Import (euros)

1   Per a la tramitació administrativa de les sol·licituds d'autorització o legalització, per cada sol·licitud:   160 € quan el pressupost o la valoració de les obres siga igual o superior a 3.000 €

2   Per a la tramitació administrativa de les sol·licituds d'autorització o legalització, per cada sol·licitud:   80 € quan el pressupost o la valoració de les obres no supere els 3.000 €.

 

 

CAPÍTOL II. Taxa per serveis administratius

 

Article 10.2-1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis administratius següents:

a) Compulsa de documents tècnics.

b) Expedició de certificats o d'informes, en ambdós casos a instàncies de part.

c) Registre de concessions i autoritzacions administratives.

 

Article 10.2-2. Exempcions

Està exempta del pagament de la taxa la prestació dels serveis que tinga lloc amb motiu d'actuacions de rehabilitació i nova construcció a causa de catàstrofes.

 

Article 10.2-3. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei corresponent.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

 

Article 10.2-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones que sol·liciten els serveis que constitueixen el fet imposable.

 

Article 10.2-5. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant del quadre següent, bé la quantitat fixa assenyalada, bé el tipus de gravamen percentual a la base que s'indica:

 

Tipus de servei   Import (euros)

1   Compulsa de documents tècnics   1,50

2   Expedició de certificats o d'informes a instàncies de part (per certificat o informe)   2,50 €

3   Registre de concessions i autoritzacions administratives   El 0,5 per 1.000 del valor de l'expropiació realitzada per l'establiment de concessió o, si no hi ha aquesta, del valor del sòl ocupat o beneficiat per aquella, amb un mínim de 2,50

 

Índex

 

TÍTOL XI. Taxes en matèria d'esport

 

CAPÍTOL I. Taxa per accés a les titulacions esportives subaquàtiques
i expedició dels títols esportius corresponents

 

Article 11.1-1. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis següents:

a) Examen per a l'accés a les titulacions de bussejador esportiu de 1.ª classe i bussejador esportiu de 2.ª classe.

b) Expedició de les titulacions a què es refereix la lletra a anterior.

2. No es produirà el fet imposable en els supòsits en què l'expedició de les titulacions es realitzen com a conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i el nom en el registre civil.

 

Article 11.1-2. Exempcions

Estan exempts del pagament de la taxa, en el cas de serveis acadèmics, els que:

a) Siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.

b) Siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

c) Estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

 

Article 11.1-3. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constituïsca el fet imposable.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

 

Article 11.1-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones que sol·liciten els serveis que constitueixen el fet imposable.

 

Article 11.1-5. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei     Import (euros)

1   Tarifa I. Examen per a accés a les titulacions esportives subaquàtiques  

1.1   1. Bussejador 1.ª classe   30,90

1.2   2. Bussejador 2.ª classe   15,40

2   Tarifa II. Expedició i convalidació dels títols que habiliten per a l'exercici d'activitats esportives subaquàtiques  

2.1   1. Bussejador 1.ª classe   10,30

2.2   2. Bussejador 2.ª classe   10,30

 

Article 11.1-6. Quota líquida

La quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, sempre que els contribuents siguen membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general.

 

CAPÍTOL II. Taxa per accés a les titulacions per al govern de les embarcacions recreatives
 i expedició dels títols esportius corresponents

 

Article 11.2-1. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis següents:

a) Examen per a l'accés a les titulacions de capità de iot, patró de iot, patró d'embarcacions d'esbargiment i patró per a navegació bàsica.

b) Expedició, renovació i validació de les titulacions a què es refereix la lletra a anterior.

c) Expedició de certificats relatius a l'obtenció de titulacions per al govern d'embarcacions d'esbargiment.

2. No es produirà el fet imposable en els supòsits en què l'expedició, renovació o validació de les titulacions o l'expedició de certificats es realitzen com a conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i nom en el registre civil.

 

Article 11.2-2. Exempcions

Estan exempts del pagament de la taxa, en el cas de serveis acadèmics, els que:

a) Siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.

b) Siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

c) Estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

 

Article 11.2-3. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constituïsca el fet imposable.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

 

Article 11.2-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones que sol·liciten els serveis que constitueixen el fet imposable.

 

Article 11.2-5. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei   Import (euros)

1   Examen teòric per a accés a les titulacions per al govern d'embarcacions recreatives   

1.1   Capità de iot   103,00

1.2   Patró de iot   82,40

1.3   Patró d'embarcació recreatives   61,80 €

1.4   Patró per a navegació bàsica   61,80

2   Expedició, renovació i convalidació de títols que habiliten per al govern d'embarcacions recreatives  

2.1   Expedició  

2.1.1   Capità de iot   123,60

2.1.2   Patró de iot   36,00

2.1.3   Patró d'embarcació recreatives   36,00 €

2.1.4   Patró per a navegació bàsica   36,00

2.2   Renovacions i convalidacions (cadascuna)   36,00

3   Examen pràctic per a accés a les titulacions per al govern de les embarcacions recreatives  

3.1   Capità de iot   174,90

3.2   Patró de iot   97,10

3.3   Patró d'embarcacions recreatives   68,00 €

3.4   Patró de navegació bàsica   58,30

4   Expedició de certificats relatius a l'obtenció de titulacions per al govern d'embarcacions recreatives   6,10 €

 

Article 11.2-6. Quota líquida

La quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, sempre que els contribuents siguen membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general.

 

CAPÍTOL III. Taxa per accés a les titulacions per al govern de motos
nàutiques i expedició del títol corresponent

 

Article 11.3-1. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis següents:

a) Examen per a l'accés al títol per al govern de moto nàutica.

b) Expedició i renovació de la titulació a la qual es refereix la lletra a anterior.

2. No es produirà el fet imposable en els supòsits en què l'expedició o la renovació de la titulació es realitzen com a conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

 

Article 11.3-2. Exempcions

Estan exempts del pagament de la taxa, en el cas de serveis acadèmics, els que:

a) Siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.

b) Siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

c) Estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

 

Article 11.3-3. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constituïsca el fet imposable.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

 

Article 11.3-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones que sol·liciten els serveis que constitueixen el fet imposable.

 

Article 11.3-5. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei   Import (euros)

1   Examen teòric de tipus A o B:   60,50

2   Examen pràctic de tipus A o B:   57,10

3   Expedició o convalidació del títol:   35,30

 

Article 11.3-6. Quota líquida

La quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, sempre que els contribuents siguen membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general.

 

CAPÍTOL IV. Taxa en matèria d'activitats esportives aquàtiques

 

Article 11.4-1. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis següents:

a) Autorització d'obertura i funcionament d'escoles d'ensenyança nauticoesportives, així com les seues modificacions.

b) Autorització d'obertura i funcionament de centres de busseig recreatius, així com les seues modificacions.

c) Tramitació de la declaració responsable de lloguer d'embarcacions esportives o d'esbargiment (llista 6.a del registre de vaixells) per a activitats marítimes turisticoesportives, i les seues renovacions.

d) Renovació de l'autorització de centres de busseig.

2. No es produirà el fet imposable en els supòsits en què les autoritzacions o les seues modificacions o renovacions es realitzen com a conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i nom en el registre civil.

 

Article 11.4-2. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constituïsca el fet imposable.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació. No obstant això, quan el servei es preste després de la sol·licitud o la presentació prèvies de la declaració responsable, l'exigibilitat es produirà en el moment en què aquelles es formulen.

 

Article 11.4-3. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones que sol·liciten o a les quals siguen prestats els serveis que constitueixen el fet imposable.

 

Article 11.4-4. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei   Import (euros)

1   Escoles d'ensenyament nauticoesportiu  

1.1   Autorització d'obertura i funcionament   45,90 €

1.2   Modificació de l'autorització inicial atorgada   23,40 €

2   Centres de busseig recreatius  

2.1   Autorització d'obertura i funcionament   45,90

2.2   Modificació de l'autorització inicial atorgada   23,40 €

2.3   Renovació de l'autorització inicial acordada   20,40

3   Lloguer d'embarcacions esportives o recreatives preparades (llista 6a del Registre de Vaixells), per a activitats marítimes turisticoesportives  

3.1   Tramitació declaració responsable de lloguer d'embarcacions llista 6.ª fins a 10 metres d'eslora   40,80 €

3.2   Tramitació declaració responsable de lloguer d'embarcacions llista 6.ª entre 10 i 15 metres d'eslora   81,60 €

3.3   Tramitació declaració responsable de lloguer d'embarcacions llista 6.ª superior a 15 metres d'eslora   122,40 €

3.4   Renovació de la tramitació de declaració responsable inicial atorgada (amb independència de l'eslora de l'embarcació)   20,40 €

 

CAPÍTOL V. Taxa per activitats de formació esportiva

 

Article 11.5-1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació de serveis formatius per l'Escola de l'Esport de la Direcció General d'Esport.

 

Article 11.5-2. Exempcions

Estan exempts del pagament de la taxa, en el cas de serveis acadèmics, els que:

a) Siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.

b) Siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

c) Estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

 

Article 11.5-3. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constituïsca el fet imposable.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la inscripció en l'activitat formativa, després de l'admissió prèvia en aquesta.

 

Article 11.5-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones que es matriculen en les activitats de formació esportiva i formen part de l'alumnat.

 

Article 11.5-5. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei   Import (euros)

1   Cursos d'entrenadors, en el seu bloc comú, als quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007:  

1.1   Nivell I   66,40

1.2   Nivell II   96,40

1.3   Nivell III   108,24

2   Cursos i activitats de formació esportiva que organitze la Direcció General de l'Esport  

2.1   Altres cursos (5 hores)   16,34

2.2   Altres cursos (5 hores addicionals)   8,22

2.3   Congrés/jornada 5 hores   24,77

2.4   Congrés/jornada 5 hores addicionals   14,65

 

Article 11.5-6. Quota líquida

La quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions següents:

a) Una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, sempre que els contribuents siguen membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general.

b) Una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, si el contribuent té la condició d'esportista d'elit de la Comunitat Valenciana.

c) Una bonificació del vint-i-cinc per cent de la quota íntegra, en cas de contribuents que formen part de l'alumnat i siguen membres d'entitats col·laboradores amb les quals es ferma un acord per al desenvolupament d'una determinada activitat formativa.

 

Índex

 

TÍTOL XII. Taxes en matèria del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

 

CAPÍTOL ÚNIC. Taxa per insercions en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

 

Article 12.1-1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la realització d'insercions en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb independència que aquestes tinguen o no, conformement a disposicions legals o reglamentàries, caràcter obligatori.

 

Article 12.1-2. Exempcions

Estan exemptes del pagament de la taxa les insercions següents:

a) Les que emanen de las Corts Valencianes, de l'administració de la Generalitat o del seu sector públic instrumental, així com les que procedisquen de les institucions indicades en l'article 20.3 de l'Estatut d'autonomia. L'exempció no serà aplicable quan la publicació es realitze a favor o per compte d'un tercer i el seu import puga, per tant, ser repercutit a aquest.

b) Les de disposicions i resolucions de l'administració de l'Estat que afecten els interessos de la Comunitat Valenciana.

c) Les correccions d'errors, quan no resulten imputables al sol·licitant de la seua inserció.

d) Els edictes, notificacions i resolucions dels jutjats i tribunals, quan la inserció siga ordenada d'ofici, així com les insercions sol·licitades a instàncies de part que gaudeixen del benefici de justícia gratuïta.

e) Les insercions procedents de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, llevat que siga possible, legalment, la translació de la càrrega tributària a un tercer.

 

Article 12.1-3. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què s'efectue la corresponent inserció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es realitzarà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud d'inserció.

 

Article 12.1-4. Contribuents

1. Són contribuents d'aquesta taxa les persones que efectuen les sol·licituds d'inserció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana que constitueixen el fet imposable.

2. Quan el sol·licitant de la inserció siga un òrgan o unitat administrativa de l'administració de la Generalitat i la inserció es realitze a favor o per compte d'un tercer, es repercutirà l'import de la taxa a la persona a favor de la qual o pel compte de la qual s'haja efectuat la inserció, seguint, a aquest efecte, el procediment descrit en l'apartat 3 d'aquest article.

3. A l'efecte de l'apartat 2, en ocasió del primer pagament que s'haja de realitzar a la persona a favor de la qual o per compte de la qual s'haja efectuat la inserció, es descomptarà l'import de la taxa corresponent. A falta d'això, se li notificarà l'import d'aquesta perquè, en el termini establit en la normativa tributària, es procedisca al seu pagament en període voluntari.

 

Article 12.1-5. Base imposable

La base imposable d'aquesta taxa es regirà per les normes següents:

a) La taxa s'exigirà en funció del nombre de mòduls que comprenga el text que cal publicar, i estarà dividida cada pàgina del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en quatre mòduls, compostos de 1.860 caràcters cadascun d'aquests. Per a determinar el nombre de mòduls que ha d'abonar l'usuari, s'haurà d'efectuar el còmput de caràcters tipogràfics del text que cal publicar, i s'haurà de tenir en compte la totalitat del document (títol, cos del text, data i antesignatura); la liquidació es farà sobre qualsevol de les dues versions d'aquest, valenciana o castellana.

Una vegada obtingut el nombre total de caràcters, es dividirà per la quantitat de 1.860 (nombre de caràcters de cada mòdul), i s'obtindrà així el nombre de mòduls que cal abonar.

En qualsevol cas, la base imposable estarà constituïda sempre per mòduls complets i no per fraccions, les quals tindran la consideració d'un mòdul complet.

b) Quan la sol·licitud d'inserció no vaja acompanyada del recompte informàtic del nombre de caràcters, es comptaran els que continga la línia més llarga del text, excloent-ne els espais en blanc entre paraules, i es multiplicarà el nombre així obtingut pel de línies totals que componguen el document. A aquest efecte, les línies de longitud inferior a un terç de la línia més llarga equivaldran, cada dues d'aquestes, a una línia completa. Obtingut el nombre de caràcters, s'efectuara la conversió al sistema de mòduls, tal com s'estableix en la lletra a.

c) Si es tracta de la publicació de llistats, mapes o altres materials gràfics de difícil valoració, la base imposable serà el nombre de fulls en format DIN-A4 de què es componga el document.

 

Article 12.1-6. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus d'inserció i suport   Import (euros)

1.   Llistats, mapes o altres gràfics de difícil valoració (per pàgina DIN-A4 o similar):   88,93

2   Resta de casos:  

2.1   Tarifa normal (per mòdul):   44,47

2.2   Tarifa reduïda –aplicable quan el document es remeta a través de l'aplicació de gestió del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana– (per mòdul):   22,22 €

 

Índex

 

TÍTOL XIII. Taxes en matèria de domini públic

 

CAPÍTOL ÚNIC. Taxa per ús comú especial o ús privatiu
dels béns de domini públic de la Generalitat

 

Article 13.1-1. Fet imposable [10]

1. Constitueix el fet imposable de la taxa, sempre que no estiguen tipificats específicament en altres taxes:

a) L'ús comú especial o l'ús privatiu dels béns de domini públic de la Generalitat, que es facen per concessions, autoritzacions o una altra forma d'adjudicació per part dels òrgans competents de l'administració autonòmica, així com l'emissió d'informes i la realització de les inspeccions a tal fi.

b) L'ocupació o l'ús comú especial sense autorització dels béns de domini públic de la Generalitat, sense perjudici de les sancions que puguen correspondre.

2. No es realitzarà el fet imposable quan l'ús comú especial o l'ús privatiu de béns de domini públic autonòmic no comporte una utilitat econòmica per al concessionari, persona autoritzada o adjudicatari o, fins i tot existint aquesta utilitat, la utilització o aprofitament comporte condicions o contraprestacions a càrrec del beneficiari que esgoten o facen irrellevant aquella.

3. No s'ha de realitzar el fet imposable quan l'ocupació, l'ús comú especial o l'ús privatiu dels béns de domini públic autonòmic comporten el desplegament o explotació d'una xarxa pública de telecomunicacions que permeta oferir serveis de banda ampla alineats amb els objectius estratègics de la Generalitat en aquest àmbit, sempre que així siga certificat prèviament per l'òrgan de la Generalitat competent en matèria de telecomunicacions.

Qualsevol referència en l'article 13.1-7 sobre la quota íntegra d'aquesta taxa, a l'obertura de rases i encreuament, utilització d'infraestructures, col·locació o qualsevol altra actuació per a la construcció o instal·lació de conduccions o línies de telecomunicacions o comunicacions, s'entendrà que es refereix a conduccions o línies que no estiguen dedicades a la prestació de serveis de banda ampla.

 

Article 13.1-2. Exempcions

Estan exempts del pagament de la taxa els contribuents que siguen administració pública, sempre que en la seua pròpia normativa reconeguen l'exempció a la Generalitat en l'aplicació de taxes similars.

 

Article 13.1-3. Període impositiu, meritació i exigibilitat

1. El període impositiu serà l'any natural.

2. En cas que la durada de l'ús siga superior a un any, el període impositiu de l'any natural d'inici o de finalització d'ús serà el que corresponga al nombre de dies de durada de l'ús dins del corresponent any natural.

3. En cas que la durada siga inferior a un any, el període impositiu serà el que corresponga al nombre de dies de durada de l'ús dins del corresponent any natural.

4. La meritació es produirà l'1 de gener de cada any. No obstant això, la meritació de la taxa corresponent a l'any inicial de l'ús es produirà en el moment de l'atorgament de l'autorització, concessió o adjudicació i, si escau, de la renovació d'aquelles, o en el de la realització del corresponent informe o inspecció.

5. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar per la taxa corresponent a l'any inicial es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud, i, en qualsevol cas, serà prèvia a l'emissió de l'autorització.

 

Article 13.1-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten l'ús comú especial o l'ús privatiu que constitueix el fet imposable o, si escau, ocupen o usen sense autorització els béns.

 

Article 13.1-5. Base imposable

1. En els casos d'ús privatiu de béns demanials que no formen part del domini públic viari, la base imposable serà l'import següent:

a) Amb caràcter general, el valor de la part del bé efectivament ocupat i, si escau, de les instal·lacions ocupades, i es prendrà com a referència el valor de mercat dels immobles pròxims de naturalesa anàloga.

b) Quan s'utilitzen procediments de concurrència competitiva, el valor econòmic de la proposició sobre la qual recaiga la concessió, autorització o adjudicació, configurat, al seu torn, a partir del valor de mercat dels immobles pròxims de naturalesa anàloga.

c) Quan els béns no puguen ser valorats per valor de mercat en funció dels immobles pròxims de naturalesa anàloga, la utilitat que reporte l'ús durant el període corresponent, i es prendrà com a referència la utilitat de béns de naturalesa anàloga.

d) Quan els béns no puguen ser valorats per valor de mercat en funció dels immobles pròxims de naturalesa anàloga i s'utilitzen procediments de concurrència competitiva, el valor econòmic de la proposició sobre la qual recaiga la concessió, autorització o adjudicació, configurat, al seu torn, a partir d'aquesta utilitat de referència i dels motius d'utilitat pública o interès social que, si escau, determinen l'atribució de l'ús.

2. En els casos d'ús comú especial de béns demanials que no formen part del domini públic viari de la Generalitat, la base imposable serà l'import següent:

a) La utilitat que reporte l'ús durant el corresponent període.

b) Quan s'utilitzen procediments de concurrència competitiva, el valor econòmic de la proposició sobre la qual recaiga la concessió, autorització o adjudicació, configurat, al seu torn, a partir de la utilitat que reporte l'ús durant el corresponent període.

 

Article 13.1-6. Base liquidable

La base liquidable és el resultat de minorar la base imposable en l'import de l'aprofitament econòmic per al contribuent, en cas que s'utilitzen procediments de concurrència competitiva i en els plecs de condicions o clausulat de la concessió, autorització o adjudicació s'imposen determinades obligacions o contraprestacions al contribuent.

 

Article 13.1-7. Quota íntegra

1. En els casos d'ocupació del domini públic viari de la Generalitat, la quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei   Import (euros)

1.   Concessió d'autoritzacions per a la realització d'obres i instal·lacions en zones de domini públic de la carretera en sòl no classificat com a urbà o urbanitzable  

1.1   Per construcció de passos sobre cuneta per a vianants i vehicles o accés a les carreteres de la Comunitat Valenciana, per metre quadrat o fracció:   21,00

1.2   Per l'encreuament de línies aèries de conducció elèctrica i de comunicació amb les carreteres:  

1.2.1   En línies elèctriques d'alta o mitjana tensió:   T = 8,00 € × arrel quadrada de V × S

On:

T = la quantia de la taxa

S = secció total dels conductors en mil·límetres quadrats

V = tensió en quilovolts

1.2.2   En línies elèctriques de baixa tensió i línies de comunicacions, qualsevol que siga la secció dels conductors, per cada línia:   175,00

1.3   Per obertura de rases i encreuament mitjançant clavament per a la instal·lació de noves conduccions de serveis públics (electricitat, telecomunicacions, gas, aigua, etc.), i escomesa a aquells, fins i tot col·locació de canonades i equips. Per metre lineal de conducció:   43,00

1.4   Per excavació i instal·lació de pous de registre, arquetes o càmeres en les conduccions de l'apartat anterior. Per unitat:   109,00 €

1.5   Per la instal·lació de cartells informatius i de senyals reglamentaris inclosos en el Codi de circulació. Per unitat:   39,00

1.6   Per utilització d'infraestructures existents per a instal·lació de noves línies, tant elèctriques, com de comunicació o de proveïment (per metre lineal):   43,00 €

2.   Concessió d'autoritzacions per a la realització d'obres i instal·lacions en zones de protecció de la carretera en sòl no classificat com a urbà o urbanitzable  

2.1   Per obertura de rasa i instal·lació de sèquies de reg, revestides o sense revestir. Per metre lineal:   2,00

2.2   Per col·locació de suports per a línies aèries de comunicacions o elèctriques de mitjana i baixa tensió. Per unitat:   43,00

2.3   Per instal·lació d'aparells distribuïdors de gasolina i depòsits en estacions de servei existents. Per metre quadrat d'ocupació:   14,00 €

2.4   Per pavimentació d'accessos amb paviment rígid o flexible. Per metre quadrat:   0,00 €

2.5   Per instal·lació de tancaments totalment diàfans sobre piquets sense fonament de fàbrica. Per metre lineal:   0,50

2.6   Per col·locació de cartells d'activitat autoritzables per la Llei 6/1991, de 27 de març, de carreteres de la Comunitat Valenciana. Per metre quadrat:   7,00

2.7   Per ocupació de la zona de protecció amb veladors, quioscos, tendals i instal·lacions provisionals o desmuntables autoritzables, per un termini màxim d'un any. Per metre quadrat d'ocupació:   1,00 €

2.8   Per utilització d'infraestructures existents per a instal·lació de noves línies, tant elèctriques, com de comunicació o de proveïment (per metre lineal):   43,00 €

2.9   Per la instal·lació de noves conduccions, fins i tot col·locació de canonades i equips. Per metre lineal de conducció (cada tub):   43,00
En cas de ser una canonada o equips destinats al subministrament d
'aigua per a una explotació agrícola o ramadera, la tarifa serà la mateixa que per a l'apartat 2.1

2.10   Per excavació i instal·lació de pous de registre, arquetes o càmeres en les conduccions de l'apartat anterior. Per unitat:   105,00 €

3.   Emissió d'informes i realització d'inspeccions, recollides en l'autorització respectiva, sobre execució d'obres i instal·lacions en zones de domini públic i protecció de la carretera  

3.1   Per emissió d'informes amb dades de camp. Per informe:   70,00 €

3.2   Per realització d'inspeccions. Per inspecció:   52,00 €

4.   Concessió d'altres autoritzacions per a la realització d'obres o instal·lacions en zones de domini públic i protecció de la carretera  

4.1   Per cada autorització de reparació d'instal·lacions existents amb autorització anterior i sense modificació de característiques:   70,00 €

4.2   Per cada autorització d'obres en zona de domini públic en sòl urbà o urbanitzable:   70,00

 

2. En els supòsits de béns demanials afectes a ús públic o al servei públic educatiu, cultural o esportiu, en els quals la persona física o jurídica sol·licite una autorització d'ocupació temporal que puga adjudicar-se directament segons el que preveu l'article 61.2 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la Generalitat, o normativa legal que la substituïsca, la quota íntegra s'obtindrà aplicant les quanties que resulten del quadre següent, dins dels imports mínims i màxims fixats:

 

    Tipus de servei   Import (euros)

1   Atorgament d'autoritzacions d'ocupació temporal en béns, parcel·les, solars afectes segons el planejament urbanístic municipal a un ús educatiu, cultural o esportiu (plaça de Viriat de València i altres):  

1.1   Per ocupació d'espai igual o inferior a 100 metres quadrats

        Import mínim: 80 euros

        Import màxim: 3.000 euros   30 € x m2 x dies d'ocupació/365

1.2   Per ocupació d'espai superior a 100 metres quadrats

        Import mínim: 100 euros

        Import màxim: 5.000 euros   35 € x m2 x dies d'ocupació/365

2   Atorgament d'autoritzacions d'ocupació temporal respecte a espais, aules o instal·lacions de béns afectes a un servei públic educatiu, cultural o esportiu

        Import mínim: 120 euros

        Import màxim: 6.000 euros   40 € x m2 x dies d'ocupació/365

 

3. En els casos d'ús privatiu de béns demanials que no formen part del domini públic viari diferents dels esmentats en l'apartat 2 anterior, la quota íntegra s'obtindrà aplicant el tipus de gravamen percentual que corresponga a la base liquidable:

a) Amb caràcter general, el 5 per cent anual.

b) Quan els béns no puguen ser valorats per valor de mercat en funció dels immobles pròxims de naturalesa anàloga, el 100 per cent anual.

4. En els casos d'ús comú especial de béns demanials que no formen part del domini públic viari diferents dels esmentats en l'apartat 2 anterior, la quota íntegra s'obtindrà aplicant el tipus de gravamen percentual del 100 per cent anual.

5. En els supòsits d'usos per períodes inferiors a l'any, la quota íntegra obtinguda per l'aplicació dels apartats 3 i 4 anteriors es prorratejarà en funció del nombre de dies de durada de l'ús.

 

Article 13.1-8. Quota líquida

La quota liquidable és el resultat de minorar la quota íntegra en l'import econòmic de les millores o, si escau, contraprestacions en espècie, proposades per l'autoritzat o concessionari i acceptades expressament per l'administració, respecte del bé demanial o el mobiliari que el conforma.

 

Article 13.1-9. Especialitats

La falta de pagament per la renovació de l'autorització, concessió o adjudicació podrà ser causa de resolució d'aquesta, sense perjudici de les altres actuacions que corresponguen.

 

Índex

 

TÍTOL XIV. Taxes en matèria d'educació

 

CAPÍTOL I. Taxa en matèria d'ensenyaments artístics superiors

 

Article 14.1-1. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació pels centres docents de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV) del servei públic d'educació superior en l'àmbit de les ensenyances artístiques superiors conduents a l'obtenció de títols oficials.

2. No hi estarà subjecta:

a) La validació d'assignatures. No obstant això, si la validació es denega, es meritarà la taxa corresponent.

b) L'expedició de títols, targetes, suplements o duplicats per rectificació de la menció del sexe i nom en el Registre Civil.

 

Article 14.1-2. Exempcions [11]

Estan exempts del pagament de la taxa:

a) Els contribuents que formen part de l'alumnat i tinguen la condició de membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.

b) Els contribuents que formen part de l'alumnat i siguen víctimes de bandes armades i elements terroristes, així com els seus cònjuges no separats legalment o descendents de primer grau, sempre que el nexe causal entre les activitats delictives i el resultat lesiu haguera sigut determinat en expedient administratiu instruït a aquest efecte pel procediment reglamentari corresponent, o per resolució judicial ferma.

c) Les contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violencia sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, així com els seus descendents de primer grau a càrrec seu menors de 25 anys.

d) Els contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

e) Els contribuents que obtinguen matrícula d'honor en l'avaluació global de l'etapa educativa de batxillerat o premi extraordinari. Aquesta exempció abasta al supòsit de matriculació i es gaudirà durant el primer any, i per una sola vegada.

f) Els contribuents que formen part de l'alumnat beneficiari de beques conforme a la normativa vigent en matèria de règim de beques i d'ajudes personalitzades a l'estudi estaran exempts del pagament de la taxa establida en el punt 1, Activitat docent, del quadre de l'apartat 1 de l'article 14.1-5.

g) Els contribuents que hagen estat subjectes al sistema de protección de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat.

h) Els contribuents que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

 

Article 14.1-3. Meritació i exigibilitat [12]

1. En el cas de serveis acadèmics, la meritació es produirà en el moment en què comence la prestació del servei, això és, a l'inici del curs corresponent.

2. En el cas de serveis administratius, la meritació es produirà en el moment en què es preste el servei.

3. En el cas de serveis acadèmics, l'exigibilitat de la quota o quantitat a ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el momento en què es formalitze la matrícula, sense perjudici del que es disposa en l'apartat 4.

En el supòsit de matrícula anual, les persones que formen part de l'alumnat tindran dret a triar la forma de pagament de les taxes establides per als diferents estudis, podent fer efectiu el pagament d'una sola vegada, al començament del curs, o bé de forma fraccionada, en dos terminis per imports iguals, que seran ingressats: el primer, en formalitzar la matrícula i, el segon, durant la segona quinzena del mes de gener.

Sense perjudici del que s'estableix en el paràgraf anterior, els centres públics d'ensenyaments artístics superiors, amb caràcter excepcional, a petició de la persona interessada, i únicament per als màsters en ensenyaments artístics oficials, podran concedir un fraccionament de pagament en quatre mensualitats durant el període del curs acadèmic, sempre que aquest pagament s'efectue íntegrament abans de la data d'inici del període d'exàmens corresponent als crèdits matriculats sobre els quals es concedeix el citat fraccionament.

4. En el cas de serveis administratius, l'exigibilitat de la quota o quantitat a ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es realitze la sol·licitud.

 

Article 14.1-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones que es matriculen en els centres als quals es refereix el fet imposable i formen part de l'alumnat.

 

Article 14.1-5. Quota íntegra

1. La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei     Euros per crèdit

1   Activitat docent  

1.1   Ensenyaments artístics superiors  

1.1.1   Ensenyament superior d'art dramàtic   9,24 €

1.1.2   Ensenyament superior de música   9,24

1.1.3   Ensenyament superior de dansa   9,24

1.1.4   Ensenyament superior de disseny   9,24

1.1.5   Ensenyament superior d'arts plàstiques (ceràmica)   9,24 €

1.2   Màsters en ensenyaments artístics oficials   30,93

1.3   Cursos propis ensenyaments artístics superiors   42,97

2   Avaluació i proves  

2.1   Prova específica per a persones sense requisits acadèmics   21,95

2.2   Prova específica d'accés   52,52 €

2.3   Proves d'aptitud per a accés a màster   72,82

3   Expedició de títols acadèmics  

3.1   Títol de màster en ensenyaments artístics, suplement europeu al títol o duplicat del títol, a petició dels interessats i per causes imputables a aquests   197,51

3.2   Títol superior d'ensenyaments artístics, suplement europeu al títol o duplicat del títol (LOE), a petició dels interessats i per causes imputables a aquests   173,45

3.3   Expedició del suplement europeu al títol   32,72

4   Secretaria  

4.1   Obertura d'expedient acadèmic per inici d'estudis en un centre i trasllat, expedició certificats acadèmics   25,46

4.2   Expedició o renovació de targetes d'identitat d'estudiants   2,22 €

 

2. Per als supòsits de matriculació d'una assignatura per segona vegada, la quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa, assenyalada en el quadre de l'apartat 1, incrementada en un vint-i-cinc per cent. Si la matricula és per tercera vegada o posteriors, l'increment serà del setanta per cent.

3. Els contribuents matriculats en centres externs adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV) abonaran, en concepte d'expedient acadèmic i de prova d'avaluació, el vint-i-cinc per cent de les quantitats establides en el punt 1, Activitat docent, del quadre de l'apartat 1. La resta de taxes s'abonaran íntegrament.

4. Els contribuents que obtinguen reconeixement de crèdits per raó d'altres estudis cursats en centres superiors privats o centres estrangers abonaran pels crèdits reconeguts, en concepte d'expedient acadèmic i de prova d'avaluació, el vint-i-cinc per cent de les quantitats establides en el quadre de l'apartat 1.

 

Article 14.1-6. Quota líquida [13]

La quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions següents:

a) Una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, sempre que els contribuents siguen membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general.

b) Una bonificació en la matrícula, equivalent al mateix nombre de crèdits que componen les assignatures en la qual s'haja obtingut la matrícula d'honor en el curs immediat anterior, sempre que l'obtenció de matrícula d'honor siga en una o diverses assignatures corresponents a uns mateixos estudis.

 

Article 14.1-7. Especialitats

1. El contribuent que, en formalitzar la matrícula, s'aculla a l'exempció per taxes perquè haja sol·licitat la concessió d'una beca i, posteriorment, aquesta no és concedida o li siga revocada, estarà obligat a abonar la taxa corresponent a la matrícula formalitzada, dins dels vint dies següents a rebre la notificació del pagament. L'impagament de l'esmentada taxa comportarà l'anul·lació de la matrícula en totes les assignatures o crèdits, en els termes previstos en la legislació vigent.

2. La falta de pagament, total o parcial, dins del termini i en la forma escaient, de la taxa comportarà l'anul·lació automàtica de la corresponent matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats que, si escau, s'hagen satisfet.

3. Quan, per raó de l'impagament d'una matrícula, aquesta haja sigut objecte d'anul·lació en els dos últims cursos acadèmics, s'exigirà, com a requisit per a l'admissió d'una nova matrícula, el previ pagament de l'import total d'aquesta.

4. Quan, una vegada iniciat el curs escolar, la persona que forme part de l'alumnat es trasllade de centre dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (centres de la xarxa pública), aquesta abonarà en el centre d'origen el certificat acadèmic corresponent, i, en el centre de destinació, l'obertura d'expedient i la targeta d'identitat.

Quan el trasllat es produïsca abans de l'inici del curs escolar, abonarà en el centre de destinació, a més del que s'esmenta en aquest apartat, la matrícula corresponent al curs al qual s'incorpore, sempre que no l'haja abonada prèviament en el centre d'origen.

Si la persona que forma part de l'alumnat procedeix d'una altra comunitat autònoma o d'un centre no pertanyent a la xarxa pública de la Generalitat, quan es matricule en un centre d'aquesta xarxa pública ha d'abonar en aquest l'obertura d'expedient, la targeta d'identitat i la matrícula corresponent al curs al qual s'incorpore.

 

CAPÍTOL II. Taxa en matèria d'ensenyaments de règim especial

 

Article 14.2-1. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació de serveis acadèmics i administratius per:

a) Els conservatoris de música.

b) Els conservatoris de dansa.

c) Les escoles d'art dramàtic.

d) Les escoles oficials d'idiomes.

e) Les escoles d'art i superiors de disseny.

f) L'Escola Superior de Ceràmica de la xarxa pública de la Generalitat.

g) Els instituts d'educació secundària obligatòria amb ensenyaments esportius o ensenyaments d'idiomes autoritzats.

h) Els altres centres reconeguts i autoritzats.

2. En el cas dels ensenyaments artístics superiors, el fet imposable està constituït, exclusivament, per la prestació de serveis acadèmics i administratius derivats de la LOGSE.

3. No estarà subjecta la convalidació d'assignatures. No obstant això, si la convalidació es denega, es meritarà la taxa corresponent.

 

Article 14.2-2. Exempcions

Estan exempts del pagament de la taxa:

a) Els contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.

b) Els contribuents que formen part de l'alumnat i siguen, ells o els seus pares, víctimes d'actes terroristes.

c) Les contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

d) Els contribuents que formen part de l'alumnat beneficiari de beques, d'acord amb la normativa vigent en matèria de règim de beques i d'ajudes personalitzades a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat, pels conceptes següents.

d.1) Matrícula per assignatura.

d.2) Assignatura pendent.

d.3) Examen de revàlida o aptitud.

d.4) Drets d'examen (cicles elemental i superior).

d.5) Prova d'accés.

e) Els contribuents que hagen estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat.

f) Els contribuents que siguen majors de 16 anys i participen en programes de preparació per a la vida independent dels menors d'acord amb l'article 22 bis de la Llei orgànica 1/1996, com a complement a una mesura de protecció jurídica del menor.

g) Els contribuents que siguen majors de 16 anys i menors de 18 anys, i tinguen al seu càrrec persones amb diversitat funcional o menors d'edat, o que hagen sigut víctima d'explotació sexual o tracta, o víctima de violència intrafamiliar.

 

Article 14.2-3. Meritació i exigibilitat

1. En cas de serveis acadèmics, la meritació es produirà en el moment en què comence la prestació del servei, això és, a l'inici del curs corresponent.

2. En cas de serveis administratius, la meritació es produirà en el moment en què es preste el servei.

3. En cas de serveis acadèmics, l'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formalitze la matrícula, sense perjudici del que es disposa en l'apartat 4.

En cas de matrícula anual, la persona que forme part de l'alumnat podrà fer efectiu el pagament de la taxa d'una sola vegada, al temps de formalització de la matrícula, o en dos terminis, el primer s'abonarà en el temps de la matrícula i el segon, en la segona quinzena del mes de gener següent. El que es disposa en aquest apartat no serà aplicable, però, quan, de conformitat amb el que es disposa en l'apartat 4 de l'article 14.2-7, haja produït l'anul·lació de la matrícula en els dos cursos acadèmics immediatament anteriors. En aquest supòsit, l'admissió de nova matrícula requerirà, inexcusablement, el pagament previ de l'import total d'aquesta.

4. En cas de serveis administratius, l'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es realitze la sol·licitud.

 

Article 14.2-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones que es matriculen en els centres als quals es refereix el fet imposable i formen part de l'alumnat.

 

Article 14.2-5. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei         Import (euros)

1   Ensenyaments de música  

1.1   Ensenyaments LOE  

1.1.1   Alumnat oficial de conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana  

1.1.1.1   Ensenyaments elementals:  

1.1.1.1.1   Curs complet (per assignatura)   37,36

1.1.1.1.2   Assignatures pendents (cadascuna)   44,80

1.1.1.1.3   Repetició de curs (per assignatura)   48,52

1.1.1.1.4   Proves per a l'obtenció directa del certificat d'ensenyaments elementals de Música   55,15 €

1.1.1.1.5   Prova d'ingrés o accés als ensenyaments elementals de Música   27,57 €

1.1.1.3   Ensenyaments professionals:  

1.1.1.3.1   Curs complet (per assignatura)   56,04

1.1.1.3.2   Assignatures pendents (per assignatura)   67,21

1.1.1.3.3   Repetició curs (per assignatura)   72,83

1.1.1.3.4   Prova d'accés als ensenyaments professionals   55,15 €

2   Ensenyaments de dansa  

2.1   Ensenyaments LOE  

2.1.1   Alumnat oficial de conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana  

2.1.1.1   Ensenyaments elementals:  

2.1.1.1.1   Curs complet (per assignatura)   49,50

2.1.1.1.2   Assignatures pendents (cadascuna)   79,18

2.1.1.1.3   Repetició de curs (per assignatura)   59,37

2.1.1.1.4   Proves per a l'obtenció directa del certificat d'ensenyaments elementals de Dansa   55,15 €

2.1.1.1.5   Prova d'ingrés o accés als ensenyaments elementals de Dansa   27,57 €

2.1.1.3   Ensenyaments professionals:  

2.1.1.3.1   Curs complet (per assignatura)   74,26

2.1.1.3.2   Assignatures pendents (per assignatura)   118,81

2.1.1.3.3   Repetició curs (per assignatura)   89,11

2.1.1.3.4   Prova d'accés als ensenyaments professionals   55,15 €

3   Ensenyament d'idiomes:  

3.1   Pla d'estudis del Reial decret 1629/2006, de 29 se setembre. Estableix els nivells A1, A2 (bàsic), B1 (intermedi), B2 (avançat), C1 i C2:  

3.1.1   Alumnat oficial:  

3.1.1.1   Matrícula dels nivells A2, B1, B2 i C1 (per idioma i curs)   90,00

3.1.1.2   Matrícula de nivell C2 (per idioma i curs)   105,00

3.1.1.3   Repetició de curs dels nivells A2, B1, B2 i C1 (per idioma i curs)   105,00

3.1.1.4   Prova de nivell (ensenyament presencial) o valoració inicial de l'alumne (ensenyament a distància)   12,00 €

3.1.1.5   Matrícula d'un curs intensiu dels nivells A2, B1, B2 i C1 (per idioma i curs)   65,00 €

3.1.2   Matrícula per a la prova de certificació  

3.1.2.1   Matrícula per a la prova de certificació dels nivells A2, B1, B2 i C1   67,28

3.1.2.2   Matrícula per a la prova de certificació del nivell C2   94,18

3.1.3   Curs formatiu o d'actualització de 120 hores   90,00 €

3.1.4   Curs formatiu o d'actualització de 60 hores   45,00 €

3.1.5   Curs formatiu o d'actualització de 30 hores   22,50 €

3.2   Cursos especials monogràfics  

3.2.1   Fins a 30 hores de duració   85,00

3.2.2   Entre 30 i 60 hores de duració   170,00

3.2.3   Més de 60 hores de duració   240,00

4   Ensenyaments d'art dramàtic:  

4.1   Ensenyaments:  

4.1.1   Curs complet (per assignatura)   46,50

4.1.2   Assignatures pendents (per cadascuna)   91,70

4.2.   Cursos especials monogràfics:  

4.2.1    Fins a trenta hores de durada   111,00

4.2.2   Entre trenta i seixanta hores de durada   222,00

4.2.3   Més de seixanta hores de durada   444,00

5   Ensenyaments superiors d'arts plàstiques, de ceràmica i de disseny   

5.1   Ensenyaments:  

5.1.1   Curs complet (per assignatura)   46,50

5.1.2   Assignatures pendents (per cadascuna)   91,70

5.1.4.   Projectes finals de carrera:  

5.1.4.1   Projecte fi de carrera d'estudis de ceràmica   84,70

5.1.4.2   Projecte fi de carrera d'estudis de disseny   43,00 €

5.1.5   Exàmens extraordinaris (per assignatura)   47,50

5.2   Cursos especials monogràfics:  

5.2.1   Fins a trenta hores de durada   111,00

5.2.2   Entre trenta i seixanta hores de durada   222,00

5.2.3   Més de seixanta hores de durada   444,00

6   Ensenyaments esportius  

6.1   Grau mitjà. Tècnic esportiu:  

6.1.1   Cicle Inicial:  

6.1.1.1   Curs complet   200,00

6.1.1.2   Bloc comú (sense curs complet)   60,00

6.1.1.3   Bloc específic (sense curs complet)   68,00

6.1.1.4   Bloc complementari (per als ensenyaments LOGSE, sense curs complet)   12,00

6.1.1.5   Bloc de formació pràctica (sense curs complet)   60,00

6.1.1.6   Per mòdul (sense curs o bloc complet)   27,00

6.1.1.7   Repetició de curs (per assignatura)   45,25

6.1.1.8   Repetició de curs (cada mòdul o bloc de formació pràctica)   49,04

6.1.2   Cicle final:  

6.1.2.1   Curs complet   290,00

6.1.2.2   Bloc comú (sense curs complet)   87,00

6.1.2.3   Bloc específic (sense curs complet)   98,00

6.1.2.4   Bloc complementari (per als ensenyaments LOGSE, sense curs complet)   12,00

6.1.2.5   Bloc de formació pràctica (sense curs complet)   93,00

6.1.2.6   Per mòdul (sense curs o bloc complet)   39,00

6.1.2.7   Repetició de mòduls / bloc formació pràctica (cadascun)   45,25

6.1.2.8   Repetició de curs (cada mòdul o bloc de formació pràctica)   49,04

6.2   Grau superior. Tècnic esportiu superior:  

6.2.1   Curs complet   400,00

6.2.1.1   Bloc comú (sense curs complet)   120,00

6.2.1.2   Bloc específic (sense curs complet)   136,00

6.2.1.3   Bloc complementari (per als ensenyaments LOGSE, sense curs complet)   15,00

6.2.1.4   Bloc de formació pràctica (sense curs complet)   129,00

6.2.2   Projecte final (sense curs complet)   54,00

6.2.2.1   Per mòdul (sense curs o bloc complet)   54,00

6.2.3   Repetició de mòduls / bloc formació pràctica / projecte final   46,84

6.2.4   Repetició de curs (cada mòdul / bloc de formació pràctica/ projecte final)    50,75

7   Ensenyaments artístics professionals d'arts plàstiques i disseny  

7.1   Ensenyaments:  

7.1.1   Ensenyaments de cicles formatius de grau mitjà:  

7.1.1.1   Curs complet   55,49

7.1.1.2   Repetició de curs   72,11

7.1.2   Ensenyaments de cicles formatius de grau superior:  

7.1.2.1   Curs complet   55,49

7.1.2.2   Repetició de curs   72,11

7.2   Cursos especials monogràfics:  

7.2.1   Fins a trenta hores de durada   114,27

7.2.2   Entre trenta i seixanta hores de durada   228,52

7.2.3   Més de seixanta hores de durada   457,09

7.3   Mòdul d'Obra Final. Projecte integrat o projecte final   48,20 €

 

Article 14.2-6. Quota líquida

La quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions següents:

a) Una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, sempre que els contribuents siguen membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general

b) Una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, en els casos de contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent.

 

Article 14.2-7. Especialitats

1. La persona que forme part de l'alumnat que, en formalitzar la matrícula, tinga la condició de becària del curs anterior per a aquests ensenyaments, podrà acollir-se en aquest moment a l'exempció de pagament d'aquesta, sense perjudici de l'obligació de fer efectiu aquest pagament si, posteriorment, és denegada la beca. En cas que, una vegada finalitzat el curs escolar, no s'haja comunicat la concessió de la beca, el centre procedirà al cobrament de la matrícula, sense perjudici que s'efectue la devolució de l'import abonat en cas que finalment la beca siga concedida.

2. La persona que forme part de l'alumnat beneficiari de beques, d'acord amb la normativa vigent en matèria de règim de beques i d'ajudes personalitzades a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat, una vegada resolta la convocatòria corresponent de beques o ajudes, tindrà dret, amb la presentació prèvia de l'oportuna credencial en la secretaria del centre, a la devolució de les quantitats satisfetes pels conceptes pels quals es troba exempta.

3. Quan, una vegada iniciat el curs escolar, una persona que forme part de l'alumnat es trasllade de centre, dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (centres de la xarxa pública), abonarà en el centre d'origen el certificat acadèmic corresponent, i en el centre de destinació, l'obertura d'expedient i la targeta d'identitat.

Quan el trasllat es produïsca abans de l'inici del curs escolar, abonarà en el centre de destinació, a més del que s'esmenta en aquest apartat, la matrícula corresponent al curs al qual s'incorpore, sempre que no l'haja abonada prèviament en el centre d'origen.

Si la persona que forma part de l'alumnat procedeix d'una altra comunitat autònoma o d'un centre no pertanyent a la xarxa pública de la Generalitat, quan es matricule en un centre d'aquesta xarxa pública ha d'abonar en aquest l'obertura d'expedient, la targeta d'identitat i la matrícula corresponent al curs al qual s'incorpore.

4. La falta de pagament, total o parcial, dins del termini i en la forma escaient, de la taxa comportarà l'anul·lació automàtica de la corresponent matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats que, si escau, s'hagen satisfet.

5. Podrà reintegrar l'import de la taxa de matrícula, a instàncies de la persona interessada, quan es produïsca la renúncia al lloc escolar únicament durant el període de matriculació en els ensenyaments corresponents.

6. L'alumnat de conservatoris dependents de corporacions locals i de centres autoritzats de música i dansa que es troben adscrits a efectes administratius a conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat, quan hagen d'abonar l'import d'una taxa, seguiran el procediment descrit en l'article 14.5-7.

 

CAPÍTOL III. Taxa en matèria d'ensenyament universitari

 

Article 14.3-1. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació per les universitats públiques de la Comunitat Valenciana del servei públic d'educació superior, en les ensenyances conduents a l'obtenció de títols oficials.

2. No hi estarà subjecta:

a) La matrícula dels crèdits per a adaptar als nous plans d'estudi els vigents anteriorment.

b) L'expedició de títols, targetes, suplements o duplicats per rectificació de la menció del sexe i nom en el registre civil.

 

Article 14.3-2. Exempcions

Estan exempts del pagament de la taxa:

a) Els contribuents que formen part de l'alumnat i tinguen la condició de membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.

b) Els contribuents que formen part de l'alumnat i siguen víctimes de bandes armades i elements terroristes, així com els seus cònjuges no separats legalment o descendents de primer grau, sempre que el nexe causal entre les activitats delictives i el resultat lesiu haja sigut determinat en un expedient administratiu instruït a aquest efecte pel procediment reglamentari corresponent, o per resolució judicial ferma.

c) Les contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, com també els seus descendents de primer grau a càrrec seu menors de 25 anys.

d) Els contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.

e) En el cas del punt 1, Activitat docent, del quadre de l'apartat 1 de l'article 14.3-5, els contribuents que, d'acord amb el que es disposa en el Reial decret 1.721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades, reben una beca amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat.

f) Els contribuents que obtinguen matrícula d'honor en l'avaluació global de l'etapa educativa de batxillerat o premi extraordinari. Aquesta exempció abasta al supòsit de matriculació i es gaudirà durant el primer any, i per una sola vegada. [14]

g) En el cas de taxes de reconeixement de crèdits, els contribuents que formen part de l'alumnat de grau que obtinga el reconeixement de crèdits, que tinguen caràcter bàsic en la titulació d'origen del sistema universitari públic valencià, per estudis universitaris no finalitzats realitzats en la mateixa universitat i adscrits a la mateixa branca de coneixement que la titulació en la qual es duga a terme el reconeixement de crèdits. Aquesta exempció s'aplicarà per a un únic canvi de titulació i en un únic sentit, i no serà aplicable quan el contribuent torne a la titulació en la qual es va matricular inicialment.

h) En el cas de taxes de reconeixement de crèdits, els contribuents que formen part de l'alumnat que curse programes de doble titulació organitzats per les universitats entre titulacions de la mateixa universitat.

i) Els contribuents que hagen estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat.

j) Els contribuents que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

 

Article 14.3-3. Meritació i exigibilitat

1. En el cas de serveis acadèmics, la meritació es produirà en el moment en què comence la prestació del servei, això és, a l'inici del curs corresponent.

2. En el cas de serveis administratius, la meritació es produirà en el moment en què es preste el servei.

3. En el cas de serveis acadèmics, l'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formalitze la matrícula, sense perjudici del que es disposa en l'apartat 4.

4. En el supòsit de matrícula, el contribuent tindrà dret a escollir la forma de pagament de les taxes establides per als diferents estudis, de manera que podrà fer efectiu el pagament d'una sola vegada, en formalitzar la matrícula, o bé de manera fraccionada, en dos terminis per imports iguals, que seran ingressats: el primer, en formalitzar la matrícula i el segon, abans de l'inici del segon quadrimestre del curs.

5. Sense perjudici del que estableix l'apartat 4, les universitats públiques valencianes, amb caràcter excepcional, i a petició de la persona interessada, podran concedir un fraccionament de pagament en terminis mensuals durant el període del curs acadèmic, sempre que aquest pagament s'efectue íntegrament abans de la data d'inici del període d'exàmens corresponents a les matèries sobre les quals l'abonament de la matrícula no s'ha completat.

Les universitats podran condicionar el fraccionament del pagament, en qualsevol de les seues modalitats, a la domiciliació bancària de les quanties ajornades, i també a un import mínim de matrícula.

No s'aplicarà el fraccionament a les taxes dels serveis complementaris d'avaluació, proves, expedició de títols i drets de secretaria.

6. En el cas de serveis administratius, l'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es faça la sol·licitud.

 

Article 14.3-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones que es matriculen en els centres o ensenyaments als quals es refereix el fet imposable i formen part de l'alumnat.

 

Article 14.3-5. Quota íntegra

1. Dins dels límits establits pel Consell d'Universitats, la quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent: [15]

 

Tipus de servei                      Import (euros)

1   ACTIVITAT DOCENT      Euros per crèdit

1.1   ENSENYAMENTS DE GRAU

1.1.1   Nivell d'Experimentalitat 1   13,86 €

1.1.2   Nivell d'Experimentalitat 2   14,96 €

1.1.3   Nivell d'Experimentalitat 3   16,41 €

1.1.4   Nivell d'Experimentalitat 4   20,27 €

1.1.5   Nivell d'Experimentalitat 5   21,16 €

1.2   ENSENYAMENTS DE MÀSTER I DOCTORAT

1.2.1   Estudis de màster que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades a Espanya o amb preu equiparable

1.2.1.1   Nivell d'Experimentalitat 1   13,86 €

1.2.1.2   Nivell d'Experimentalitat 2   14,96 €

1.2.1.3   Nivell d'Experimentalitat 3   16,41 €

1.2.1.4   Nivell d'Experimentalitat 4   20,27 €

1.2.1.5   Nivell d'Experimentalitat 5   21,16 €

1.2.2   Estudis de màster no compresos en el grup anterior   39,27 €

1.2.3   Estudis de màster amb preu excepcional    Segons apartat 1 art. 14.3-7

1.2.4   Estudis conduents al títol de doctor

1.2.4.1   Crèdits branca de coneixement: Art i Humanitats   49,44 €

1.2.4.2   Crèdits branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques   59,19 €

1.2.4.3   Crèdits branca de coneixement: Ciències   62,67 €

1.2.4.4   Crèdits branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura   69,27 €

1.2.4.5   Crèdits branca de coneixement: Ciències de la Salut   69,60 €

1.3   ESTUDIS I ESPECIALITATS

1.3.1   Estudis d'especialitats mèdiques que no requereixen formació hospitalària a la qual es refereix l'apartat tercer de l'annex del Reialdecret 127/1984, d'11 de gener, en unitats docents acreditades   52,40 €

1.3.2   Anàlisis clíniques (de Farmàcia) en escoles professionals reconegudes pel Reial-decret 2.708/1982, de 15 d'octubre   52,40 €

1.3.3   D'infermeria, en unitats docents acreditades segons el Reial-decret 639/2014, de 25 de juliol   13,39 €

1.4   SEGONES I POSTERIORS MATRÍCULES    Segons apartat 1 art. 14.3-7

 

2   AVALUACIÓ I PROVES               Import en euros

2.1   Proves d'aptitud per a l'accés a la universitat   78,20 €

2.2   Projectes de finalització de carrera, excepte ensenyaments organitzats per crèdits   143,73 €

2.3   Requisits per a l'homologació de títols estrangers d'educació superior:

2.3.1   Proves d'aptitud   143,73 €

2.3.2   Projecte o treball   143,73 €

2.3.3   Cursos tutelats   16,43 €

2.3.4   Període de pràctiques   143,73 €

2.3.5   Estudi de sol·licituds de convalidació d'assignatures o de reconeixement de crèdits corresponent a estudis estrangers   143,73 €

2.3.6   Estudi d'equivalència de títols estrangers per a l'accés als estudis de màster o doctorat per a titulats estrangers sense títol homologat   155,22 €

2.4   Curs d'iniciació i orientació per a majors de 25 anys   116,59 €

2.5   Matrícula de doctorat per a realització de tesi doctoral en estudis regulats per Reial-decret 1.393/2007   38,60 €

2.6   Examen de tesi doctoral   143,73 €

2.7   Prova d'avaluació per a l'obtenció del diploma acreditatiu d'estudis avançats   143,73 €

2.8   Obtenció, per convalidació, del títol de la diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica:

2.8.1   – Avaluació acadèmica   143,55 €

2.8.2   – Treballs exigits   239,39 €

2.9   Proves d'aptitud per a l'accés a Educació Física, a Belles arts i a Traducció i Interpretació   78,20 €

2.10   Proves d'aptitud per a l'accés al Màster Universitari que capacite per a l'exercici de professor d'ESO, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes   78,20 €

2.11   Prova de nivell lingüístic   78,20 €

2.12   Matrícula tutela acadèmica doctorat regulat pel Reial decret 99/2011   300,00 €

 

3   TÍTOLS I SECRETARIA        Import en euros

3.1   Expedició de títols acadèmics

3.1.1   Títol de doctor   225,20 €

3.1.2   Títol oficial de màster   212,07 €

3.1.3   Títol oficial de grau   186,24 €

3.1.4   Títol de llicenciat, arquitecte o enginyer més suplement europeu al títol   186,24 €

3.1.5   Títol de la diplomatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o mestre/a més suplement europeu al títol   108,86 €

3.1.6   Diploma acreditatiu d'estudis avançats   73,73 €

3.1.7   Duplicat dels títols anteriors, per extraviament o modificació   27,34 €

3.1.8   Expedició del suplement europeu al títol (només per a aquells titulats diferents dels de grau o màster, el títol del qual no incorpore el suplement europeu), o duplicats dels ja expedits   35,14 €

3.1.9   Sol·licitud de declaració d'equivalència a nivell acadèmic de doctor   166,89 €

3.2   Secretaria

3.2.1   Obertura d'expedient acadèmic per inici d'estudis en un centre i trasllat, així com expedició de certificats acadèmics   27,34 €

3.2.2   Compulsa de documents   10,69 €

3.2.3   Expedició, manteniment o actualització de targetes d'identitat   5,87 €

3.2.4   Expedició de duplicats de targetes de proves d'aptitud per a l'accés a la universitat   10,69 €

3.2.5   Enviament de títols:

3.2.5.1   Enviaments amb destinació Espanya   15,00 €

3.2.5.2   Enviaments amb destinació Europa   30,00 €

3.2.5.3   Enviaments amb destinació resta de països   50,00 €

 

2. Quan per causes justificades alienes al contribuent, aquest haja de realitzar per segona vegada la matrícula dels crèdits corresponents a projectes de fi de carrera de titulacions anteriors no renovades d'acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, a treballs de fi de grau i a treballs de fi de màster, s'aplicarà l'import per crèdit per a primera matrícula el segon any i per una sola vegada, sempre que el contribuent no haja presentat el treball o projecte en el curs anterior.

3. La quantia de la taxa que grava els estudis conduents a l'obtenció de títols o diplomes que no tinguen caràcter oficial serà fixada pel consell social de cada universitat.

4. Els contribuents matriculats en centres adscrits abonaran a la universitat, en concepte d'expedient acadèmic i de prova d'avaluació, el vint-i-cinc per cent dels imports establits en els punts 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 del quadre de l'apartat 1. En tot cas, les altres taxes s'abonaran íntegrament.

5. Els contribuents que obtinguen reconeixement de crèdits per raó d'altres estudis cursats en centres superiors privats o centres estrangers abonaran pels crèdits reconeguts, en concepte d'expedient acadèmic i de prova d'avaluació, el vint-i-cinc per cent de les quantitats establides en el quadre de l'apartat 1.

6. Els contribuents que obtinguen la convalidació de cursos complets o d'assignatures, o la convalidació, el reconeixement o la transferència de crèdits per estudis o activitats realitzades en qualsevol centre d'educació superior, abonaran a la universitat el vint-i-cinc per cent dels imports establits en el punt 1, Activitat docent, del quadre de l'apartat 1.

Igualment, s'abonarà el vint-i-cinc per cent del preu de la matrícula corresponent a crèdits de lliure elecció o d'activitats universitàries previstes en l'article 12.8 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, quan la universitat, a sol·licitud de la persona que forme part de l'alumnat, procedisca al seu reconeixement com a crèdits d'aquesta naturalesa. La resta de les taxes s'abonaran íntegrament.

7. En cas de matrícula d'assignatures o crèdits sense docència per raó d'extinció de plans d'estudi, s'abonarà a la universitat el vint-i-cinc per cent de les taxes de primera matrícula que, d'acord amb el seu nivell d'esperimentalitat, s'estableixen en els punts 1.1 i 1.2 del quadre de l'apartat 1, sense que siga d'aplicació a aquests efectes el límit mínim de 300 euros establit en el punt 7 de l'article 14.3-7. Aquest import reduït no s'aplicarà a les taxes de matrícula d'assignatures del projecte de finalització de carrera o de pràctiques externes.

8. Els imports que cal satisfer per la realització d'estudis corresponents a l'obtenció de títols universitaris oficials i amb validesa en tot el territori nacional es calcularan en funció del nombre de crèdits assignats a cada matèria, assignatura o activitat, atenent el grau d'experimentalitat d'aquests ensenyaments, i segons es tracte de primera, segona, tercera o successives matrícules, de conformitat amb els imports del punt 1 del quadre de l'apartat 1.

9. En cas d'ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials no inclosos en l'apartat anterior, l'import del curs complet i de les assignatures soltes es calcularà segons es tracte de primera, segona, tercera o successives matrícules, d'acord amb els punts 1.1 i 1.2 del quadre de l'apartat 1.

10. Els crèdits corresponents a matèries de lliure elecció per a l'alumnat, per a la configuració flexible del currículum, seran abonats segons la quantia establida per a la titulació que es pretén obtenir, independentment del departament que impartisca aquests crèdits.

11. L'import de les activitats formatives i d'investigació de cada programa de doctorat es calcularà d'acord amb el nombre de crèdits assignats a cada activitat formativa i d'investigació que l'integre.

 

Article 14.3-6. Quota líquida

La quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions següents:

a) Una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, sempre que els contribuents siguen membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general.

b) Una bonificació en la matrícula, equivalent al mateix nombre de crèdits que componen les assignatures en les quals s'haja obtingut la matrícula d'honor en el curs immediat anterior, sempre que l'obtenció de matrícula d'honor siga en una o diverses assignatures corresponents a uns mateixos estudis.

 

Article 14.3-7. Especialitats

1. El Consell podrà fixar anualment els imports del quadre de l'apartat 1 de l'article 14.3-5, dins dels límits assenyalats a aquest efecte per la Conferència General de Política Universitària, així com introduir-hi noves titulacions o serveis universitaris susceptibles de ser retribuïts mitjançant aquesta taxa. Així mateix, el Consell podrà fixar anualment els increments aplicables en cas de segona, tercera i posteriors matrícules, així com fixar els ensenyaments amb preu o grau d'experimentalitat excepcional.

2. El Consell podrà establir un import superior de la taxa per crèdit o curs complet a les persones que formen part de l'alumnat que siguen persones estrangeres no nacionals d'estats membres de la Unió Europea, sense que, en cap cas, aquell import excedisca en quatre vegades el fixat en el punt 1, Activitat docent, del quadre de l'apartat 1 de l'article 14.3-5.

Quedaran exceptuades de l'anterior les persones que formen part de l'alumnat i siguen persones estrangeres que acrediten la seua residència legal a Espanya.

Tampoc serà aplicable el que es disposa en el primer paràgraf d'aquest apartat a les persones que formen part de l'alumnat i siguen persones estrangeres, respecte de la situació que es troben cursant en data d'1 de gener de 2012 i fins a la finalització dels ensenyaments corresponents a aquesta. Així mateix, en el desplegament del decret es regularan les excepcions tant de caràcter econòmic com de cooperació amb les persones que formen part de l'alumnat i siguen persones estrangeres que així ho acrediten.

3. Quan, per raó de l'impagament d'una matrícula, aquesta haja sigut objecte d'anul·lació en els dos últims cursos acadèmics, s'exigirà, com a requisit per a l'admissió d'una nova matrícula el pagament previ de l'import total d'aquesta.

4. La falta de pagament, total o parcial, dins del termini i en la forma escaient, de la taxa comportarà l'anul·lació automàtica de la matrícula corresponent, sense dret al reintegrament de les quantitats que, si escau, s'hagen satisfet.

5. El contribuent que, en formalitzar la matrícula, s'aculla a l'exempció per taxes perquè haja sol·licitat la concessió d'una beca, i posteriorment aquesta no li siga concedida o li siga revocada, estarà obligat a abonar la taxa corresponent a la matrícula formalitzada dins dels vint dies següents a haver rebut la notificació del pagament. L'impagament d'aquesta taxa comportarà l'anul·lació de la matrícula en totes les assignatures o crèdits, en els termes previstos en la legislació vigent.

6. Els organismes que concedisquen les beques o ajudes a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat, així com la conselleria competent en matèria d'universitats, en el cas de beques amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, compensaran a les universitats l'import de les taxes no satisfetes per l'alumnat becat fins on arriben els crèdits autoritzats amb aquesta finalitat en el seu pressupost de despeses, sense perjudici de la compensació inclosa en els pressupostos de les universitats respectives.

7. Les universitats establiran el mínim i el màxim de crèdits en què es pot matricular l'alumnat en cada curs acadèmic o període corresponent, el qual s'haurà d'atenir, en formalitzar les matrícules, al que establisquen les universitats en les seues respectives normes de règim acadèmic, progrés i permanència.

8. L'import mínim de la matrícula efectuada per a un curs acadèmic no podrà ser inferior a 300 euros, llevat que, objectivament, no corresponga una matrícula per més nombre de crèdits i aquesta impossibilitat es derive de l'aplicació de la normativa de la universitat, o quan aquesta accepte expressament i raonadament un nombre menor de crèdits.

 

CAPÍTOL IV. Taxa per serveis administratius en matèria educativa

 

Article 14.4-1. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels següents serveis administratius:

a) Inscripció en les proves per a la selecció del personal docent que efectue la conselleria competent en matèria d'educació.

b) Inscripció en les proves para cada un dels nivells de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

c) Formació d'expedients per a les proves selectives d'accés a cossos docents.

d) Expedició de certificats de fulls de serveis del personal docent no universitari.

e) Expedició en paper de certificats de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, així com de duplicats d'aquests.

f) Inscripció en proves per a l'obtenció del títol de formació professional.

g) La participació en el procediment de reconeixement de les competències professionals, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.

2. No hi estarà subjecta l'expedició de títols, certificats o duplicats per rectificació de la menció del sexe i nom en el registre civil.

 

Article 14.4-2. Exempcions

Estan exempts del pagament de la taxa:

a) En el supòsit del punt 1.1 de l'article 14.4-5, els contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent.

b) En els supòsits dels punts 1.1 i 1.2 de l'article 14.4-5, les contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

c) Els contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial, excepte en els casos dels punts 7 i 8 de l'article 14.4-5. [16]

d) En els supòsits dels punts 7 i 8 de l'article 14.4-5, els contribuents que es troben inscrits com a demandants legals d'ocupació amb una antiguitat mínima de tres mesos, referida a la data de la respectiva inscripció. [17]

e) En els supòsits dels punts 1.2 i 1.3 de l'article 14.4-5, els contribuents que hagen estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat.

f) En els supòsit del punt 1.2 i 1.3 de l'article 14.4-5, els contribuents que siguen majors de 16 anys i participen en programes de preparació per a la vida independent dels menors d'acord a l'article 22 bis de la Llei orgànica 1/1996, com a complement a una mesura de protecció jurídica del menor.

g) En els supòsit del punt 1.2 i 1.3 de l'article 14.4-5, els contribuents que siguen majors de 16 anys i menors de 18 anys i tinguen a càrrec seu persones amb diversitat funcional o menors d'edat, o siguen víctimes d'explotació sexual o tracta, o víctimes de violència intrafamiliar.

h) Els contribuents que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència, excepte en els casos dels punts 7 i 8 de l'article 14.4-5. [18]

 

Article 14.4-3. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constituïsca el fet imposable.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud d'inscripció, avaluació, emissió d'informe previ o expedició.

 

Article 14.4-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa els sol·licitants dels serveis que constitueixen el fet imposable.

 

Article 14.4-5. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

1   Inscripció:  

1.1   En proves selectives per a l'accés a cossos docents:  

1.1.1   Cossos del grup A1 (per prova):   27,40

1.1.2   Cossos del grup A2 (per prova):   18,45

1.2   En proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià:  

1.2.1   Proves per a l'obtenció del certificat A1 de coneixements de valencià   15,20€

1.2.2   Proves per a l'obtenció del certificat A2 de coneixements de valencià   15,20€

1.2.3   Proves per a l'obtenció del certificat B1 de coneixements de valencià   20,40€

1.2.4   Proves per a l'obtenció del certificat B2 de coneixements de valencià   20,40€

1.2.5   Proves per a l'obtenció del certificat C1 de coneixements de valencià   25,50€

1.2.6   Proves per a l'obtenció del certificat C2 de coneixements de valencià   25,50

1.2.7   Proves per a l'obtenció de certificats de capacitació tècnica de valencià (llenguatge administratiu, correcció de textos i llenguatge en els Mitjans de comunicació)   27,54 €

1.3   En proves per a l'obtenció de títols de formació professional:  

1.3.1   En proves per a l'obtenció de títols de grau mitjà de formació professional:   22,30 €

1.3.2   En proves per a l'obtenció de títols de grau superior de formació professional:   27,80 €

1.4   En la prova per a l'obtenció directa del títol de batxiller per a persones majors de 20 anys   20,13 €

2   Formació d'expedients per a les proves selectives d'accés a cossos docents   3,77 €

3   Expedició de certificats de fulls de serveis de personal docent no universitari (cadascuna)   2,50

5   Inscripció a les proves d'accés als cicles formatius de formació professional de grau mitjà i cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà   6,42

6   Inscripció a les proves d'accés als cicles formatius de formació professional de grau superior i cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior   9,64 €

7   Inscripció en la fase d'assessorament de reconeixement de competències professionals   25,76 €

8   Inscripció en la fase d'avaluació de reconeixement de competències professionals (per cadascuna de les unitats de competència)   12,36

 

Article 14.4-6. Quota líquida

La quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions següents:

a) Llevat que opere un supòsit d'exempció, una bonificació

del cinquanta per cent de la quota íntegra en els casos de contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent.

b) Excepte en els casos dels punts 7 i 8 de l'article 14.4-5, una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra en els casos de contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general. [19]

c) En els casos dels punts 1.1 i 1.2 de l'article 14.4-5, una bonificació del 10 per cent de la quota íntegra resultant, acumulable a les establides en les dues lletres anteriors, per als contribuents que s'inscriguen telemàticament a les proves.

 

CAPÍTOL V. Taxa per serveis administratius en matèria
educativa no universitària

 

Article 14.5-1. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis que s'enumeren en l'article 14.5-5.

2. No hi estarà subjecta l'expedició de títols, certificacions, llibres o duplicats per rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

 

Article 14.5-2. Exempcions

Estan exempts del pagament de la taxa:

a) L'expedició de títols duplicats i documents per rectificació de l'esment del sexe en el Registre Civil.

b) Els contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.

c) Els contribuents que siguen persones que formen part de l'alumnat i que hagen sigut, ells o els seus pares, víctimes d'actes terroristes.

d) Les contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

e) Els contribuents que siguen menors d'edat i es troben subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació, així com els que, tot i que siguen majors de 18 anys, hi hagen estat en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat.

f) Els contribuents que siguen majors de 16 anys i menors de 18 anys i tinguen a càrrec seu persones amb diversitat funcional o menors d'edat, siguen víctimes d'explotació sexual o tracta, o víctimes de violència intrafamiliar.

g) Els contribuents que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

 

Article 14.5-3. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constituïsca el fet imposable.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud d'expedició o es formalitze la matrícula.

3. L'alumnat d'ensenyaments LOGSE de grau mitjà i superior de música, dansa, idiomes (incloent-hi el règim d'ensenyament a distància), art dramàtic, ensenyaments esportius i superiors d'arts plàstiques i disseny, abonarà la taxa d'obertura d'expedient quan es matricule per primera vegada.

4. En el cas que la persona que forme part de l'alumnat es trasllade de centre, la taxa s'abonarà quan es matricule en el centre de destinació.

 

Article 14.5-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa els sol·licitants dels serveis que constitueixen el fet imposable.

 

Article 14.5-5. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei           Import (euros)

1   Formació d'expedients de convalidació d'estudis realitzats a l'estranger (cadascun)   23,90

2   Expedició i impressió de títols, certificacions i diplomes acadèmics, docents i professionals  

2.1   Títol de batxillerat   44,50

2.2   Títol tècnic   20,60

2.3   Títol de tècnic superior   50,70

2.4   Títol superior d'art dramàtic   126,20 €

2.5   Títol de disseny   61,50

2.6   Títol professional de música (LOE), títol de tècnic en ensenyaments professionals de música en l'especialitat de ... (LOMQE)   21,40

2.7   Títol professional de dansa, títol tècnic en ensenyaments professionals de dansa en l'especialitat de ... (LOMQE)   21,40 €

2.8   Títol superior de dansa   126,40

2.9   Títol superior de música   126,40

2.10   Títol de conservació i restauració de béns culturals   61,50

2.11   Títol superior de ceràmica   61,50

2.12   Títol de tècnic esportiu   20,69

2.13   Títol de tècnic esportiu superior   50,70

2.14   Expedició de duplicats dels títols a petició de les persones interessades i per causes imputables a aquestes:  

2.14.1   Duplicats de títol de graduat en educació secundària   12,10

2.14.2   Duplicat del títol de graduat en educació secundària obligatòria (LOE)   12,10

2.14.3   Duplicat del títol de formació professional bàsica   12,10

2.14.4   Resta de duplicats   Mateix import que per a la seua expedició

2.15   Certificat de superació del primer nivell del grau mitjà d'ensenyaments esportius   11,30 €

3   Expedició del llibre de qualificacions  

3.1   Llibre de qualificacions d'ensenyaments professionals de música o de dansa / expedició de l'historial acadèmic de l'alumne, corresponent a ensenyaments LOE de música i dansa   4,20 €

3.2   Expedició del llibre de qualificacions dels ensenyaments professionals de música i de dansa corresponent a ensenyaments LOE   4,20

4   Expedició de certificats acadèmics  

4.1   Certificats acadèmics i certificats a l'efecte de trasllats dels ensenyaments de batxillerat, formació professional, i ensenyaments artístics professionals i ensenyaments esportius en règim especial (excepte els relatius al llibre de qualificacions)   2,10

4.2   Certificats acadèmics corresponents a ensenyaments LOGSE de grau superior de música, dansa, art dramàtic i ensenyaments superiors d'arts plàstiques i disseny (inclosos els certificats a l'efecte de trasllats)   19,40

4.3   Certificat de competències professionals   3,30

4.4   Certificats acadèmics referits a ensenyaments d'idiomes:  

4.4.1   Certificat (o un duplicat) de superació del nivell A2 del Marc europeu comú de referència (MECR) a través de la prova de certificació o prova homologada en centres d'educació secundària i formació professional   13,74 €

4.4.2   Certificat (o un duplicat) de superació del nivell B1 del MCER   18,12

4.4.3   Certificat (o un duplicat) de superació del nivell B2 del MCER   22,86

4.4.4   Certificat (o un duplicat) de superació dels nivells C1 o C2 del MCER   22,86

4.4.5   Certificats acadèmics i trasllat d'expedient d'ensenyaments d'idiomes   2,45 €

4.4.6   Certificat d'aptitud del cicle superior d'Idiomes (B2)   24,08 €

4.4.7   Certificat del cicle elemental (B1)   18,12

4.5   Certificat supletori provisional del títol   2,17

5   Expedició o renovació de targetes d'identitat d'alumnes (excepte per a cursar ensenyaments obligatoris)   2,22 €

6   Expedició del carnet de mediateca lingüística   26,00

7   Obertura d'expedients corresponents als ensenyaments professionals de música i de dansa, ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, idiomes i ensenyaments esportius   25,50 €

8   Expedició de l'historial acadèmic de l'alumne corresponent a ensenyaments LOE de batxillerat   4,20

9   Expedició de l'informe d'avaluació individualitzat corresponent a ensenyaments LOE de formació professional i ensenyaments artístics de règim especial   4,00 €

10   Inscripció a la prova d'accés de caràcter específic al cicle de grau inicial d'ensenyaments esportius   22,30

11   Inscripció a la prova d'accés de caràcter específic al grau final d'ensenyaments esportius   22,50 €

12   Inscripció a les proves d'accés als ensenyaments esportius de grau mitjà (LOE) i a les formacions esportives de nivell I   22,50

13   Inscripció a les proves d'accés als ensenyaments esportius de grau superior (LOE) i a les formacions esportives de nivell III   22,50 €

 

Article 14.5-6. Quota líquida

La quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions següents:

a) Una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra en els casos de contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent.

b) Una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra en els casos de contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general.

 

Article 14.5-7. Especialitats

L'alumnat de conservatoris dependents de corporacions locals i de centres autoritzats de música i dansa adscrits a efectes administratius a conservatoris de la xarxa pública de la generalitat, abonarà l'import de les taxes en el centre adscrit en el qual curse estudis. Prèviament, el centre adscrit haurà comunicat al centre de titularitat de la Generalitat les dades de matrícula necessàries per a determinar l'import total que cal ingressar per obertura d'expedients o, en el cas de sol·licitud de certificats, qualsevol altra documentació requerida. A partir d'aquestes dades, la secretaria del centre de titularitat de la Generalitat lliurarà al centre adscrit el document d'ingrés degudament emplenat. El centre adscrit, en el termini de quinze dies, efectuarà el pagament i presentarà, en el centre de titularitat de la Generalitat, una còpia d'aquest document segellada per l'entitat col·laboradora en què s'haja efectuat el pagament.

 

Índex

 

TÍTOL XV. Taxes en matèria de l'Entitat de Sanejament d'Aigües
Residuals de la Comunitat Valenciana

 

CAPÍTOL ÚNIC. Taxa per serveis de l'Entitat de Sanejament
d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana

 

Article 15.1-1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació, per part de l'Entitat de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, dels serveis següents:

a) Inspecció i reconeixement d'instal·lacions fixes, sistemes de sanejament i depuració de la Comunitat Valenciana, i realització d'informes d'estat i funcionament, aptitud, connexió, comprovació de connexió, afecció o desviament, o viabilitat tècnica de les anteriors circumstàncies (amb visita i dades de camp o sense).

b) Expedició de certificats, còpies d'informes, actes de constància de fets i diligència o compulsa de documents.

c) Expedició de còpies de resultats analítics relatius a instal·lacions públiques.

 

Article 15.1-2. Exempcions

Estan exempts del pagament de la taxa:

a) En l'àmbit de les instal·lacions de sanejament i depuració d'aigües residuals finançades amb el cànon de sanejament, els ajuntaments, les comunitats d'usuaris d'abocament, els organismes de conca i les conselleries de la Generalitat respecte de les dades que requerisquen en l'exercici de les seues competències, quan la taxa tinga per objecte:

a.1) L'expedició de còpies de resultats analítics.

a.2) L'emissió d'informes sobre les inspeccions efectuades per l'Entitat de Sanejament d'Aigües.

a.3) L'emissió d'autoritzacions per a l'abocament directe amb camió cisterna.

b) En l'àmbit de les instal·lacions de sanejament i depuració d'aigües residuals finançades amb el cànon de sanejament, les conselleries de la Generalitat i els ajuntaments de la Comunitat Valenciana respecte de les dades que requerisquen en l'exercici de les seues competències, quan la taxa tinga per objecte l'emissió d'informes sobre l'aptitud de les instal·lacions públiques de sanejament i depuració per a assumir nous cabals.

c) En l'àmbit de les instal·lacions de sanejament i depuració d'aigües residuals gestionades directament per l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües, els ajuntaments, les comunitats d'usuaris d'abocament, els organismes de conca i les conselleries de la Generalitat respecte de les dades que requerisquen en l'exercici de les seues competències, quan la taxa tinga per objecte l'emissió d'informes sobre l'estat i el funcionament d'aquestes instal·lacions.

 

Article 15.1-3. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què es presten els serveis que constitueixen el fet imposable.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

 

Article 15.1-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones que sol·liciten els serveis que constitueixen en fet imposable.

 

Article 15.1-5. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei           Import en euros

1   Inspecció i reconeixement d'instal·lacions fixes, sistemes de sanejament i depuració de la Comunitat Valenciana, i realització d'informes d'estat i funcionament, aptitud, connexió, comprovació de connexió, afecció o desviament, o viabilitat tècnica de les anteriors circumstàncies amb visita i dades de camp   200,00 €

2   Realització dels informes detallats en l'epígraf 1 sense dades de camp o de dades i informes analítics i tècnics   80,00 €

3   Expedició de certificats, còpies d'informes, actes de constància de fets i diligència o compulsa de documents   2,00 €

4   Expedició de còpies de resultats analítics relatius a instal·lacions públiques —butlletins de resultats de les EDAR o d'altres— (per butlletí)   2,00 €

 

Article 15.1-6. Afectació dels ingressos de la taxa per serveis administratius, reconeixement i inspecció relatius a la gestió i explotació d'instal·lacions públiques d'evacuació, tractament i depuració d'aigües residuals

Els ingressos generats per la taxa queden afectes a l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.

 

Índex

 

TÍTOL XVI. Taxes en matèria d'espectacles

 

CAPÍTOL I. Taxa per presentació a les proves avaluadores
del servei específic d
'admissió

 

Article 16.1-1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la presentació a la realització de les proves avaluadores del servei específic d'admissió.

 

Article 16.1-2. Exempcions

Estan exempts del pagament de la taxa els que:

a) Siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.

b) Siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

c) Estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

 

Article 16.1-3. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què l'aspirant resulte admès definitivament en les proves avaluadores.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es realitzarà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud de participació en les proves.

 

Article 16.1-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones aspirants que es presenten a les proves avaluadores del servei específic d'admissió.

 

Article 16.1-5. Quota íntegra

La quota íntegra serà de 15,15 euros.

 

Article 16.1-6. Quota líquida

La quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, sempre que els contribuents siguen membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general.

 

CAPÍTOL II. Taxa per l'obtenció del certificat acreditatiu
del servei específic d'admissió

 

Article 16.2-1. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'obtenció de la certificació individual d'acreditació per a l'exercici de les funcions pròpies del servei específic d'admissió.

2. No es produirà el fet imposable en els supòsits en què l'obtenció de la certificació individual es realitze com a conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

 

Article 16.2-2. Exempcions

Estan exempts del pagament de la taxa els que:

a) Siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.

b) Siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

c) Estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

 

Article 16.2-3. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què es presente la sol·licitud davant l'òrgan administratiu competent.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es realitzarà en el moment de la meritació.

 

Article 16.2-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones que sol·liciten el certificat individual d'acreditació per a l'exercici de les funcions pròpies del servei específic d'admissió.

 

Article 16.2-5. Quota íntegra

La quota íntegra serà de 5,05 euros.

 

Article 16.2-6. Quota líquida

La quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra, sempre que els contribuents siguen membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general.

 

CAPÍTOL III. Taxa per la inscripció en el Registre d'Organismes
de Certificació Administrativa

 

Article 16.3-1. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa:

a) La inscripció en el Registre d'Organismes de Certificació Administrativa.

b) La renovació de la inscripció en el Registre d'Organismes de Certificació Administrativa.

2. No es produirà el fet imposable en els supòsits en què la inscripció o la renovació d'aquesta es realitze com a conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

 

Article 16.3-2. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què la persona física o jurídica siga inscrita degudament en el Registre d'Organismes de Certificació Administrativa o se li renove la inscripció.

2. La taxa es meritarà separadament per cadascun dels tipus previstos d'organisme de certificació administrativa la inscripció o la renovació d'inscripció dels quals se sol·licite.

3. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es realitzarà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud d'inscripció o de renovació de la inscripció.

 

Article 16.3-3. Contribuent

Són contribuents d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten la inscripció o renovació de la inscripció en el Registre d'Organismes de Certificació Administrativa com a tals organismes de certificació.

 

Article 16.3-4. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei           Import (euros)

1   Per la inscripció en el Registre d'Organismes de Certificació Administrativa (OCA)  

   OCA tipus A   100

   OCA tipus B   150

   OCA tipus C   200

2   Per la renovació de la inscripció en el Registre d'Organismes de Certificació Administrativa (OCA)  

   OCA tipus A   25

   OCA tipus B   50

   OCA tipus C   75

 

Índex

 

TÍTOL XVII. Taxes en matèria d'expedic
de documents o de plànols

 

CAPÍTOL ÚNIC. Taxa per la reproducció o l'expedició de còpies
de documents o de plànols

 

Article 17.1-1. Fet imposable

1. Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa els serveis següents, sempre que la seua prestació requerisca la utilització de mitjans materials i personals de la Generalitat:

a) L'expedició de còpies o la reproducció de tota classe de documents que consten en expedients, dependències o arxiu administratius.

 

b) L'expedició de còpies o la reproducció de documents electrònics o digitalitzats.

c) La impressió de models, impresos oficials, documents o informació que s'obtinga a través d'internet o per qualsevol altre mitjà informàtic.

2. No es produirà el fet imposable en el cas que la prestació del servei a què es refereix l'apartat anterior siga gravada per una altra taxa regulada en aquesta llei.

 

Article 17.1-2. Exempcions

Estan exempts del pagament de la taxa, quan actuen en l'exercici propi de les seues funcions:

a) Els jutjats i tribunals.

b) La Sindicatura de Comptes.

c) El Tribunal de Comptes.

d) El Síndic de Greuges.

e) El Defensor del Poble.

f) Les Corts Valencianes.

g) Les forces i cossos de seguretat de l'Estat.

h) Les administracions públiques.

 

Article 17.1-3. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constitueix el fet imposable.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb posterioritat a la meritació, en el moment que es lliuren les còpies expedides o reproduccions a la persona que sol·licite el servei que constitueix el fet imposable.

 

Article 17.1-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones que, a petició pròpia o per imperatiu legal, sol·liciten els serveis que constitueixen el fet imposable.

 

Article 17.1-5. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei   Import (euros)

1   Documents:  

1.1   Expedició de còpies, reproducció o impressió en paper:  

1.1.1   Paper mida DIN A4 i foli:  

1.1.1.1   En blanc i negre (per full, a una o dues cares)   0,06

1.1.1.2   En color (per full, a una o dues cares)   0,18

1.1.2   Paper mida DIN A3:  

1.1.2.1   En blanc i negre (per full, a una o dues cares)   0,07

1.1.2.2   En color (per fulla, a una o dues cares)   0,20

1.2   Expedició de còpies o reproducció en format digital (per pàgina)   0,05

2   Plànols:  

2.1   Expedició de còpies o reproducció de plànols   4,50

 

Índex

 

TÍTOL XVIII. Taxes en matèria de funció pública

 

CAPÍTOL ÚNIC. Taxa per serveis administratius
en matèria de funció pública

 

Article 18.1-1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis administratius als quals es refereix l'article 18.1-4.

 

Article 18.1-2. Exempcions

En el supòsit dels punts 1 i 2 de l'article 18.1-5, estan exempts del pagament de la taxa:

a) Els contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.

b) Les contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

c) Els contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.

d) Els contribuents que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

 

Article 18.1-3. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment de la prestació del servei corresponent.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es realitzarà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

 

Article 18.1-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones que sol·liciten els serveis als quals es refereix el fet imposable.

 

Article 18.1-5. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei        Import unitari (euros)

1   Admissió a proves selectives derivades d'ofertes d'ocupació pública  

1.1   Subgrup A1   30,00

1.2   Subgrup A2   25,00

1.3   Grup B   20,00

1.4   Subgrup C1   15,00

1.5   Subgrup C2   10,00

1.6   Agrupació professional funcionarial   6,00

2   Admissió a proves selectives per a la constitució de borses lliures  

2.1   Subgrup A1   15,00

2.2   Subgrup A2   12,50

2.3   Grup B   10,00

2.4   Subgrup C1   7,50

2.5   Subgrup C2   5,00

2.6   Agrupació professional funcionarial   3,00

3   Altres  

3.1   direcció competent en matèria de funció pública   2,00

3.2   Compulsa de documents   1,00

 

Article 18.1-6. Quota líquida

En el supòsit del punt 1 del quadre de l'article 18.1-5, la quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions següents:

a) En el cas de contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general: una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra.

b) En el cas que la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es faça per mitjans telemàtics: una bonificació del deu per cent de la quota íntegra, acumulable a la fixada en la lletra anterior.

 

Índex

 

TÍTOL XIX. Taxes en matèria d'hisenda

 

CAPÍTOL ÚNIC. Taxa per serveis administratius en matèria d'hisenda

 

Article 19.1-1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis administratius als quals es refereix l'article 19.1-4.

 

Article 19.1-2. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment de la prestació del servei corresponent.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es realitzarà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

 

Article 19.1-3. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones que sol·liciten els serveis als quals es refereix el fet imposable.

 

Article 19.1-4. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei        Import unitari (euros)

1   Expedició de certificats acreditatius d'estar al corrent en el compliment d'obligacions tributàries amb la Hisenda valenciana   7,00 €

2   Compulsa de documents  

2.1   Relatives als certificats als quals es refereix el punt 1 anterior   2,50

2.2   Altres   1,50

 

Índex

 

TÍTOL XX. Taxes en matèria d'indústria, energia i mines

 

CAPÍTOL ÚNIC. Taxa per l'ordenació d'instal·lacions i activitats
industrials, energètiques i mineres

 

Article 20.1-1. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació pels òrgans competents de la Generalitat, tant a instància de la persona interessada com d'ofici, dels serveis als quals es refereix l'article 20.1-4.

2. No hi estaran subjectes els serveis a què es refereix l'article 20.1-4 sempre que la seua realització siga conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

 

Article 20.1-2. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constituïsca el fet imposable.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació. No obstant això, en aquells casos en què els serveis que constitueixen el fet imposable es presten amb sol·licitud prèvia, l'exigibilitat es produirà en el moment en què es formule la sol·licitud corresponent.

 

Article 20.1-3. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones que sol·liciten o a les quals es preste qualsevol dels serveis que constitueixen el fet imposable.

 

Article 20.1-4. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei         Import (euros)

1   Instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica i línies directes i de particulars en alta tensió per a ús exclusiu dels consumidors que no tinguen el caràcter d'instal·lació interior, instal·lacions d'emmagatzematge, regasificació/liqüefacció, transport i distribució de gasos combustibles i línies directes, instal·lacions de transport i d'emmagatzematge (per a prestar servei a operadors a l'engròs) de productes petrolífers líquids i instal·lacions radioactives de segona i tercera categoria:  

1.1   Quan requerisquen autorització administrativa (prèvia, de construcció, de modificació, d'ampliació, de funcionament/explotació, de tancament o transmissió)   S'aplicarà una quantitat fixa de 107,50 €, sense perjudici de la taxa addicional que es regula en el punt 1.2 següent

1.2   Excepte per a quan es tracte de canvis de titularitat no sotmesos a autorització administrativa, que es regiran pel punt 1.3   En funció del pressupost que figure en la preceptiva documentació tècnica que cal presentar en el corresponent procediment administratiu, 44,70 €, pels primers 6.600 € d'aquest pressupost, i 11,80 euros, per cada 6.600 € o fracció addicional d'aquell

1.3   Canvis de titularitat que no requerisquen autorització administrativa   30,10 € cadascun

4   Expedició de certificats i documents  

4.1   Per sol·licitud de presentació a exàmens d'instal·ladors i mantenidors   31,40 €

4.3   Renovacions i pròrrogues   7,80 € cadascuna

4.4   Certificats de posada en pràctica de patents, tràfic de perfeccionament   50,60 € cadascun

4.5   Altres certificats:  

4.5.1   Certificats simples   10,30 € cadascun

4.5.2   Certificats tècnics   15,90 € cadascun

4.6   Registres especials   37,60 € per inscripció

4.8   Diligenciament i segellament de llibres   2,20 € cadascun

4.9   Qualificació com a vehicle històric   66,40

4.10   Expedició de duplicats de documents oficials   10,30 € cadascun

5   Tramitació d'expedients d'expropiació forçosa de béns i imposició de servituds de pas   377,40 € com a quantitat mínima o bé, si en funció del nombre de parcel·les se supera aquesta quantitat, s'aplicarà a 33,30 € per cada parcel·la afectada

6   Explotació i aprofitament de recursos minerals   

6.1   Autorització d'explotació (recursos minerals de la secció A)   1.353,50 €

6.2   Informes sobre suspensions, abandonaments i caducitats   74,30 € cadascun

6.3   Informes sobre autoritzacions de fàbriques d'explosius, polvorins i pirotècnies   el 2 per mil del valor, amb un mínim de 148,60

6.4   Autorització d'aprofitament (recursos minerals de la secció B)   1.035,60 €

6.5   Declaració d'aigua mineral i/o termal   835,70 €

7   Exploració, investigació i explotació de recursos minerals de les seccions C o D:  

7.1   Permisos d'exploració   Una quantitat mínima de 1.393,50 € per a una superfície equivalent a una quadrícula minera sol·licitada. Aquesta quantitat mínima s'incrementarà 23,40 € per cada quadrícula minera addicional, fins a una quantitat màxima de 1.956,90 €

7.2   Permisos d'investigació   Una quantitat mínima de 1.393,50 € per a una superfície equivalent a una quadrícula minera sol·licitada. Aquesta quantitat mínima s'incrementarà 23,40 € per cada quadrícula minera addicional, fins a una quantitat màxima de 1.956,90 €

7.3   Concessions d'explotació   Una quantitat mínima de 1.393,50 € per a una superfície equivalent a una quadrícula minera sol·licitada. Aquesta quantitat mínima s'incrementarà 23,40 € per cada quadrícula minera addicional, fins a una quantitat màxima de 1.956,90

7.4   Canvis de titularitat   29,70 € cadascun

7.5   Tramitació de plans especials associats a l'explotació de recursos minerals   1.975,50 €

8   Confrontació i autorització de projectes  

8.1   D'exploració, investigació i explotació de plans de labors mineres, de restauració i grans voladures amb explosius i sondejos   El 0,5 per mil del pressupost dels treballs, amb un mínim de 99,90

8.2   Classificació de recursos minerals i presa de mostres   75,70

8.3   Aforaments de cabals d'aigua i assajos de bombament   219,70

8.4   Delimitacions, intrusions, perímetres de protecció, replantejos i afeccions   219,70

8.5   Exàmens d'artillers i maquinistes   45,40 €

8.6   Inspeccions de policia minera   75,70

9   Autoritzacions d'ús d'explosius en obres civils i assistència en voladures   Es cobrarà el 20 % del nombre d'autoritzacions de voladures sol·licitades, i l'import unitari serà de 90,30 €, i amb un import mínim de 361,20 €. Quan el nombre de voladures siga inferior a quatre, es cobraran únicament les que s'hagen de fer amb el cost unitari indicat

10   Inspeccions  

10.1   Periòdiques reglamentàries   113,20

10.2   A instàncies de part (de subministrament d'electricitat, gas, aigua i fraus; seguretat d'instal·lacions i altres inspeccions)   53,00 €

11   Altes i inscripcions de diferents entitats  

11.1   Altes i inscripcions d'organismes de control per a inspeccions inicials i periòdiques en matèria de seguretat industrial   155,50 €

11.2   Alta/baixa d'usuaris en sistema AIRE   10,30 €

12   Autorització de reformes d'importància generalitzades en vehicles de tot tipus   102,80

13   Alta d'inscripció en el Registre de Control Metrològic   88,50 €

 

Índex

 

TÍTOL XXI. Taxes en matèria de l'Institut Valencià
de Competitivitat Empresarial

 

CAPÍTOL ÚNIC. Taxa per inscripcions en el Registre de Certificació d'Eficiència
Energètica d'Edificis de la Comunitat Valenciana

 

Article 21.1-1. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la inscripció del Certificat d'Eficiència Energètica d'Edificis en el Registre de Certificació d'Eficiència Energètica d'Edificis de la Comunitat Valenciana.

2. No hi estarà subjecta la inscripció que siga conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

 

Article 21.1-2. Exempcions

Estan exempts del pagament de la taxa:

a) Les contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

b) Els contribuents que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

 

Article 21.1-3. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constituïsca el fet imposable.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es presente la sol·licitud de prestació del servei.

 

Article 21.1-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones propietàries o les comunitats de propietaris dels edificis que estiguen obligats a inscriure el certificat esmentat en el Registre de Certificació d'Eficiència Energètica d'Edificis.

 

Article 21.1-5. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei            Import (euros)

1   Inscripció del Certificat d'Eficiència Energètica d'Edificis en el Registre de Certificació d'Eficiència Energètica d'Edificis de la Comunitat Valenciana:  

1.1   Habitatge unifamiliar/individual   10

1.2   Edifici d'habitatges en bloc (mínim dos habitatges)   20 € + 3 € per habitatge, amb un màxim de 400 €

1.3   Sector terciari: edifici/parts d'edifici/locals   10 € + 0,10 € per m², amb un màxim de 500

1.4   Habitatges: actualització del certificat o modificació substancial del registre   5

1.6   Edifici d'habitatges en bloc (mínim dos habitatges): actualització del certificat   10 € + 1,5 € per habitatge, amb un màxim de 100 €

1.5   Sector terciari: actualització del certificat   5 € + 0,05 € per m², amb un màxim de 100 €

 

Article 21.1-6. Aplicació de la taxa

La presentació de l'autoliquidació i el pagament s'efectuarà de manera telemàtica.

 

Índex

 

TÍTOL XXII. Taxes en matèria de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM)

 

CAPÍTOL I. Taxa per la utilització privativa dels espais de l'IVAM

 

Article 22.1-1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització de les instal·lacions de l'IVAM següents:

a) Sala d'actes.

b) Vestíbul de la planta baixa.

c) Vestíbul de la segona planta.

d) Esplanada.

 

Article 22.1-2. Exempcions

Estan exempts del pagament de la taxa els organismes o ens pertanyents al sector públic de la Generalitat.

 

Article 22.1-3. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què comence la utilització efectiva de les instal·lacions corresponents.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formalitze l'autorització de l'ús.

 

Article 22.1-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones, físiques o jurídiques, que siguen usuàries dels espais als quals es refereix el fet imposable.

 

Article 22.1-5. Substituts del contribuent

En els casos en què la persona que siga usuària dels espais i la persona que sol·licite l'autorització de l'ús no coincidisquen, aquesta última serà substituta del contribuent.

 

Article 22.1-6. Quota íntegra

1. La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tarifa per espai

Sala d'actes

Vestíbul principal

Vestíbul segona planta

Esplanada

Mínim de tres hores o fracció

444,25 €

748,07 €

443,96 €

503,48 €

Cada hora addicional

142,75 €

244,02 €

142,65 €

162,49 €

Mitja jornada

614,69 €

1.045,10 €

614,28 €

698,60 €

Jornada completa (vuit hores i mitja)

1.229,38 €

2.090,19 €

1.228,56 €

1.397,20 €

 

2. Fora de l'horari del museu, la quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent (amb una durada mínima de tres hores):

 

Tarifa per espai fora d'horari habitual del museu

Sala d'actes

Vestíbul principal

Vestíbul segona planta

Esplanada

Mínim de tres hores o fracció

512,25 €

816,06 €

511,95 €

571,47 €

Cada hora addicional

170,75 €

272,02 €

170,65 €

190,49 €

 

3. En els casos en què la utilització del vestíbul de la segona planta o de l'esplanada siga amb caràcter addicional a l'ús principal de la resta dels espais indicats, s'exigiran les quantitats següents:

a) Vestíbul segona planta: 150 €/hora.

b) Esplanada: 200 €/hora.

4. Els imports previstos en els quadres dels apartats 1 i 2 inclouen: mobiliari i mitjans materials audiovisuals existents a les sales, il·luminació fixa, guarda-roba (en horari de museu), climatització, neteja i seguretat.

5. En el cas de l'esplanada, els imports previstos en els apartats 1, 2 i 3 només inclouen: il·luminació fixa, neteja i seguretat.

6. Els imports previstos en els apartats 1, 2 i 3 per l'ús del vestíbul principal, el vestíbul de la segona planta o l'esplanada es podran incrementar en la quantia dels costos de seguretat.

 

Article 22.1-7. Quota líquida

1. La quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra els coeficients i les bonificacions establides en els apartats següents.

2. Supòsits en els quals cal aplicar coeficients:

 

Concepte              Coeficient

Per la rellevància cultural i connexió de l'acte o activitat amb les finalitats pròpies de l'IVAM   0,50

Per la incidència en la difusió pública dels valors culturals de l'IVAM   0,75

Pel caràcter comercial de l'activitat   1,50

 

La direcció de l'IVAM és l'òrgan competent per a la qualificació i determinació del coeficient aplicable.

3. Sobre la quota íntegra o, si és el cas, sobre la quantia resultant d'aplicar sobre quota íntegra el coeficient que corresponga dels previstos en el quadre de l'apartat segon, s'aplicaran les bonificacions següents:

a) Una bonificació del cinquanta per cent en el cas d'organismes o ens pertanyents al sector públic de l'Estat, de la resta de les comunitats autònomes o dels ens locals.

b) Una bonificació del noranta-cinc per cent en el cas d'entitats sense finalitats lucratives que destinen l'espai a la realització de les activitats recollides en l'article 7.1.r de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

 

Article 22.1-8. Document de formalització de l'autorització d'ús

1. El document en què es formalitze l'autorització de l'ús haurà de contenir:

a) Les condicions d'ús dels espais, l'aforament màxim permès i qualsevol altre aspecte de la seua utilització.

b) La quota o quantitat que cal ingressar.

c) La motivació i el dret a l'aplicació dels coeficients previstos en l'apartat 2 de l'article 22.1-7.

2. Si cal, el document esmentat contindrà:

a) La quantia de les despeses relacionades amb la seua utilització no incloses en la quota o quantia que cal ingressar per la taxa.

b) L'obligació del depòsit o de la contractació de l'assegurança a què es refereix l'apartat 2 de l'article 22.1-9.

 

Article 22.1-9. Especialitats

1. La utilització dels espais objecte d'aquesta taxa per les persones usuàries estarà condicionada a les prioritats que establisca l'IVAM a fi de no interferir en el desenvolupament de la seua finalitat bàsica com a institució cultural.

2. Atenent la naturalesa de l'esdeveniment o activitat que es realitze en els espais cedits, així com el nombre d'assistents, la direcció de l'IVAM podrà exigir la constitució d'un depòsit en metàl·lic (fiança) amb una quantia suficient per a garantir el pagament de possibles desperfectes o la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil amb la cobertura que es considere oportuna.

El compliment de l'obligació establida en el paràgraf anterior s'haurà d'acreditar, almenys, amb setanta-dues hores d'antelació a la celebració de l'acte. La falta d'aquesta acreditació comportarà l'anul·lació automàtica de l'autorització d'ús, sense dret al reintegrament de les quantitats que, si és el cas, s'hagen satisfet.

3. Es reintegrarà l'import de les quantitats satisfetes, a instàncies de la persona interessada, quan la utilització o l'aprofitament no es realitze per causes no imputables a les persones concessionàries de l'autorització d'ús.

 

CAPÍTOL II. Taxa pel préstec d'obres de l'IVAM

 

Article 22.2-1. Fet imposable

Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa els préstecs d'obres d'art per part de l'IVAM.

 

Article 22.2-2. Exempcions

Estan exempts del pagament de la taxa:

a) Els organismes o ens pertanyents al sector públic de la Generalitat.

b) Els organismes o les institucions públiques o privades amb les quals l'IVAM tinga establit un acord o conveni d'intercanvi de préstecs o serveis.

 

Article 22.2-3. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què s'autoritze el préstec per part de l'IVAM.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació.

 

Article 22.2-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones, físiques o jurídiques, a les quals es concedisca el préstec d'obres d'art que constitueix el fet imposable.

 

Article 22.2-5. Substituts del contribuent

En els casos en què la persona a qui es concedisca el préstec d'obres i la persona que sol·licite el préstec no coincidisquen, aquesta última serà substituta del contribuent.

 

Article 22.2-6. Quota íntegra

1. La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei          Import (euros)

1   Préstec d'obres per part de l'IVAM:  

1.1   Per les cinc primeres obres d'art (per cadascuna)   300,00 €

1.2   A partir de la sisena obra d'art (per cadascuna)   150,00 €

 

2. Els imports fixats previstos en el quadre de l'apartat 1 comprenen exclusivament les despeses per gestió de préstecs i no incorporen qualsevol altra despesa derivada de la preparació tècnica de les obres, com ara assegurances, transport, correus o altres, el contingut de les quals s'especificarà en el document en què es formalitze el préstec de les obres.

 

Article 22.2-7. Quota líquida

La quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra una bonificació del cinquanta per cent, en el cas d'organismes o ens pertanyents al sector públic de l'Estat, de la resta de les comunitats autònomes o dels ens locals.

 

Article 22.2-8. Document de formalització del préstec de les obres d'art

1. El préstec de les obres d'art per part de l'IVAM es documentarà en les condicions del préstec d'obres d'art de l'IVAM.

2. En les condicions del préstec d'obres d'art de l'IVAM es detallaran les despeses derivades de la preparació tècnica de les obres d'art objecte de préstec, que seran a càrrec del contribuent.

3. La validesa i l'efectivitat del préstec queden condicionades a la subscripció per part del contribuent de les condicions del préstec d'obres d'art de l'IVAM.

 

CAPÍTOL III. Taxa per la cessió d'exposicions de l'IVAM

 

Article 22.3-1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la cessió d'exposicions per part de l'IVAM.

 

Article 22.3-2. Exempcions

Estan exempts del pagament de la taxa els organismes o ens pertanyents al sector públic de la Generalitat.

 

Article 22.3-3. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què es formalitze el document que regule la cessió de l'exposició.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació.

 

Article 22.3-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones, físiques o jurídiques, a les quals se cedisquen les exposicions.

 

Article 22.3-5. Substituts del contribuent

En els casos en què la persona a qui se cedisca l'exposició per part de l'IVAM i la persona que sol·licite la cessió no coincidisquen, aquesta última serà substituta del contribuent.

 

Article 22.3-6. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei           Import (euros)

1   Cessió d'exposicions   30.600,00 €

 

Article 22.3-7. Quota líquida

1. La quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra els coeficients i les bonificacions establits en els apartats següents.

2. Supòsits en els quals cal aplicar coeficients:

 

Concepte             Coeficient

Per obres que constitueixen l'exposició objecte de la cessió que no siguen propietat de l'IVAM   0,70

Per la rellevància cultural i la connexió amb les finalitats pròpies de l'IVAM   0,50

Per la singularitat de les obres que constitueixen l'exposició objecte de la cessió, sempre que siguen propietat de l'IVAM   1,40

 

La direcció de l'IVAM és l'òrgan competent per a la qualificació i determinació del coeficient aplicable.

3. Sobre la quota íntegra o, si és el cas, sobre la quantia resultant d'aplicar sobre la quota íntegra el coeficient que corresponga dels previstos en el quadre de l'apartat 2, s'aplicarà una bonificació del cinquanta per cent en el cas d'organismes o ens pertanyents al sector públic de l'Estat, de la resta de les comunitats autònomes o dels ens locals.

 

Article 22.3-8. Document de formalització de la cessió de l'exposició

La cessió d'exposicions per part de l'IVAM es documentarà en les «Condicions de la cessió de l'exposició», que hauran de contenir:

a) La data i la seu on es mostrarà l'exposició objecte de la cessió.

b) La quota o quantitat que cal ingressar.

c) La quantia de les despeses relacionades amb la seua utilització no incloses en la quota o quantia que cal ingressar per la taxa.

d) Les obligacions que corresponguen a l'IVAM i al cessionari.

 

CAPÍTOL IV. Taxa per l'explotació de les obres els drets de propietat
 intel·lectual de les quals corresponguen a l'IVAM

 

Article 22.4-1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'autorització per a l'explotació de les obres els drets de propietat intel·lectual de les quals corresponguen a l'IVAM en modalitat exclusiva.

 

Article 22.4-2. Exempcions

Està exempta del pagament de la taxa l'autorització per a l'explotació de les obres els drets de propietat intel·lectual de les quals corresponguen a l'IVAM en modalitat exclusiva, sempre que aquesta activitat tinga una finalitat científica i docent o estrictament cultural, realitzada sense ànim de lucre.

 

Article 22.4-3. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què es concedisca l'autorització que constitueix el fet imposable.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació.

 

Article 22.4-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones, físiques o jurídiques, a les quals s'autoritze l'explotació que constitueix el fet imposable.

 

Article 22.4-5. Substituts del contribuent

En els casos en què la persona a qui s'autoritze l'explotació i la persona que sol·licite l'autorització de l'ús no coincidisquen, aquesta última serà substituta del contribuent.

 

Article 22.4-6. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei           Import (euros)

1   Autorització per a l'explotació de les obres els drets de propietat intel·lectual de les quals corresponguen a l'IVAM en modalitat exclusiva:  

1.1   Per a ús divulgatiu o particular   50,00

1.2   Per a ús editorial o comercial   210,00

1.3   Per a ús publicitari   300,00

 

Article 22.4-7. Document de formalització de l'explotació de les obres d'art

1. L'autorització per a l'explotació de les obres els drets de propietat intel·lectual de les quals corresponguen a l'IVAM en modalitat exclusiva es documentarà en les condicions d'explotació de les obres.

2. La validesa i l'efectivitat de l'autorització queden condicionades a la subscripció pel contribuent de les condicions d'explotació de les obres.

 

CAPÍTOL V. Taxa pels serveis prestats per la biblioteca
i centre de documentació de l
'IVAM

 

Article 22.5-1. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'expedició del carnet de persona usuària dels fons de la biblioteca i centre de documentació de l'IVAM.

2. No hi estarà subjecta l'expedició del carnet que siga conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

 

Article 22.5-2. Exempcions

Estan exempts del pagament de la taxa:

a) Els contribuents que siguen membres d'una família nombrosa o d'una família monoparental.

b) Els contribuents que siguen víctimes d'actes terroristes.

c) Els contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

d) Els contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent.

e) El personal de l'IVAM, les persones que tinguen la condició d'amic de l'IVAM i els membres d'honor.

f) Els contribuents que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

 

Article 22.5-3. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constitueix el fet imposable.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà en el moment de la meritació.

 

Article 22.5-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones que facen ús dels serveis als quals es refereix el fet imposable.

 

Article 22.5-5. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei           Import (euros)

1   Carnet de biblioteca IVAM   5,00

 

Índex

 

TÍTOL XXIII. Taxes en matèria de joc

 

CAPÍTOL ÚNIC. Taxa per serveis administratius en matèria de joc

 

Article 23.1-1. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la realització de la prestació dels serveis administratius enumerats en l'article 23.1-4.

2. No hi estarà subjecta la prestació dels serveis enumerats en l'article 23.1-4 que siguen conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

 

Article 23.1-2. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment de la prestació del servei corresponent.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es realitzarà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

 

Article 23.1-3. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones que sol·liciten les autoritzacions, renovacions, expedicions, diligències i altres serveis administratius que constitueixen el fet imposable.

 

Article 23.1-4. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei           Import unitari (euros)

1   1. Autoritzacions  

1.1   D'inscripció d'empreses de joc  

1.1.1   Autorització com a empresa de joc   175

1.1.2   Modificacions d'empreses de joc   110 €

1.1.3   Renovació de l'autorització d'empreses de joc   140

1.1.4   Autorització de destrucció de material de joc   80

1.2   D'instal·lació de casinos i sales apèndix  

1.2.1   D'obertura i funcionament de casinos i sales apèndix   3.600 €

1.2.2   Renovació de l'autorització d'instal·lació i funcionament de casino   1.000

1.2.3   El canvi d'ubicació del casino i les sales apèndixs de la principal   3.000 €

1.2.4   Les modificacions estructurals de la configuració de les sales de joc   140

1.2.5   Autorització i modificació de carros circulars de màquines de tipus C   80

1.2.6   Altres autoritzacions relatives a casinos de joc   115

1.3   De sales de bingo  

1.3.1   D'instal·lació de sales de bingo   125 €

1.3.2   D'obertura i funcionament i canvi d'ubicació de sales de bingo   430 €

1.3.3   Autorització de clubs de fumadors   250

1.3.4   Canvi de titularitat de sales de bingo   400

1.3.5   Altres autoritzacions relatives a sales de bingo   70

1.4   De salons de joc  

1.4.1   D'instal·lació de salons de joc   125 €

1.4.2   D'obertura i funcionament de salons de joc   375

1.4.3   Incorporació o retirada de cada saló a cada sistema d'interconnexió de màquines   225 €

1.4.4   Canvi de titularitat de salons de joc   250

1.4.5   Altres autoritzacions relatives a salons de joc   50

1.5   D'obertura i funcionament de locals específics d'apostes   300 €

1.6   D'obertura i funcionament d'altres recintes i establiments habilitats per a la pràctica del joc   370

1.7   De rifes i tómboles   200

1.8   D'apostes  

1.8.1   Homologació de les regles d'organització i funcionament de les apostes   2.800 €

1.8.2   Modificació de les regles d'organització i funcionament de les apostes   1.000 €

1.8.3   Homologació del sistema tècnic d'apostes   3.000 €

1.8.4   Modificació del sistema tècnic d'apostes   600 €

1.8.5   Aprovació de l'auditoria periòdica   3.000 €

1.9   Màquines recreatives i d'atzar, sistemes i material de joc  

1.9.1   Homologació i modificacions substancials de màquines de joc   90

1.9.2   Modificacions no substancials de màquines de joc   75

1.9.3   Autorització de màquines en prova   50 € la primera màquina i 25 € cadascuna de les altres

1.9.4   Homologació de sistemes d'interconnexió de màquines   320 €

1.9.5   Homologació de sistemes tècnics de bingo diferent del tradicional   2.800

1.9.6   Modificació de sistemes tècnics de bingo diferent del tradicional   1.000

1.3.7   Autorització en proves de modalitats de bingo diferent del tradicional   900

1.9.8   Homologació de material de joc en general   125

1.10   Acreditacions d'accés a aplicacions de joc (JOC-ER i JOC-ER Prohibits)   5 €

2   Expedició de documentació  

2.1   Expedició de qualsevol document complementari de les autoritzacions recollides en el punt 1   25

2.2   Expedició d'autoritzacions relatives a la titularitat, explotació o instal·lació de màquines recreatives i d'atzar   30 €

2.3   Expedició de les guies de circulació de màquines recreatives i d'atzar tipus A, B i C (per cada imprès —original i dues còpies— de cada guia).   2 €

2.4   Baixa en el Registre d'Exclosos d'Accés al Joc de la Comunitat Valenciana quan se sol·licite abans de finalitzar el període de prohibició triat   8 €

2.5   Tràmits per via electrònica o telemàtica (JOC-ER)   12

3   Serveis administratius  

3.1   Diligenciament de llibres (per llibre)   4

3.2   Certificacions   4

 

Índex

 

TÍTOL XXIV. Taxes en matèria de justícia

 

CAPÍTOL ÚNIC. Taxa per l'obtenció de documents i instruments judicials

 

Article 24.1-1. Fet imposable

Constitueixen el fet imposable de la taxa:

a) L'expedició, en les ordres jurisdiccionals civils i contencioses administratives, a sol·licitud de part, del segon certificat o testimoniatge de resolucions judicials, i d'altres documents que consten en els procediments judicials.

b) L'expedició de duplicats d'instruments d'enregistrament de la imatge i so que consten en els procediments judicials, siga quin siga l'ordre jurisdiccional de què es tracte.

 

Article 24.1-2. Exempcions

Estan exempts del pagament d'aquesta taxa:

a) El Ministeri Fiscal.

b) Les parts del procés que tinguen reconegut el dret d'assistència jurídica gratuïta.

 

Article 24.1-3. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què es lliuren les còpies dels documents o instruments.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es realitzarà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

 

Article 24.1-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa els qui tinguen la condició de part en els procediments judicials i sol·liciten els documents o suports l'expedició dels quals constitueixen en fet imposable.

 

Article 24.1-5. Quota íntegra

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei         Import (euros)

1.   Expedició de segon certificat o testimoniatge de resolucions o certificats de documents que consten en les actuacions, en les ordres jurisdiccionals civils i contencioses administratives   5,10

2.   Expedició en suport digital de còpies d'instruments que consten en les actuacions   10,20

 

Índex

 

TÍTOL XXV. Taxes en matèria de joventut

 

CAPÍTOL ÚNIC. Taxa per l'expedició del Carnet Jove

 

Article 25.1-1. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'expedició del Carnet Jove.

2. No estarà subjecta a la taxa l'expedició del Carnet Jove:

a) Derivada de furt o robatori de la targeta, amb justificació prèvia de la denúncia corresponent.

b) Que siga conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

 

Article 25.1-2. Exempcions

Estan exempts del pagament de la taxa:

a) Els contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.

b) Les contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

c) Els contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 66 per cent.

d) Els contribuents que siguen persones tutelades o en guarda pel sistema de protecció de menors, i que es troben en acolliment residencial o familiar, que acrediten aquesta condició mitjançant un certificat de l'entitat pública que exercisca la seua guarda o la seua tutela, o mitjançant una còpia de la resolució administrativa per la qual s'haja constituït aquesta mesura.

e) Els contribuents que hagen estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat.

f) Els contribuents que siguen majors de 16 anys i menors de 18 anys i tinguen a càrrec seu persones amb diversitat funcional o menors d'edat, siguen víctimes d'explotació sexual o tracta, o víctimes de violència intrafamiliar.

g) Els contribuents menors d'edat que es troben complint una mesura judicial reeducativa.

h) Els contribuents que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

 

Article 25.1-3. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què s'expedisca el Carnet Jove.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es realitzarà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la corresponent sol·licitud.

 

Article 25.1-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones sol·licitants del Carnet Jove.

 

Article 25.1-5. Quota íntegra

La quota íntegra serà de 8,40 euros per l'expedició del Carnet Jove.

 

Article 25.1-6. Quota líquida

La quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions següents:

a) Una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra sempre que els contribuents siguen membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general.

b) Una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra en els casos de contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent.

 

Índex

 

TÍTOL XXVI. Taxes en matèria de medi ambient

 

CAPÍTOL I. Taxa per llicències, permisos, autoritzacions i registres
fets pels òrgans competents en matèria de medi ambient

 

Article 26.1-1. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació, per la conselleria competent en matèria de medi ambient, dels serveis següents:

a) Expedició de llicències necessàries per a la pràctica de la caça dins del territori de la Comunitat Valenciana.

b) Expedició de llicències i registre d'embarcacions necessàries per a la pràctica de la pesca en aigües continentals de la Comunitat Valenciana.

c) Expedició de llicència per a la pràctica de la caça amb caràcter interautonòmic.

d) Expedició de llicència per a la pràctica de la pesca en aigües continentals amb caràcter interautonòmic.

e) Expedició de permís de caça en zones de caça controlada.

f) Expedició de permís de pesca en vedats.

g) Expedició d'autoritzacions excepcionals per a la captura d'aus fringíl·lides amb xarxa a la Comunitat Valenciana.

h) Declaració, registre de vedats i llicència d'aprofitament anual.

i) Actuacions relatives a vies pecuàries.

2. No estarà subjecta a aquesta taxa:

a) La caça desenvolupada en reserves valencianes de caça. El seu règim serà l'establit, per a cada una de les reserves valencianes de caça, per la normativa vigent en matèria de caça a la Comunitat Valenciana.

b) L'expedició de llicències o permisos que siguen conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i nom en el registre civil.

 

Article 26.1-2. Exempcions [20]

Estan exempts del pagament de la taxa:

a) En el cas de l'expedició de les llicències autonòmiques de caça tipus A i B, a les quals es refereixen els punts 1.1 i 1.2 del quadre de l'article 26.1-5, els contribuents que siguen membres d'una familia nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoría especial, les persones majors de 67 anys i les persones perceptores de pensions públiques derivades d'incapacitat permanent.

b) En el cas de l'expedició de les llicències ordinàries autonòmiques de pesca de recreació, a les quals es refereix el punt 2.1 del quadre de l'article 26.1-5, els contribuents que siguen membres d'una familia nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoría especial, les persones majors de 67 anys, les persones perceptores de pensions públiques derivades d'incapacitat permanent i les persones menors de 14 anys.

 

Article 26.1-3. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constituïsca el fet imposable.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb antelació a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.

 

Article 26.1-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones que sol·liciten la prestació del servei que constitueix el fet imposable.

 

Article 26.1-5. Quota íntegra [21]

La quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

 

Tipus de servei               Import (euros)

1   Expedició de llicències de caça i altres actuacions administratives en matèria de caça:  

1.1   Llicència autonòmica tipus A (per a caça amb arc, armes de foc i assimilades i inclou la caça sense armes de foc)  

1.1.1   Per un any de validesa   12,75

1.1.2   Per tres anys de validesa   36,41

1.2   Llicència autonòmica tipus B (per a caça sense armes de foc):  

1.2.1   Per un any de validesa   12,75

1.2.2   Per tres anys de validesa   36,41

1.3   Llicència autonòmica tipus C (per a grup/dula de gossos per a caça major): 

1.3.1   Per un any de validesa   22,66

1.3.2   Per tres anys de validesa   63,45

1.4   Llicència de caça interautonòmica:  

1.4.1   Per un any de validesa    70

1.5   Expedició de credencial de guarda jurat de caça:  

1.5.1   Per cinc anys de validesa   75

2   Expedició de llicències de pesca en aigües continentals i altres actuacions administratives en aquesta matèria:  

2.1   Llicència de pesca de recreació

2.1.1   Autonòmica, per un any de validesa   10,20

2.1.2   Autonòmica, per tres anys de validesa   28,56

2.2   Llicència de pesca interautonòmica   25

2.3   Llicència de pesca professional

2.3.1   Per un any de validesa   25

2.3.2   Per cinc anys de validesa   116,66

2.4   Expedició de credencial de guarda jurat de pesca

2.4.1   Per cinc anys de validesa   75

2.5   Registre d'embarcacions

2.5.1   Registre d'una embarcació   10,00

2.5.2   Canvi de titular   10,00

3   Expedició de certificats i duplicats en matèria de caça i pesca en aigües continentals:  

3.1    Certificats    7

3.2    Duplicats de llicències i credencials    2,50

4   Declaració de fitats i registre, així com llicència d'aprofitament en vedats de caça i renovació anual:  

4.1   Declaració de vedats i registre:  

4.1.1   Per a tots els vedats de caça (€/any)   334,60 €

4.1.2   Ampliacions, incloent-hi la seua modificació registral (€/any)   167,30 €

4.2   Llicència d'aprofitament en vedats de caça i renovació anual:  

4.2.1   Per a vedats de caça major tancats (€/any)   401,53 €

4.2.2   Per a vedats intensius de caça menor (€/any)   267,68 €

4.2.3   Per als restants vedats de caça (€/any)   200,77 €

5   Expedició de permisos de caça en zones de caça controlada:  

5.1   Expedició de permisos col·lectius en batudes, munteries, caça menor i control de poblacions en zones de caça controlada:  

5.1.1   Expedició de permís d'organització de batudes o munteries en zones de caça controlada només per a senglars (per cada grup de trenta persones o fracció)   70,00

5.1.2   Expedició de permís d'organització de batudes o munteries en zones de caça controlada, senglars més altres ungulats (per cada grup de trenta persones o fracció)   100,00

5.1.3   Expedició de permís d'organització de caça menor en qualsevol modalitat (per cada grup de cinc persones o fracció)   30,00 €

5.1.4   Expedició de permís d'organització de caça menor en qualsevol modalitat per al control de poblacions excessives de caça menor (per grup de cinc persones o fracció)   10,00

5.2   Expedició de permisos individuals de caça en zones de caça controlada:  

5.2.1   Permís caça cabra salvatge trofeu   360,00

5.2.2   Permís caça cabra salvatge selectiu   300,00

5.2.3   Permís caça cabra salvatge femella   100,00

5.2.4   Permís caça mufló trofeu   360,00

5.2.5   Permís caça mufló selectiu   250,00

5.2.6   Permís caça mufló femella   100,00

5.2.7   Permís caça cérvol trofeu   150,00

5.2.8   Permís caça cérvol selectiu   100,00

5.2.9   Permís caça cérvol femella   75,00

5.2.10   Permís caça daina trofeu   75,00

5.2.11   Permís caça daina selectiu   15,00

5.2.12   Permís caça daina femella   15,00

5.2.13   Permís caça cabirol trofeu   250,00

5.2.14   Permís caça cabirol selectiu   150,00

5.2.15   Permís caça cabirol femella   100,00

5.3   Per peça de caça abatuda en zones de caça controlada:  

5.3.1   Peça cabra salvatge trofeu   1.734,00

5.3.2   Peça cabra salvatge selectiu   946,00

5.3.3   Peça cabra salvatge femella   10,00

5.3.4   Peça mufló trofeu   984,00

5.3.5   Peça mufló selectiu   479,00

5.3.6   Peça mufló femella   10,00

5.3.7   Peça cérvol trofeu   200,00

5.3.8   Peça cérvol selectiu   200,00

5.3.9   Peça cérvol femella   10,00

5.3.10   Peça daina trofeu   75,00

5.3.11   Peça daina selectiu   50,00

5.3.12   Peça daina femella   10,00

5.3.13   Peça cabirol trofeu   200,00

5.3.14   Peça cabirol selectiu   150,00

5.3.15   Peça cabirol femella   10,00

5.3.16   Peça senglar mascle   70,00

5.3.17   Peça senglar femella   10,00

5.3.18   Peça caça menor   4,00

6   Expedició de permisos per a una jornada de pesca de recreació en vedats (per permís):  

6.1   Salmònids amb mort i anguila   10,00

6.2   Salmònids sense mort   8,50

6.3   Ciprínids amb mort   6,50

6.4   Ciprínids sense mort   5,00

7   Actuacions relatives a vies pecuàries:  

7.1   Concessions demanials per a ocupació del subsòl:  

7.1.1   Cànon concessió demanial de superfície via pecuària   100,00€ unitat + 1,20 € per metre quadrat

7.2   Autoritzacions ocupacions temporals:  

7.2.1   Cànon per ocupació temporal superfície via pecuària   100,00€ unitat + 0,30 € per metre quadrat

8   Expedició d'autoritzacions per a captura d'aus fringíl·lides amb xarxa:  

8.1   Per sol·licitud de captura   10,20

9   Declaració, modificació i registre de vedat micològic   90,00

 

Article 26.1-6. Quota líquida [22]

1. En els supòsits següents i sempre que el contribuent siga membre d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general, la quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra:

a) En el cas de l'expedició de les llicències autonòmiques de caça tipus A i B, a les quals es refereixen els punts 1.1 i 1.2 del quadre de l'article 26.1-5.

b) En el cas de l'expedició de les llicències de pesca de recreació autonòmiques, a les quals es refereix el punt 2.1 del quadre de l'article 26.1-5.

2. Sense perjudici de l'anterior, en el cas de l'expedició de permisos per a una jornada de pesca de recreació en vedats establits en aigües continentals públiques, la quota líquida serà el resultat d'aplicar, sobre la quota íntegra, una bonificació del deu per cent per als contribuents que siguen membres d'associacions o clubs de pesca que disposen d'una concessió d'aprofitament de pesca en aigües continentals públiques.

 

CAPÍTOL II. Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental

 

Article 26.2-1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la tramitació dels serveis administratius en matèria d'intervenció ambiental que s'indiquen a continuació:

a) Autoritzacions ambientals integrades, de conformitat amb la legislació estatal sobre prevenció i control integrats de la contaminació, i la legislació autonòmica sobre prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.

b) Autoritzacions i notificacions d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera, de conformitat amb la legislació estatal sobre qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.

c) Autoritzacions d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle derivades de la legislació estatal per la qual es regula el règim de comerç de drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle.

d) Inscripcions en el registre d'instal·lacions subjectes a la normativa estatal relativa a la limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils (COV) degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats.

e) Autoritzacions i comunicacions de producció i gestió de residus que deriven de la normativa estatal sobre residus i sòls contaminats.

 

Article 26.2-2. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produeix en el moment en què es presta el servei que constitueix el fet imposable.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produeix amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formula la sol·licitud, notificació o comunicació, excepte en el supòsit de prestació dels serveis als quals es refereixen els punts 1, 2 i 3 del quadre de l'article 26.2-4, en els quals l'exigibilitat es produeix en el moment en què s'admet a tràmit la sol·licitud.

 

Article 26.2-3. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones a les quals es presten els serveis que constitueixen el fet imposable.

 

Article 26.2-4. Quota íntegra

La quota íntegra s'obté aplicant la quantitat fixa indicada en el quadre següent:

 

Descripció del tipus de servei               Import unitari (euros)

1   Tramitació de l'autorització ambiental integrada (AAI) per a instal·lacions noves o ja existents amb llicència ambiental que es pretenga ampliar i es troben sotmeses al règim d'autorització ambiental integrada  

1.1   Activitat industrial   3.060,30

1.2   Explotació ramadera   1.530,15

1.3   Tramitació de canvi de titularitat d'autorització ambiental integrada (AAI)   98,70 €

2   Tramitació de modificació substancial de l'AAI (MS)  

2.1   Activitat industrial   1.530,15

2.2   Explotació ramadera   765,08

3   Tramitació de modificació no substancial AAI (MNS)  

3.1   Activitat industrial   306,03

3.2   Explotació ramadera   153,02

4   Tramitació de revisió AAI (sense modificació de la instal·lació)  

4.1   Activitat industrial   1.010,00

4.2   Explotació ramadera   505,00

5   Tramitació d'autorització, renovació o modificació substancial d'emissió a l'atmosfera (grups A o B del CAPCA)   459,05 €

6   Tramitació de la notificació d'emissions a l'atmosfera (grup C del Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera CAPCA)   102,01 €

7   Tramitació d'autorització d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle (AGEI) i aprovació del Pla de seguiment de les emissions (PSE)   306,02 €

8   Tramitació de modificació de l'AGEI i Pla de seguiment d'emissions (PSE)   204,02 €

9   Tramitació de modificació del PSE que no impliquen modificació de l'AGEI   102,01 €

10   Tramitació de la notificació d'instal·lacions amb emissions de COV (compostos orgànics volàtils) no sotmeses a autorització ambiental integrada (AAI), incloses les modificacions   153,02 €

11   Tramitació d'autorització, ampliació o modificació substancial d'instal·lacions i operacions de tractament de residus, inclòs l'emmagatzematge en l'àmbit de la recollida en espera de tractament, d'acord amb la normativa de residus, no sotmeses a autorització ambiental integrada   306,03

12   Tramitació de canvi de titularitat d'autoritzacions en matèria de residus per modificació de personalitat jurídica o transmissió   102,01 €

13   Tramitació d'autorització a entitats amb seu social a la Comunitat Valenciana per a realitzar operacions de tractament de residus en instal·lacions no situades en aquesta comunitat   102,01

14   Tramitació de la comunicació prèvia per a inici d'activitats de producció i gestió de residus  

14.1   Transport de residus amb caràcter professional   51,01

14.2   Recollida de residus sense instal·lació associada   76,51

14.3   Producció de residus (perillosos, sanitaris, pneumàtics fora d'ús, i no perillosos, quan la producció anual supere les 1.000 tones)   51,01 €

14.4   Agent   76,51

14.5   Negociant   102,01

15   Tramitació d'ampliació de terminis d'emmagatzematge de residus en el lloc de producció   102,01 €

16   Tramitació d'expedients d'utilització de residus inerts adequats en obres de restauració, condicionament i rebliment o amb finalitats constructives, i la renovació d'aquests expedients   102,01 €

17   Tramitació de la comunicació prèvia de l'establiment de sistemes de depòsit, devolució i retorn, en el marc de la responsabilitat ampliada del productor de productes   102,01 €

18   Tramitació de la comunicació prèvia dels sistemes individuals de gestió dels residus generats després de l'ús del producte, en el marc de la responsabilitat ampliada del productor de productes   102,01 €

19   Tramitació d'autoritzacions i renovacions dels sistemes col·lectius de gestió de residus, en el marc de la responsabilitat ampliada del productor de productes   102,01

20   Tramitació de les notificacions i autoritzacions de trasllats de residus que deriven de la normativa comunitària o estatal sobre residus  

20.1   Trasllat de residus a l'interior de la Unió Europea subjecte a notificació i autorització prèvia d'acord amb la normativa comunitària sobre residus   131,60 €

 

Article 26.2-5. Quota líquida

1. La quota líquida és el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions següents:

a) Una bonificació del trenta per cent de la quota íntegra, si el contribuent adjunta a la sol·licitud el certificat de verificació documental emès per un col·legi professional que tinga subscrit amb la Generalitat el conveni corresponent d'acord amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental de les activitats a la Comunitat Valenciana. Aquesta bonificació és aplicable als supòsits previstos en els punts 1, 2, 3 i 4 del quadre de l'article 26.2-4.

b) Una bonificació del 20 per cent de la quota íntegra, si el contribuent és una petita o mitjana empresa, d'acord amb la definició que figura en la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió Europea, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses. Aquesta bonificació és aplicable en els supòsits previstos en els punts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 del quadre de l'article 26.2-4.

c) Una bonificació del 30 per cent de la quota íntegra, si el contribuent té implantat un sistema de gestió ambiental verificat segons el Reglament CE número 1221/2009, del Parlament i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS). La bonificació és del 15 per cent en el cas que el sistema de gestió ambiental estiga certificat d'acord amb la Norma ISO 14001 (s'ha d'acreditar el certificat corresponent). Les dues bonificacions són aplicables en els casos previstos en els punts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 del quadre de l'article 26.2-4.

2. Les bonificacions previstes en aquest article no són acumulables entre si.

 

CAPÍTOL III. Taxa per serveis administratius mediambientals

 

Article 26.3-1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació pels òrgans competents de la conselleria competent en matèria de medi ambient dels serveis administratius següents:

a) Certificacions de convalidació ambiental a l'efecte de deduccions fiscals en l'impost de societats.

b) Inscripcions o renovacions en el Registre de Centres amb Sistemes de Gestió Ambiental de la Comunitat Valenciana, segons el reglament comunitari EMAS —Reglament CE número 1.221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS).

c) Inscripcions, modificacions o ampliacions en el Registre d'Entitats Col·laboradores en Matèria de Qualitat Ambiental.

d) Concessió, renovació o ampliació de l'etiqueta ecològica, segons el Reglament (CE) número 66/2010, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a l'etiqueta ecològica de la Unió Europea.

 

Article 26.3-2. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produeix en el moment en què es presta el servei que constitueix el fet imposable.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produeix amb antelació a la meritació, en el moment en què es formula la sol·licitud.

 

Article 26.3-3. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa els qui sol·liciten els serveis que constitueixen el fet imposable.

 

Article 26.3-4. Quota íntegra

La quota íntegra s'obté aplicant la quantitat fixa indicada en el quadre següent:

 

Tipus de servei            Import unitari (euros)

1   Certificat de convalidació ambiental   357,04

2   Inscripció en el Registre EMAS (nova o renovació)   204,02

3   Concessió d'etiqueta ecològica —nova, renovació o ampliació— (per producte)   285,70 €

4   Inscripció en el Registre d'Entitats Col·laboradores en Matèria de Qualitat Ambiental (nova, modificació o ampliació)   45,91

 

Article 26.3-5. Quota líquida

La quota líquida és el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions següents:

a) En relació amb els serveis previstos en els punts 1 (certificat de convalidació ambiental) i 3 (concessió d'etiqueta ecològica) del quadre de l'article 26.3-4:

a.1) Una bonificació del vint per cent de la quota íntegra, si el contribuent és una petita o mitjana empresa, d'acord amb la definició que figura en la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió Europea, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.

a.2) Una bonificació del trenta per cent de la quota íntegra, si el contribuent té implantat un sistema de gestió ambiental verificat d'acord amb el Reglament CE número 1221/2009, del Parlament i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS). La bonificació és del quinze per cent en el cas que el sistema de gestió ambiental estiga certificat d'acord amb la Norma ISO 14001.

Les bonificacions previstes en aquest apartat a no són acumulables entre si.

b) Respecte al servei previst en l'apartat 2 (inscripció en el Registre EMAS) del quadre de l'article 26.3-4, una bonificació del vint per cent de la quota íntegra, si el contribuent és una petita o mitjana empresa, d'acord amb la definició que figura en la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió Europea, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.

 

CAPÍTOL IV. Taxa per serveis relatius a llavors forestals

 

Article 26.4-1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació, pel banc de llavors de la conselleria competent en matèria de medi ambient, dels serveis que s'enumeren en el quadre de l'article 26.4-4.

 

Article 26.4-2. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produeix en el moment en què es presta el servei que constitueix el fet imposable.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produeix amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formula la sol·licitud.

 

Article 26.4-3. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa els sol·licitants dels serveis als quals es refereix el fet imposable.

 

Article 26.4-4. Quota íntegra

La quota íntegra s'obté aplicant la quantitat fixa indicada en el quadre següent:

 

Tipus de servei             Import (euros)

1   Mostreig (a petició de part)   36,94

2   Germinació   8,51

3   Humitat   4,26

4   Puresa específica   4,11

 

Índex

 

TÍTOL XXVII. Taxes en matèria d'obra pública

 

CAPÍTOL ÚNIC. Taxa per direcció i inspecció
d
'obres públiques de la Generalitat

 

Article 27.1-1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació de treballs facultatius de replantejament, direcció, inspecció, revisió de preus o liquidació d'obres públiques gestionades per la Generalitat.

 

Article 27.1-2. Meritació i exigibilitat

1. La taxa s'ha de pagar quan es presta el servei corresponent.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produeix en el moment de la meritació.

 

Article 27.1-3. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa els adjudicataris d'obres públiques de la Generalitat en relació amb les quals es presten els serveis que constitueixen el fet imposable.

 

Article 27.1-4. Quota íntegra

1. En cada cas, la quota íntegra serà el resultat d'aplicar a la base imposable, bé la quantitat fixa, bé el tipus de gravamen percentual, o ambdues formes de quantificació, fixats en els apartats següents:

2. Replantejament d'obres:

a) Base imposable: import líquid del pressupost de despeses, constituït per les dietes, despeses de recorregut, jornals, materials de camp i despeses de material i personal de gabinet.

b) Tipus de gravamen percentual: quatre per cent.

3. Direcció i inspecció d'obres:

a) Base imposable: import líquid de les obres executades, incloses les adquisicions i subministraments previstos en els projectes, segons certificacions expedides pel servei.

b) Tipus de gravamen percentual: 4 per cent.

4. Revisió de preus. La quota íntegra és el resultat de la suma de les quanties següents:

a) 7,50 € per cada expedient de revisió, més 0,70 € per cada preu unitari que, a conseqüència de la revisió, experimente variació en la seua quantia.

b) La quantitat que resulte d'aplicar sobre l'import líquid del pressupost addicional de la proposta de revisió el tant per mil que corresponga de l'escala de gravamen variable o per trams de la lletra b de l'apartat 5 d'aquest article.

c) Les despeses que, en atenció al pressupost formulat, es produïsquen en ocasió de la revisió.

5. Liquidació d'obres:

a) Base imposable: import líquid del pressupost de la liquidació de les obres executades.

b) Escala de gravamen variable o per trams:

 

    Tipus de servei           Tant per mil

1   Fins a 3.000,00 euros   2,00 per mil

2   De 3.000,01 a 6.000,00   1,25 per mil

3   De 6.000,01 a 30.000,00   0,50 per mil

4   De 30.000,01 a 60.000,00   0,35 per mil

5   De 60.000,01 a 120.000,00   0,25 per mil

6   De 120.000,01 a 180.000,00   0,20 per mil

7   De 180.000,01 a 240.000,00   0,17 per mil

8   De 240.000,01 a 300.000,00   0,15 per mil

9   De 300.000,01 euros d'ara endavant   0,13 per mil

 

Índex

 

TÍTOL XXVIII. Taxes en matèria del Registre Territorial de la Propietat
Intel·lectual de la Comunitat Valenciana

 

CAPÍTOL ÚNIC. Taxa pels serveis prestats pel Registre Territorial de la
Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana

 

Article 28.1.1. Fet imposable

1. Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa els serveis següents prestats pel Registre Territorial de la Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana:

a) Tramitació de la sol·licitud de primera i posteriors inscripcions, anotacions preventives i cancel·lacions.

b) Expedició de certificats i documents.

2. No estaran subjectes a aquesta taxa els serveis prestats pel Registre Territorial de la Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana que siguen conseqüència de la rectificació de la menció del sexe i el nom en el Registre Civil.

 

Article 28.1.2. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produeix en el moment en què es presenta la sol·licitud que inicia l'actuació del Registre Territorial de la Comunitat Valenciana, bé directament o a través de les oficines provincials delegades a les províncies d'Alacant, Castelló i València.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produeix en el moment de la meritació.

 

Article 28.1.3. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten els serveis que constitueixen el fet imposable.

 

Article 28.1.4. Quota íntegra

La quota íntegra s'obté aplicant la quantitat fixa indicada en el quadre següent:

 

Tipus de servei                 Import (euros)

1.   Tramitació de la sol·licitud  

1.1   Per la sol·licitud de primera inscripció, quan siga titular dels drets l'autor, anotacions preventives i cancel·lacions. Per cada sol·licitud   11,83

1.2   Per obres col·lectives   71,01

1.3   Per la sol·licitud de primera inscripció amb transmissió de drets i per les posteriors transmissions entre vius   71,01

1.4   Per transmissions per causa de mort   71,01

2.   Publicitat registral  

2.1   Per expedició de certificats   11,83

2.2   Per expedició de notes simples   7,10

2.3   Per expedició de còpia certificada de documents  

2.3.1   Per pàgina   3,54

2.3.2   Altres suports, per unitat   7,10

 

Índex

 

TÍTOL XXIX. Taxes en matèria de sanitat

 

CAPÍTOL I. Taxa per prestació d'assistència sanitària

 

Article 29.1-1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis d'assistència sanitària i farmacèutica que es detallen en l'article 29.1-7 en qualsevol dels supòsits següents:

1. Als assegurats o beneficiaris del Sistema de la Seguretat Social pertanyents a la Mutualitat General de Funcionaris de l'Estat (MUFACE), a la Mutualitat General Judicial (MUGEJU) o a l'Institut Social de les Forces Armades (ISFAS), quan no hagen sigut adscrits, a través del procediment establit, a rebre assistència sanitària de la xarxa sanitària del Sistema Nacional de Salut.

2. Als assegurats o beneficiaris d'empreses col·laboradores en l'assistència sanitària del Sistema de la Seguretat Social, en relació amb aquelles prestacions l'atenció de les quals corresponga a l'empresa col·laboradora d'acord amb el conveni o concert corresponent.

3. Per accident de treball o malaltia professional a càrrec de les mútues d'accidents de treball, de l'Institut Nacional de la Seguretat Social o de l'Institut Social de la Marina.

4. Per accidents de trànsit de vehicles de motor, excepte en els casos en els quals siga aplicable l'apartat anterior, per haver sigut qualificat d'accident de treball i l'assistència haja de ser assumida per una mútua d'accidents de treball.

5. Per accidents o malalties cobertes per l'assegurança obligatòria d'esportistes federats i professionals, l'assegurança obligatòria de viatgers o l'assegurança obligatòria de caça o qualsevol altra assegurança obligatòria.

6. Per accidents esdevinguts en ocasió d'esdeveniments festius, espectacles públics o per qualsevol altre supòsit en què, per raó de norma legal o reglamentària, haja d'haver-hi una assegurança de responsabilitat davant de tercers per lesions o malalties.

7. Per realització d'anàlisis, proves exploratòries i qualsevol altre tipus de prestació assistencial a determinats col·lectius que siga exigida per una norma legal o reglamentària, com a conseqüència de l'activitat que exercisquen, sempre que aquestes prestacions no estiguen cobertes per les mútues d'accidents de treball.

8. Qualsevol altre supòsit en què, per raó de normes legals o reglamentàries, l'import de les atencions o prestacions sanitàries haja de ser a càrrec d'entitats asseguradores.

9. Qualsevol altre supòsit en què, per raó de responsabilitat de tercers per les lesions o malalties causades a la persona assistida, l'import de les atencions o prestacions sanitàries haja de ser a càrrec dels tercers corresponents.10. A usuaris del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana als quals haja de ser reclamat el cost de l'assistència sanitària que reben, per aplicació del que disposa la legislació autonòmica o estatal en matèria de sanitat.

 

Article 29.1-2. Exempcions

Estan exempts del pagament de la taxa els contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, amb independència del lloc en què es produïsca l'acte violent o de la condició de resident a la Comunitat Valenciana de la víctima.

 

Article 29.1-3. Meritació i exigibilitat

1. La meritació es produeix en el moment en què es presta el servei.

2. L'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produeix amb anterioritat a la meritació o en el mateix moment de la meritació. En aquells casos en què aquesta exigència prèvia o simultània pot ocasionar danys de qualsevol tipus a la salut humana, el pagament s'haurà d'exigir una vegada s'haja prestat l'assistència sanitària.

 

Article 29.1-4. Contribuents

Són contribuents d'aquesta taxa les persones a les quals es presten els serveis sanitaris a què es refereix l'article 29.1-7.

 

Article 29.1-5. Substituts del contribuent

Són substituts del contribuent:

1. En el supòsit previst en l'apartat 1 de l'article 29.1-1, l'entitat asseguradora concertada amb la mutualitat a la qual pertany la persona assegurada o beneficiària i per la qual aquesta haja optat per a la cobertura de la seua assistència sanitària, respecte a aquelles prestacions incloses en el concert.

2. En el supòsit previst en l'apartat 2 de l'article 29.1-1, l'empresa col·laboradora.

3. En el supòsit previst en l'apartat 3 de l'article 29.1-1, l'entitat o la mútua d'accidents de treball i malaltia professional que haja d'assumir la cobertura de les prestacions sanitàries, farmacèutiques i recuperadores derivades d'accident de treball i malaltia professional.

4. En el supòsit previst en l'apartat 4 de l'article 29.1-1, les persones o entitats asseguradores dels riscos derivats de la circulació de vehicles de motor.

En el cas d'entitats asseguradores que actuen en territori espanyol en règim de lliure prestació de serveis i que asseguren els riscos a què es refereix el paràgraf anterior, són subjecte passiu substitut del contribuent el representant o representants que tinguen designat en aquest territori.

5. En els supòsits previstos en els apartats 5 i 6 de l'article 29.1-1, les persones o entitats asseguradores dels riscos que motiven la prestació dels serveis sanitaris.

6. En el supòsit previst en l'apartat 7 de l'article 29.1-1, les persones, físiques o jurídiques, que siguen titulars de l'activitat que es desenvolupe en els locals, establiments o immobles de pública concurrencia on es realitze l'activitat. [23]

7. En els supòsits previstos en els apartats 8 i 10 de l'article 29.1-1, les persones, físiques o jurídiques, obligades legalment o reglamentàriament a assumir el cost de les prestacions sanitàries.

8. En els supòsits previstos en l'apartat 9 de l'article 29.1-1, les persones, físiques o jurídiques, obligades a assumir el cost de les prestacions sanitàries per raó de la responsabilitat de tercers per les lesions o malalties causades a la persona a