DECRET 190/1998, de 30 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es crea l'Alt Consell Consultiu en Investigació i Desenvolupament de la Presidència de Generalitat Valenciana.

Publicat en:   DOGV núm. 3392 de 14.12.1998
Entrada en vigor :   14.12.1998
Origen disposició :   Presidència de la Generalitat
Referència Base de Dades:   3030/1998
Número identificador:   1998/X10851
Estat :   Vigent
Data de fi de Vigència:  
Compendi :   Enllaç al Compendi
 

Permalink ELI:

https://www.dogv.gva.es/va/eli/es-vc/d/1998/11/30/190/con/
Seleccionar redacció :


TEXT CONSOLIDAT

 

Última revisió 04.10.2011

 

Decret 190/1998, de 30 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es crea l'Alt Consell Consultiu en Investigació i Desenvolupament de la Presidència de Generalitat Valenciana. [1]

 

(DOCV núm. 3392 de 14.12.1998) Ref. 3030/1998

 

L'avanç constant en els àmbits més variats de la investigació, el desenvolupament i la innovació tecnològica ha evidenciat la substitució d'una visió unidireccional del progrés per donar pas a processos interactius que exigeixen una modernització reflexiva. En aquest context, el liderat ha deixat de ser individual i pren força l'opció d'obrir pas a equips de pensadors, de caràcter multidisciplinar i d'ampli espectre ideològic i filosòfic.

Molts dels països industrialitzats del nostre entorn han percebut aquesta importància, i s'han dotat d'òrgans de reflexió, deliberació i assessorament, en versions diferents, ja siguen els Think tanks anglosaxons, les institucions de technology assessment o els centres de prospectiva, model característic als països nòrdics, o els consells consultius, més en línia de la nostra tradició.

En aquest context, es considera convenient crear un Alt Consell Consultiu en Investigació i Desenvolupament, com a òrgan assessor del qual formaran part les persones distingides amb els Premis Rei Jaume I.

Aquests premis van ser instituïts per la Fundació Valenciana d'Estudis Avançats i la Generalitat Valenciana l'any 1989, sota el Patronatge de S.M. el Rei, amb el propòsit d'estimular i reconèixer la labor intel•lectual i científica de les persones o els grups de treball espanyols que hagen realitzat la major part d'aquesta labor al nostre país. Quan han passat ja deu anys des de la seua creació, ha arribat el moment que la Generalitat Valenciana concite la participació d'aquests il•lustres guardonats en el procés de reflexió, deliberació i assessorament sobre aquests àmbits, fonamentals per a la societat, els resultats de la qual condicionen el progrés econòmic i social de la Comunitat Valenciana.

La finalitat de l'Alt Consell és assessorar el president de la Generalitat, a través del magisteri dels qui han rebut els Premis Rei Jaume I en les diverses modalitats, com a reconeixement a la seu dilatada i encomiable labor. Assessorament justificat per la prioritat que atorga la Presidència de la Generalitat Valenciana a la investigació, el desenvolupament i la innovació tecnològica, atesa la funció estratègica que el coneixement exerceix en l'entorn econòmic i social de les comunitats avançades.

Per tot el susdit, d'acord amb el que estableixen els articles 38 i 40 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, prèvia deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 30 de novembre de 1998, i a proposta del seu president,

 

DECRETE

 

CAPÍTOL I. De l'Alt Consell Consultiu en Investigació i Desenvolupament de la Presidència de la Generalitat Valenciana

 

Secció 1a. Creació i adscripció

 

Article 1. Creació

Es crea l'Alt Consell Consultiu en Investigació i Desenvolupament de la Presidència de la Generalitat Valenciana, com a òrgan consultiu de la Generalitat, adscrit a la Presidència.

 

Secció 2a. Finalitat, funcions i àmbit

 

Articles 2 i 3

 

CAPÍTOL II. De la composició i funcionament de l'Alt Consell

 

Secció 1a. Organització

 

Articles 4 al 12

 

Secció 2a. Funcionament i règim de sessions

 

Articles 13 i 14

 

Secció 3a. Normes generals

 

Articles 15 al 19

 

DISPOSICIONS FINALS

 

Primera

1. El conseller de Presidència queda facultat per a dictar totes les disposicions que calguen per al desplegament, l'execució i el compliment del que disposa aquest decret.

2. La Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública queda autoritzada per a realitzar les adaptacions pressupostàries necessàries per a l'eficàcia d'aquest decret.

 

Segona

Sense perjuí del règim de funcionament establert amb caràcter general en aquest decret, el president de l'Alt Consell l'adaptarà a les peculiaritats específiques de la sessió consultiva.

 

Tercera

Aquest decret vigirà el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

València, 30 de novembre de 1998

 

El President de la Generalitat Valenciana,

EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO 

 

 



[1]  Queden derogats els articles 2 a 19 ambos inclosos pel Decret 136/2006, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es modifica el nom de l'Alt Consell Consultiu en Investigació i Desenvolupament de la Presidència de la Generalitat, que passa a denominar-se Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenvolupament i Innovació de la Presidència de la Generalitat, i s'aprova el seu Reglament (DOCV núm. 5359 de 03.10.2006) Ref. Base de dades 5097/2006.