LLEI 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d'Arxius.

Publicat en:   DOGV núm. 5029 de 16.06.2005
Entrada en vigor :   17.06.2005
Origen disposició :   Presidència de la Generalitat
Referència Base de Dades:   3256/2005
Número identificador:   2005/6897
Estat :   Vigent
Data de fi de Vigència:  
Compendi :   Enllaç al Compendi
 

Permalink ELI:

https://www.dogv.gva.es/va/eli/es-vc/l/2005/06/15/3/con/
Seleccionar redacció :


TEXT CONSOLIDAT

 

Versió vigent: 10.04.2013 -

 

Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d'Arxius.

 

(DOGV núm. 5029 de 16.06.2005) Ref. 3256/2005

 

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:

PREÀMBUL

 

La Generalitat, d'acord amb l'article 31.6 de l'Estatut d'Autonomia, ha assumit competències exclusives en matèria d'arxius, sense perjuí del que disposa l'article 149.1.28 de la Constitució espanyola, que atribuïx a l'estat les competències sobre els arxius de titularitat estatal i els béns mobles conservats en ells. Per tant, en l'Arxiu del Regne de València, l'Arxiu Històric Provincial d'Alacant, l'Arxiu Històric d'Orihuela (Alacant) i l'Arxiu Històric Provincial de Castelló, al ser arxius de titularitat estatal, la Generalitat només exercix funcions de gestió.

En l'exercici d'estes competències, en 1998 es va aprovar la principal de les normes sobre arxius, la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, la qual en el seu article 81.1 establix la creació del Sistema Arxivistic Valencià (SAV). Posteriorment, alguns aspectes d'esta llei han canviat amb l'entrada en vigor de la Llei 7/2004, de 19 d'octubre, de la Generalitat, de Modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, la qual modifica l'article 80 de la llei esmentada i establix que una llei de les Corts Valencianes regularà l'exercici de les competències de la Generalitat en matèria d'arxius.

Anteriorment, l'any 1984, s'havien publicat dues normes referents a arxius: el Decret 57/1984, de 21 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual es creava l'Arxiu Central de la Generalitat Valenciana; i l'Ordre de 14 de juny de 1984, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la qual es creava el Consell Assessor d'Arxius.

Ara, amb la Llei d'Arxius es pretén acomplir el mandat de la Llei 7/2004, de 19 d'octubre, de la Generalitat, de Modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià. Amb això la Generalitat vol posar de manifest la importància que tenen els arxius valencians, no sols com un servici molt important del funcionament i de l'eficàcia de totes les organitzacions, especialment de les administracions públiques, sinó com a garantia de conservació del patrimoni documental valencià i, finalment, per a preservar el dret d'accés de les persones als arxius.

Des que la Generalitat va assumir les competències en matèria d'arxius, l'any 1984, s'han incrementat considerablement les necessitats de l'administració, tant a escala autonòmica com local. En primer lloc, la societat en general exigix uns arxius al servici de tots els ciutadans, ja que en ells es conserven documents que afecten als interessos i drets personals, els quals difícilment es poden garantir si no es conserven els documents originals. Per això, la Llei d'Arxius és una mostra de l'interés de l'administració pública valenciana per la gestió documental i l'organització dels arxius com a element clau de la gestió administrativa i dels servicis que presten als ciutadans.

En segon lloc, la Llei d'Arxius pretén promoure i desenrotllar la utilització social dels arxius i del patrimoni documental que conserven. Cal tindre en compte que el món de la investigació demana cada vegada més uns arxius ben organitzats i accessibles, ja que el patrimoni documental que conserven suposa la base documental de la història valenciana i al mateix temps és el principal fonament de la memòria col·lectiva de tots els valencians.

En tercer lloc, els professionals dels arxius necessiten un marc jurídic adequat a la realitat actual, que permeta normalitzar i desenrotllar el seu treball en les millors condicions possibles i que possibilite un desenrotllament i un reconeixement de la professió a tots els nivells.

Però no sols s'han incrementat les necessitats dels arxius des de l'any 1984, sinó que s'han produït importants transformacions que afecten la gestió dels arxius, com ha sigut el gran desenrotllament de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Estes noves tecnologies, en constant desenrotllament, tenen una gran influència en la gestió dels arxius, per la qual cosa la Llei d'Arxius pretén harmonitzar i difondre la seua implantació en tots els arxius que formen part del Sistema Arxivístic Valencià.

La Llei d'Arxius s'ha estructurat en un títol preliminar i quatre títols. Les prescripcions de la llei pretenen vertebrar el Sistema Arxivístic Valencià i aportar una sèrie d'elements per a la modernització de l'administració i els arxius, impulsant la transparència en relació amb la pròpia gestió, l'economia i l'eficàcia arxivística, fent compatibles les garanties de protecció de drets i béns amb l'accés de les persones als fons documentals, siguen administratius o històrics, públics o privats.

En el títol preliminar s'especifica l'objectiu de la present Llei d'Arxius i l'àmbit d'aplicació d'aquest. Es fa especial referència a l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i la seua repercussió en la gestió documental i els arxius.

En el títol I es descriu l'estructura i els òrgans del Sistema Arxivístic Valencià. En primer lloc, l'òrgan directiu, que serà la conselleria competent en matèria de cultura, serà l'encarregat d'exercir les funcions de direcció, coordinació, planificació, inspecció i execució del Sistema Arxivístic Valencià. Com a òrgans assessors figuren, el Consell Assessor d'Arxius, que serà l'òrgan consultiu en matèria d'arxius; la Junta Qualificadora de Documents Administratius, òrgan col·legiat la missió principal de la qual és la d'emetre els dictàmens preceptius i vinculants sobre les taules de valoració de les sèries documentals; i l'òrgan de la Generalitat competent en matèria de noves tecnologies, que és l'òrgan assessor del Sistema Arxivístic Valencià en tot allò relatiu a l'aplicació de les noves tecnologies de la comunicació i la informació.

En el títol II es descriuen els arxius que formen part del Sistema Arxivístic Valencià, tant els públics com els privats. Es dividix en dos capítols. L'I es dedica als arxius públics i comença amb una sèrie de disposicions genèriques a tots els arxius públics i posteriorment es fa referència al personal i els mitjans que hauran de tindre. Després es descriu l'organització dels arxius de la Generalitat, que es realitzarà d'acord amb la utilització dels fons que conserven. D'acord amb això, trobem els arxius de gestió, els arxius centrals de conselleries, els arxius intermedis, els arxius dels servicis perifèrics i els arxius històrics. Un altre tema important és la regulació de diversos aspectes relatius als arxius de l'administració local, destacant l'obligació que tenen tots els municipis de més de deu mil habitants de disposar de personal amb la titulació adequada, així com el fet que els municipis que no tinguen l'obligació de tindre servici d'arxiu podran mancomunar-ne el servici. El capítol II del títol II es dedica als arxius privats i es preveu la possibilitat de la seua inclusió en el Sistema Arxivístic Valencià, per a la qual cosa es firmaran els convenis corresponents.

El títol III es dedica als documents i a l'establiment dels principis que han de regir la gestió documental. En el capítol I es fa una descripció dels documents públics i privats i de les obligacions dels titulars respecte a la seua conservació i consulta. El capítol II especifica els principis per què es deurà realitzar l'organització dels fons documentals, fent una especial referència a la introducció de noves tecnologies en tal procés de gestió de la documentació. El capítol III detalla els instruments de descripció dels fons i les col·leccions documentals i pretén promoure la introducció de les noves tecnologies per a la difusió de la imatge dels documents en qualsevol tipus de suport. Finalment, el capítol IV establix els criteris d'accés a la documentació, que serà lliure en el cas dels arxius públics, sense perjuí de les restriccions legals que afecten els documents. Finalment, el títol IV es referix a les infraccions i sancions administratives.

 

TÍTOL PRELIMINAR. Disposicions generals

 

Article 1. Objecte

L'objecte de la present llei és regular el Sistema Arxivístic Valencià i establir els drets i obligacions relatives al patrimoni documental, tant dels ciutadans com dels titulars dels arxius que formen part del Sistema Arxivístic Valencià o els que, sense estar-hi integrats, hi pugen ser afectats per esta llei.

 

Article 2. Àmbit d'aplicació

1. Es regiran per les disposicions de la present llei tots els arxius valencians que formen part del Sistema Arxivístic Valencià, els documents que els integren, així com la resta de documents que formen part del patrimoni documental valencià.

2. Els arxius de titularitat estatal la gestió dels quals ha sigut transferida a la Generalitat es regiran per la normativa estatal i pels convenis de gestió que, en relació amb els arxius esmentats, se subscriguen entre l'estat i la Generalitat.

3. Els restants arxius de titularitat estatal inclosos en el Sistema Arxivístic Valencià es regiran per la legislació estatal.

 

Article 3. Conceptes

Als efectes de la present llei, s'entendrà per:

a) Sistema Arxivístic Valencià: el conjunt d'òrgans, arxius i servicis encarregats de la protecció, l'organització i la difusió del patrimoni documental valencià, el qual s'organitzarà d'acord amb la present llei i les seues disposicions de desplegament.

b) Arxius: les institucions i els conjunts de documents definits en l'article 80 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, modificat per la Llei 7/2004, de 19 d'octubre, de la Generalitat, de Modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià.

c) Documents: les unitats arxivístiques compreses en la definició del punt segon de l'article 76 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià.

d) Unitat arxivística: és l'element bàsic de les agrupacions documentals: pot ser simple, quan es tracta d'un sol document; o composta, quan es compon d'una agregació successiva de documents relacionats entre sí, que conformen un expedient.

e) Sèrie documental: és el conjunt d'unitats arxivístiques produïdes en el desenrotllament d'una funció o activitat administrativa regulada per una norma de procediment.

f) Documentació activa: els documents que formen part d'un procediment que està sent tramitat per una unitat administrativa i s'utilitza habitualment en els treballs de gestió.

g) Documentació semiactiva: la documentació administrativa que, una vegada conclosa la tramitació ordinària, no és utilitzada de forma habitual per la unitat que l'ha produït en la seua activitat.

h) Documentació històrica: els documents que ja no posseïxen vigència administrativa immediata i que pel seu valor cultural s'han de conservar permanentment.

i) Fons documental o arxivístic: és el conjunt de documents o sèries documentals produïdes o reunides per un organisme en l'exercici de les seues competències.

j) Col·lecció de documents: és la reunió de documents del mateix o diferent origen que han perdut, per causes diverses, el seu caràcter orgànic.

k) Sistema de gestió de documents: és el conjunt d'operacions tècniques, integrades en la gestió administrativa general, que, basades en l'anàlisi de la producció, la tramitació i el valor de la documentació, es dirigixen a la planificació, el control, l'ús, la transferència i la conservació o eliminació de la documentació.

l) Patrimoni documental: són els béns, reunits o no en arxius, definits en l'article 76 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià.

 

Article 4. Obligació de col·laboració

1. Totes les administracions públiques valencianes estan obligades a col·laborar entre si per a aconseguir els objectius previstos en esta llei.

2. Les persones físiques i les juridicoprivades tenen l'obligació de col·laborar amb les administracions públiques valencianes per a aconseguir els objectius previstos en esta llei.

 

Article 5. Col·laboració amb les confessions religioses

1. La Generalitat establirà la col·laboració adequada amb les diverses confessions religioses per la millora, la conservació, l'estudi i la difusió dels arxius d'estes confessions que posseixquen un valor públic o històric singular per al poble valencià.

2. Sense perjuí del que disposen els acords subscrits entre l'Estat espanyol i la Santa Seu, i atesa la rellevància que per al poble valencià tenen els arxius de l'Església catòlica, aquesta vetllarà per la protecció, la conservació i la divulgació del patrimoni documental valencià, amb subjecció a les disposicions de la present llei i col·laborant amb les administracions publiques per al compliment de les finalitats de la mateixa.

 

Article 6. Promoció de les noves tecnologies

1. La Generalitat i la resta de les administracions públiques valencianes promouran l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en el tractament de la documentació, en tots els aspectes de la gestió documental i la difusió dels documents.

2. El tractament, la conservació i la difusió dels documents validats per mitjà de certificat electrònic requeriran reglamentació específica adequada a les característiques especials dels documents, de forma que puguen incorporar-se al Sistema Arxivístic Valencià, al costat de la resta de documents, i integrar-se en les seues respectives sèries documentals, independentment del suport físic en què hi apareguen.

3. La preservació dels documents electrònics es realitzarà de forma que es garantisca que els documents romanen complets, tant en el seu contingut com en la seua estructura i el seu context; fiables, quant a que puguen continuar donant fe del contingut; autèntics, com a originals que no han sofrit alteració en les eventuals migracions; i accessibles, quant a la seua localització i legibilitat.

 

TÍTOL I. Del Sistema Arxivístic Valencià: Estructura i òrgans

 

Article 7. Estructura del Sistema Arxivístic Valencià

1. El Sistema Arxivístic Valencià s'estructura en òrgans directius, assessors i arxius.

2. L'òrgan directiu del Sistema Arxivístic Valencià és la conselleria competent en matèria de cultura.

3. Són òrgans assessors del Sistema Arxivístic Valencià:

a) El Consell Assessor d'Arxius.

b) La Junta Qualificadora de Documents Administratius.

c) L'òrgan de la Generalitat competent en matèria de noves tecnologies.

4. Formen part del Sistema Arxivístic Valencià els arxius i els subsistemes d'arxius següents:

a) L'Arxiu de la Corona d'Aragó, en el Patronat dels quals haurà de participar la Generalitat, d'acord amb les disposicions addicionals de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, l'Arxiu del Regne de València, l'Arxiu Històric Provincial de Castelló, l'Arxiu Històric Provincial d'Alacant i l'Arxiu Històric d'Orihuela. [1]

b) L'Arxiu de la Generalitat, que actuarà com a capçalera del Sistema Arxivístic Valencià.

c) Els arxius de les institucions que integren la Generalitat i la seua administració.

d) Els arxius dels ens locals de la Comunitat Valenciana.

e) Els arxius de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

f) Els arxius de les acadèmies científiques i culturals, els col·legis professionals, les cambres de comerç, indústria i navegació, i de totes aquelles institucions privades que exercisquen funcions públiques en el territori de la Comunitat Valenciana.

g) Qualsevol altre arxiu públic, segons es definixen en la present llei.

h) Els arxius de les universitats privades de la Comunitat Valenciana.

i) Els arxius diocesans i capitulars de l'Església catòlica, com també els arxius dels òrgans de les diferents confessions religioses radicades a la Comunitat Valenciana.

j) Els arxius privats que s'integren en el Sistema Arxivístic Valencià per resolució de la conselleria competent en matèria de cultura.

 

Article 8. Requisits i efectes de la pertinença al Sistema Arxivístic Valencià

1. Els arxius públics del Sistema Arxivístic Valencià hauran de complir els requisits tècnics que s'establisquen per reglament, en especial els següents:

a) Aplicar el sistema de gestió de la documentació corresponent al fons que reunisca, d'acord amb les normes tècniques bàsiques fixades per la Generalitat.

b) Disposar del personal arxiver suficient aquells arxius que estiguen obligats d'acord amb el que preveu la present llei.

c) Disposar de les instal·lacions necessàries que permeten la conservació dels fons documentals

d) Els arxius que disposen de personal arxiver deuran tindre un horari d'obertura al públic que haurà de ser d'un mínim de 10 hores setmanals.

2. Els arxius públics integrats en el Sistema Arxivístic Valencià podran:

a) Accedir, en les condicions que s'establisquen, als servicis que puga prestar la Generalitat per mitjà de l'òrgan directiu del Sistema Arxivístic Valencià.

b) Accedir als programes anuals o plurianuals de suport tècnic i econòmic i a les mesures de foment que establisca la Generalitat.

3. Únicament els arxius públics integrats en el Sistema Arxivístic Valencià podran rebre en depòsit documents d'administracions o entitats públiques diferents de la titular de l'arxiu.

4. En el cas dels arxius privats previstos en l'article 7.4.h, i i j, els requisits i efectes de la pertinença al Sistema Arxivístic Valencià s'establiran per mitjà de la firma d'un conveni.

 

Article 9. L'òrgan directiu del Sistema Arxivístic Valencià

La conselleria competent en matèria de cultura, a través del centre directiu corresponent, exercirà les competències següents:

a) L'elaboració i, si és el cas, l'aprovació de la normativa referent a arxius, en aplicació de les disposicions de la present llei.

b) L'elaboració i, si és el cas, l'aprovació de les normes tècniques i de procediment per a la gestió dels arxius del Sistema Arxivístic Valencià.

c) La direcció de la gestió dels arxius de la Generalitat i la dels arxius de titularitat estatal de gestió transferida a la Generalitat.

d) La realització de les accions oportunes destinades a garantir que el patrimoni documental valencià que no es trobe en territori valencià puga passar als arxius del Sistema Arxivístic Valencià en qualsevol suport material.

e) La redacció i, si és el cas, l'aprovació de programes d'actuació arxivística, així com la determinació de la qualificació professional dels arxivers i les especificacions tècniques per a la construcció d'arxius.

f) L'elaboració del Cens de Patrimoni Documental Valencià, que comprendrà la informació bàsica sobre els fons i les col·leccions de documents del patrimoni documental valencià, així com de les instal·lacions dels arxius.

g) La proposta als òrgans competents de les relacions de llocs de treball per al funcionament dels arxius que depenguen de l'òrgan directiu del Sistema Arxivístic Valencià.

h) La promoció de la formació del personal amb comeses en el Sistema Arxivístic Valencià en temes arxivístics.

i) La coordinació dels arxius que formen part del Sistema Arxivístic Valencià.

j) La cooperació amb les universitats valencianes i altres centres d'investigació.

k) La difusió, en els àmbits de la cultura i la investigació, del patrimoni documental valencià contingut als arxius del Sistema Arxivístic Valencià.

l) La inspecció i l'avaluació del funcionament tècnic dels arxius del Sistema Arxivístic Valencià, tant de les seues instal·lacions, com del patrimoni documental custodiat.

m) La supervisió tècnica dels projectes de construcció i equipament dels arxius de la Comunitat Valenciana que formen part del Sistema Arxivístic Valencià.

 

Article 10. El Consell Assessor d'Arxius

1. El Consell Assessor d'Arxius és un òrgan consultiu en matèria d'arxius adscrit a la conselleria competent en matèria de cultura.

2. El Consell Assessor d'Arxius serà presidit pel titular de la conselleria competent en matèria de cultura i estarà integrat per un vicepresident, un secretari i huit vocals, dels quals almenys dos seran arxivers.

3. El Consell Assessor d'Arxius té la missió de prestar la seua assistència i concurs al titular de la dita conselleria en quants assumptes i activitats en matèria d'arxius estime pertinent sotmetre al seu paréixer. Particularment serà consultat en els assumptes següents:

a) La planificació general que en matèria arxivística de la Comunitat Valenciana anualment elabore la conselleria competent en matèria de cultura.

b) Les línies generals dels avantprojectes de llei que en matèria d'arxius remeta el Consell de la Generalitat a les Corts Valencianes per a la seua aprovació.

c) Les directrius bàsiques dels reglaments i la resta de normativa de caràcter general que s'adopten en execució i desplegament de les lleis a què es referix el paràgraf anterior.

d) Qualsevol altre assumpte que, en matèria d'arxius, el conseller competent en matèria de cultura estime convenient sotmetre a la seua consideració.

 

Article 11. La Junta Qualificadora de Documents Administratius

1. La Junta Qualificadora de Documents Administratius és un òrgan col·legiat adscrit a la Conselleria competent en matèria de cultura.

2. La Junta Qualificadora de Documents Administratius serà presidida pel titular del centre directiu competent en matèria d'arxius i estarà integrada per un vicepresident, un secretari i cinc vocals.

3. La Junta Qualificadora de Documents Administratius té com a missió l'estudi de les taules de valoració documental que es presenten per a emetre el corresponent dictamen preceptiu i vinculant, on es propose la conservació permanent de la documentació i el seu ingrés en els arxius històrics o bé la seua eliminació per la seua inutilitat administrativa i cultural, les quals seran aprovades per resolució administrativa en els termes establits reglamentàriament. Les taules de valoració documental s'hauran de resoldre en el termini d'un any a comptar des de la sol·licitud del dictamen a la Junta Qualificadora de Documents Administratius. Transcorregut eixe termini sense que hi haja recaigut una resolució, la sol·licitud s'haurà d'entendre denegada.

4. Per a l'elaboració de les taules de valoració documental es podran crear les Comissions de Valoració Documental que es consideren necessàries, les quals estaran compostes per un màxim de cinc membres entre personal al servici de les administracions públiques corresponents, i en elles deurà de participar obligatòriament un arxiver.

5. La Junta Qualificadora de Documents Administratius es reunirà almenys quatre vegades a l'any en sessió ordinària.

6. Reglamentàriament s'establiran els aspectes de composició i funcionament no regulats en aquesta llei.

 

Article 12. L'òrgan de la Generalitat competent en matèria de noves tecnologies

1. L'òrgan de la Generalitat competent en matèria de noves tecnologies és l'òrgan assessor del Sistema Arxivístic Valencià en tot allò relatiu a l'aplicació de les noves tecnologies de la comunicació i la informació en la gestió documental de les administracions públiques i els arxius.

2. El centre directiu esmentat exercirà les funcions següents:

a) L'assessorament en tot allò referent a l'establiment dels principis bàsics, requeriments, estàndards i aplicacions informàtiques corporatives relatives a la gestió documental i d'arxiu, d'acord amb la normativa elaborada per la conselleria competent en matèria de cultura.

b) La redacció d'informes sobre la conservació i la recuperació de la informació continguda en els nous suports documentals.

c) L'anàlisi de l'estat de la tecnologia a fi de decidir una eventual migració digital dels documents custodiats.

 

TÍTOL II. Dels arxius del Sistema Arxivístic Valencià

 

CAPÍTOL I. Dels arxius públics

 

Secció 1ª. Disposicions comuns als arxius públics

 

Article 13. Concepte

Als efectes d'esta llei, són arxius públics els que s'encarreguen de la reunió, la conservació, la classificació, l'ordenació i la divulgació de la documentació produïda o rebuda per les següents entitats públiques i persones jurídiques:

a) L'administració de la Generalitat, les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de la Generalitat, les persones juridicoprivades en el capital o la dotació de les quals participe majoritàriament la Generalitat o altres entitats esmentades en este apartat, i les persones privades, físiques o jurídiques, gestores de servicis públics de competència de la Generalitat en allò que s'ha relacionat amb la gestió dels servicis, així com les altres institucions que integren la Generalitat.

b) Les entitats locals de la Comunitat Valenciana i les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents d'estes, les persones juridicoprivades en el capital o la dotació de les quals participen majoritàriament entitats locals de la Comunitat Valenciana o altres entitats esmentades en este apartat, i les persones privades, físiques o jurídiques, gestores de servicis públics de competència de les entitats locals en allò relacionat amb la gestió dels servicis.

c) Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, les persones jurídiques creades per estes i les persones jurídiques en les quals participen una o vàries universitats públiques.

d) Les corporacions de dret públic de la Comunitat Valenciana quant als documents generats o reunits en l'exercici de les funcions públiques que tinguen atribuïdes.

e) Les persones juridicoprivades que exercisquen funcions públiques en virtut de qualsevol títol jurídic, quant als documents generats o reunits en l'exercici de les funcions públiques que tinguen encomanades.

 

Article 14. Concentració de documents d'una mateixa entitat pública o persona jurídica

En el cas que la documentació procedent d'una mateixa entitat pública o persona jurídica de les mencionades en l'article anterior es trobara dispersa, la conselleria competent en matèria de cultura dictarà les mesures oportunes per a concentrar-la en un mateix arxiu.

 

Article 15. Arxius de persones jurídiques suprimides o dissoltes

1. La dissolució o supressió de qualsevol de les persones jurídiques mencionades en l'article 13 comportarà automàticament que la seua documentació siga depositada en l'arxiu que designe la conselleria competent en matèria de cultura, tenint en compte per al seu depòsit l'arxiu més pròxim al lloc d'origen d'aquelles i el principi de procedència.

2. En el cas que la dissolució o supressió d'una persona jurídica de les mencionades en l'article 13 es faça per absorció o fusió amb altres persones, la persona que assumisca les funcions de la persona dissolta o suprimida haurà de fer-se càrrec de l'arxiu d'aquella.

3. Quan un organisme públic o un ens que depenga del mateix passe a ser de naturalesa privada o perda la dependència pública, la documentació anterior al canvi de naturalesa o de dependència manté la titularitat pública. La dita documentació, si és de conservació permanent, ha de transferir-se a l'arxiu de l'administració pública de què depenia l'organisme o ens, o bé al què determine la conselleria competent en matèria de cultura. Excepcionalment, l'administració titular, si es garantixen les disposicions de la present llei relatives als arxius públics, pot acordar que la documentació continue sent custodiada per l'organisme o ens que haja sigut objecte de privatització.

 

Article 16. Obligacions dels titulars d'arxius públics

1. Tots els titulars d'arxius públics valencians tenen l'obligació de conservar i custodiar degudament organitzada la seua documentació, posar-la a disposició dels ciutadans d'acord amb les normes vigents i no extraure-la de les seues oficines o arxius de gestió fins que no haja finalitzat la seua utilització administrativa.

2. Quan els titulars de documents públics tinguen coneixement de l'existència de documents propis en possessió de tercers, cedits o extraviats, hauran de prendre les mesures legals pertinents per a la seua recuperació.

 

Article 17. Depòsits provisionals d'arxius públics

1. En el cas que els arxius públics no tinguen les condicions necessàries per a garantir la seguretat, la conservació i l'accés al patrimoni documental d'acord amb les normes que establisca la Generalitat, la conselleria competent en matèria de cultura podrà ordenar el seu depòsit provisional en un dels seus arxius.

2. El depòsit es realitzarà per resolució motivada de la conselleria competent en matèria de cultura, després de la tramitació del corresponent expedient en què es donarà audiència a les parts interessades.

 

Article 18. Estructura dels arxius públics

1. Els arxius públics, segons la freqüència d'ús de la documentació que conserven, es podran estructurar de la forma següent:

a) Els arxius de gestió, que estan constituïts per la documentació activa en fase de tramitació produïda, rebuda o reunida per una unitat administrativa i que és necessària per a realitzar les activitats i funcions de la unitat.

b) Els arxius centrals, que conserven la documentació semiactiva d'ús freqüent generada o reunida per totes les unitats administratives d'una mateixa entitat i, si és procedent, de les institucions i persones d'ella dependents, amb l'objectiu prioritari de facilitar l'accés a l'administració i als ciutadans a la informació. Les administracions públiques que disposen de servicis territorials perifèrics, podran tindre en ells els seus propis arxius amb les mateixes funcions que els arxius centrals.

c) Els arxius intermedis, que conserven la documentació semiactiva d'ús escàs generada i reunida per totes les unitats administratives d'una mateixa entitat i, si és procedent, de les institucions i persones d'ella dependents, amb l'objectiu prioritari de facilitar l'accés a l'administració i als ciutadans a la informació.

d) Els arxius històrics, que reunixen la documentació que posseïx valor cultural, amb l'objectiu de conservar-la permanentment i facilitar la investigació.

2. Cada arxiu públic integrarà tota la documentació generada i reunida per l'entitat a què pertany, encara que puga trobar-se distribuïda en distints locals i instal·lacions per raons d'eficàcia dels servicis públics.

 

Article 19. Gestió documental dels arxius públics

La gestió documental dels arxius públics s'ajustarà a les normes i els plans que establisca la Generalitat, la qual podrà elaborar plans sectorials per a cada tipus d'arxius, tenint en compte les seues necessitats específiques i l'autonomia organitzativa i administrativa de les diferents entitats.

 

Article 20. Contractació de la gestió externa dels arxius públics

1. La contractació de la gestió, la conservació i la custòdia externa de qualsevol arxiu públic integrant del Sistema Arxivístic Valencià només tindrà caràcter excepcional en casos d'urgència i exigirà l'informe previ del plec de prescripcions tècniques per part del centre directiu competent en matèria d'arxius.

2. En cap cas esta contractació podrà suposar l'exercici de potestats públiques per part de l'empresa adjudicatària, havent de mantindre el titular de la documentació la direcció i supervisió de l'arxiu.

 

Secció 2ª. Del personal i els mitjans dels arxius públics

 

Article 21. Obligació de tindre un depòsit per a arxiu

1. Totes les entitats públiques i persones jurídiques titulars d'un arxiu públic tenen l'obligació d'habilitar un depòsit per a arxiu amb les instal·lacions adequades tant respecte a la seua ubicació com a les condicions tècniques específiques necessàries per al manteniment, el tractament, la seguretat, la conservació i la consulta dels documents en ells custodiats.

2. L'òrgan directiu del sistema arxivístic valencià establirà les especificacions tècniques que s'hauran de tindre en compte per a la construcció de depòsits d'arxiu.

3. Els depòsits d'arxiu hauran de tindre les mesures de seguretat necessàries que garantisquen la idoneïtat de la conservació de la documentació, evitant els llocs inundables o que presenten problemes d'humitat i conservació. En els arxius no es depositaran materials explosius o inflamables aliens als propis suports i contenidors dels documents de l'arxiu.

 

Article 22. Previsió d'espai per a arxiu

La construcció o reforma d'un edifici com a seu de qualsevol entitat pública o persona jurídica mencionada en l'article 13 haurà de preveure l'espai necessari i adequat per a la instal·lació de l'arxiu corresponent, per la qual cosa és preceptiu que el projecte siga informat favorablement per l'òrgan directiu del sistema arxivístic valencià.

 

Article 23. Declaració d'utilitat pública

Es declaren d'utilitat pública als fins d'expropiació els edificis i terrenys on vagen a instal·lar-se arxius de titularitat pública. Esta declaració s'estendrà als edificis i terrenys contigus als arxius quan així ho requerisquen raons de seguretat o siga necessària per a l'adequada conservació dels immobles o dels béns que continguen.

 

Article 24. Dotació de personal

1. Tots els arxius centrals, intermedis i històrics del Sistema Arxivístic Valencià estaran dotats del personal arxiver suficient i amb la qualificació professional adequada, amb el suport del personal auxiliar i subaltern necessari.

2. Les dependències dels arxius de gestió estaran ateses pel personal administratiu i auxiliar corresponent sota la direcció i la supervisió de l'arxiver o l'arxivera.

 

Article 25. Obligacions del personal al servici dels arxius públics

1. Són obligacions del personal al servici dels arxius públics en relació amb l'arxiu en què presten els seus servicis:

a) Conservar el patrimoni documental.

b) Organitzar els fons documentals.

c) Garantir l'accés dels ciutadans a la informació i als documents.

d) Facilitar als organismes productors de la documentació el préstec i la utilització de les dades contingudes en els documents.

e) Vetlar pel compliment de la legislació vigent quant a les restriccions de l'accés als documents.

2. Tot el personal que exercisca funcions en arxius i tot aquell que per raons de tractament, conservació o reprografia entre en contacte amb els documents d'un arxiu, estarà obligat a asegurar la confidencialitat respecte al contingut dels documents que conega i vetlarà pel compliment de l'ordenament legal vigent sobre l'honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com el relatiu a dades de caràcter personal i a secrets oficials i matèries reservades.

 

Article 26. Col·laboració de la Generalitat

1. La Generalitat proporcionarà a tots els arxius públics valencians l'assessorament tècnic necessari i fomentarà el compliment de les condicions mínimes d'atenció i servici als usuaris.

2. La Generalitat col·laborarà en la millora de les instal·lacions de les respectives infraestructures, guardant el principi d'inversió proporcional per part de la persona o l'entitat que reba l'ajuda.

 

Secció 3ª. Dels arxius de la Generalitat

 

Article 27. Classes d'arxius

1. Els arxius de l'administració de la Generalitat s'organitzaran, segons la utilització dels fons d'arxiu que conserven i gestionen, en arxius de gestió, arxius centrals de les conselleries, arxius dels servicis perifèrics, arxius intermedis i arxius històrics.

2. Els centres sanitaris i els centres docents de titularitat de la Generalitat tindran els seus propis arxius.

3. Les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de la Generalitat, així com les persones juridicoprivades en el capital o dotació de les quals participe majoritàriament la Generalitat i les restants institucions que la integren tindran els seus propis arxius. La seua organització es realitzarà d'acord amb les necessitats específiques de cada una d'elles.

4. Sense perjuí de l'anterior, la Generalitat podrà crear els arxius que considere necessaris per a garantir la conservació, l'organització i la difusió del patrimoni documental valencià.

 

Article 28. Arxius de gestió

Els arxius de gestió conservaran la documentació fins a la fi de la tramitació, llevat que la documentació es considere activa i dega romandre més temps en estos.

 

Article 29. Arxius centrals de les conselleries

1. Totes les conselleries tenen l'obligació de crear una unitat d'arxiu central com a part integrant de la seua organització, on es deposite i gestione la documentació produïda o rebuda per elles, que comptarà amb el personal tècnic arxiver necessari.

2. L'ingrés dels documents i les unitats arxivístiques en els arxius centrals es realitzarà per mitjà de la transferència corresponent.

3. L'eixida de documents dels arxius centrals que siguen reclamats per a fins administratius o judicials haurà d'autoritzar-la, només als efectes administratius, el responsable de l'arxiu respectiu.

4. L'eixida de documents per a fins distints als previstos en l'apartat anterior haurà d'autoritzar-la el centre directiu competent que haja produït la documentació. Si en el termini d'un mes des de l'entrada de la sol·licitud d'eixida de documents en l'òrgan competent per a resoldre no ha recaigut resolució, s'entendrà que aquella ha sigut denegada.

 

Article 30. Arxius intermedis

1. Els arxius intermedis es crearan pel Consell de la Generalitat a proposta de la conselleria competent en matèria de cultura i la seua gestió serà competència d'esta.

2. L'ingrés dels documents i les unitats arxivístiques en els arxius intermedis es realitzarà per mitjà de la transferència corresponent.

3. L'eixida de documents dels arxius intermedis quan siguen reclamats per a fins administratius o judicials haurà d'autoritzar-la el responsable de l'arxiu respectiu.

4. L'eixida de documents per a fins distints als previstos en l'apartat anterior haurà d'autoritzar-la la conselleria competent en matèria de cultura. Si en el termini de dos mesos des de l'entrada de la sol·licitud d'eixida de documents en l'òrgan competent per a resoldre no ha recaigut resolució, s'entendrà que aquella ha sigut denegada.

 

Article 31. L'Arxiu de la Generalitat i altres arxius històrics

1. Sense perjuí que el Consell de la Generalitat, a proposta de la conselleria competent en matèria de cultura, puga crear altres arxius històrics, la documentació històrica de la Generalitat que s'ha de conservar permanentment per a facilitar la seua consulta, difusió i estudi es reunirà en l'Arxiu de la Generalitat.

Es conservarà també en l'Arxiu de la Generalitat la documentació d'arxius relacionats amb el període d'instauració de la Generalitat, així com tota aquella documentació històrica que es considere d'interés i les còpies que, en qualsevol tipus de suport, obtinga de la documentació històrica de la qual no siga titular.

2. La documentació romandrà en la seua fase semiactiva per un temps màxim de 30 anys des de la generació dels documents fins a la seua transferència als arxius històrics. Este termini es podrà reduir si les taules de valoració aprovades segons el procediment establit reglamentàriament consideren que una determinada sèrie és de conservació permanent.

3. L'ingrés dels documents i les unitats arxivístiques en els arxius històrics es realitzarà per mitjà de la transferència corresponent. Així mateix, ingressaran en els arxius històrics de la Generalitat els documents de caràcter històric o cultural adquirits per esta.

4. Els arxius històrics podran admetre en depòsit o comodat documents de valor cultural pertanyents a persones físiques o jurídiques distintes a la Generalitat.

5. L'eixida de documents d'arxius històrics de la Generalitat haurà de ser autoritzada per l'òrgan directiu del sistema arxivístic valencià. Si en el termini de tres mesos des de l'entrada de la sol·licitud en l'òrgan competent per a resoldre no ha recaigut resolució, s'entendrà que aquella ha sigut denegada. En el cas de béns en depòsit o comodat vigirà el que es va pactar al constituir-se.

 

Article 32. Arxius dels servicis perifèrics

1. Els servicis perifèrics tindran les pròpies dependències d'arxiu on es dipositaran els documents que produïsquen o reben.

2. Els responsables dels arxius dels serveis perifèrics hauran de realitzar les mateixes funcions, segons la fase d'arxiu en què es trobe la documentació per la freqüència d'ús, que els tècnics dels arxius dels serveis generals de l'entitat de la qual formen part, sota la dependència dels responsables dels arxius d'aquests serveis generals i d'acord amb el mateix reglament de funcionament.

3. La documentació semiactiva d'utilització escassa i la històrica dels servicis perifèrics es conservarà en els arxius històrics que determine la conselleria competent en matèria de cultura, siguen arxius històrics autonòmics o bé arxius històrics de titularitat estatal gestionats per la Generalitat.

 

Article 33. Depòsit de fons d'altres administracions públiques

La documentació de les altres administracions públiques, tant territorials com institucionals, podrà depositar-se, per mitjà de la firma del conveni corresponent, en algun arxiu de la Generalitat. Esta documentació continuarà pertanyent a la institució o entitat pública de procedència, que podrà disposar d'ella segons el que preveu el conveni.

 

Secció 4ª. Dels arxius de les entitats locals

 

Article 34. Concepte

Els arxius de les entitats locals formen part de l'administració corresponent i tenen com a missió la conservació, organització i difusió dels documents produïts i rebuts per les respectives entitats en l'exercici de les seues funcions.

 

Article 35. Organització i funcions dels arxius de les entitats locals de la Comunitat Valenciana

1. L'organització dels arxius de les entitats locals de la Comunitat Valenciana i el seu sistema de gestió documental es realitzarà d'acord amb el que disposa aquesta llei, la normativa que la desenvolupe i els criteris que fixe la Generalitat, sense perjuí del que disposa la normativa bàsica estatal.

2. En matèria d'arxius i documents les entitats locals tenen, respecte de l'àmbit territorial on radiquen, les funcions següents:

a) Vetlar per la conservació del patrimoni documental valencià.

b) Col·laborar amb la Generalitat en l'elaboració de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià i el Cens del Patrimoni Documental Valencià.

c) Remetre les estadístiques i tota la informació sobre arxius que periòdicament sol·licite la conselleria competent en matèria de cultura.

d) Promoure l'organització d'activitats de divulgació i foment de la investigació.

e) Facilitar l'accés als ciutadans als fons documentals de l'entitat local, amb les limitacions previstes per la llei.

 

Article 36. Entitats locals obligades a tindre servici d'arxiu

1. Les diputacions provincials i els ajuntaments de municipis de més de deu mil habitants estan obligats a tindre un servici d'arxiu propi.

2. El servici d'arxiu esmentat haurà d'estar dotat de personal arxiver amb la titulació corresponent i d'instal·lacions adequades per a conservar els documents.

 

Article 37. Servicis mancomunats d'arxiu

1. Els municipis de la Comunitat Valenciana podran mancomunar els servicis d'arxiu, els quals seran gestionats per les corresponents entitats locals d'àmbit supramunicipal que es creen.

2. L'objectiu principal dels servicis mancomunats d'arxius serà garantir l'assistència continuada als arxius d'aquelles entitats locals que no estiguen obligades a tindre servici d'arxiu.

3. Els servicis mancomunats d'arxius podran realitzar també la recuperació o la reproducció de fons relatius a les corresponents entitats locals conservats en altres arxius, la conservació de fons i col·leccions documentals de l'àmbit territorial de la mancomunitat, o qualsevol altra funció d'interés per a la conservació del patrimoni documental.

 

Article 38. Depòsit de fons en els arxius de les entitats locals

Els arxius d'entitats locals podran admetre en depòsit o comodat, si l'entitat ho acorda amb el titular respectiu, documentació d'interés històric o cultural d'altres persones físiques o jurídiques.

 

CAPÍTOL II. Dels arxius privats

 

Article 39. Concepte

1. Són arxius privats, als efectes de la present llei, aquells arxius formats per fons o col·leccions documentals que pertanguen a persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, l'activitat de les quals es desenvolupe en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

2. No tindran la consideració d'arxius privats els arxius de titularitat de les persones físiques o juridicoprivades mencionades en l'article 13.

 

Article 40. Inclusió en el Sistema Arxivístic Valencià

1. La inclusió d'un arxiu privat en el Sistema Arxivístic Valencià es farà per resolució de la conselleria competent en matèria de cultura.

2. La resolució s'adoptarà a petició dels interessats, amb la subscripció prèvia d'un conveni on s'especifiquen els drets i les obligacions de les parts.

3. Els arxius privats que s'integren en el Sistema Arxivístic Valencià tindran prioritat per a l'obtenció d'ajudes i subvencions de la Generalitat respecte a altres arxius privats.

4. Tots els arxius privats que hagen rebut ajudes de la Generalitat hauran de permetre el lliure accés públic dels investigadors als fons.

 

Article 41. Arxius d'entitats privades sense ànim de lucre

La Generalitat col·laborarà tècnicament amb aquelles entitats privades sense ànim de lucre que posseïsquen un patrimoni documental d'especial rellevància.

 

TÍTOL III. Dels documents i de la gestió documental

 

CAPÍTOL I. Dels documents

 

Secció 1ª. Dels documents públics

 

Article 42. Documents públics

Als efectes de la present llei, es consideren documents públics els produïts o rebuts per les persones esmentades en l'article 13 en l'exercici de les seues funcions públiques.

 

Article 43. Inalienabilitat dels documents públics

1. Els documents públics són inalienables, inembargables e imprescriptibles.

2. Els càrrecs públics i el personal al servici de les administracions públiques, al cessar en les seues funcions, estan obligats a entregar els documents públics generats, rebuts o reunits en l'exercici d'estes a la persona que els substituïsca o remetre'ls a l'arxiu que corresponga.

 

Article 44. Responsabilitat dels titulars

1. Els titulars de documents públics hauran de disposar d'un únic sistema de gestió documental que comprenga la producció, la tramitació, el control, la valoració i la conservació dels documents i l'accés a ells, garantint el seu correcte tractament mentre els documents es troben en la seua fase activa i semiactiva.

2. Independentment de les tècniques i els suports utilitzats, tots els documents públics han de tindre garantides l'autenticitat i la integritat dels continguts, la confidencialitat i la conservació.

 

Article 45. Normes de gestió

Els titulars de documents públics hauran d'aplicar, per mitjà dels responsables dels seus arxius, les normes que establisca la conselleria competent en matèria de cultura pel que fa a tècniques del procés de gestió de la documentació administrativa en el seu àmbit respectiu.

 

Article 46. Calendari de conservació

1. Les taules de valoració documental que hagen sigut aprovades per l'òrgan directiu de la conselleria competent en matèria de cultura, prèvia emissió del dictamen preceptiu i vinculant de la Junta Qualificadora de Documents Administratius, fixaran els terminis de conservació dels documents i les sèries documentals, que podran ser definitius o temporals.

2. Finalitzat el període d'utilització administrativa, els documents i les sèries documentals les taules de valoració de les quals establisquen que seran de conservació temporal, seran objecte d'eliminació pels responsables dels arxius. El responsable de la fase d'arxiu en què es troben els documents i les sèries documentals serà l'encarregat de dirigir els treballs d'eliminació.

3. En tot moment s'haurà de deixar constància, pel procediment que s'establisca reglamentàriament, dels documents i les sèries documentals que s'hagen eliminat.

4. Les transferències de documents tenen el caràcter d'un procediment administratiu especial de les administracions públiques consistent en el lliurament, ordenat i relacionat per escrit, dels documents d'un arxiu a un altre, i també el traspàs de les responsabilitats relatives a la custòdia i conservació d'aquests.

 

Secció 2ª. Dels documents privats

 

Article 47. Documents privats

Als efectes de la present llei, es consideren documents privats els produïts o rebuts en l'exercici de funcions privades per les persones físiques, les juridicoprivades i les corporacions de dret públic en exercici de funcions privades de la Comunitat Valenciana, que exercisquen o es troben dins del territori de la mateixa.

 

Article 48. Responsabilitat dels titulars de documents integrats en el patrimoni documental valencià

Els titulars de documents privats que formen part del patrimoni documental valencià tenen, a més de les establides en la Llei 4/1998, de patrimoni cultural valencià, les obligacions següents:

a) Tindre'ls organitzats i descrits. Es deurà entregar una còpia dels instruments de descripció a la conselleria competent en matèria de cultura.

b) Conservar-los íntegrament i no desmembrar els fons sense autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de cultura.

c) Permetre l'accés a les persones que acrediten documentalment la condició d'investigadors.

d) Comunicar prèviament a la conselleria competent en matèria de cultura qualsevol canvi en la titularitat o la possessió dels fons o col·leccions documentals.

 

Article 49. Depòsit voluntari de documents privats

Els propietaris i posseïdors de documents privats que formen part del patrimoni documental valencià podran depositar-los en els arxius històrics gestionats per la Generalitat.

 

Article 50. Depòsit obligatori de documents privats

1. Quan els documents, fons o col·leccions documentals privades que formen part del patrimoni documental valencià presenten greus problemes de conservació i seguretat, la conselleria competent en matèria de cultura requerirà als propietaris o posseïdors perquè adopten les mesures necessàries per a esmenar-los.

2. En cas de desantendre el requeriment, la conselleria podrà ordenar el seu depòsit provisional en un dels arxius gestionats per la Generalitat, mentre no desapareguen les causes que ho motivaren.

3. El depòsit provisional es realitzarà per resolució motivada de la conselleria competent en matèria de cultura, després de la tramitació de l'expedient corresponent en què es donarà audiència a les parts interessades.

 

CAPÍTOL II. De l'organització dels documents i fons documentals

 

Article 51. Organització de fons documentals

1. L'organització dels fons documentals es basarà en el principi de procedència i de respecte a l'estructura interna dels fons.

2. La classificació de la documentació es farà seguint un criteri organicofuncional, sempre que això siga possible. En el cas de les col·leccions de documents es podrà realitzar un altre tipus de classificació, d'acord amb les característiques especifiques dels seus documents.

 

Article 52. Tecnologies de la informació i la comunicació

1. La Generalitat facilitarà l'adopció dels programes informàtics que estime oportuns per a optimar el procés de gestió dels documents depositats en els arxius.

2. Així mateix, la Generalitat promourà la difusió de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en els arxius de la Comunitat Valenciana sobre els quals té competències exclusives.

3. Els documents electrònics, gestionats pel Sistema Arxivístic Valencià, es preservaran en tot cas en formats estàndards oberts, és a dir, a disposició de tots els fabricants, desenrotlladors i usuaris de les tecnologies informàtiques.

4. Els documents electrònics podran ser preservats com a objectes lògics, açò és, que reflectisquen processos, i no necessàriament físics, és a dir, que reproduïsquen el document, amb el seu contingut, estructura i context, en un sol ens digital.

 

CAPÍTOL III. De la descripció i difusió dels fons i col·leccions documentals dels arxius

 

Article 53. Instruments de descripció

1. Els arxius centrals, intermedis i històrics elaboraran, com a instruments de descripció, guies, inventaris, catàlegs i índexs dels seus fons documentals, els quals es realitzaran en qualsevol suport, d'acord amb la seua naturalesa i seguint les normes internacionals de descripció.

2. Els arxius centrals, intermedis i històrics de la Generalitat hauran de presentar tots els anys al centre directiu competent en matèria d'arxius el programa d'actuació pel que fa als elements de descripció de l'arxiu.

 

Article 54. Difusió

La conselleria competent en matèria de cultura, a través del centre directiu competent, arreplegarà i difondrà la informació sobre centres de consulta, fonts documentals i bibliografia d'arxius.

 

Article 55. Noves tecnologies

1. La Generalitat promourà l'ús de les noves tecnologies per a la reproducció dels documents de caràcter cultural i facilitar la seua conservació i difusió.

2. La Generalitat establirà les recomanacions bàsiques sobre els estàndards de digitalització de documents.

3. La Generalitat promourà l'estudi i l'establiment de normes que permeten el tractament, la conservació i l'accés als documents electrònics, per a garantir la seua consulta en el futur.

4. Amb l'objecte de resoldre el problema de l'evolució tecnològica que torna obsolets tant els suports com els formats dels documents electrònics, el desenrotllament reglamentari que s'efectue sobre la preservació d'estos documents inclourà la revisió periòdica dels productes informàtics, de tal forma que l'òrgan directiu del Sistema Arxivístic Valencià, amb el degut assessorament tècnic, puga decidir si el canvi de paradigma tecnològic exigix o no una migració dels documents digitals custodiats.

5. La migració digital es realitzarà, quan corresponga, amb ple assegurament de la integritat, la legibilitat, la localització i l'accessibilitat dels documents electrònics resultants.

En el cas que l'òrgan directiu del Sistema Arxivístic Valencià decidisca la migració digital dels documents electrònics, seguirà un procediment de conversió de format o suport actuals, o d'estos dos, a nous formats i suports estàndards, tecnològicament vigents, d'àmplia difusió.

En cap cas s'optarà per la preservació indefinida, per part dels arxius del Sistema Arxivístic Valencià, de la plataforma tecnològica existent, que haurà de ser considerada "pro tempore" en tot moment.

 

CAPÍTOL IV. De l'accés als documents i el seu servici als ciutadans

 

Article 56. Dret d'accés

1. Totes les persones físiques i jurídiques tenen el dret a accedir a la informació continguda en els documents custodiats en els arxius del Sistema Arxivístic Valencià, amb les limitacions previstes en la legislació vigent.

2. Totes les persones físiques tenen dret a realitzar investigacions de caràcter cultural, històric o científic en els arxius històrics del Sistema Arxivístic Valencià i a consultar lliurement els documents depositats en estos. Tot això sense perjuí de les restriccions de reserva que afecten als documents per ells custodiats d'acord amb la legislació vigent, o d'aquelles que per raó de la conservació dels documents o de la funció de la pròpia institució puguen establir-se.

 

Article 57. Còpies i certificats

1. El dret d'accés comporta el d'obtindre còpies i certificats dels documents, previ el pagament de les exaccions que s'establisquen legalment. Perquè les còpies dels documents conservats en els arxius històrics tinguen valor d'originals seran firmades pel director de l'arxiu on es conserven.

2. El dret a l'obtenció de còpies i certificats podrà ajornar-se en el cas que l'estat de conservació de la documentació ho impedisca o la seua manipulació poguera causar-ne el deteriorament. També es podrà ajornar en el cas que el nombre de peticions de reproducció de documents impedisca el funcionament normal dels servicis d'arxiu. En estos dos casos s'haurà de comunicar a l'interessat el termini per a la restauració o la reproducció dels documents en el menor temps possible.

3. Sense perjuí del que disposa l'apartat anterior, quan les sol·licituds de reproducció es referisquen a documents els drets d'explotació de la propietat intel·lectual dels quals no corresponguen al titular de l'arxiu, les reproduccions hauran d'ajustar-se també a les condicions establides en la legislació vigent sobre propietat intel·lectual.

 

Article 58. Consulta d'arxius públics

Els titulars d'arxius públics hauran d'establir els criteris específics que hauran de seguir els encarregats de l'arxiu per a facilitar l'accés públic a la documentació administrativa, tenint en compte les característiques de la documentació que genera l'organisme i d'acord amb el que preveu la legislació vigent.

 

Article 59. Normes d'accés als fons documentals dels arxius històrics

1. Es podran consultar lliurement tots els documents que no continguen dades de caràcter personal.

2. Llevat que per llei s'establisquen terminis distints d'accés, es podran consultar lliurement tots els documents que continguen dades de caràcter personal, quan hagen transcorregut 25 anys des de la mort de la persona, o bé 50 anys a partir de la data dels documents si el moment de la defunció no és conegut.

3. En el cas que no hagen transcorregut els terminis assenyalats en l'apartat anterior i la informació continguda en els documents afecte la seguretat, l'honor, la intimitat, la pròpia imatge o qualssevol altres dades la reserva de les quals tutelen les lleis, estos només podran ser consultats pels seus titulars o successors.

No obstant això, estos documents podran ser consultats per altres persones si les persones la intimitat de les quals puga ser afectada donen el seu consentiment exprés per escrit, així com en els casos i les condicions assenyalats per la legislació.

4. Sempre que siga possible, la consulta es realitzarà a través de còpies, a fi de preservar millor la documentació original. La consulta dels originals només es realitzarà quan la investigació ho requerisca, amb l'autorització prèvia del director de l'arxiu.

5. Els documents integrants del patrimoni documental valencià depositats en un arxiu històric que pertanguen a persones físiques o institucions privades podran ser consultats en els termes assenyalats en este article. Per als documents depositats no integrants d'este patrimoni vigirà el que pacta la constitució del depòsit o comodat.

 

Article 60. Exclusió de documents de la consulta pública

1. El titular del centre directiu competent del qual depenga l'arxiu històric decidirà quines sèries documentals han de ser excloses de la consulta pública, d'acord amb la legislació vigent i el tipus d'informació que continga la documentació. La decisió administrativa haurà de ser motivada.

2. Per a tindre accés als documents exclosos de consulta pública s'haurà de disposar de l'autorització administrativa corresponent del titular del centre directiu competent, després de sol·licitud raonada.

3. Si els documents han sigut exclosos per contindre dades de caràcter personal, amb autorització administrativa prèvia es podran consultar els documents anteriors de forma parcial, sempre que es puguen excloure de la consulta aquelles dades que permeten identificar les persones afectades.

 

Article 61. Suspensió del dret d'accés als fons del patrimoni documental valencià

El centre directiu competent en matèria d'arxius podrà suspendre, per mitjà de resolució motivada, la consulta dels documents integrants del patrimoni documental valencià per qüestions greus de conservació i seguretat, fins que desapareguen les causes que van motivar la suspensió.

 

Article 62. Procediment d'accés als arxius històrics

1. Les sol·licituds d'accés als fons documentals d'un arxiu històric hauran de ser realitzades per escrit i dirigides al director de l'arxiu, qui resoldrà d'immediat.

2. Si per qualsevol motiu la documentació fóra exclosa o suspesa de consulta pública, d'acord amb el previst en els articles anteriors, el director de l'arxiu deurà resoldre la sol·licitud en el termini màxim d'un mes. La denegació serà motivada.

3. Si transcorregut este termini el director de l'arxiu no haguera resolt i notificat la resolució a l'interessat, este podrà entendre que la seua petició ha sigut denegada.

 

Article 63. Consulta dels documents privats

1. Els propietaris i posseïdors de documents privats que hagen sigut inclosos en l'Inventari General del Patrimoni Documental Valencià, hauran de permetre l'estudi pels investigadors, amb la sol·licitud raonada prèvia d'estos. El compliment d'esta obligació podrà ser dispensat excepcionalment per la conselleria competent en matèria de cultura quan considere, per resolució motivada, que hi ha causa justificada per a això.

2. Per a facilitar la consulta pels investigadors, el propietari o posseïdor dels documents podrà depositar temporalment la documentació en l'arxiu que la conselleria competent en matèria de cultura determine a l'efecte.

3. Si els documents o fons d'arxius privats no es troben depositats en un arxiu públic, el propietari o posseïdor haurà d'establir les mesures necessàries per a assegurar la conservació durant la seua consulta. La Generalitat podrà ajudar tècnicament, des dels seus arxius i servicis, a que l'estudi i consulta no afecte l'estat de conservació dels documents.

 

TÍTOL IV. Infraccions i sancions administratives

 

Article 64 Infraccions administratives

1. Són infraccions administratives en matèria d'arxius i seran sancionades d'acord amb el que establix este títol les accions i omissions contràries als disposat en esta llei. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

2. Es consideren infraccions lleus:

a) La falta de col·laboració amb La Generalitat en la confecció del Cens del Patrimoni Documental Valencià.

b) Els danys ocasionats al patrimoni documental si no es troben tipificats com a infraccions en una altra norma.

c) L'obstrucció a l'exercici de les funcions d'inspecció dels arxius.

d) L'incompliment de qualsevol de les obligacions establides en els articles 48 i 63 d'aquesta llei.

3. Es consideren infraccions greus:

a) Causar danys greus en els locals i les instal·lacions d'arxius.

b) Retindre indegudament documents de titularitat pública, les persones que els custodien, al cessar en les seues funcions.

c) Obstaculitzar als organismes productors de la documentació, el préstec i la utilització de les dades contingudes en els documents.

d) No mantindre el secret de les informacions que es posseïsquen per raó del càrrec i no hagen de ser divulgades.

e) La retenció indeguda de documents de titularitat pública per persones i institucions privades.

f) L'incompliment de les obligacions establides en els articles 15, 16, 20, 21.3 i 43.2, sempre que no es pose en perill la integritat dels documents o no iga possible la seua recuperació.

g) L'incompliment de l'obligació establida en la present llei per a la conservació i la seguretat dels documents privats que formen part del patrimoni documental valencià.

h) La reiteració de dos faltes lleus.

4. Es consideren infraccions molt greus:

a) La publicació o utilització indeguda de secrets oficials així declarats per llei o classificats com a tals.

b) Impedir el dret d'accés dels ciutadans als arxius previstos en l'article 56.

c) Permetre l'accés a la informació d'aquells documents restringits per les disposicions d'esta llei.

d) L'incompliment de les obligacions establides en la lletra f del punt 3 d'este article, quan es pose en perill immediat la integritat dels documents o es faça impossible la seua recuperació.

e) La destrucció de la documentació que contravinga l'article 46.

f) La reiteració de dos faltes greus.

5. La fixació del valor dels documents als efectes del que s'establix en este article correspon a la Junta de Valoració de Béns del Patrimoni Cultural Valencià.

 

Article 65. Sancions

1. Els responsables d'infraccions d'esta llei que hagueren ocasionat danys valorables econòmicament seran sancionats amb multa del tant al quàdruple del valor del dany causat, llevat que d'aplicar el que disposa l'apartat segon d'este article resultara multa de superior quantia.

2. En els altres casos s'imposaran les sancions següents:

a) Per a les infraccions lleus se sancionaran des de l'advertència fins a la multa de 3.000 euros.

b) Per a les infraccions greus, amb una multa de 3.001 a 150.000 euros.

c) Per a les infraccions molt greus, amb una multa de 150.001 a 1.000.000 euros.

3. Per a la graduació de les sancions dins d'un mateix grup es tindrà en compte la gravetat dels fets, el perjuí causat, la reincidència i el grau de malícia, el cabal i la resta de circumstàncies de l'infractor.

4. La quantia de la sanció no podrà ser en cap cas inferior al benefici obtingut per l'infractor com resultat de la seua acció, podent-se augmentar la quantia de la multa corresponent fins al límit de tal benefici, quan anara valorable econòmicament.

5. Les multes que s'imposen a diversos subjectes com a conseqüència de la mateixa infracció seran independents entre si.

 

Article 66. Multes coercitives

Independentment de les sancions que procedisquen conforme al que disposa l'article anterior, l'òrgan competent podrà, previ requeriment, imposar als que es trobaren subjectes al compliment de les obligacions establides en esta llei, multes coercitives de fins a 1.000 euros, reiterades per períodes d'un mes, fins a obtindre el compliment del que ordena.

 

Article 67. Reparació de danys

Els responsables de les infraccions d'esta llei que hagueren ocasionat danys estaran obligats a reparar-los i, en quant fóra possible, a restituir les coses al seua degut estat. En cas d'incompliment d'esta obligació, la conselleria competent en matèria de cultura durà a terme les actuacions de reparació i restitució necessàries, a costa de l'infractor.

 

Article 68. Òrgans competents

Són competents per a la imposició de les sancions previstes en este títol:

a) El Consell de la Generalitat, a proposta de la conselleria competent en matèria de cultura, per a les multes de més de 150.000 euros.

b) El conseller competent en matèria de cultura per a les multes fins a 150.000 euros.

 

Article 69. Procediment sancionador

La imposició de les sancions establides en este títol es farà prèvia tramitació del corresponent expedient per la conselleria competent en matèria de cultura, d'acord amb els principis establits en la legislació del procediment administratiu comú. El termini per a resoldre serà d'un any des de la incoació.

 

Article 70. Prescripció

1. Les infraccions administratives derivades d'esta llei prescriuran als cinc anys d'haver-se comesa, excepte les molt greus, que prescriuran als deu anys.

2. Les sancions imposades per a infraccions molt greus prescriuran als cinc anys a comptar de la fermesa de la resolució sancionadora, les imposades per a infraccions greus als tres anys i a l'any les que s'imposaren per a les lleus.

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

 

Primera. Canvi de denominació de l'Arxiu Central de la Generalitat [2]

L'Arxiu Central de la Generalitat, creat pel Decret 57/1984, de 21 de maig, del Consell, passa a denominar-se Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana. La denominació d'arxiu central s'aplicarà als arxius centrals de les conselleries.

 

Segona. Funcions de l'Arxiu de la Generalitat

L'Arxiu de la Generalitat conservarà els fons que posseïx en l'actualitat, realitzant les funcions que corresponguen a la documentació d'acord amb la seua utilització, mentre no posseïsquen valor cultural.

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

 

Termini d'adequació

En el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'esta llei, els arxius integrants del Sistema Arxivístic Valencià s'adequaran a esta llei.

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

Derogació normativa

Queden derogades totes les normes del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que establix esta llei.

En concret es deroguen els articles que s'oposen al que establix esta llei de les normes següents:

-Decret 57/1984, de 21 de maig, pel qual es crea l'Arxiu Central de la Generalitat Valenciana.

-Ordre de 14 de juny de 1984, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es crea el Consell Assessor d'Arxius.

 

DISPOSICIONS FINALS

 

Primera. Actualització de la quantia de les multes

Queda autoritzat el Consell de la Generalitat per a actualitzar per via reglamentària la quantia de les sancions establertes en l'article 65, així com el de les multes coercitives previstes en l'article 66. El percentatge dels increments no serà superior al dels índexs oficials d'increment del cost de la vida.

 

Segona. Habilitació de desplegament

Es faculta el Consell de la Generalitat perquè dicte les normes corresponents per desplegar la present llei.

 

Tercera. Entrada en vigor

La present llei vigirà l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

 

València, 15 de juny de 2005

 

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

 

 [1]  Per Sentència 66/2013, de 14 de març, del Tribunal Constitucional, es desestima el Recurs d'Inconstitucionalitat, núm. 6444/2005, interposat pel president del Govern de la Nació contra l'apartat a) de l'art. 7.4 d'esta Llei (BOE núm. 86 de 10.04.2013).

[2]  Redacció que fa l'article 88 de la Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. (DOGV núm. 6175 de 30.12.2009) Ref. Base de dades 014617/2009.