DECRET 28/2003, d'1 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Reglament d'Assistència Jurídica Gratuïta, aprovat pel Decret 29/2001, de 30 de gener, del Consell de la Generalitat.Publicat en:  DOGV núm. 4475 de 07.04.2003
Número identificador:  2003/X3928
Referència Base de Dades:  1623/2003
 DECRET 28/2003, d'1 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Reglament d'Assistència Jurídica Gratuïta, aprovat pel Decret 29/2001, de 30 de gener, del Consell de la Generalitat. [2003/X3928]

Exposició de motius

I. Transcorreguts dos anys des de la promulgació del Decret 29/2001, de 30 de gener, del Consell de la Generalitat, d'Assistència Jurídica Gratuïta, escau hui actualitzar alguns aspectes del seu text articulat que afecten, per una costat, els requisits per a la concessió del dret a la justícia gratuïta respecte de les víctimes de violència domèstica, i, per un altre, al procediment per a la millor distribució dels fons públics entre els ens que participen en la prestació d'este servici, i culminar amb l'actualització dels mòduls i bases de compensació econòmica establits en els seus annexos I i II, per a adaptar-los a les modificacions jurídiques processals que l'Estat ha efectuat en el transcurs d'este espai de temps.

El Consell de la Generalitat, en el marc de la Comissió Interdepartamental contra la Violència Domèstica, considera imprescindible, entre altres mesures, remoure els obstacles perquè les víctimes puguen accedir amb la major facilitat i senzillesa a l'assessorament jurídic necessari i obtindre de les institucions publiques l'adopció d'aquelles mesures preventives que impedisquen la seua reiteració.

A tal efecte, i en allò que es referix a l'accés de les víctimes de violència domèstica a la justícia gratuïta, la modificació es plasma en la nova redacció donada a l'article 1, apartat 2n, del Decret 29/2001, en què ja es recullien mesures de discriminació positiva, al tractament que rebien les sol·licituds de justícia gratuïta quan estes es fonamentaven en casos de violència domèstica o maltractaments a menors, i s'amplia, amb esta nova redacció, els subjectes que poden beneficiar-se del dret, els supòsits processals o procediments judicials als que són aplicables, i posposa l'exigència de justificació de la situació econòmica que es troba la víctima a un moment posterior al de la sol·licitud, a fi que obtinga immediatament les designacions provisionals d'advocat i procurador.

La Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener (BOE núm. 11, de 13 de gener de 2000), reguladora de la Responsabilitat Penal dels Menors, l'entrada de la qual en vigor, de conformitat amb el que disposa la seua disposició final setena, va ser diferida a l'any de la seua publicació, establix en el seu títol VIII un procediment singular, ràpid i poc de formalista per al rescabalament, si és procedent, dels danys i perjudicis causats a la víctima del feta comés pel menor, mitjançant la tramitació d'una peça separada de responsabilitat civil per cada u dels fets imputats.

Disposa l'article 64.11, de la citada Llei Orgànica 5/2000, que en la peça de responsabilitat civil no caldrà lletrat ni procurador, però, si fóra sol·licitat, es designarà lletrat d'ofici al presumpte responsable. Per la qual cosa escau incloure en l'annex II, del Decret 29/2001, de 30 de gener, del Consell de la Generalitat, este nou concepte, a fi de fer efectiva la indemnització de les actuacions realitzades pels lletrats del torn d'ofici amb motiu de la incoació de les peces separades de referència.

D'altra banda, la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil (BOE núm. 7, de 8 de gener), a diferència de la Llei de 1881, introduïx en el seu Llibre Tercer una regulació unitària, clara i completa, de l'execució forçosa i de les mesures cautelars aplicables a la mateixa. Per això s'ha considerat convenient agregar, en este àmbit, un nou concepte en el barem aprovat pel Decret 29/2001, del Govern Valencià, i adequar-lo a la realitat normativa actualment vigent, així com a la pràctica jurídica dels professionals del torn d'ofici.

El col·lectiu de professionals del dret d'esta Comunitat Autònoma, advocats i procuradors afectats per la prestació del servici de torn d'ofici, ha demandat en reiterades ocasions la inclusió en el barem de compensacions econòmiques, per als procediments de jurisdicció voluntària. En este tipus de processos, tal com establixen els preceptes subsistents de la Llei d'Enjudiciament Civil de 1881, concretament els articles 4 i 10, els interessats poden comparéixer per si mateixos. No obstant l'anterior, per la complexitat dels procediments judicials en unes ocasions o, en altres, per la falta de formació o coneixements de les parts per a dur a terme els tràmits en ells previstos, no és poc freqüent que, a sol·licitud de l'òrgan jurisdiccional competent o dels propis interessats en el plet, es designen advocat i/o procurador per a assistir i representar les persones involucrades en dits processos.

Davant d'esta situació, s'ha considerat necessari procedir a la inclusió en el barem d'un altre nou concepte que abaste la totalitat de procediments inclosos en el règim de la jurisdicció voluntària, tot això fonamentant-se en l'interés d'esta Administració de satisfer, de forma real i efectiva, les necessitats de les persones que requerixen dels servicis dels professionals del torn d'ofici, i per tal de retribuir, degudament, dits professionals per la prestació dels mateixos.

La pràctica jurídica, i la realitat social, han evidenciat la necessitat d'introduir un mòdul específic que tinga en compte l'excés de treball i l'especial atenció que, amb caràcter excepcional, ocasionen alguns procediments judicials per raó de la seua especial complexitat, duració, dificultat, dedicació, matèria, territori, persones implicades, múltiples diligències en òrgans jurisdiccionals, transcendència social, etc., I que no estiguen prou compensats pels mòduls compresos en el barem vigent, en estar este reglant processos en què les circumstàncies que els envolten s'enquadren dins de l'habitual.

Per això s'ha considerat convenient incloure un nou mòdul en l'apartat Normes Generals, i deixar expedita la via perquè, a instàncies del Col·legi d'Advocats competent i de forma motivada, puga considerar-se pertinent l'aplicació del dit mòdul, prèvia apreciació, en cada supòsit, per l'òrgan competent.

En el Decret 29/2001 es va introduir, anticipant-se a les previsions estatals, un nou mòdul de compensació econòmica denominat “tramitació col·legial de sol·licituds d'Assistència Jurídica Gratuïta”, amb què es pretenia configurar progressivament un sistema de subvenció que compensara els col·legis professionals, pels costs reals que els ocasiona la prestació dels servicis a què es veuen obligats per imperatiu legal, i que produïxen un dèficit als consells generals i col·legis professionals; d'esta forma, se'ls abona una quantitat fixa per expedient tramitat, segons es va disposar en el barem aprovat pel dit Reglament.

Procedix hui, transcorreguts aproximadament dos anys des de la introducció d'este mòdul compensatori i valorada la seua eficàcia, donar un pas més en l'establiment d'un sistema que indemnitze de forma real i efectiva les despeses d'infraestructura, i establir un mòdul únic que, davall la mateixa denominació, permeta sufragar en la seua justa mesura el cost que ocasiona la tramitació de cada procediment, i, al seu torn, verificar, de forma objectiva, el compliment de les condicions necessàries per a la seua meritació.

El volum de treball que per als col·legis d'Advocats i Procuradors generen les sol·licituds de justícia gratuïta, les designacions de professionals del torn d'ofici, la gestió de les subvencions destinades als servicis d'orientació jurídica, assistència al detingut o pres, i la demanda de torns d'ofici, cada vegada més especialitzats en diverses matèries, així com l'inevitable tràmit administratiu exigit per la normativa vigent per a la justificació de la realització de dites actuacions, dificulten l'àgil satisfacció als professionals del dret, els quals intervenen en la defensa i representació dels beneficiaris de la justícia gratuïta, d'aquelles quantitats que s'esdevinguen amb motiu de la prestació d'estos servicis.

A causa d'això cal adoptar les mesures pertinents, a fi de modificar el sistema actual per a la gestió col·legial de la subvenció, destinada al finançament dels dits servicis, i agilitar el procediment que gestiona estos fons públics mitjançant la bestreta d'un percentatge de la subvenció, segons allò establit per la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, a l'inici de l'exercici, sense que això ocasione cap minva en les garanties legals establides per a l'efectiu control de la dita gestió. I amb el certesa que l'adopció de mesures, en este sentit, contribuirà a millorar la qualitat del servici públic i farà possible que els professionals del dret, adscrits al torn d'ofici, vegen ràpidament recompensades les seues actuacions jurisdiccionals com si d'honoraris professionals es tractara.

En la redacció de la present norma s'han recollit, en gran part, les al·legacions i propostes formulades pel Consell Valencià de Col·legis d'Advocats.

II. En la tramitació i procediment per a l'elaboració de la present norma, de conformitat amb el que establix la disposició transitòria primera de la Llei 1/2002, de 26 de febrer, de la Generalitat, de Modificació de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, s'ha donat audiència als col·legis d'Advocats i Procuradors de la Comunitat Valenciana, i als seus respectius col·legis superiors, i s'ha sol·licitat l'oportú dictamen al Consell General del Poder Judicial, conforme el que disposa l'article 108.1, e) de la seua Llei Orgànica 6/1985, del Poder Judicial.

III. Pel Decret 7/2000, de 22 de maig, del president de la Generalitat, pel qual es van assignar determinades competències a la Presidència i a les conselleries, i pel Decret 91/1999, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, correspon a esta última Conselleria la gestió de les competències en matèria de Justícia.

Per tot això, i en virtut de les atribucions conferides en els articles 38 i 40 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu, i després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 1 d'abril de 2003,

DECRETE

Article únic

S'aprova la modificació de determinats preceptes del Reglament d'Assistència Jurídica Gratuïta, aprovat per Decret 29/2001, de 30 de gener, d'Assistència Jurídica Gratuïta, que passaran a tindre la següent redacció:

1. L'apartat 2, del seu article 1, queda redactat en els termes següents:

“En els procediments penals que es tramiten com a conseqüència de casos de violència domèstica, de gènere o familiar, les víctimes i els seus representants legals, i guardadors de fet, que acrediten insuficiència de recursos, tindran tots els drets a què es referix la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'Assistència Jurídica Gratuïta, inclosa la defensa i representació gratuïtes per advocat i procurador, encara que es pretenga la personació com a acusació particular o els fets denunciats no siguen constitutius de delicte i hagen de resoldre's pels tràmits del judici de faltes.

Als efectes previstos en el paràgraf anterior, tindran la consideració de víctimes els qui hagen sofert per qualsevol mitjà maltractaments o qualsevol tipus de violència física o psíquica, sempre que tals fets s'imputen als seus cònjuges o als qui ho hagen sigut, o a les persones que estiguen o hagen estat vinculades de forma estable per anàlogues relacions d'afectivitat i als seus descendents; als ascendents, descendents, col·laterals fins al tercer grau, acollits, pupils, tutors, curadors o guardadors de la persona agredida, encara que no convisquen amb ella.

A més de les víctimes i, si és procedent, dels seus representants legals i guardadors de fet, estarà també legitimada per a iniciar el procediment i sol·licitar, a favor d'aquells, el reconeixement a l'assistència jurídica gratuïta, qualsevol persona que convisca amb la víctima en el mateix domicili o que tinga coneixement del fet i estiga lligat a ella per algun dels vincles de parentiu indicats en el paràgraf anterior.

Els col·legis professionals, i les comissions d'Assistència Jurídica Gratuïta, donaran prioritat a la tramitació de dites sol·licituds, i procediran a realitzar les designacions provisionals sense necessitat que se aporte inicialment la documentació acreditativa de la situació econòmica de la unitat familiar. Dita documentació es requerirà posteriorment, i es donarà a l'expedient el mateix tractament previst en els articles 14 i 26 d'este Reglament, amb tramesa de l'expedient a la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta, sense que siga d'aplicació l'arxiu indicat en l'article 15 per al cas que no s'aportara o resultara incompleta l'aportada”.

2. L'article 14 queda redactat en els termes següents:

Tramitació en l'àmbit de la jurisdicció penal respecte dels imputats

1. En els procediments penals, el lletrat d'ofici que assistisca a l'imputat en el Jutjat de Guàrdia, o el qui conega de la causa, tractarà que aquell signe la sol·licitud de reconeixement del dret a la justícia gratuïta, amb expressió de les dades que resulten conegudes i li requerirà en eixe mateix acte perquè, en el termini màxim de 10 dies, trameta al propi lletrat la documentació justificativa.

La sol·licitud i requeriment s'ajustaran al model que consta com annex III bis del present Reglament.

Transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf primer, el lletrat trametrà al Col·legi d'Advocats la sol·licitud, la còpia del requeriment i la documentació que haja sigut tramesa per l'interessat. Si no haguera rebut documentació o esta no fóra completa, adjuntarà un informe personal sobre el judici que li mereixen les condicions econòmiques de l'imputat.

El Col·legi d'Advocats, amb la sol·licitud i documentació tramesa pel lletrat, incoarà el procediment, requerirà si és procedent, per terme de deu dies a l'interessat, que tinga domicili real i conegut, perquè complete la documentació insuficient o esmene les deficiències de la sol·licitud. I quan no hi haguera lloc al requeriment o transcorregut el termini concedit, realitzarà en forma la designació provisional de dit lletrat i trametrà l'expedient, encara que estiga incomplet, a la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta, sense que siga d'aplicació l'arxiu previst en el número 2 de l'article següent.

2. En els procediments atribuïts a la Jurisdicció de Menors, la sol·licitud prevista en l'apartat anterior serà signada, en nom i representació del menor, per qui tinga la seua representació legal o guarda de fet, i si no n'hi ha pel propi menor.

En estos procediments, la referència al Jutjat, continguda en el número anterior, s'entén feta a la Fiscalia de Menors. Si amb posterioritat a la designació practicada se sol·licitara advocat d'ofici pel Jutjat de Menors, a l'empara dels articles 16.3 i 22.1 b) de la Llei Orgànica 5/2000 es reiterarà la designació del mateix lletrat, llevat que procedisca la substitució per causa legítima. A estos efectes, la Fiscalia informarà al Jutjat de la identitat del lletrat.

3. L'article 26 quedarà redactat en els termes següents:

Requeriment judicial de designació d'advocat i procurador

1. De conformitat amb el que establixen els articles 6.3 i 21 de la Llei d'Assistència Jurídica Gratuïta, i 440.2, de la Llei Orgànica del Poder Judicial, l'òrgan judicial que estiga coneixent del procés podrà requerir dels col·legis professionals el nomenament provisional d'advocat i procurador. Dit requeriment haurà de contindre les dades d'identitat, filiació i domicili de l'interessat que resulten coneguts en el procediment, així com el seu document nacional d'identitat, número de Seguretat Social, número d'Identificació d'Estrangers, número de passaport i Estat que l'emet o qualsevol altre que servisca per a identificar l'interessat en els registres i oficines públiques o bases de dades informàtiques.

2. Si el nomenament d'estos professionals fóra requerit en defensa de l'imputat, en causa penal per delicte, el requeriment judicial tindrà la consideració de sol·licitud inicial per al reconeixement del dret a la justícia gratuïta. El Col·legi d'Advocats farà la designació provisional de lletrat i requerirà a l'interessat que tinga domicili real i conegut perquè, en el termini de deu dies, complete la documentació o esmene les deficiències que se li indiquen.

Transcorregut este termini, hi haja o no completat la documentació o esmenat les deficiències i sense que siga d'aplicació el que preveu l'article 15.2 d'este Reglament, el Col·legi d'Advocats trametrà tot l'expedient a la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta, i continuarà el tràmit de conformitat amb el que preveu l'article 19.

4. L'apartat segon de l'article 34 se suprimix íntegrament:

Passant l'apartat tercer i quart a ocupar el número segon i tercer de l'article 34, respectivament.

5. L'article 36 queda redactat en els termes següents:

Subvenció

1. El departament de la Generalitat Valenciana, que tinga atribuïdes les competències en matèria de Justícia, subvencionarà a càrrec de les seues dotacions pressupostàries la implantació i prestació dels servicis d'assistència jurídica gratuïta pels col·legis d'Advocats i Procuradors.

L'import de la subvenció s'aplicarà fonamentalment a retribuir les actuacions professionals previstes en els apartats 1 a 3 de l'article 6 de la Llei d'Assistència Jurídica Gratuïta.

2. De conformitat amb el que disposa l'article 47 bis del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, podrà lliurar-se fins a un 40% del pressupost consignat per a la subvenció, a l'inici de l'exercici pressupostari que es tracte, i es reposarà dita xifra en funció del saldo resultant, una vegada aportada i comprovada la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de la suma lliurada a les actuacions professionals que es tracte i al nombre concret d'expedients de justícia gratuïta tramitats en el període liquidat.

6. L'article 37 queda redactat en els termes següents:

Despeses de funcionament i infraestructura

1. Per al funcionament operatiu en els respectius col·legis professionals, dels servicis d'assistència jurídica gratuïta, de les unitats encarregades de l'assessorament i orientació als ciutadans, previs al procés i de la qualificació provisional de les pretensions sol·licitades, es destinarà el 8% del crèdit total consignat en el pressupost de cada exercici, a més de les quantitats que resulten en aplicació dels mòduls corresponents a la tramitació d'expedients d'assistència jurídica gratuïta, dels annexos I i II del present decret.

2. El departament de la Generalitat Valenciana, que tinga atribuïdes les competències en matèria de Justícia, transferirà als consells superiors els fons corresponents al 8% del pressupost, destinats a despeses de funcionament i infraestructura, els quals, al seu torn, distribuiran estes en funció del volum d'assumptes tramitats l'any anterior, per cada u dels seus respectius col·legis professionals, i podran detraure, per a les seues pròpies despeses d'infraestructura i funcionament, fins al 10% de dita quantitat.

7. L'article 38 queda redactat en els termes següents:

Gestió col·legial de la Subvenció

1. El departament de la Generalitat Valenciana, que tinga atribuïdes les competències en matèria de Justícia, transferirà, als consells superiors l'import de la subvenció que corresponga a cada u dels seus respectius col·legis, en funció de les actuacions professionals realitzades i acreditades per estos davant aquells, conforme al barem previst en els annexos I i II. Igualment procedirà a la distribució proporcional d'aquelles quantitats que li siguen abonades anticipadament, conforme al que preveu l'article 36 d'este Reglament, sense necessitat de la seua prèvia justificació.

2. Els consells superiors distribuiran, entre els seus col·legis, l'import de la subvenció i, juntament amb estos últims, quedaran subjectes, en quant entitats col·laboradores per a la gestió de la subvenció, a les regles i obligacions establides per la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana per a dits subjectes i a la resta de normativa de general i pertinent aplicació.

3. El control financer sobre els perceptors de les subvencions concedides, en aplicació del present Reglament, s'efectuarà en substitució de la intervenció prèvia per procediments d'auditoria.

8. S'afig a l'apartat segon de l'article 40 el paràgraf següent:

El que disposa este article és igualment aplicable a l'assistència prestada davant els òrgans policials o judicials a qualsevol possible imputat, encara que no es trobe detingut o pres.

9. Se suprimix en el paràgraf 2n, apartat quart de l'article 40:

L'expressió “i en el seu matriu ”, i desapareix esta de l'annex IV, pel qual s'establix la definició reglamentària dels talons.

10. L'article 42 quedarà redactat en els termes següents:

Periòdicament, en funció del saldo que resulte del 40% del pressupost lliurat a l'inici de l'exercici pressupostari, conforme al que establix l'article 36.2 del present Reglament, els consells superiors de col·legis d'advocats i procuradors trametran al Departament de la Generalitat Valenciana, que tinga atribuïdes competències en matèria de Justícia, un certificat que continga: les dades relatives al número i classe d'actuacions realitzades per cada col·legi i als possibles reintegraments derivats de la percepció d'honoraris pels professionals designats en expedients de justícia gratuïta, que han obtingut el seu abonament conforme les regles establides en l'article 36 de la Llei d'Assistència Jurídica Gratuïta, o que hagen sigut revisats d'ofici. Tot açò, juntament amb la justificació del cost econòmic total associat als mateixos que resulte de l'aplicació dels mòduls establits en els annexos I i II del present decret.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Règim transitori

Les sol·licituds d'assistència jurídica gratuïta, presentades amb anterioritat a l'entrada en vigor del present decret, es regiran, quant a la seua tramitació, per la normativa vigent en el moment d'efectuar la sol·licitud.

Segona. Mòduls i bases de compensació per a procuradors dels tribunals

Els mòduls i bases de compensació per a procuradors dels tribunals seran els continguts en l'annex I del present decret, pel qual s'actualitzen els continguts en el Decret 29/2001, de 30 de gener, i seran d'aplicació des de l'entrada en vigor del present Decret, siga quina siga la data d'iniciació del procediment.

Tercera. Mòduls i bases de compensació per a advocats

Els mòduls i bases, de compensació econòmica per a advocats, seran els continguts en l'annex II del present decret, pel qual s'actualitzen els continguts en el Decret 29/2001, de 30 de gener, i seran d'aplicació des de l'entrada en vigor del present decret, siga quina siga la data d'iniciació del procediment.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

A l'entrada en vigor del present decret, quedaran derogats els mòduls i bases de compensació econòmica establits amb anterioritat per a advocats i procuradors, i únicament seran d'aplicació els barems dels annexos I i II del present decret.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Mesures d'aplicació

Es faculta el conseller de Justícia i Administracions Públiques per dictar les disposicions oportunes en desenvolupament i execució del present decret.

Segona.

El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 1 d'abril de 2003

El president de la Generalitat,

JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ

El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

CARLOS GONZÁLEZ CEPEDA

ANNEX III

Model de sol·licitud

SOL·LICITUD D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA

Per tal ‘acreditar la concurrència dels requisits legals per al reconeixement del dret a l'assistència jurídica gratuïta, declare que les dades que relacione tot seguit són certes, completes i sense cap omissió, i que pretenc litigar tan sols per drets propis.

Igualment, declare saber que:

1r. Esta sol·licitud no suspén per si mateixa el curs del procés, i que hauria de sol·licitar personalment a l'òrgan judicial la suspensió del transcurs de qualsevol termini que poguera provocar-me indefensió o preclusió de tràmit.

2n. Les meues dades seran incloses en un fitxer de caràcter automatitzat, i seran destinataris de la informació el SOJ del Col·legi d'Advocats competent, la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta, el departament de la Generalitat Valenciana que tinga atribuïdes les competències en matèria de justícia i l'òrgan judicial que conega del plet principal.

La resposta a les dades sol·licitades és de caràcter obligatori i la negativa a subministrar-la suposarà la desestimació de la sol·licitud.

Conec el meu dret d'accés, rectificació i cancel·lació de dades.

3r. La desestimació d'esta sol·licitud per la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta implicarà, si és procedent, l'abonament d'honoraris i drets econòmics ocasionats per la intervenció dels professionals provisionalment designats.

4t. La declaració errònia, falsa o amb ocultació de dades rellevants comportarà la revocació del reconeixement del dret, i donarà lloc a l'obligació de pagament de les prestacions obtingudes, sense perjudici de les responsabilitats d'un altre orde que corresponguen.

_______________, _____ d _______________ de _______

(signatura)

* Abans de complimentar l'imprés llegiu detingudament el contingut de la declaració i les instruccions contingudes en l'última pàgina.

1. DADES PERSONALS

A) DECLARANT:

Nom:

1r cognom:

2n cognom:

DNI:

Data de naixement:

Estat civil:

Professió:

Adreça: carrer/plaça: núm. :

localitat: codi postal :

província:

telèfon:

B) CÒNJUGE : (1)

Nom:

1r cognom:

2n cognom:

DNI:

Data de naixement:

Estat civil:

Professió:

Adreça: carrer/plaça: núm.:

localitat: codi postal:

província:

telèfon:

C) FAMILIARS QUE CONVIUEN AMB EL DECLARANT:

Parentela

nom 1r cognom 2n cognom edat

2. DADES ECONÒMIQUES

A) INGRESSOS ANUALS PER UNITAT FAMILIAR:

Origen (2) import brut concepte (3)

B) PROPIETAT DE BÉNS IMMOBLES:

Origen (2) tipus (4) valoració (5) càrregues(6)

C) PROPIETAT DE BÉNS MOBLES:

Origen (2) tipus (7) valoració (8)

D) ALTRES BÉNS

Origen (2) descripció valoració

3. ALTRES DADES D'INTERÉS (9)

4. PRETENSIÓ A DEFENSAR (10)

CIVIL:

FAMILIA: CONTEN- MUTU L'UN AMB

CIÓS ACORD EL CONSENTIMENT

DE L'ALTRE

PENAL:

SOCIAL:

C. ADMTIU.:

ALTRES:

Quan el procediment està iniciat:

– Jutjat: Núm. procediment:

– Assumpte:

– Nom i cognoms del contrari:

Procediment a iniciar:

Assumpte:

Partit judicial competent:

5. DOCUMENTACIÓ QUE HA D'ADJUNTAR

· Fotocòpia del document nacional d'identitat o passaport del sol·licitant, en cas de ser estranger, i de la targeta o permís de residència.

· Certificat de fe de vida i estat, expedit pel Registre Civil corresponent.

· Certificat d'empadronament del sol·licitant i de la resta de persones amb qui conviu.

· Certificat de la vida laboral, expedit pel Ministeri de Treball i Seguretat Social.

· Fotocòpia de les tres últimes nòmines, (11).

· Certificat de liquidació de l'IRPF i del Patrimoni, o en cas de no haver-lo realitzat, certificat negatiu (11)

· Certificat de l'INEM, de període de desocupació i percepció de subsidis i fotocòpia de la targeta de demanda d'ocupació (11).

· Certificat de l'INSS i/o de l'organisme competent de la comunitat autònoma, de què s'estiga percebent pensió (11).

· Certificat acreditatiu del pagament d'impostos locals.

· Certificat del Registre d'Índexs del Registre de la Propietat, acreditatiu de la titularitat de béns immobles i/o fotocòpia dels títols de propietat de béns immobles no inscrits (11).

· Si és procedent, fotocòpia del contracte d'arrendament de l'habitatge habitual i fotocòpia de l'últim rebut bancari, acreditatiu del pagament de dit arrendament.

· Certificats de depòsits i de saldos en comptes corrents o llibretes d'estalvi, participacions en fons d'inversió o certificats negatius, si és procedent.

· Fotocòpia de la denúncia o denúncies formulades, quan la sol·licitud es formule basant-se en maltractaments o qualsevol supòsit de violència domèstica.

· Fotocòpia de la sentència de separació o divorci, i, si és procedent, del conveni regulador quan la sol·licitud es formule en l'àmbit del dret de família.

· Fotocòpia del document, sentència o títol que es pretén executar.

* ABANS DE COMPLIMENTAR L'IMPRÉS, LLEGIU ATENTAMENT ESTES INSTRUCCIONS

(1) L'apartat 1.B) haurà de complimentar-lo únicament si és casat.

(2) Ha d'identificar si el perceptor és el declarant, el cònjuge, fills o altres familiars.

(3) Ha d'indicar si es tracta de salaris, pensions per jubilació o invalidesa, baixes per incapacitat laboral transitòria, dividends d'accions o obligacions, rendes per arrendaments, beques, etc.

(4) Especifiqueu si es tracta d'habitatge habitual, altres habitatges, finques, solars, places de garatge, locals comercials, llotges, pavellons industrials, etc.

(5) Indiqueu quin és el seu valor de mercat, i, si el desconeix, indique el valor escripturat o el cadastral.

(6) Hipoteques o crèdits que graven eixe bé.

(7) Especifiqueu si es tracta de cotxe, motocicleta, ciclomotor, llanxes, iots, joies, etc. En cas de cotxe i motocicleta, ha d'indicar marca, model i matrícula.

(8) Indiqueu quin és el seu valor de mercat.

(9) En este apartat ha de fer constar totes aquelles dades que no han tingut cabuda en els apartats anteriors i que tenen transcendència per a la seua economia familiar. Per exemple, declarant o familiars amb grans minusvalideses, declarades o demostrables, estat de salut, obligacions que pesen sobre el declarant, cost del procés, etc.

(10) Ha d'explicar la pretensió que vosté desitja fer valdre i el motiu pel qual desitja acudir davant els òrgans judicials. En cas de separació o divorci ha d'indicar si és contenciós, de mutu acord o d'un amb el consentiment de l'altre, i marcar una X en la corresponent casella. En cas d'execució de sentència, ha d'indicar la data de la mateixa i aportar una fotocòpia.

(11) De tots els integrants de la unitat familiar i de la resta de persones que convisquen amb el sol·licitant.

ANNEX III BIS

REQUERIMENT AL DETINGUT/ PRES

(PER A LLIURAR PEL LLETRAT DE GUÀRDIA AL DETINGUT O PRES A QUI ASSISTISCA EN TRIPLE EXEMPLAR, AUTOCOPIATIU, DINS DE LA INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD)

REQUERIMENT AL DETINGUT/PRES, PER A RECONEIXEMENT DEL DRET A L'ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA.

DATA GUÀRDIA: _____ D _________________ D

PARTIT JUDICIAL:

DADES DEL LLETRAT:

NOM: COL·LEGIAT NÚM.. ________

ADREÇA DESPATX:

C/ ________________ NÚM.: _____________

CP _________ D __________________ PROVÍNCIA_________________

TELÈFON: ________________ / _______________ / _______________/

DADES DEL SOL·LICITANT:

NOM: _______________________________________________________

NIF.: ______________________

ADREÇA:

C/ ______________________________________ NÚM.: _____________

CP ________ D _________________ PROVÍNCIA___________________

PROCEDIMENT: _____________ JUTJAT: ________________________

Quede notificat que en el termini de 10 dies hàbils, comptadors des d'esta data, ha de trametre al despatx professional del meu lletrat un exemplar complimentat d'este imprés, que acompanyarà la documentació que s'indica al dors.

Declare que les persones que formen la unitat familiar del sol·licitant són les següents:

CÒNJUGE:

NOM: ______________________________________________________

NIF: ______________________

PROFESSIÓ:________________________________________________

ADREÇA:

C/ _____________________________________ NÚM.: ______________

CP ________ D _________________ PROVÍNCIA___________________

FILLS:

NOM EDAT

1. _____________________________________________ __________

2. _____________________________________________ __________

3. _____________________________________________ __________

4. _____________________________________________ __________

SIGNATURA DEL LLETRAT SIGNATURA DEL SOL·LICITANT

I done fe que la unitat familiar està integrada:

a) Sí, estic casat i no separat legalment: per mi mateix, el meu cònjuge i els meus fills menors d'edat no emancipats.

b) Sí, estic fadrí, separat legalment o divorciat: per mi mateix i els meus fills menors d'edat no emancipats.

DOCUMENTACIÓ QUE HAURÀ D'APORTAR:

· Fotocòpia del document nacional d'identitat o passaport del sol·licitant, en cas de ser estranger, i de la targeta o permís de residència.

· Certificat de fe de vida i estat, expedit pel Registre Civil corresponent.

· Certificat d'empadronament del sol·licitant i de la resta de persones amb qui conviu.

· Certificat de la vida laboral, expedit pel Ministeri de Treball i Seguretat Social.

· Fotocòpia de les tres últimes nòmines.

· Certificat de liquidació de l'IRPF i del patrimoni o en cas de no haver-se realitzat el certificat negatiu.

· Certificat de l'INEM, de període de desocupació i percepció de subsidis i fotocòpia de la targeta de demanda d'ocupació.

· Certificat de l'INSS i/o de l'organisme competent de la Comunitat Autònoma, del qual s'està percebent pensió.

· Certificat acreditatiu del pagament d'imposts locals.

· Certificat del Registre d'Índexs del Registre de la Propietat, acreditatiu de la titularitat de béns immobles i/o fotocòpia dels títols de propietat de béns immobles no inscrits.

· Si fa el cas, fotocòpia del contracte d'arrendament de l'habitatge habitual i fotocòpia de l'últim rebut bancari, acreditatiu del pagament de dit arrendament.

· Certificats de depòsits i de saldos en comptes corrents o llibretes d'estalvi, participacions en fons de inversió o certificats negatius, si fa el cas.

· Fotocòpia de la denúncia o denúncies formulades, quan la sol·licitud es formule fonamentant-se en mals tractes o qualsevol supòsit de violència domèstica.

· Fotocòpia de la sentència de separació o divorci i, si fa el cas, del conveni regulador, quan la sol·licitud es formule en l'àmbit del dret de família.