ORDE de 22 de setembre de 2008, de la Conselleria de Sanitat, per la qual desplega el primer punt de la disposició transitòria primera del Decret 85/2007, de 22 de juny, del Consell, que aprova el sistema de desenvolupament professional en l'àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.Publicat en:  DOGV núm. 5860 de 30.09.2008
Número identificador:  2008/11115
Referència Base de Dades:  011201/2008
 ORDE de 22 de setembre de 2008, de la Conselleria de Sanitat, per la qual desplega el primer punt de la disposició transitòria primera del Decret 85/2007, de 22 de juny, del Consell, que aprova el sistema de desenvolupament professional en l'àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat. [2008/11115]

La Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Servicis de Salut, preveu en l'article 40 l'establiment de mecanismes de carrera professional per al personal dels servicis de salut, que comporta el dret dels professionals a progressar de forma individual com a reconeixement del desenvolupament professional quant a coneixements, experiència i compliment dels objectius de l'organització a la qual presten servicis.

La Llei 3/2003, de 6 de febrer, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, també reconeix el dret a la carrera professional dels nostres professionals en l'article 35.

El Decret 85/2007, de 22 de juny, del Consell, que aprova el sistema de desenvolupament professional en l'àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5542, de 26 de juny de 2007) introduïx el desenvolupament professional en l'àmbit de la gestió dels professionals adscrits a institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat pertanyents a categories no sanitàries i a les sanitàries que no requerixen titulació universitària.

L'article 6 del decret esmentat establix que «el temps de treball prestat abans en qualsevol Administració Publica, en el sentit arreplegat en la Llei 70/1978, de 26 de desembre, es té en compte per a la valoració dels anys de permanència necessaris per a accedir als diferents graus de desenvolupament professional en els termes arreplegats en les disposicions de desplegament d'esta norma».

Així mateix, disposa l'article esmentat que «l'avaluació del temps de servicis prestats determina l'enquadrament inicial en el grau de desenvolupament professional que corresponga, d'acord amb els criteris definits en els articles 12 i 13, i tenint en compte la disposició transitòria primera».

En este sentit, la disposició transitòria primera d'este decret determina que els servicis prestats en qualsevol institució sanitària pública abans de la data d'entrada en vigor del decret queden exempts d'avaluació, per la qual cosa es considera que durant el temps en què s'han prestat s'han complit plenament els requisits assistencials i, en la part proporcional, la resta de requisits. Com a conseqüència d'este últim aspecte, fa falta un desplegament específic que detalle les diverses situacions que es poden presentar, i també el procediment que s'ha de seguir quan, perquè s'apliquen, siga automàtica la progressió de grau i es faça innecessari el desplegament del sistema d'avaluació previst en el decret.

Per tot això, fent ús de les facultats que m'atribuïx la disposició final segona del Decret 85/2007, de 22 de juny, del Consell, que aprova el sistema de desenvolupament professional en l'àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, d'acord amb l'article 37 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les competències que tinc atribuïdes pel Decret 120/2007, de 27 de juliol, del Consell, que aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat, i pel Decret 8/2004, de 3 de setembre, del president de la Generalitat, que assigna competències a la Presidència de la Generalitat i a les conselleries amb competències executives, després de la negociació en la Mesa Sectorial de Sanitat, i d'haver consultat el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,

ORDENE

Article 1. Objecte

Esta orde té com a objecte regular l'aplicació del primer punt de la disposició transitòria primera del Decret 85/2007 pel que fa a la progressió de grau en el desenvolupament professional quan, després de l'enquadrament inicial del professional en el grau de desenvolupament que li correspon, d'acord amb el que disposa el Decret, resta un romanent de temps de servicis prestats abans de l'1 de juliol de 2007 que no han pogut ser considerats per a este enquadrament perquè constituïxen una fracció inferior a la necessària per a progressar al grau superior, per tant regula la valoració dels dies romanents d'acord amb el que disposa l'article 6 del decret, que han de ser valorats positivament d'acord amb la disposició transitòria primera.

Article 2. Valoració del romanent de temps exempt d'avaluació

Quan concórreguen les circumstàncies de l'article primer, s'assigna al romanent de temps que no haja pogut ser considerat per a l'enquadrament inicial, i que està exempt d'avaluació perquè és anterior a l'1 de juliol de 2007, una puntuació proporcional d'acord amb la norma següent:

a) Si el grau inicial consolidat és inferior a 2, s'assigna un nombre de punts que és el resultat de dividir el nombre de dies romanent per 18,26 arredonit a un decimal.

b) Si el grau consolidat és 2 o 3, s'assigna un nombre de punts ­que és el resultat de dividir el nombre de dies romanent per 21,915 arredonit a un decimal.

Article 3. Progressió automàtica de grau

1. Com a conseqüència de l'aplicació de l'article anterior i d'acord amb el que disposa el Decret 85/2007, de 22 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, es produïx la progressió automàtica al grau superior, sense la necessitat de convocar les comissions d'avaluació, en els casos següents:

a) Els professionals enquadrats inicialment en el grau 0 que tinguen un romanent de més de 607 dies treballats progressen automàticament al grau 1 quan el nombre de dies treballats a partir del 30 de juny de 2007 acumulat al romanent suma un total de 1.826 dies.

b) Els professionals enquadrats inicialment en el grau 1 que tinguen un romanent de més de 729 dies treballats progressen automàticament al grau 2 quan el nombre de dies treballats a partir del 30 de juny de 2007 acumulat al romanent suma un total de 1.826 dies.

c) Els professionals enquadrats inicialment en el grau 2 que tinguen un romanent de més de 1.037 dies treballats progressen automàticament al grau 3 quan el nombre de dies treballats a partir del 30 de juny de 2007 acumulat al dit suma un total de 2.191 dies.

d) Els professionals enquadrats inicialment en el grau 3 que tinguen un romanent de més de 1.179 dies treballats progressen automàticament al grau 4 quan el nombre de dies treballats a partir del 30 de juny de 2007 acumulat al romanent suma un total de 2.191 dies.

2. Els professionals que progressen automàticament de grau d'acord amb el que disposa l'apartat anterior no poden utilitzar per a la progressió futura a graus superiors de desenvolupament mèrits corresponents al període en què s'ha basat la progressió automàtica.

Article 4. Progressió de grau pel mecanisme ordinari

En el cas que per a un professional es donen les circumstàncies de l'article primer i no li corresponga la progressió automàtica de grau perquè no estiga inclòs en cap dels casos arreplegats en l'article tercer, cal ajustar-se al que disposa l'article segon pel que fa a la puntuació amb què s'ha de valorar el romanent de temps exempt d'avaluació, que es té en compte quan es fa l'avaluació pel procediment ordinari regulat en el Decret 85/2007, de 22 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes normes del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen o contradiguen el que establix esta norma.

DISPOSICIÓ FINAL

Esta orde entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 22 de setembre de de 2008

El conseller de Sanitat,

MANUEL CERVERA TAULET