DECRET 160/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual modifica el Decret 66/2006, de 12 de maig, que va aprovar el sistema de carrera professional en l'àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.Publicat en:  DOGV núm. 5606 de 25.09.2007
Número identificador:  2007/11687
Referència Base de Dades:  012103/2007
 DECRET 160/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual modifica el Decret 66/2006, de 12 de maig, que va aprovar el sistema de carrera professional en l'àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat. [2007/11687]

El Decret 66/2006, de 12 de maig, del Consell, regula el sistema de carrera professional aplicable al personal al servici de les institucions sanitàries de la conselleria de Sanitat.

L'article 16 del decret esmentat preveu la possibilitat de reduir el temps de permanència en el grau anterior necessari per a accedir als graus 3 i 4, en determinats supòsits.

L'Advocacia de l'Estat va interposar davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana un recurs contra l'article 16, esmentat adés, perquè entén que vulnera el que establix l'article 38.1.c) de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'Ordenació de les Professions Sanitàries. Este últim article establix com a principi general del desenvolupament professional la permanència d'un mínim de cinc anys en un grau determinat com a requisit per a poder sol·licitar l'accés al grau superior. L'esmentada Llei 44/2003, segons el que establix la disposició final primera, té caràcter bàsic i, en concret, l'article 38 s'aprova d'acord amb les competències exclusives que assigna a l'Estat l'article 149.1.1.ª i 16.ª de la Constitució, considerades bases de la sanitat.

La redacció actual de la disposició impugnada ha generat dubtes interpretatius que podrien donar lloc a conseqüències indesitjables, la més greu de les quals podria ser la de reduir el nombre d'anys de permanència en un grau necessari per a sol·licitar l'accés al grau superior per davall del límit de cinc establit per la norma bàsica estatal. Per tot això, es fa necessari donar a l'article 16 de l'esmentat Decret 66/2006 una nova redacció que aclarisca definitivament com ha d'aplicar-se l'accés abreviat previst en el precepte esmentat.

Este decret s'aprova després de la negociació amb les centrals sindicals presents en la Mesa Sectorial de Sanitat, d'acord amb el que preveu el capítol IV del títol III de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Per tot això, a proposta del conseller de Sanitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Consell, en la reunió del dia 21 de setembre de 2007,

DECRETE

Article únic

Es modifica l'article 16 del Decret 66/2006, de 12 de maig, del Consell, pel qual va aprovar el sistema de carrera professional en l'àmbit de les institucions sanitàries de la conselleria de Sanitat, que queda redactat de la manera següent:

«Article 16. Accés abreviat als graus 3 i 4

Si una persona obté entre 75 i 90 crèdits en l'avaluació per a accedir al grau 1 o al grau 2 pot utilitzar-los per a reduir en 6 mesos el temps de permanència necessari per a passar al grau 3. Si este requisit es complix simultàniament en els graus 1 i 2, la reducció és d'1 any.

En el cas que la puntuació se situe per damunt dels 90 crèdits, la reducció és el doble de les indicades en el paràgraf anterior.

Si, com a conseqüència del que disposa el paràgraf anterior, el temps de reducció supera els 12 mesos, es reduïx en un any el temps de permanència necessari per a passar al grau 3 i s'aplica la reducció restant al temps de permanència necessari per a passar al grau 4. En cap cas, el temps de permanència en cada un dels graus necessari per a accedir al grau següent pot ser inferior a 5 anys.»

València, 21 de setembre de 2007

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Sanitat,

MANUEL CERVERA TAULET