ORDRE de 26 de maig de 1995, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual crea les unitats d'hospitalització a domicili en els hospitals del Servei Valencià de Salut.Publicat en:  DOGV núm. 2527 de 12.06.1995
Referència Base de Dades:  1401/1995
 
 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Conselleria Sanitat i Consum
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Sanitat
  Descriptors:
    Temàtics: establiment hospitalari, assistència a domicili, política sanitària , Servei Valencià de SalutORDRE de 26 de maig de 1995, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual crea les unitats d'hospitalització a domicili en els hospitals del Servei Valencià de Salut.

Els canvis sociodemogràfics que viu la nostra societat, caracteritzats per l'envelliment progressiu de la població, indueixen a noves formes d'emmalaltir que incrementen i modifiquen la demanda dels serveis sanitaris, alhora que els avanços científics i tecnològics, formen un canvi d'escenari en el desplegament del sistema sanitari, caracteritzat per l'alt cost, el qual obliga a adaptar l'oferta de serveis a aquesta nova realitat en un entorn de límits pressupostaris.

Aquesta realitat present en tot el món occidental, obliga l'estructuració d'alternatives assistencials que milloren l'eficàcia, la qualitat assistencial i la satisfacció dels malalts i els professionals, sempre sota fórmules que asseguren la contenció de la despesa sanitària i la millora de la seua eficàcia.

En l'àmbit de l'atenció especialitzada la resposta de la majoria dels sistemes sanitaris del nostre voltant ha vingut de la mà de la creació d'estructures assistencials alternatives a l'hospitalització tradicionals, tals com hospitals de dia, unitats de cirurgia sense ingrés, unitats d'hospitalització a domicili, unitats de diagnòstic programat, unitats de convalescència, desplegament d'hospitals de mitja i llarga estada, etc. D'entre aquestes, les unitats d'hospitalització a domicili tenen com a objectiu bàsic afegir al caràcter especialitzat, integral i integrat de l'assistència sanitària, els efectes terapèutics del domicili en la triple dimensió, la física, la qual permet el desplegament de l'espai vital i la millora de l'autonomia, la psíquica, la qual permet el manteniment de la intimitat i de la interrelació afectiva, i la sociofamiliar, la qual afavoreix les relacions socials i el suport de la societat en la cura.

En aquesta línia el Servei Valencià de Salut va iniciar en 1990 l'aplicació de fórmules d'hospitalització a domicili a la Comunitat Valenciana i ha estès les activitats a 11 hospitals de la xarxa assistencial de la Conselleria de Sanitat i Consum. Durant aquest període de temps, necessari per a l'avaluació i la consolidació, l'experiència ha demostrat l'hospitalització a domicili com a una alternativa assistencial eficaç i eficient que evita ingressos, acurta estades, fomenta el manteniment en el domicili, garanteix la continuïtat assistencial i satisfà els malalts, els familiars i els professionals.

Tot açò ha tingut un reflex en l'acord del Generalitat Valenciana, en la reunió de 17 d'octubre de 1994, pel qual estableix el marc retributiu del personal que presta els serveis en les unitats d'hospitalització a domicili, i amb aquesta finalitat va ser signat l'acord entre l'administració i les organitzacions sindicals en el si de la Mesa Sectorial de Sanitat del 25 de juliol de 1994.

D'acord amb el que preveu l'article 14.2 del Decret 174/1992, de 26 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual aprova el Reglament sobre Estructura, Organització i Funcionament de l'Atenció Especialitzada del Servei Valencià de Salut i en l'exercici de les competències que m'atribueix l'article 35, apartat e) de la Llei 5/1983, de la Generalitat Valenciana, de 30 de desembre, del Govern Valencià.

Fent ús de l'acord punt segon, del Govern valencià, de 29 d'abril de 1991, pel qual aprova les plantilles de llocs de treball de les institucions sanitàries del Servei Valencià de Salut,

ORDENE:

Article primer

Es creen les unitats d'hospitalització a domicili als hospitals del Servei Valencià de Salut.

Article segon

Aquestes unitats tindran el caràcter d'unitats especials, d'acord amb l'article 14.2 del Decret 174/1992, de 26 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual aprova el Reglament sobre l'Estructura, Organització i Funcionament de l'Atenció Especialitzada del Servei Valencià de Salut.

Article tercer

1. Les Unitats d'Hospitalització a Domicili tenen la missió d'assumir l'assistència al domicili del malalt després d'una primera fase d'estabilització en l'hospital o quan per l'estat evolutiu es considere el domicili com el millor lloc terapèutic.

2. Els malalts atesos per aquestes unitats es consideren ingressats a l'hospital per a tots els efectes administratius i assistencials, incloses les prestacions farmacèutiques que tingueren lloc, han de rebre els tractaments i la cura homologables als que es reben en el mateix hospital. Quan acaben les actuacions de la unitat s'emetrà l'alta hospitalària.

3. La cobertura de l'atenció a les urgències i emergències assistencials que necessiten els malalts atesos en règim d'hospitalització domiciliària podrà donar-se indistintament per les estructures de l'assistència especialitzada i de l'atenció primària.

Article quart

1. Les unitats d'hospitalització a domicili duran a terme les següents actuacions:

a) l'atenció directa dels malalts incloent l'avaluació, tant en l'hospital com en el domicili, i la visita a domicili, tant programades com urgents.

b) La docència i la formació continuada dels personal adscrit a les unitats.

c) Les iniciatives d'investigació que redunden en la millora de La prestació dels serveis.

d) La connexió amb la comunitat esmentada a través de la col·laboració amb els dispositius de serveis socials i de personal voluntari i de la coordinació entre els nivells d'assistència i entre els sectors social i sanitari.

e) Les activitats administratives necessàries per al correcte funcionament de les unitats.

2. Per a un millor desplegament d'aquestes activitats, les unitats d'hospitalització a domicili es coordinaran funcionalment amb:

a) La resta de les unitats i dels serveis de l'hospital, especialment amb les àrees d'urgències i les unitats de curta estada, i també amb els hospitals de dia, les unitats de cirurgia sense ingrés i les consultes externes.

b) Els programes d'atenció domiciliària que es despleguen en l'àmbit de les estructures d'atenció primària de l'àrea de salut en què radiquen.

c) Els hospitals de mitja i llarga estada o complementaris vinculats funcionalment amb l'hospital de què es tracte.Article cinquè

1. L'accés a les unitats d'hospitalització a domicili es produirà sota les condicions següents:

a) la voluntària acceptació dels malalts

b) condicions higiènico-sanitàries de l'habitatge adequades segons el criteri dels membres de la unitat

c) disponibilitat de la persona que cuida principal capacitat en l'entorn familiar del malalt

d) disponibilitat del telèfon de contacte

2. Qualsevol facultatiu d'atenció primària i d'assistència especialitzada podrà remetre malalts a les unitats d'hospitalització a domicili, després de l'avaluació i acceptació.

Article sisè

1. La composició i la dimensió de cada unitat es determinarà en funció de les característiques i de les necessitats específiques de l'hospital i de l'àrea de salut en què radica. En tots els casos s'ajustarà als criteris de polivalent i interdisciplinarietat derivats de la diversitat de patologies i de pacients que s'han d'atendre i de la necessitat d'incorporar les distintes categories professionals que, en cada cas, es consideren necessàries per al desplegament de les activitats encomanades.

2. Independentment del personal que constituesca la plantilla, les unitats d'hospitalització a domicili establiran els camins de col·laboració amb les estructures de serveis socials per a obtenir ajuda domiciliària en els pacients que la necessiten. Igualment, es podran establir els camins de col·laboració amb les organitzacions de voluntaris per facilitar la màxima humanització de l'assistència a domicili.

Article setè

Cada unitat d'hospitalització a domicili elaborarà un projecte d'organització i de funcionament que serà aprovat per la direcció mèdica de l'hospital, una volta oïda la junta clínica de l'hospital.

Article vuitè

1. Tot el personal que a l'entrada en vigor aquesta ordre presten els seus serveis en les activitats d'hospitalització a domicili en els hospitals que s'allisten a l'annex I, quedarà adscrit a les noves unitats d'hospitalització a domicili creades segons aquesta ordre.

2. Totes les places de les unitats d'hospitalització a domicili que es puguen convocar des de l'entrada en vigor d'aquesta ordre, ho seran sota aquesta denominació, si bé es definirà per a cada una els requisits de la titulació i la resta de condicions que s'exigeixen, entre les quals figurarà necessàriament la possessió de carnet de conduir de vehicles de motor.

Article novè

1. Les unitats d'hospitalització a domicili queden adscrites a la direcció mèdica de l'hospital que corresponga.

2. La direcció de les esmentades unitats serà exercida per un coordinador amb categoria de cap de servei o de secció.

DISPOSICIó TRANSITòRIA

Les unitats d'hospitalització a domicili dels hospitals especificats a l'annex I elaboraran el projecte d'organització i de funcionament, d'acord amb el que disposa l'article setè d'aquesta ordre, en el termini de sis mesos des de la data d'entrada en vigor.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Es faculta la Direcció General del Servei Valencià de Salut per dictar les resolucions necessàries per a la posada en pràctica del que disposa d'aquesta ordre.

Segona

Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 26 de maig de 1995

El conseller de Sanitat i Consum,

JOAQUíN COLOMER SALA

ANNEX I

Llista d'hospitals amb activitat d'hospitalització a domicili

Hospital Clínic Universitari àrea 04

Hospital Arnau de Vilanova àrea 05

Hospital Universitari La Fe àrea 06

Hospital Sant Francesc de Borja àrea 11

Hospital Marina Alta àrea 12

Hospital Lluís Alcanyís àrea 13

Hospital Mare de Déu del Lliris àrea 14

Hospital General d'Elda àrea 17

Hospital General d'Alacant àrea 18

Hospital General d'Elx àrea 19

Hospital Baix Segura àrea 20