ORDE de 31 de maig de 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula l'accés a la carrera professional dels facultatius especialistes de quota i personal de quota i zona no integrats, d'acord amb el que preveu la disposició final segona del Decret 66/2006, de 12 de maig, del Consell, que aprova el sistema de carrera professional en l'àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.Publicat en:  DOGV núm. 5275 de 07.06.2006
Número identificador:  2006/M6775
Referència Base de Dades:  3167/2006
 ORDE de 31 de maig de 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula l'accés a la carrera professional dels facultatius especialistes de quota i personal de quota i zona no integrats, d'acord amb el que preveu la disposició final segona del Decret 66/2006, de 12 de maig, del Consell, que aprova el sistema de carrera professional en l'àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat. [2006/M6775]

La disposició final segona del Decret 66/2006, de 12 de maig, del Consell, que aprova el sistema de carrera professional en l'àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat (DOGV número 5.259, de 16 de maig de 2006), regula l'accés del personal de quota i de quota i zona al sistema de carrera professional.

Respecte al personal esmentat que no estiga integrat en els servicis jerarquitzats d'Assistència Especialitzada o en els equips d'Atenció Primària, establix la possibilitat d'accedir a la carrera professional en els termes que establisca la normativa de desplegament.

Esta orde té com a objecte desplegar la previsió d'esta disposició final segona del Decret 66/2006.

Per tot això, després de la negociació en la Mesa Sectorial de Sanitat, d'acord amb el que preveu la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servici de les Administracions Públiques, i d'acord amb l'article 44 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià,

ORDENE

Article 1. Àmbit d'aplicació

Esta orde s'aplica al personal següent:

a) El personal facultatiu d'Atenció Especialitzada dependent de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat que percep les retribucions pel sistema salarial regulat pel Decret 11/2000, de 25 de gener, que regula el procediment d'opció de règim retributiu i altres aspectes organitzatius de l'activitat professional dels facultatius especialistes de quota, i la Llei 12/2004 de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat.

b) Personal de quota i zona dependent de les institucions sanitàries d'Atenció Primària de la Conselleria de Sanitat que percep les retribucions pel sistema de quota no integrat establit en l'Orde del Ministeri de Sanitat de 8 d'agost de 1986 sobre retribucions del personal dependent de l'Institut Nacional de la Salut.

Article 2. Modalitats d'inclusió en el sistema de carrera professional

La inclusió del personal objecte d'esta orde en el sistema de carrera professional establit pel Decret 66/2006, es du a terme per mitjà d'una de les dos fórmules següents, segons l'opció triada per la persona interessada:

1. Increment de la jornada laboral ordinària fins a 5 hores diàries de consulta: en el cas del personal de quota i zona no integrat en els equips d'Atenció Primària, han d'assumir a més la quota corresponent al personal de l'equip d'Atenció Primària que estiga disfrutant del descans consegüent a un torn d'Atenció Continuada. Estes modificacions no comporten cap canvi en el règim jurídic ni retributiu. Per al personal que opte per esta modalitat, l'adaptació a la carrera professional es fa d'acord amb la disposició final segona del Decret 66/2006, i percep un 90% de les quanties del complement de carrera establides en l'article 17 del decret esmentat.

2. Manteniment de la jornada laboral ordinària, i també de la resta de condicions de prestació de servicis actualment vigents: en esta modalitat, l'accés a la carrera es produïx de la mateixa manera que en l'opció anterior, però es percep un 25% de les quanties del complement de carrera.

Article 3. Sol·licituds

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud d'inclusió en el sistema de carrera professional segons el model de l'annex I de l'Orde de 18 de maig de 2006, de la Conselleria de Sanitat, que establix el termini i el model de sol·licitud d'inclusió en la carrera professional del personal de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat. S'apliquen també la resta de les previsions que conté l'orde esmentada.

La persona interessada ha d'adjuntar a la sol·licitud un escrit, amb la seua signatura original, en què manifeste la modalitat d'inclusió en la carrera professional per què opta, entre les dues previstes en l'article 2 d'esta orde.

València, 31 de maig de 2006

El conseller de Sanitat,

RAFAEL BLASCO CASTANY