ORDE 9/2014, d'1 d'agost, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es desenrotlla el procediment d'avaluació per a l'enquadrament inicial o la progressió de grau en el sistema de carrera professional en l'àmbit de les institucions sanitàries de la Consellería de Sanitat, regulat per Decret 66/2006, de 12 de maig, del Consell.Publicat en:  DOGV núm. 7349 de 29.08.2014
Número identificador:  2014/7838
Referència Base de Dades:  007721/2014
 ORDE 9/2014, d'1 d'agost, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es desenrotlla el procediment d'avaluació per a l'enquadrament inicial o la progressió de grau en el sistema de carrera professional en l'àmbit de les institucions sanitàries de la Consellería de Sanitat, regulat per Decret 66/2006, de 12 de maig, del Consell. [2014/7838]

PREÀMBULEl Decret 66/2006, de 12 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el sistema de carrera professional en l'àmbit de les institucions sanitàries de la Consellería de Sanitat, establix el marc que regula l'exercici del dret dels professionals llicenciats i diplomats sanitaris a progressar de forma individualitzada per mitjà del reconeixement de la seua carrera professional, arreplegats en l'article 40 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Servicis de Salut, dret també arreplegat en l'article 35 de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana.

L'esmentat decret establix la definició i organització del sistema de carrera professional, i determina els distints graus, el mode d'accés i la forma de progressió en funció dels mèrits obtinguts en quatre àrees d'avaluació. L'avaluació d'estes àrees queda condicionada al detall de l'operativa i al desenrotllament dels oportuns barems que no es troben explicitats en el Decret 66/2006, de 12 de maig, del Consell, facultant el conseller de Sanitat per a dictar les disposicions requerisca el seu desplegament i execució.

Esta orde té per objecte establir els aspectes relacionats amb l'avaluació necessària per a l'enquadrament inicial o progressió de grau en la carrera professional que no estan detallats prou en el Decret 66/2006, de 12 de maig, del Consell, especificant també les funcions dels diferents òrgans col·legiats previstos en l'esmentat decret.

A este efecte, s'establixen els mecanismes de valoració de l'activitat assistencial tenint en compte que la carrera professional, a diferència de la mera antiguitat, valora l'experiència i l'adquisició de coneixements. Esta valoració es realitza amb la participació de les distintes comissions i comités considerats pel Decret 66/2006, de 12 de maig, del Consell, garantint l'equitat i l'homogeneïtat de les actuacions.

Tal com establix el Decret 66/2006, de 12 de maig, del Consell, la valoració del temps de servicis prestats és molt diferent segons s'hagen complit o no els objectius assistencials en el període avaluat. En conseqüència, es fa necessari determinar la forma de valorar el compliment d'objectius, considerant tota la casuística que pot produir-se, inclosa l'eventualitat que per a un determinat període no existisquen els esmentats objectius o situacions com els permisos per a formació, estades en centres internacionals o servicis especials.Un principi general per a la valoració del conjunt de mèrits és el que, sent el treball en el servici de salut una tasca d'equip, no basta l'acumulació individualitzada de mèrits, sinó que esta ha d'estar tamisada pel seu alineament amb els interessos de l'organització i de l'equip assistencial.

En la valoració dels mèrits d'investigació i docència s'ha d'establir un sistema diferenciat en funció de la missió que s'encomane a cada centre assistencial i equip professional. És àmpliament conegut que, dins de la missió global del sistema sanitari públic de participar en les activitats de formació, investigació i docència, no tots els centres o equips professionals tenen encomanat el desenrotllament d'estes missions amb la mateixa intensitat. El principi d'equitat en l'accés recomana que s'establisca la valoració d'estos mèrits en funció del nivell de compromís exigit a cada centre, encara que amb la suficient flexibilitat com per a reconéixer situacions especials d'equips amb una important missió investigadora o docent dins de centres que no tenen encomanada esta missió.

La valoració dels mèrits de compromís amb l'organització requerix d'un acurat equilibri entre l'objectivitat i transparència dels aspectes valorats i l'adaptació a les canviants necessitats dels centres i servicis. Per esta raó, resulta convenient regular les característiques generals d'este aspecte i les seues condicions perquè s'avaluen de forma objectiva i transparent però permetent alhora que l'organització puga amb facilitat adaptar la relació precisa d'estos mèrits a les seues necessitats locals o generals.

Un aspecte de procediment que resulta important de regular és garantir al llarg de tot el procés d'avaluació el màxim de transparència de la informació perquè la valoració d'un conjunt de mèrits tan amplis i complexos puga en tot moment ser conegut i validat pels propis interessats. Cobra així especial importància regular la disponibilitat de la informació sobre valoració de la carrera professional per mitjà dels mitjans de major facilitat d'accés per al professional.Així mateix, el principi d'eficiència recomana evitar les sobrecàrregues administratives que pogueren retardar les valoracions pel que és recomanable un procés de valoració continuada dels mèrits que permeta que estos siguen incorporats progressivament a l'expedient personal, siga d'ofici quan es tracta de mèrits a disposició de l'organització, o a petició del treballador en tots els casos.

En esta tasca sempre delicada de valoració de mèrits que moltes vegades tenen un alt component qualitatiu, resulta essencial el funcionament del sistema de comissions de valoració, així com la capacitat d'estes de generar àgilment criteris d'avaluació que arrepleguen la singularitat de les múltiples casuístiques. Per això, resulta essencial la regulació de les funcions del conjunt de comissions i comités previstes en la normativa.

S'arreplega en esta orde el que concernix a l'Acord de la Mesa General de 23 d'octubre de 2013, reflectit en la Llei 6/2013, de 26 de desembre, de Pressupost de la Generalitat per a 2014.

Després dels tràmits pertinents i negociació en Mesa Sectorial de Sanitat.ORDENECAPÍTOL I

Regles generalsArticle 1. Objecte

L'objecte d'esta orde és el desenrotllament del sistema de valoració de mèrits per a la carrera professional definida en el Decret 66/2006, de 12 de maig, del Consell. Per a això, es definixen els mèrits necessaris, precisant els que hagueren quedat insuficientment explicitats en l'esmentat decret, i establint en detall el funcionament del procés de valoració i pas de grau, així com les funcions de les diferents comissions previstes en l'esmentat decret.Article 2. Còmput de servicis prestats per a l'enquadrament inicial o la progressió de grau

Els servicis prestats en qualsevol institució sanitària pública que no hagen sigut considerats per a l'accés a un grau previ, podran ser tinguts en compte per a la valoració dels anys de permanència necessaris per a accedir als diferents graus de carrera professional.A estos efectes, només seran presos en consideració els servicis prestats en categories professionals corresponents a la mateixa professió sanitària, de les incloses en els articles 6 i 7 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.

Així mateix, a estos efectes tindran la consideració d'institució sanitària pública tots els centres sanitaris la titularitat dels quals corresponga a una administració pública, amb independència que la seua gestió es duga a terme per alguna de les fórmules previstes en la Llei 15/1997, de 25 d'abril, sobre habilitació de noves formes de gestió del Sistema Nacional de Salut.

En cap cas es podran valorar per a la progressió a un grau superior mèrits ja computats per a altres graus o que s'hagen desenrotllat íntegrament fora del període comprés entre el primer i l'últim dia considerats per a la progressió al dit grau.Article 3. Procediment de sol·licitud i reconeixement

Adquirit el dret a ingressar en el sistema de carrera professional o una vegada complit el període de permanència en el grau corresponent, el professional podrà presentar una sol·licitud segons el model de l'annex I, acompanyada per la documentació acreditativa dels mèrits a valorar en les distintes àrees d'avaluació, en el cas de no haver sigut aportada amb anterioritat, així com model d'autobarem annex II.

Una vegada que l'òrgan avaluador haja examinat els servicis i mèrits adduïts, l'administració haurà de resoldre i notificar en un termini no superior a sis mesos. L'efecte del transcurs d'este termini sense que haja recaigut una resolució expressa és el de l'estimació de la sol·licitud. En tot cas, els efectes econòmics es reconeixeran des del dia en què es va sol·licitar, sempre que prèviament haguera transcorregut el període de permanència en el grau anterior.Article 4. Competència per a resoldre les sol·licituds d'inclusió i progressió de grau

Per delegació del director general de Recursos Humans o de l'òrgan directiu que en cada moment tinga atribuïda la direcció superior del personal gestionat per la Conselleria de Sanitat, les sol·licituds d'inclusió o progressió en el sistema de carrera professional seran resoltes pel gerent del departament o el director del centre en el cas de centres no integrats en un departament de salut, o per la direcció territorial, respecte del personal dependent. En el cas de personal de la Conselleria de Sanitat que preste servicis en algun dels departaments gestionats en règim de concessió administrativa esta delegació recau en el comissionat de la Conselleria de Sanitat en el dit departament.L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds d'inclusió o progressió en el sistema de carrera professional del personal adscrit als servicis centrals de la Conselleria de Sanitat serà el director general de Recursos Humans de la Sanitat.

CAPÍTOL II

Avaluació ordinàriaSecció primera

Avaluació de l'activitat assistencialArticle 5. Definició

Es considerarà com a activitat assistencial, qualsevol activitat professional relacionada amb el compliment de les missions dels centres i institucions sanitàries, així com amb les activitats de suport a estes. Es valoraran aspectes relacionats amb l'experiència, esforç personal i qualitat assistencial a través del sistema d'avaluació de compliment d'objectius.Article 6. Requisit d'avaluació

Tot període de servicis prestats pres en consideració per a la carrera professional ha de portar associada una valoració del percentatge de compliment d'objectius en el dit període, indicant si s'ha aconseguit o no el mínim per a considerar que han complit els objectius.L'avaluació de l'activitat assistencial es basarà en els mesuraments del compliment d'objectius que es realitzen per a l'abonament del complement de productivitat variable o equivalent, independentment que genere o no dret a la percepció del dit complement. Si per qualsevol causa el professional no disposa d'objectius en el marc del sistema de productivitat variable, podrà exigir a la Conselleria de Sanitat que li facilite els objectius l'avaluació dels quals determinarà la valoració de l'activitat professional. En este cas, la Conselleria de Sanitat estarà obligada a facilitar els esmentats objectius i a realitzar l'avaluació corresponent.Article 7. Valoració de períodes d'activitat assistencial que no haja sigut avaluada

En tot cas, quan el professional no haja disposat d'objectius avaluables per a un determinat període o no haja sigut objecte d'avaluació, s'actuarà de la manera següent:

Si els servicis han sigut prestats en una institució integrada en el sistema d'avaluació d'objectius de la Conselleria de Sanitat, se li assignarà el percentatge de compliment d'objectius que corresponga a la unitat funcional d'àmbit més reduït en què puga enquadrar-se.

En cas contrari, correspon a l'interessat acreditar el compliment d'objectius aconseguit en cada període anual.

Article 8. Llindar de compliment d'objectius

La consecució dels objectius mínims assignats i avaluats determinarà el llindar de compliment d'objectius a l'efecte de carrera professional. Quan l'avaluació de compliment d'objectius tinga com a conseqüència l'abonament d'alguna quantitat en concepte de productivitat, s'entendrà en tot cas que s'ha aconseguit este requisit.

Quan per a l'enquadrament inicial s'acrediten períodes de prestació de servicis com a personal sanitari titulat a l'empara de contracte laboral especial per a la formació, s'entendrà que un determinat període complix objectius d'activitat assistencial quan haja sigut avaluat com apte en el seu currículum formatiu.Article 9. Puntuació d'èxit d'objectius

En la valoració de l'activitat assistencial arreplegada en el Decret 66/2006, de 12 de maig, del Consell, la que es referix a puntuació d'èxit d'objectius, el valor mitjà dels tres millors anys de compliment d'objectius es prendrà en base 1, entenent que la puntuació de 100 equival a 1.Article 10. Períodes d'avaluació

Quan el període avaluat no coincidisca amb l'any natural, es valorarà en la part proporcional a la seua duració. L'avaluació de l'activitat assistencial es realitzarà sempre sobre anys complets, i es podran agregar, en orde cronològic, els períodes necessaris per a completar l'any. En este cas, el valor del compliment d'objectius assignat a l'any compost per l'agregació de diversos períodes serà la mitjana del resultat de cada període ponderada per la seua duració.Article 11. Progressió i puntuació provisional quan no està disponible la valoració de l'últim any

Quan, una vegada superat el temps mínim de permanència en el grau anterior, la informació sobre el compliment d'objectius d'un any no estiga disponible, per estar pendent de completar la seua avaluació, però la valoració de resta de mèrits, inclosa l'activitat assistencial dels anys en què sí es trobe disponible el resultat de compliment d'objectius, siga prou per a progressar al grau superior, podrà reconéixer-se a l'interessat el nou grau de carrera a tots els efectes. La puntuació amb què es progressa de grau tindrà llavors caràcter provisional, fins que l'avaluació del compliment d'objectius relatiu al període no considerat puga ser tinguda en compte i s'atorgue amb la seua inclusió la puntuació definitiva.

Quan no hi haja lloc a la progressió provisional per causa de l'absència de valoració de l'activitat assistencial de l'any en curs, els efectes econòmics i administratius del reconeixement que posteriorment corresponguera quan aquella estiga disponible es determinaran per la regla general continguda en l'article 3, paràgraf segon, d'este decret.Secció segona

Avaluació de l'adquisició de coneixementsArticle 12. Valoració de la formació

La participació en activitats formatives acreditades oficialment es valorarà segons tinga relació directa amb les funcions de la categoria professional de pertinença o bé siguen de formació general d'empleats públics. Serà la corresponent comissió d'avaluació qui dirimisca la distinció entre ambdós tipus, d'acord amb els criteris establits per la Comissió de Seguiment.

Quan tinga relació directa amb les funcions de la categoria de pertinença, a efecte d'avaluació de la carrera professional, per cada 20 hores de formació s'obtindrà 1 crèdit de carrera. La resta mínima que atorgarà puntuació serà de 5 hores, 0,25 crèdits.

Quan es tracte de formació genèrica de millora de les capacitats dels empleats públics en matèries tals que informàtica, estadística, prevenció de riscos laborals, ordenació, planificació i gestió sanitària i altres de semblant naturalesa, per cada 40 hores de formació s'obtindrà 1 crèdit de carrera. El restant mínim que atorgarà puntuació serà de 10 hores, 0,25 crèdits. La valoració total en concepte de formació genèrica estarà limitada a la mitat dels crèdits corresponents a l'àrea d'adquisició de coneixements per a eixe grau. La formació en matèries genèriques s'avaluarà com a específica quan en una determinada categoria es corresponga amb les seues funcions.

Secció tercera

Avaluació de la docència i investigacióArticle 13. Objectius mínims de docència i investigació en unitats implicades en eixes tasques

Seguint els criteris emesos per la Subcomissió Tècnica, les direccions dels departaments de salut i centres establiran objectius mínims de docència i investigació per a les unitats implicades en tasques de docència i investigació. Es consideren com a objectius mínims de docència i investigació aquelles activitats que són assumides com a compromís institucional pels centres sanitaris i en les quals han de participar tots o la gran majoria dels professionals. En particular, s'inclouen, entre altres, activitats com les següents:

– La formació i docència pràctica integrada en les activitats del departament o centre: docència de formació continuada, sessions clíniques, docència teoricopràctica de personal de titulació sanitària en formació, alumnes de grau, postgrau o formació professional, etc.

– La participació en la recollida d'informació i aplicació de protocols dels projectes d'investigació clínica en què participe el centre o unitat.

– Les activitats de formació i investigació lligades a l'elaboració de documents d'actuació clínica (protocols, guies clíniques, etc.), actuacions d'integració dels diferents nivells assistencials i processos de millora del funcionament de l'organització.

Quan s'aplique l'esmentada exigència d'objectius mínims de docència i investigació, el responsable de la unitat funcional haurà d'assenyalar objectius mínims individuals als professionals dependents, una vegada aprovats per la comissió d'avaluació. Conforme el professional vaja complint cada un d'estos objectius mínims se li expedirà, per a la seua constància, certificació en este sentit. El responsable de la unitat funcional informarà anualment la comissió d'avaluació si el professional ha complit o no els esmentats objectius mínims. Els anys en què este informe siga negatiu, no es podrà valorar cap mèrit dins de l'apartat de docència i investigació. La comissió d'avaluació del departament o centre dirimirà els conflictes relatius a esta matèria.

Article 14. Barems

Amb la finalitat de considerar les diferències en l'accés a la docència i investigació dependents de la naturalesa de cada institució a què al·ludix l'article 7.c del Decret 66/2006, de 12 de maig, del Consell, es tindrà en compte en l'avaluació d'este apartat la combinació de mèrits enquadrats en algun dels dos barems següents:14.1. Docència i investigació

14.1.1. Docència

a) La participació com a docent en formació acreditada oficialment es valorarà amb un crèdit per cada crèdit formatiu impartit, sempre que la corresponent comissió d'avaluació estime que la docència impartida està relacionada amb l'exercici professional. Si no és possible establir l'equivalència en crèdits formatius, es valorarà amb 0,1 crèdits cada hora impartida.

b) La participació com a organitzador de cursos de formació acreditada es valorarà amb 0,25 crèdits per cada crèdit formatiu assignat al curs. Si no és possible establir l'equivalència en crèdits formatius, es valorarà amb 0,1 crèdits cada 4 hores. Esta valoració és acumulable a la corresponent per docència.

c) La docència pràctica a alumnes integrats en servicis o unitats acreditades per a la docència es valorarà amb 1 crèdit per cada alumne/curs format. S'entén per alumne/curs la dedicació d'un sol professional a jornada completa durant tots els dies lectius del curs. El resultat d'aplicar la proporcionalitat associada a dedicacions inferiors, per encarregar-se més d'una persona de l'alumne, per ser a jornada parcial o per no ser tots els dies o hores lectives del curs, donarà lloc a la valoració de la fracció corresponent, que es truncarà a múltiples de 0,1 crèdit.d) La col·laboració en la formació pràctica d'alumnes de grau de professions sanitàries per part de professionals de la unitat on tinga lloc es valorarà amb 0,1 crèdit per any lectiu i alumne, segons certificació del responsable d'alumnes en pràctiques.

14.1.2. Investigació

a) La participació com a investigador principal en projectes d'investigació amb finançament públic o privat sense ànim de lucre, sempre que existisca un procediment de concurrència pública i avaluació de projectes, es valorarà amb un màxim de 2 crèdits per projecte aconseguit, depenent dels criteris que fixe la Subcomissió Tècnica. Si la participació és com a membre d'equip investigador, la valoració serà d'un màxim de 0,5 crèdits. En els mateixos casos, i també segons el criteri de la Subcomissió Tècnica, podrà ser valorada la participació en projectes d'investigació que es duguen a terme sense haver obtingut finançament quan hagen sigut aprovats pel comité o comissió d'investigació de l'àmbit corresponent.

b) La gestió de la investigació es valorarà amb 0,1 crèdits per cada 10.000 euros de finançament directe obtinguts en un mateix any, per damunt dels primers 50.000 euros, fins a un màxim d'1 crèdit per any.c) L'obtenció de patents en explotació derivades de projectes d'investigació relacionats amb l'activitat assistencial es valorarà amb 5 crèdits.

d) La publicació en revistes incloses en índexs internacionals de rellevància es valorarà amb un màxim de 2 crèdits a distribuir entre tots els autors. La Subcomissió Tècnica establirà la relació d'índexs internacionals de rellevància, el criteri per a considerar si es tracta d'autor principal o col·laboradors, la valoració addicional dels autors principals respecte als col·laboradors, la valoració del factor d'impacte i altres criteris semblants que permeten la valoració més equitativa de la producció científica.

e) La publicació de capítols en llibres es valorarà amb un màxim de 3 crèdits a distribuir entre tots els autors, segons el criteri fixat, igual que l'apartat anterior, per la Subcomissió Tècnica.

f) La presentació de ponències invitades o acceptades a congressos es valorarà amb 1 crèdit.

g) L' obtenció del títol de doctor per la elaboració i defensa de la tesi doctoral es valorarà amb 5 crèdits.

14.2. Docència i investigació operatives lligades a la millora de la qualitat i activitats relacionades

Este barem valorarà els esforços addicionals realitzats pels professionals en les activitats de millora de la qualitat. La valoració d'estos mèrits es realitzarà per mitjà de la determinació d'objectius avaluables fixats a l'inici de l'any pel responsable de la unitat funcional i la seua avaluació de compliment al finalitzar el període. Les activitats seleccionades hauran de reunir els requisits següents, que comprovarà la corresponent comissió d'avaluació:

– Formar part de les prioritats estratègiques del departament de salut o centre.

– Tindre indicadors de mesura de resultats objectivables que permeten constatar la millora obtinguda.

– Haver establit els objectius, mesures i criteris d'avaluació a principis d'any per a cada professional o per a cada unitat funcional, aplicant-se en este últim cas els objectius de la unitat a cada professional.– Implicar per part del professional la realització d'un esforç addicional al de la prestació de l'assistència.

14.2.1. Activitats enquadrades

Seran objecte d'este tipus d'avaluació en particular, els ítems següents, que s'interpretaran segons el criteri de la Subcomissió Tècnica:

a) Els processos d'integració entre nivells assistencials, com desplaçament de la consulta de l'especialista, interconsulta presencial entre atenció primària i especialitzada, integració de la documentació assistencial, millora de la qualitat de la comunicació entre diferents nivells, abordatge conjunt dels factors de risc i les patologies més prevalents, entre altres.

b) Els processos de millora de la qualitat assistencial i seguretat del pacient, com normalització i documentació de processos assistencials i medicoadministratius, avaluació de la satisfacció del pacient, gestió dels riscos clínics i millora de la seguretat clínica, entre altres.

c) Projectes de desenrotllament de la cartera de servicis, servicis alternatius a l'hospitalització tradicional i millora de l'eficiència de les prestacions sanitàries, com creació i desenrotllament de servicis d'alternatives a l'hospitalització; servicis d'atenció a pacients crònics i atenció sociosanitària; processos d'optimització de les prestacions sanitàries com la prestació farmacèutica, ortoprotètica, transport sanitari, entre altres.

La Subcomissió Tècnica determinarà el criteri de repartiment de crèdits entre les activitats seleccionades. El nombre màxim de crèdits que es poden obtindre en este apartat serà de la mitat del màxim possible d'esta àrea d'avaluació per al grau que corresponga.

Secció quarta

Avaluació del compromís amb l'organitzacióArticle 15. Relació d'activitats relacionades amb el compromís amb l'organització

A l'efecte de la seua valoració per a la carrera professional, es considera compromís amb l'organització la participació voluntària en les activitats següents:

– Programes de millora de la qualitat assistencial.

– Comissions clíniques, grups d'experts i equips d'investigació.

– Grups de qualitat i acreditació.

– Exercici de llocs directius, de direcció, coordinació i supervisió.– Activitats que contribuïsquen de forma efectiva a la millora de l'assistència sanitària.

La Subcomissió Tècnica, seguint els criteris de la Comissió de Seguiment, aprovarà anualment la relació objectiva d'activitats, les anteriors i altres que puguen establir-se, que es valoraran en l'àrea de compromís amb l'organització, establint també els criteris per a la seua valoració. Les activitats que s'assenyalen hauran de ser accessibles per a tots els professionals, i es garantirà la seua participació voluntària en, almenys, una d'elles.

Secció quinta

Registre i avaluacióArticle 16. Registre de mèrits

La incorporació de mèrits a l'expedient personal es realitzarà, en la mesura que siga possible, de forma contínua per a facilitar el procés d'avaluació. La Conselleria de Sanitat registrarà d'ofici la informació disponible en els seus propis sistemes d'informació, com a servicis prestats o resultats de l'avaluació del compliment d'objectius, donant coneixement d'això a l'interessat per mitjà de qualsevol dels mitjans previstos en el procediment administratiu, inclosos els sistema electrònics.La Conselleria de Sanitat habilitarà el registre dels mèrits en les diferents àrees d'avaluació per al personal en règim d'interinitat i altres situacions sense dret a percebre el complement de carrera professional, a títol merament informatiu i amb valor únicament en el cas que este personal complira al seu dia els requisits exigits per a accedir al sistema de carrera professional.Article 17. Avaluació contínua

La Conselleria de Sanitat realitzarà l'avaluació contínua dels mèrits corresponents acumulats en l'expedient personal de cada treballador en actiu d'acord amb la informació registrada. Esta avaluació tindrà caràcter provisional. Els mèrits presentats quedaran qualificats com a mèrit validat, rebutjat o pendent de validació, garantint que l'usuari ha tingut coneixement dels mèrits inclosos en la seua relació de mèrits. Els resultats de la baremació seran incorporats com a definitius en l'expedient de l'interessat perquè puguen ser considerats junt amb la sol·licitud de canvi de grau de carrera professional.

Article18. Consulta de l'expedient personal

L'interessat podrà consultar l'expedient en qualsevol moment, a efectes merament informatius, i este podrà sol·licitar l'esmena de qualsevol error detectat.CAPÍTOL III

Avaluació abreviadaArticle 19. Supòsits d'avaluació abreviada

Una vegada complit el temps mínim de permanència en el grau anterior, el personal podrà progressar en el sistema de carrera professional quan la valoració proporcional dels períodes romanents anteriors a l'1 de juliol de 2014, en aplicació de la disposició transitòria primera, si n'hi ha, no computats per a l'obtenció del grau de què es partix, més la valoració corresponent a l'àrea d'avaluació de l'activitat assistencial a partir d'eixa data, en els termes arreplegats en la secció primera del capítol II d'esta orde i en els articles 12, 13, 14 i 15 del Decret 66/2006, de 12 de maig, del Consell, iguale o supere la puntuació mínima exigida per a la promoció a un grau superior sense necessitat d'addicionar, respecte a períodes avaluables, la valoració que poguera correspondre per la resta d'àrees d'avaluació.

Si, com a conseqüència de l'existència d'un romanent de temps exempt d'avaluació, el període per al qual s'haja d'avaluar l'activitat assistencial fóra inferior a tres anys, per a l'esmentada avaluació es consideraria la mitjana del resultat de cada període ponderada per la seua duració.Article 20. Puntuació derivada de l'avaluació abreviada

El personal que haja sol·licitat l'avaluació abreviada fins que no s'haja implementat completament el sistema d'avaluació ordinària contingut en la present orde podrà sol·licitar posteriorment que se li aplique l'avaluació de la resta d'àrees a fi de fixar la puntuació amb què obté el grau.

CAPÍTOL IV

Òrgans col·legiats del sistema de carreraArticle 21. Comissió de Seguiment de la Carrera Professional

La Comissió de Seguiment de la Carrera Professional té com a missió vetlar pel compliment de les responsabilitats derivades de l'aplicació del Decret 66/2006, de 12 de maig, del Consell, a instàncies de les comissions d'avaluació.

La Comissió de Seguiment de la Carrera Professional estarà presidida pel director general de Recursos Humans i comptarà, com a vocals, amb els directors generals dependents de la Secretaria Autonòmica de Sanitat i dos representant de cada un dels sindicats presents en la Mesa Sectorial de Sanitat. Actuarà com a secretari el director de gestió sanitària o equivalent que designe el secretari autonòmic de Sanitat.

Article 22. Funcions de la Comissió de Seguiment de la Carrera Professional

La Comissió de Seguiment de la Carrera Professional tindrà com a funcions:

– Establir els criteris generals que garantisquen l'homogeneïtat i equitat en l'aplicació de la present orde.

– Definir els criteris generals que haurà de seguir la Subcomissió Tècnica per al Desenrotllament Operatiu dels Processos d'Avaluació, reconeixement de mèrits, baremació i canvi de grau.

– Establir les pautes d'actuació i resoldre en els casos de desacord en el si de la Subcomissió Tècnica.

– Dirimir les qüestions plantejades per les comissions d'avaluació de la carrera professional com a conseqüència de l'aplicació de la present orde.

– L'anàlisi, valoració i proposta de mesures per a garantir el complet desenrotllament del sistema de carrera professional d'acord amb l'esperit i els objectius arreplegats en la normativa d'aplicació a este.– Avaluar el grau de compliment de les seues responsabilitats per part de tots els agents que intervenen en el sistema de carrera professional.

– Conéixer i informar, si és el cas, les propostes de revisió de mèrits per desviació manifesta en l'aplicació del procés de reconeixement de mèrits i baremació de la carrera professional.

– Elevar el secretari autonòmic de Sanitat la documentació i els informes que considere oportuns.

– Quantes funcions de caràcter semblant a les anteriors i dins de les responsabilitats determinades per la seua missió, es consideren pertinents.Article 23. Subcomissió Tècnica per al Desenrotllament i Avaluació de la Carrera Professional

La Subcomissió Tècnica per al Desenrotllament i Avaluació de la Carrera Professional té com a missió definir, concretar i fer operatius els procediments d'avaluació d'acord amb el que disposa la present orde.La Subcomissió Tècnica estarà presidida pel secretari de la Comissió de Seguiment de la Carrera Professional i comptarà amb quatre vocals, dels quals dos seran designats per la Direcció General d'Assistència Sanitària i els altres dos per la Direcció General de Recursos Humans.Article 24. Funcions de la Subcomissió Tècnica per al Desenrotllament i Avaluació de la Carrera Professional

Són funcions de la Subcomissió Tècnica per al Desenrotllament i Avaluació de la Carrera Professional:

– Garantir la normalització dels procés d'avaluació, recollida de la informació sobre mèrits professionals, validació de mèrits, baremació i promoció de grau.

– Establir, interpretar i aclarir els criteris de valoració de mèrits d'acord amb la normativa existent i complir les comeses assenyalades per la Comissió de Seguiment.

– Aprovar les relacions d'entitats i mèrits homologables per als diferents conceptes de valoració de la carrera professional.

– Establir els requisits mínims que han de reunir els plans de formació individuals.

– Establir els criteris generals per a la fixació dels objectius mínims de docència i investigació.

– Definir els criteris de valoració i càlcul del factor alumne/curs per a la docència pràctica integrada.

– Aprovar els criteris de valoració de les convocatòries d'investigació per a considerar els projectes aprovats com a projectes a incloure en la relació de projectes amb finançament públic amb concurrència.

– Definir i actualitzar els imports mínims de projectes d'investigació perquè la participació en estos siga valorada com a mèrit.

– Definir els criteris per a la consideració de publicació i el nombre d'autors o el criteri d'autor principal o col·laborador en les publicacions de diferent tipus, les mesures del factor d'impacte, així com altres factors de ponderació semblants a estos, que facen més equitativa la valoració de la producció investigadora.

– Definir la relació de societats professionals i els seus òrgans que poden ser valorades a efecte de la valoració com a mèrit de la pertinença a òrgans directius de societats científiques.

– Elaboració dels criteris per a valorar les activitats a incloure com a docència i investigació operatives aplicades a programes de millora de la qualitat.

– Aprovar la relació d'activitats que es valoraran en l'àrea de compromís amb l'organització, establint també els criteris per a la seua valoració.

– Evacuar informes aclaridors de les qüestions que plantegen les gerències dels centres així, com les comissions i comités d'avaluació de la carrera professional.

– Conéixer les decisions de progressió de grau dels diferents professionals, a proposta de les gerències dels centres.

– Posar en coneixement de la Comissió per al Seguiment de la Carrera Professional els elements d'avaluació i baremació desenrotllats per a la seua valoració i validació, si és procedent.

– Establir els protocols de funcionament de les comissions d'avaluació dels departaments i centres.Article 25. Comissions d'avaluació de la carrera professional

Les comissions d'avaluació de la carrera professional constituïdes en cada departament de salut o centre no integrat en els departaments, d'acord amb el que preveu l'article 21 del Decret 66/2006, de 12 de maig, del Consell, tenen com a missió realitzar el seguiment de la seua implantació.Article 26. Funcions de les comissions d'avaluació de la carrera professional

Són funcions de les comissions d'avaluació de la carrera professional:

– L'anàlisi, valoració i proposta de mesures per a garantir el complet desenrotllament, en el departament de salut o centre, del sistema de carrera professional d'acord amb els objectius plantejats.

– Aprovar la valoració dels mèrits d'activitat assistencial adduïts pels professionals en institucions alienes a la Conselleria de Sanitat per mitjà d'informe, si és procedent, del Comité d'Avaluació de la Carrera Professional.

– Valorar el compliment d'objectius i acreditar l'aprofitament dels permisos obtinguts per a l'assistència a cursos, seminaris de formació o programes de cooperació internacional.

– Establir els criteris per a determinar la relació de les activitats de formació i docència presentades amb l'exercici professional de l'interessat.

– Aprovar els plans de formació individualitzats, objectius d'investigació i docència, objectius de projectes de docència i investigació lligats a la millora de la qualitat i altres elements per a l'avaluació de la carrera professional elaborats pels caps de servici i unitat.– L'avaluació i anàlisi del procés de reconeixement de grau i progrés en la carrera professional.

– La identificació de disfuncions en els esmentats processos i la proposta a la direcció de la Conselleria de Sanitat de mesures correctores.– Aprovar la proposta de mèrits a considerar en el departament o centre de salut en l'àrea de compromís amb l'organització.

– Aprovar la proposta de pas de grau i baremació dels professionals del departament de salut o centre.

– Elevar a la Comissió de Seguiment de la Carrera Professional de la Conselleria de Sanitat la documentació i els informes que considere oportuns.

– Conéixer anualment les avaluacions de compliment d'objectius en investigació i docència operatives lligades a la millora de la qualitat de l'organització.Article 27. Comités d'avaluació de la carrera professional

Depenent de cada comissió d'avaluació de la carrera professional existirà un comité d'avaluació de la carrera professional, encarregat d'avaluar els professionals seguint els criteris establits per la seua comissió d'avaluació i pels de la comissió de seguiment.

El comité d'avaluació de la carrera professional estarà presidit per un directiu designat pel gerent del Departament de Salut o càrrec equivalent en les estructures d'àmbit supradepartamental, i l'integraran com a vocals, almenys, cinc professionals de la mateixa professió sanitària de l'avaluat, designats per la comissió d'avaluació, dels quals, almenys, un, preferentment en possessió del grau quatre de carrera, procedirà del servici o unitat funcional de l'avaluat.

Quan en un servici o unitat no existisquen professionals de la mateixa professió que l'interessat, es designaran a criteri de la Comissió d'Avaluació de la Carrera Professional, professionals d'altres unitats o centres o bé altres professionals del mateix servici o unitat que els avaluats.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIESPrimera. Període exempt d'avaluació i la seua valoració

En el temps de servicis computable a l'efecte de carrera professional fins al 30 de juny de 2014 s'entenen proporcionalment obtinguts la totalitat de crèdits possibles per al reconeixement de grau que puga correspondre, per la qual cosa està exempt del procediment d'avaluació descrit en la present orde.

El còmput i valoració del període exempt d'avaluació es realitzarà d'acord amb el que disposa l'Orde de 25 de maig de 2007 (DOCV 1 de juny) de la Conselleria de Sanitat, si bé la data d'exempció d'avaluació s'estendrà fins al 30 de juny de 2014.

Per a estos períodes anteriors a l'1 de juliol de 2014, es considerarà que el temps de permanència en el grau de què es partix s'ha complit des de la data en què es va completar el temps de servicis necessari perquè haguera sigut reconegut, data des de la qual es determina en cada cas el període romanent exempt d'avaluació i el còmput i període de permanència per al següent grau.

No és aplicable a estos períodes l'accés abreviat als graus 3 i 4 descrit en l'article 16 del Decret 66/2006, de 12 de maig, del Consell.

Segona. Efecte econòmic de les resolucions de reconeixement d'ingrés o progressió realitzades a partir de l'1 de gener de 2014

Així mateix, havent estat suspés l'ingrés i progressió en el sistema de carrera durant els exercicis 2011, 2012 i 2013 per efecte de les respectives lleis de pressupostos de la Generalitat, l'efecte econòmic de les noves resolucions que reconeguen l'ingrés, amb el reconeixement del grau que corresponga, o la progressió, a sol·licitud del personal que puga fer ús d'eixos drets a partir d'1 de gener de 2014, serà el que corresponga en cada cas, o, com a data més primerenca, la d'1 de juliol de 2014. La quantia dels nous graus de carrera així reconeguts serà la vigent en cada moment, tenint en consideració que, encara que la quantia del complement en la corresponent taula retributiva està expressada en termes anuals, la seua meritació i pagament es realitza dividit en dotze mensualitats, per la qual cosa no es podrà meritar cap quantia corresponent al reconeixement d'estos nous graus pels mesos compresos entre gener i juny de 2014.

DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica

L'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES) desenrotllarà funcions d'assessorament i supervisió dels òrgans d'avaluació descrits en la present norma respecte a les actuacions en matèria de formació, docència i investigació.

DISPOSICIÓ FINALÚnica

Esta orde entrarà en vigor el dia que es publique.València, 1 d'agost de 2014El conseller de Sanitat,

MANUEL LLOMBART FUERTES