ORDE 10/2014, d'1 d'agost, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es desenrotlla el procediment d'avaluació per a l'enquadrament inicial i la progressió de grau en els sistemes de carrera i desenrotllament professionals en l'àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, regulats pels decrets 85/2007 i 173/2007 del Consell.Publicat en:  DOGV núm. 7349 de 29.08.2014
Número identificador:  2014/7839
Referència Base de Dades:  007722/2014
 ORDE 10/2014, d'1 d'agost, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es desenrotlla el procediment d'avaluació per a l'enquadrament inicial i la progressió de grau en els sistemes de carrera i desenrotllament professionals en l'àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, regulats pels decrets 85/2007 i 173/2007 del Consell. [2014/7839]

PREÀMBULEl Decret 85/2007, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el sistema de desenrotllament professional en l'àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, establix el marc que regula l'exercici del dret del personal fix de les categories no sanitàries i d'aquelles sanitàries que no requerixen titulació universitària a progressar de forma individualitzada per mitjà del reconeixement de la seua carrera professional, en els termes arreplegats en l'article 40 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels servicis de salut, dret també arreplegat en l'article 35 de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana.

Per la seua banda, el Decret 173/2007, de 5 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el sistema de carrera professional del personal de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat fa el mateix en relació amb el personal adscrit a l'estructura de Salut Pública.

Els Decrets esmentats establixen la definició i l'organització de sengles sistemes de desenrotllament i carrera professionals, determinant els distints graus, el mode d'accés i la forma de progressió en funció dels mèrits obtinguts en les distintes àrees d'avaluació. L'avaluació d'estes àrees queda condicionada al detall de l'operativa i al desenrotllament dels oportuns barems que no es troben explicitats en els decrets, i faculten el conseller de Sanitat per a dictar les disposicions que en requerisca el desplegament i l'execució.

Esta orde té per objecte establir els aspectes relacionats amb l'avaluació necessària per a l'enquadrament inicial o la progressió de grau en els sistemes de desenrotllament i carrera professionals que no estan detallats suficientment en els Decrets 85/2007 i 173/2007, especificant també les funcions dels diferents òrgans col·legiats previstos en els esmentats decrets.

A este efecte, s'establixen els mecanismes de valoració de l'activitat professional, tenint en compte que el desenrotllament i la carrera professionals, a diferència de la mera antiguitat, valoren l'experiència i l'adquisició de coneixements. Esta valoració es realitza amb la participació de les distintes comissions i comités considerats pels decrets 85/2007 i 173/2007, garantint l'equitat i l'homogeneïtat de les actuacions.Tal com establixen els decrets esmentats, la valoració del temps de servicis prestats és molt diferent segons s'hagen complit els objectius assistencials o no en el període avaluat. En conseqüència, es fa necessari determinar la forma de valorar el compliment d'objectius, considerant tota la casuística que pot produir-se, inclosa l'eventualitat que per a un determinat període no hi haja els objectius esmentats o situacions com els permisos per a formació o els servicis especials.Un principi general per a la valoració del conjunt de mèrits és que, sent el treball en el servici de salut una tasca d'equip, no és suficient l'acumulació individualitzada de mèrits, sinó que esta ha d'estar tamisada pel seu alineament amb els interessos de l'organització i de l'equip de treball. Per això, en els diversos apartats s'ha d'incloure la valoració dels mèrits emmarcada en el compliment dels objectius de l'organització.

La valoració dels mèrits de compromís amb l'organització requerix un equilibri acurat entre l'objectivitat i transparència dels aspectes valorats i l'adaptació a les necessitats canviants dels centres i servicis. Per esta raó és convenient regular les característiques generals d'este aspecte i les seues condicions perquè s'avaluen de forma objectiva i transparent però permetent alhora que l'organització puga adaptar, amb facilitat, la relació precisa d'estos mèrits a les seues necessitats locals o generals.

Un aspecte de procediment que és important regular és garantir al llarg de tot el procés d'avaluació el màxim de transparència de la informació perquè la valoració d'un conjunt de mèrits tan amplis i complexos puga en tot moment ser conegut i validat pels mateixos interessats. Adquirix, així, importància especial regular la disponibilitat de la informació sobre valoració del desenrotllament professional per mitjà dels mitjans de major facilitat d'accés per al professional.Així mateix, el principi d'eficiència recomana evitar les sobrecàrregues administratives que pogueren retardar les valoracions, per la qual cosa és recomanable un procés de valoració continuada dels mèrits que permeta que estos siguen incorporats progressivament a l'expedient personal; siga d'ofici, quan es tracta de mèrits a disposició de l'organització, o a petició del treballador en tots els casos.

En esta tasca sempre delicada de valoració de mèrits que moltes vegades tenen un alt component qualitatiu, és essencial el funcionament del sistema de comissions de valoració, així com la capacitat d'estes de generar àgilment criteris d'avaluació que arrepleguen la singularitat de les múltiples casuístiques. Per això, és essencial la regulació de les funcions del conjunt de comissions i comités previstes en la normativa.S'arreplega en esta orde el que concernix a l'Acord de la Mesa General, de 23 d'octubre de 2013, reflectit en la Llei 6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 2014.

Després dels tràmits pertinents i negociació en la Mesa Sectorial de Sanitat,

ORDENECAPÍTOL I

Regles generalsArticle 1. Objecte

L'objecte d'esta orde és el desenrotllament dels sistemes de valoració de mèrits per als sistemes de desenrotllament i carrera professional definits en els decrets 85/ 2007 i 173/2007 del Consell. Per a això, es definixen els mèrits necessaris per a la progressió de grau, precisant aquells que hagueren quedat insuficientment explicitats en els decrets esmentats, i establint en detall el funcionament del procés de valoració i progressió de grau, així com les funcions de les diferents comissions previstes en estos decrets.Article 2. Còmput de servicis prestats per a l'enquadrament inicial o la progressió de grau

Els servicis prestats que no hagen sigut considerats per a l'accés a un grau previ podran ser tinguts en compte per a la valoració dels anys de permanència necessaris per a accedir als diferents graus de desenrotllament i carrera professional.

A estos efectes, seran presos en consideració els servicis prestats que complisquen els requisits establits en cada un dels decrets.

En cap cas es podran valorar per a la progressió a un grau superior mèrits ja computats per a altres graus o que s'hagen desenrotllat íntegrament fora del període comprés entre el primer i l'últim dia considerats per a la progressió al dit grau.Article 3. Procediment de sol·licitud i reconeixement

Adquirit el dret a ingressar al sistema de carrera o desenrotllament professionals o una vegada complit el període de permanència en el grau corresponent, el professional podrà presentar una sol·licitud segons el model de l'annex I, acompanyada de la documentació acreditativa dels mèrits a valorar en les distintes àrees d'avaluació, en el cas que no haja sigut aportada anteriorment, així com el model d'autobarem, l'annex II.

Una vegada examinats per l'òrgan avaluador els servicis i mèrits adduïts, l'Administració haurà de resoldre i notificar en un termini no superior a 6 mesos. L'efecte del transcurs d'este termini sense que s'haja dictat una resolució expressa és el de l'estimació de la sol·licitud. En tot cas, els efectes econòmics es reconeixeran des del dia en què es va sol·licitar, sempre que prèviament haguera transcorregut el període de permanència en el grau anterior.

Article 4. Competència per a resoldre les sol·licituds d'inclusió i progressió de grau

Per delegació del director general de Recursos Humans o de l'òrgan directiu que en cada moment tinga atribuïda la direcció superior del personal gestionat per la Conselleria de Sanitat, les sol·licituds d'inclusió o progressió en el sistema de desenrotllament o carrera professionals seran resoltes pel gerent del departament o el director del centre en el cas de centres no integrats en un departament de salut, o per la Direcció Territorial, respecte del personal dependent. En el cas de personal de la Conselleria de Sanitat que preste servicis en algun dels departaments gestionats en règim de concessió administrativa, esta delegació recau en el Comissionat de la Conselleria de Sanitat en el dit departament.L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds d'inclusió o progressió en el sistema de carrera professional del personal adscrit als servicis centrals de la conselleria de Sanitat serà el director general de Recursos Humans de la Sanitat

CAPÍTOL II

Avaluació ordinàriaSecció primera

Avaluació de l'activitat professionalArticle 5. Definició

Es considerarà com a activitat professional qualsevol activitat relacionada amb el compliment de les missions dels centres i institucions on es presten els servicis, en els termes que preveu el decret corresponent.

Article 6. Requisit d'avaluació

Qualsevol període de servicis prestats pres en consideració ha de portar associada una valoració del percentatge de compliment d'objectius en el dit període, indicant si s'ha aconseguit o no el mínim per a considerar que han complit els objectius.

L'avaluació de l'activitat professional es basarà en els mesuraments del compliment d'objectius que es realitzen per a l'abonament del complement de productivitat variable o equivalent, independentment que genere o no dret a la percepció del dit complement. Si, per qualsevol causa, el professional no disposa d'objectius en el marc del sistema de productivitat variable o equivalent, podrà exigir a la Conselleria de Sanitat que li facilite els objectius l'avaluació dels quals determinarà la valoració de l'activitat professional. En este cas, la Conselleria de Sanitat estarà obligada a facilitar estos objectius i a realitzar l'avaluació corresponent.Article 7. Valoració de períodes d'activitat professional que no haja sigut avaluada

En qualsevol cas, quan el professional no haja disposat d'objectius avaluables per a un determinat període o no haja sigut objecte d'avaluació, s'actuarà de la manera següent:

Si els servicis han sigut prestats en una institució integrada en algun dels sistemes d'avaluació d'objectius de la Conselleria de Sanitat, se li assignarà el percentatge de compliment d'objectius que corresponga a la unitat funcional d'àmbit més reduït en què puga enquadrar-se.En cas contrari, correspon a l'interessat acreditar el compliment d'objectius aconseguit en cada període anual.Article 8. Llindar de compliment d'objectius

La consecució dels objectius mínims assignats i avaluats determinarà el llindar de compliment d'objectius a l'efecte de desenrotllament i carrera professional. Quan l'avaluació de compliment d'objectius tinga com a conseqüència l'abonament d'alguna quantitat en concepte de productivitat, es considerarà en tot cas que s'ha aconseguit este requisit.

Article 9. Puntuació d'assoliment d'objectius

En la valoració de l'activitat professional arreplegada en els decrets 85/2007 i 173/2007, la que es referix a la puntuació d'aconseguiment d'objectius, el valor mitjà dels tres millors anys de compliment d'objectius es prendrà en base 1, entenent que la puntuació de 100 equival a 1.Article 10. Períodes d'avaluació

Quan el període avaluat no coincidisca amb l'any natural, es valorarà en la part proporcional a la duració. L'avaluació de l'activitat professional es realitzarà sempre sobre anys complets i poden agregar-se, en orde cronològic, els períodes necessaris per a completar l'any. En este cas, el valor del compliment d'objectius assignat a l'any compost per l'agregació de diversos períodes serà la mitjana del resultat de cada període ponderada per la duració.Article 11. Progressió i puntuació provisional quan no està disponible la valoració de l'últim any

Quan, una vegada superat el temps mínim de permanència en el grau anterior, la informació sobre el compliment d'objectius d'un any no estiga disponible per estar pendent de completar la seua avaluació, però la valoració de la resta de mèrits, inclosa l'activitat professional dels anys en què sí que es trobe disponible el resultat de compliment d'objectius, siga suficient per a progressar al grau superior podrà reconéixer-se a l'interessat el nou grau a tots els efectes. La puntuació amb què es progressa de grau tindrà llavors caràcter provisional, fins que l'avaluació del compliment d'objectius relatiu al període no considerat puga ser tinguda en compte i s'atorgue amb la seua inclusió la puntuació definitiva.

Quan no pertoque la progressió provisional per causa de l'absència de valoració de l'activitat assistencial de l'any en curs, els efectes econòmics i administratius del reconeixement que posteriorment corresponga quan aquella estiga disponible es determinaran per la regla general continguda en l'article 3 paràgraf segon d'este decret.

Secció segona

Avaluació de l'adquisició de coneixementsArticle 12. Valoració de la formació

La participació en activitats formatives acreditades oficialment es valorarà segons tinga relació directa amb les funcions de la categoria professional de pertinença o bé siguen de formació general d'empleats públics. Serà la Comissió d'Avaluació corresponent la que dirimisca la distinció entre ambdós tipus, d'acord amb els criteris establits per la Comissió de Seguiment.

Quan tinga relació directa amb les funcions de la categoria de pertinença, a efecte d'avaluació de la carrera professional, per cada 20 hores de formació s'obtindrà 1 crèdit de carrera. La resta mínima que atorgarà puntuació serà de 5 hores, 0,25 crèdits.

Quan es tracte de formació genèrica de millora de les capacitats dels empleats públics en matèries com informàtica, estadística, prevenció de riscos laborals, ordenació, planificació i gestió sanitària i altres de semblant naturalesa, per cada 40 hores de formació s'obtindrà 1 crèdit de carrera. La resta mínima que atorgarà puntuació serà de 10 hores, 0,25 crèdits. La valoració total en concepte de formació genèrica estarà limitada a la mitat dels crèdits corresponents a l'àrea d'adquisició de coneixements per a eixe grau. La formació en matèries genèriques s'avaluarà com específica quan en una determinada categoria es corresponga amb les seues funcions.

Secció tercera

Avaluació de l'activitat docent i investigadoraArticle 13. Valoració d'activitat docent per a personal inclòs en els grups de classificació que no requerixen titulació universitària

D'acord amb el que establixen els decrets corresponents, l'avaluació del personal inclòs en els grups de classificació que no requerixen titulació universitària no inclou l'àrea d'activitat docent i investigadora, per la qual cosa l'eventual realització d'activitat docent es valorarà dins de l'àrea d'adquisició de coneixements. En conseqüència, per al mencionat personal es valorarà en la dita àrea la participació com a docent en activitats formatives, amb els mateixos requisits i puntuació previstos en la secció següent per a l'avaluació de l'activitat docent.

Article 14. Objectius mínims de docència i investigació en unitats implicades en eixes tasques

Seguint els criteris emesos per la Subcomissió Tècnica, les direccions dels departaments de salut i centres establiran objectius mínims de docència i investigació per a les unitats implicades en estes tasques. Es consideren objectius mínims de docència i investigació aquelles activitats que són assumides com a compromís institucional pels centres sanitaris i en les quals han de participar tots o la gran majoria dels professionals. En particular, s'inclouen, entre altres, activitats com les següents:– La formació i docència pràctica integrada en les activitats del departament o centre: docència de formació continuada, alumnes de grau, postgrau o formació professional, etc.

– La participació en la recollida d'informació i aplicació de protocols dels projectes d'investigació en què participe el centre o unitat.– Les activitats de formació i investigació lligades a l'elaboració de documents (protocols, guies d'actuació, etc.), actuacions d'integració dels diferents nivells i processos de millora del funcionament de l'organització.

Quan s'aplique l'esmentada exigència d'objectius mínims de docència i investigació, el responsable de la unitat funcional haurà d'assenyalar els objectius mínims individuals als professionals dependents, una vegada aprovats per la Comissió d'Avaluació. A mesura que el professional complisca cada un d'estos objectius mínims se li expedirà, perquè li conste, un certificat en este sentit. El responsable de la unitat funcional informarà anualment la Comissió si el professional ha complit o no els objectius mínims esmentats. Els anys en què este informe siga negatiu, no es podrà valorar cap mèrit dins de l'apartat de docència i investigació. La Comissió d'Avaluació del departament o centre dirimirà els conflictes relatius a esta matèria.Article 15. Barems

Amb la finalitat de considerar les diferències en l'accés a la docència i investigació dependents de la naturalesa de cada institució, es tindrà en compte en l'avaluació d'este apartat la combinació de mèrits enquadrats en algun dels dos barems següents:

15.1. Docència i investigació

15.1.1. Docència

a) La participació com a docent en formació acreditada oficialment es valorarà amb un crèdit per cada crèdit formatiu impartit, sempre que la corresponent comissió d'avaluació estime que la docència impartida està relacionada amb l'exercici professional. Si no fóra possible establir l'equivalència en crèdits formatius, es valorarà amb 0,1 crèdits cada hora impartida.

b) La participació com a organitzador de cursos de formació acreditada es valorarà amb 0,25 crèdits per cada crèdit formatiu assignat al curs. Si no fóra possible establir l'equivalència en crèdits formatius, es valorarà amb 0,1 crèdits cada 4 hores. Esta valoració és acumulable a la corresponent per docència.

c) La docència pràctica a alumnes integrats en servicis o unitats acreditades per a la docència es valorarà amb 1 crèdit per cada alumne/curs format. S'entén per alumne/curs la dedicació d'un sol professional a jornada completa durant tots els dies lectius del curs. El resultat d'aplicar la proporcionalitat associada a dedicacions inferiors, per encarregar-se més d'una persona de l'alumne, per ser a jornada parcial o per no ser tots els dies o hores lectius del curs, donarà lloc a la valoració de la fracció corresponent, que es truncarà a múltiples de 0,1 crèdit.d) La col·laboració en la formació pràctica d'alumnes de grau de professions sanitàries per part de professionals de la unitat on tinga lloc es valorarà amb 0,1 crèdit per any lectiu i alumne, segons ho certifique el responsable d'alumnes en pràctiques.

15.1.2. Investigació

a) La participació com a investigador principal en projectes d'investigació amb finançament públic o privat sense ànim de lucre, sempre que hi haja un procediment de concurrència pública i avaluació de projectes, es valorarà amb un màxim de 2 crèdits per projecte aconseguit, depenent dels criteris que fixe la Subcomissió Tècnica. Si la participació és com a membre d'equip investigador, la valoració serà d'un màxim de 0,5 crèdits. En els mateixos casos, i també segons el criteri de la Subcomissió Tècnica, podrà ser valorada la participació en projectes d'investigació que es duguen a terme sense haver-hi obtingut finançament quan hagen sigut aprovats pel Comité o Comissió d'Investigació de l'àmbit corresponent.

b) La gestió de la investigació es valorarà amb 0,1 crèdits per cada 10.000 euros de finançament directe obtinguts en un mateix any, per damunt dels primers 50.000 euros, fins a un màxim d'1 crèdit per any.c) L'obtenció de patents en explotació derivades de projectes d'investigació relacionats amb l'activitat professional es valorarà amb 5 crèdits.

d) La publicació en revistes incloses en índexs internacionals de rellevància es valorarà amb un màxim de 2 crèdits a distribuir entre tots els autors. La Subcomissió Tècnica establirà la relació d'índexs internacionals de rellevància, el criteri per a considerar si es tracta d'autor principal o col·laboradors, la valoració addicional dels autors principals respecte als col·laboradors, la valoració del factor d'impacte i altres criteris semblants que permeten la valoració més equitativa de la producció científica.

e) La publicació de capítols en llibres serà valorada amb un màxim de 3 crèdits a distribuir entre tots els autors, segons el criteri fixat, igual que l'apartat anterior, per la Subcomissió Tècnica.

f) La presentació de ponències invitades o acceptades a congressos es valorarà amb 1 crèdit.

g) L' obtenció del títol de doctor per la elaboració i defensa de la tesi doctoral es valorarà amb cinc crèdits.

15.2. Docència i investigació operatives lligades a la millora de la qualitat i activitats relacionades

Este barem valorarà els esforços addicionals realitzats pels professionals en les activitats de millora de la qualitat. La valoració d'estos mèrits es realitzarà per mitjà de la determinació d'objectius avaluables fixats a l'inici de l'any pel responsable de la unitat funcional i la seua avaluació de compliment al finalitzar el període. Les activitats seleccionades hauran de tindre els requisits següents, que comprovarà la corresponent Comissió d'Avaluació:

– Formar part de les prioritats estratègiques del departament de salut o centre.

– Tindre indicadors de mesura de resultats objectivables que en permeten constatar la millora obtinguda.

– Haver establit els objectius, mesures i criteris d'avaluació a principis d'any per a cada professional o per a cada unitat funcional, aplicant-se en este últim cas els objectius de la unitat a cada professional.– Implicar per part del professional la realització d'un esforç addicional al de la prestació dels servicis.

15.2.1. Activitats enquadrades

Seran objecte d'este tipus d'avaluació en particular, els ítems següents, que s'interpretaran segons el criteri de la Subcomissió Tècnica:

a) Els processos d'integració entre nivells de gestió o servicis, integració de la documentació assistencial, millora de la qualitat de la comunicació entre diferents nivells, entre d'altres.

b) Els processos de millora de la qualitat com: normalització i documentació de processos, avaluació de la satisfacció del pacient, entre d'altres.

c) Projectes de millora de l'eficiència de la gestió i prestació de servicis, processos d'optimització de la gestió, entre d'altres.

La Subcomissió Tècnica determinarà el criteri de repartiment de crèdits entre les activitats seleccionades. El nombre màxim de crèdits que es poden obtindre en este apartat serà de la mitat del màxim possible d'esta àrea d'avaluació per al grau que corresponga.

Secció quarta

Avaluació del compromís amb l'organitzacióArticle 16. Relació d'activitats relacionades amb el compromís amb l'organització

A l'efecte de la seua valoració per al desenrotllament i carrera professional, es considera compromís amb l'organització la participació voluntària en les activitats següents:

– Programes de millora de la qualitat.

– Comissions, grups d'experts i equips d'investigació.

– Grups de qualitat i acreditació.

– Exercici de llocs directius, de direcció, coordinació i supervisió.– Activitats que contribuïsquen de forma efectiva a la millora de la gestió o del servici prestat.

La Subcomissió Tècnica, seguint els criteris de la Comissió de Seguiment, aprovarà anualment la relació objectiva d'activitats, les anteriors i altres que puguen establir-se, que es valoraran en l'àrea de compromís amb l'organització, i establirà també els criteris per a la seua valoració. Les activitats que s'assenyalen hauran de ser accessibles per a tots els professionals i es garantirà la seua participació voluntària en, almenys, una d'estes.

Secció Quinta

Registre i avaluacióArticle 17. Registre de mèrits

La incorporació de mèrits a l'expedient personal es realitzarà, en la mesura que siga possible, de forma contínua per a facilitar el procés d'avaluació. La Conselleria de Sanitat registrarà d'ofici la informació disponible en els seus sistemes d'informació, com a servicis prestats o resultats de l'avaluació del compliment d'objectius i informarà l'interessat per mitjà de qualsevol dels mitjans previstos en el procediment administratiu, inclosos els sistemes electrònics.La Conselleria de Sanitat habilitarà el registre dels mèrits en les diferents àrees d'avaluació per al personal en règim d'interinitat i altres situacions sense dret a percebre el complement de desenrotllament professional, a títol merament informatiu i amb valor únicament en el cas que este personal complira al seu dia els requisits exigits per a accedir al sistema de desenrotllament professional.Article 18. Avaluació contínua

La Conselleria de Sanitat realitzarà l'avaluació contínua dels mèrits corresponents acumulats en l'expedient personal de cada treballador en actiu, d'acord amb la informació registrada. Esta avaluació tindrà caràcter provisional. Els mèrits presentats quedaran qualificats de mèrit validat, rebutjat o pendent de validació i es garantirà que l'usuari haja tingut coneixement dels mèrits inclosos en la seua relació de mèrits. Els resultats de la baremació seran incorporats com a definitius a l'expedient de l'interessat perquè puguen ser considerats juntament amb la sol·licitud de canvi de grau de desenrotllament professional.

Article 19. Consulta de l'expedient personal

L'expedient podrà ser consultat en qualsevol moment per l'interessat als efectes merament informatius i l'interessat podrà sol·licitar l'esmena de qualsevol error detectat.

CAPÍTOL III

Avaluació abreujadaArticle 20. Supòsits d'avaluació abreujada

Una vegada complit el temps mínim de permanència en el grau anterior, el personal podrà progressar en el sistema de carrera professional quan la valoració proporcional dels períodes romanents exempts d'avaluació anteriors a 1 de juliol de 2014 en aplicació de la disposició transitòria primera, si n'hi ha, no computats per a l'obtenció del grau de què es partix, més la valoració corresponent a l'àrea d'avaluació de l'activitat professional a partir d'eixa data, en els termes arreplegats en la secció I del capítol anterior i en articles corresponents de cada un dels decrets que regulen estos sistemes, iguale o supere la puntuació mínima exigida per a la promoció a un grau superior sense necessitat d'addicionar, respecte de períodes avaluables, la valoració que poguera correspondre per la resta d'àrees d'avaluació.Si, com a conseqüència de l'existència d'un romanent de temps exempt d'avaluació, el període per al qual s'ha d'avaluar l'activitat professional és inferior a tres anys, per a la dita avaluació es considerarà la mitjana del resultat de cada període ponderada per la duració.Article 21. Puntuació derivada de l'avaluació abreujada

El personal que haja sol·licitat l'avaluació abreujada fins que no s'haja implementat completament el sistema d'avaluació ordinària contingut en la present orde podrà sol·licitar posteriorment que se li aplique l'avaluació de la resta d'àrees a fi de fixar la puntuació amb què obté el grau.

CAPÍTOL IV

Òrgans col·legiatsSecció Primera

Òrgans col·legiats del sistema de desenrotllament professional regulat en el Decret 85/2007Article 22. Comissió de Seguiment del Desenrotllament Professional

La Comissió de Seguiment del Desenrotllament professional té com a missió vetlar pel compliment de les responsabilitats derivades de l'aplicació del Decret 85/2007, de 12 de maig, del Consell, a instàncies de les comissions d'avaluació.

La Comissió de Seguiment del Desenrotllament Professional estarà presidida pel director general de Recursos Humans de la Sanitat i disposarà, com a vocals, dels directors generals dependents de la Secretaria Autonòmica de Sanitat i dos representants de cada un dels sindicats presents en la Mesa Sectorial de Sanitat. Actuarà com a secretari el director de Gestió Sanitària o equivalent que designe el secretari autonòmic de Sanitat.Article 23. Funcions de la Comissió de Seguiment

La Comissió de Seguiment del Desenrotllament tindrà com a funcions les següents:

– Establir els criteris generals que garantisquen l'homogeneïtat i l'equitat en l'aplicació de la present orde.

– Definir els criteris generals que haurà de seguir la Subcomissió Tècnica per al desenrotllament operatiu dels processos d'avaluació, reconeixement de mèrits, baremació i canvi de grau.

– Establir les pautes d'actuació i resoldre-les en els casos de desacord en el si de la Subcomissió Tècnica.

– Dirimir les qüestions plantejades per les comissions d'avaluació com a conseqüència de l'aplicació de la present orde.

– L'anàlisi, valoració i proposta de mesures per a garantir el complet desplegament del sistema de desenrotllament professional d'acord amb l'esperit i els objectius arreplegats en la normativa d'aplicació a este.– Avaluar el grau de compliment de les seues responsabilitats per part de tots els agents que intervenen en el sistema de desenrotllament professional.

– Conéixer les propostes de revisió de mèrits per desviació manifesta en l'aplicació del procés de reconeixement de mèrits i baremació del desenrotllament professional i informar-ne, si és el cas.

– Elevar al secretari autonòmic de Sanitat la documentació i els informes que considere oportuns.

– Totes les funcions de caràcter semblant a les anteriors i dins de les responsabilitats determinades per la seua missió, es consideren pertinents.Article 24. Subcomissió Tècnica per al Desenrotllament i Avaluació del Desenrotllament Professional

La Subcomissió Tècnica per al Desenrotllament i Avaluació del Desenrotllament Professional té com a missió definir, concretar i fer operatius els procediments d'avaluació d'acord amb el que disposa la present orde.

La Subcomissió Tècnica estarà presidida pel secretari de la Comissió de Seguiment del Desenrotllament Professional i tindrà quatre vocals, dels quals dos seran designats per la Direcció General d'Assistència Sanitària i altres dos per la Direcció General de Recursos Humans de la Sanitat.Article 25. Funcions de la Subcomissió Tècnica per al Desenrotllament i Avaluació del Desenrotllament Professional

Són funcions de la Subcomissió Tècnica per al Desenrotllament i Avaluació del Desenrotllament Professional:

– Garantir la normalització dels procés d'avaluació, recollida de la informació sobre mèrits professionals, validació de mèrits, baremació i promoció de grau.

– Establir, interpretar i aclarir els criteris de valoració de mèrits d'acord amb la normativa existent i complir les comeses assenyalades per la Comissió de Seguiment.

– Aprovar les relacions d'entitats i mèrits homologables per als diferents conceptes de valoració del desenrotllament professional.

– Establir els requisits mínims que han de tindre els plans de formació individuals.

– Establir els criteris generals per a la fixació dels objectius mínims de docència i investigació.

– Definir els criteris de valoració i càlcul del factor del factor alumne/curs per a la docència pràctica integrada.

– Aprovar els criteris de valoració de les convocatòries d'investigació per a considerar els projectes aprovats projectes a incloure en la relació de projectes amb finançament públic amb concurrència.

– Definir i actualitzar els imports mínims de projectes d'investigació per a ser valorada com a mèrit la participació en estos.

– Definir els criteris per a la consideració de publicació i el nombre d'autors o el criteri d'autor principal o col·laborador en les publicacions de diferent tipus, les mesures del factor d'impacte, així com altres factors de ponderació semblants a estos, que facen més equitativa la valoració de la producció investigadora.

– Definir la relació de societats professionals i òrgans d'estes que poden ser valorades a l'efecte de la valoració com a mèrit de la pertinença a òrgans directius de societats científiques.

– Elaboració dels criteris per a valorar les activitats a incloure com a docència i investigació operatives aplicades a programes de millora de la qualitat.

– Aprovar la relació d'activitats que es valoraran en l'àrea de compromís amb l'organització i establir també els criteris per a la seua valoració.

– Evacuar informes aclaridors de les qüestions que plantegen les gerències dels centres, així com les comissions i comités d'avaluació del desenrotllament professional.

– Conéixer les decisions de progressió de grau dels diferents professionals, a proposta de les gerències dels centres.

– Posar en coneixement de la Comissió per al Seguiment del Desenrotllament Professional els elements d'avaluació i baremació desenrotllats per a la seua valoració i validació si és procedent.Article 26. Comissions d'Avaluació del Desenrotllament Professional

Hi haurà una Comissió d'Avaluació del Desenrotllament Professional per cada grup de titulació en cada departament de salut o centre no integrat en els departaments, d'acord amb el que establix l'article 18 del Decret 85/2007, la comesa de la qual és portar a efecte el procediment d'avaluació. Estaran presidides pel gerent del departament o director del centre, o personal directiu en qui delegue, i com a vocals set professionals del grup de titulació corresponent designats pel president. Actuarà com a secretari un dels vocals o bé es designarà entre el personal d'administració del centre. Actuaran, així mateix, com a vocals un representant de cada un dels sindicats presents en la Mesa Sectorial de Sanitat.Cada comissió podrà decidir la constitució d'un Comité d'Avaluació, en qui es delegarà les tasques d'avaluació i la proposta de resolució corresponent. Estos comités estaran compostos per cinc membres, un d'estos, que actuarà com a president, personal directiu designat pel gerent o director, i la resta de personal del centre del mateix grup de titulació.Article 27. Funcions de les comissions d'avaluació

Són funcions de les comissions d'avaluació de la carrera:

– L'anàlisi, valoració i proposta de mesures per a garantir el complet desenrotllament, en el departament de salut o centre del sistema de desenrotllament i carrera professional d'acord amb els objectius plantejats.

– Aprovar la valoració dels mèrits d'activitat professional adduïts pels professionals en institucions alienes a la Conselleria de Sanitat per mitjà d'informe, si és procedent, del Comité d'Avaluació.

– Valorar el compliment d'objectius i acreditar l'aprofitament dels permisos obtinguts per a l'assistència a cursos, seminaris de formació o programes de cooperació internacional.

– Establir els criteris per a determinar la relació de les activitats de formació i docència presentades amb l'exercici professional de l'interessat.

– Aprovar els plans de formació individualitzats, objectius d'investigació i docència, objectius de projectes de docència i investigació lligats a la millora de la qualitat i altres elements per a l'avaluació del desenrotllament professional elaborats pels caps de servici i unitat.– L'avaluació i anàlisi del procés de reconeixement de grau i progrés en el desenrotllament professional.

– La identificació de disfuncions en els processos esmentats i la proposta a la direcció de la Conselleria de Sanitat de mesures correctores.– Aprovar la proposta de mèrits a considerar en el departament o centre de salut en l'àrea de Compromís amb l'organització.

– Aprovar la proposta de pas de grau i baremació dels professionals del departament de salut o centre.

– Elevar a la Comissió de Seguiment del desenrotllament professional de la Conselleria de Sanitat la documentació i els informes que considere oportuns.

– Conéixer anualment les avaluacions de compliment d'objectius en investigació, i docència operatives lligades a la millora de la qualitat de l'organització.

– Portar a terme el procediment d'avaluació de cada professional i realitzar la proposta corresponent, quan no hagen constituït comités d'avaluació.

Secció Segona

Òrgans col·legiats del sistema de carrera de Salut Pública regulat en el Decret 173/2007Article 28. Comissió de Seguiment de la Carrera Professional de Salut Pública

La Comissió de Seguiment de la Carrera Professional de Salut Pública té com a missió vetlar pel compliment de les responsabilitats derivades de l'aplicació del Decret 173/2007, de 5 d'octubre, del Consell.

La Comissió de Seguiment de la Carrera Professional de Salut Pública, de naturalesa paritària, estarà presidida pel director general de Salut Pública i es designaran dos vocals per cada sindicat present en la Mesa Sectorial de Sanitat. Actuarà com a secretari el director de Gestió Sanitària o equivalent que designe el secretari autonòmic de Sanitat.

Article 29. Funcions de la Comissió de Seguiment de la Carrera Professional de Salut Pública

Les funcions de la Comissió de Seguiment de la Carrera Professional de Salut Pública són semblants a les descrites per a idèntic òrgan del sistema de desenrotllament professional i, en general, totes aquelles que siguen necessàries per a concretar i aplicar el sistema d'avaluació de la carrera de Salut Pública.

La Comissió de Seguiment designarà els membres d'un comité d'avaluació per cada província i un pels servicis centrals, compost per cinc membres a proposta de la direcció del centre, la comesa dels quals serà la realització del procediment d'avaluació i proposta de resolució del personal de Salut Pública del seu àmbit.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIESPrimera. Període exempt d'avaluació i la seua valoració

En el temps de servicis computable a l'efecte de desenrotllament i carrera professionals fins al 30 de juny de 2014, s'entenen proporcionalment obtinguts la totalitat de crèdits possibles per a la progressió de grau que puga correspondre, per la qual cosa està exempt del procediment d'avaluació descrit en la present orde.

El còmput i la valoració del període exempt d'avaluació en el personal a qui és d'aplicació el sistema de desenrotllament professional es realitzarà d'acord amb el que disposa l'Orde de 22 de setembre de 2008 (DOCV 30.07.2008) de la Conselleria de Sanitat, si bé la data d'exempció d'avaluació s'estendrà fins al 30 de juny de 2014. En el personal a qui és d'aplicació el sistema de carrera professional de Salut Pública s'aplicarà, fins a eixa mateixa data, les regles de valoració proporcional anàlogues.

Per a estos períodes anteriors a 1 de juliol de 2014, es considerarà que el temps de permanència en el grau de què es partix s'ha complit des de la data en què es va completar el temps de servicis necessari perquè haguera sigut reconegut, data des de la qual es determina en cada cas el període romanent exempt d'avaluació i el còmput i període de permanència per al grau següent.Segona. Efecte econòmic de les resolucions de reconeixement d'ingrés o progressió realitzades a partir d'1 de gener de 2014

Així mateix, havent estat suspés l'ingrés i progressió en el sistema de carrera durant els exercicis 2011, 2012 i 2013 per efecte de les respectives lleis de pressupostos de la Generalitat, l'efecte econòmic de les noves resolucions que reconeguen l'ingrés, amb el reconeixement del grau que corresponga, o la progressió, a sol·licitud del personal que puga fer ús d'eixos drets a partir d'1 de gener de 2014, serà el que corresponga en cada cas o, com a data més primerenca, la d'1 de juliol de 2014. La quantia dels nous graus de carrera així reconeguts serà la vigent en cada moment, tenint en consideració que, encara que la quantia del complement en la corresponent taula retributiva està expressada en termes anuals, la meritació i el pagament es realitza dividit en dotze mensualitats, per la qual cosa no es podrà meritar cap quantia corresponent al reconeixement d'estos nous graus pels mesos compresos entre gener i juny de 2014.

DISPOSICIONS ADDICIONALSÚnica

L'EVES desenrotllarà funcions d'assessorament i supervisió dels òrgans d'avaluació descrits en la present norma respecte de les actuacions en matèria de formació, docència i investigació.

DISPOSICIONS FINALSÚnica

Esta orde entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.València, 1 d'agost 2014El conseller de Sanitat

MANUEL LLOMBART FUERTES