DECRET 108/2002, de 16 de juliol, del Govern Valencià, de Declaració del Parc Natural de la Serra d'Irta i de la Reserva Natural Marina d'Irta.Publicat en:  DOGV núm. 4298 de 23.07.2002
Número identificador:  2002/M8047
Referència Base de Dades:  3212/2002
 DECRET 108/2002, de 16 de juliol, del Govern Valencià, de Declaració del Parc Natural de la Serra d'Irta i de la Reserva Natural Marina d'Irta. [2002/M8047]

El Decret 78/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Irta, manifesta en la seua Exposició de Motius el caràcter excepcional del dit espai natural en el context territorial de la Comunitat Valenciana, pels seus valors ecològics, paisatgístics i culturals, així com per les seues potencialitats per a l'ús públic sostenible. Este espai inclou una franja marítima limítrof a la costa de la Serra d'Irta, entre les desembocadures dels barrancs de Volant i Malentivet.

Una part de l'àmbit continental de dit Pla d'Ordenació, denominada en este Zona de Protecció, constituïx el sector nuclear de la Serra d'Irta, en raó de l'especial rellevància i grau de conservació dels valors ambientals, paisatgístics i culturals, així com per la seua posició geogràfica central en el conjunt del massís. Inclou així mateix les majors altituds mitjanes de la Serra, els paratges més abruptes i la principal línia de cims, entre els quals destaquen els pics Campanetes (572 m), Irta (562 m), La Palma (521 m) i La Bota (409 m).

La dita zona, exemple típic de serra mediterrània valenciana litoral, reunix condicions idònies per a la creació d'un espai natural protegit en raó de l'abrupta orografia, del paisatge singular de serra litoral en contrast amb el mar, de la vegetació i la flora diverses i de gran interés, dels notables ambients geològics, de la variada fauna i dels importants elements i conjunts de valor historicoartístic, arqueològic i etnogràfic. Tot això modulat per la interacció secular entre medi físic i activitat humana, en un context històric agro-silvo-pastoral, generador d'un ambient rural tradicional de gran valor ambiental, paisatgístic i cultural.

L'àmbit marítim adjacent i associat a la Serra d'Irta es caracteritza per la seua relació amb el medi terrestre, per la seua gran biodiversitat i per la presència d'esculls de vermètids i de praderes submarines. En conjunt este ambient, per les seues característiques ecològiques i pel seu bon nivell de conservació, constituïx un exemple excel·lent de medi marí litoral valencià.

La potencialitat per a l'ús públic és especialment rellevant en el cas de la Serra d'Irta, hagut compte de la seua situació geogràfica en l'àmbit d'influència directa de les zones de desenvolupament turístic costaner més importants de la comarca de Baix Maestrat.

La Serra ha sofert durant les últimes dècades una sèrie d'impactes negatius, que comprometen seriosament la pervivència dels seus valors ambientals i culturals i aconsellen l'habilitació de mesures administratives específiques per a millorar el seu control. Destaquen entre estos impactes els incendis forestals i la urbanització incontrolada de segona residència i la degradació de la costa i de l'àmbit marítim pels abocaments i actuacions en el litoral.

La Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, contempla la figura de Parc Natural com especialment indicada per a la protecció d'espais naturals valuosos en forma compatible amb l'ús sostenible dels recursos naturals del medi rural, així com amb l'acompliment d'una important funció social en l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat dels valors ambientals i culturals. La dita figura jurídica està especialment indicada per a la Zona de Protecció definida en el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Irta.

Esta mateixa normativa autonòmica preveu la figura de Reserva Natural per als espais que precisen d'una preservació íntegra dels seus ecosistemes per la seua raresa, fragilitat, importància o singularitat. L'àmbit marítim del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Irta complix sense dubte esteos requisits, per la qual cosa se considera especialment adequat per a la declaració d'una Reserva Natural Marina amb caràcter de Reserva Natural segons la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.

Ambdues figures jurídiques, Parc Natural i Reserva Natural, són així mateix idònies com a marc per a una estratègia de control dels impactes ambientals i de regeneració dels valors naturals i culturals degradats.

Se considera un objectiu fonamental el foment de la participació en la gestió del Parc i la Reserva Natural Marina per part de les entitats i col·lectius relacionats amb la Serra i el seu entorn marí, en els àmbits social, econòmic, professional i cultural.

És evident la complementarietat de dits objectius amb l'estratègia de desenvolupament sostenible, en funció de la conservació i posada en valor dels recursos, que propugna el Decret 78/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Irta.

En conseqüència, a proposta del conseller de Medi Ambient, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 16 de juliol de 2002,

DECRETE

Article 1. Objecte i fins

1. D'acord amb allò establert en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, és objecte del present decret la declaració del Parc Natural de la Serra d'Irta i de la Reserva Natural Marina d'Irta, establint-se règims de protecció per a ambdós espais naturals.

2. No pertany a l'àmbit de regulació del present decret, dins de la Reserva Natural Marina, la pesca marítima, essent una qüestió que regulada per la legislació sectorial pesquera, Llei 3/2001, de 26 de març, de Pesca Marítima de l'Estat i per la Llei 9/1998, de la Generalitat Valenciana, de Pesca Marítima.

3. Els dits règims de protecció estan d'acord amb el marc normatiu i d'ordenació establit en el Decret 78/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Irta.

4. Els règims de protecció del Parc Natural de la Serra d'Irta i de la Reserva Natural Marina d'Irta tindran les següents finalitats:

a) Protegir i conservar el patrimoni natural en els àmbits terrestre i marítim.

b) Protegir i conservar el patrimoni cultural de la Serra d'Irta, amb especial atenció als elements arqueològics, arquitectònics i etnològics, i aquelles característiques, estructures o béns que resulten dels assentaments rurals en els últims segles.

c) Promoure la gestió i l'ús racionals dels recursos naturals i culturals, en el marc d'una estratègia de desenvolupament sostenible i regulant específicament els usos, aprofitaments i activitats en relació amb estos.

d) Promoure mesures directes per a la conservació, regeneració, millora, difusió i posada en valor dels elements i conjunts d'interés natural i cultural.

e) Fomentar programes d'actuació en matèria d'ús públic dels recursos naturals i culturals, incloent en això l'estudi, la investigació aplicada, l'ensenyança i el gaudi ordenat dels mateixos.

f) Fomentar la participació pública i privada en la gestió de l'espai protegit.

g) Promoure la coordinació i la concurrència d'iniciatives entre l'administració de l'estat, l'administració de la Generalitat Valenciana, les corporacions locals i la iniciativa privada en les matèries relatives a la gestió del Parc Natural i de la Reserva Natural Marina.

Article 2. Àmbit territorial

1. El Parc Natural de la Serra d'Irta inclou sectors dels termes municipals d'Alcalà de Xivert, Peníscola i Santa Magdalena de Pulpis, tots ells en la província de Castelló.

2. La Reserva Natural Marina d'Irta és una franja de l'àmbit marí adjacent a la línia costera del Parc Natural de la Serra d'Irta, extensa entre les desembocadures dels barrancs de Volant i Malentivet.

3. Les delimitacions textual i cartogràfica del Parc Natural i de la Reserva Natural Marina, incloent dins d'esta última un sector de Reserva Natural Marina Integral, són les que el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Irta establix per a les zones denominades en este, respectivament, Zona de Protecció i Reserva Natural Marina.

4. De conformitat amb el que establix l'article 29 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, es declara un Àrea d'Amortiment d'Impactes del Parc Natural de la Serra d'Irta i de la Reserva Natural Marina d'Irta, l'àmbit territorial i règim d'ordenació d'usos i activitats dels quals coincidixen amb els establerts per a l'anomenada Zona d'Influència en el vigent Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Irta.

Article 3. Règim de gestió

La gestió del Parc Natural de la Serra d'Irta i de la Reserva Natural Marina d'Irta, exceptuant allò relatiu a la pesca marítima, s'atribuïxen a la Conselleria de Medi Ambient, per mitjà de la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi.

Article 4. Règim de protecció

1. El règim de protecció establit en este decret s'estén a tot l'àmbit territorial del Parc Natural i de la Reserva Natural Marina, referits en l'article 2.

2. Al Parc Natural, els usos i aprofitaments del sòl i dels restants recursos naturals renovables i no renovables, així com les activitats econòmiques i socials a ells vinculades, hauran de realitzar-se d'acord amb les normes i amb les directrius d'ordenació i gestió contingudes en el Decret 78/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Irta.

3. A la Reserva Natural Marina, els usos i aprofitaments marins hauran de realitzar-se d'acord amb les normes i amb les directrius d'ordenació i gestió contingudes en el Decret 78/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Irta. La pesca marítima es regix per la legislació sectorial de pesca, Llei 3/2001, de 26 de març, de Pesca Marítima de Pesca Marítima de l'Estat i per la Llei 9/1998, de la Generalitat Valenciana, de Pesca Marítima.

Article 5. Pla Rector d'Ús i Gestió

1. La Conselleria de Medi Ambient elaborarà un Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de la Serra d'Irta i de la Reserva Natural Marina d'Irta que, d'acord amb el que establixen els articles 37 a 41 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, constituirà el marc dins del que s'executaran les activitats directament relacionades amb la gestió dels esmentats espais protegits.

2. El Pla Rector d'Ús i Gestió desenvoluparà les normes generals contingudes en este decret així com, específicament, les determinacions i directrius de l'apartat denominat directrius i criteris per a l'elaboració del Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG), inclòs en l'article 99 del Decret 78/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Irta.

Article 6. Junta Rectora

1. Se crea la Junta Rectora del Parc Natural de la Serra d'Irta i de la Reserva Natural Marina d'Irta com a òrgan col·legiat, consultiu i col·laborador de la Conselleria de Medi Ambient en la gestió dels citats espais protegits.

2. Les funcions de la Junta Rectora són de tipus consultiu i assessor, així com representatiu i canalitzador d'iniciatives de les distintes administracions, propietaris i col·lectius públics i privats directament relacionats amb el Parc, en els àmbits administratiu, econòmic, social i cultural. En particular, la Junta Rectora haurà de ser escoltada per a l'adopció de les següents decisions:

a) Aprovació del pressupost de gestió del Parc Natural i de la Reserva Natural Marina.

b) Aprovació, modificació i revisió dels instruments d'ordenació dels espais protegits.

c) Aprovació del programa de gestió.

d) Emissió d'aquells informes preceptius per als que es preveja expressament la participació de la Junta Rectora.

e) Emissió d'aquells informes que li siguen sol·licitats.

f) Proposta d'actuacions i iniciatives que tendisquen a la consecució dels fins del Parc Natural i de la Reserva Natural Marina, incloent els de difusió i informació dels valors de l'espai protegit, així com els programes de formació i educació ambiental.

g) Aprovar una memòria anual d'activitats i resultats, proposant les mesures necessàries per a millorar la gestió.

3. La Junta Rectora del Parc Natural de la Serra d'Irta i de la Reserva Natural Marina d'Irta es compon dels següents 21 membres:

a) El president de la Junta.

b) El director-conservador del Parc Natural i de la Reserva Natural Marina, que actuarà com a secretari de la Junta Rectora.

c) Un representant del Ministeri de Medi Ambient.

d) Un representant de la Conselleria de Medi Ambient.

e) Un representant de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

f) Un representant de la Conselleria de Cultura i Educació.

g) Un representant de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.

h) Un representant de l'Agència Valenciana del Turisme.

i) Un representant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

j) Un representant de la Diputació Provincial de Castelló.

k) Un representant de cada una de les tres corporacions locals el municipi de la qual esta afectat territorialment pel Parc Natural.

l) Dos representants de les associacions professionals d'agricultors.

m) Un representant de la Federació de Confraries de Pescadors de Castelló o de l'òrgan que, en el seu moment, represente el sector pesquer de la província de Castelló.

n) Un representant dels propietaris de terrenys.

o) Un representants dels agricultors, ramaders o propietaris forestals que exercisquen la seua activitat en l'àmbit del Parc Natural.

p) Un representant, amb caràcter rotatori bianual, de les societats de caçadors del municipis del Parc Natural.

q) Un representant, amb caràcter rotatori bianual, de les universitats de la Comunitat Valenciana.

r) Un representant amb, caràcter rotatori bianual, de les associacions relacionades amb l'estudi i la conservació dels valors naturals i culturals de la Serra d'Irta i el seu limítrof àmbit marí.

4. El president de la Junta Rectora serà nomenat pel Govern Valencià a proposta del conseller de Medi Ambient.

5. El funcionament intern de la Junta Rectora es regirà per un reglament de funcionament que aprovarà la mateixa Junta, la proposta de la qual serà redactada pel seu secretari.

6. Per al correcte acompliment de les comeses de la Junta Rectora podran constituir-se al si d'esta les comissions que foren necessàries. Amb caràcter permanent o temporal, les citades comissions podran exercir, amb el suport tècnic de la direcció del Parc i per delegació de la Junta al ple de les quals donaran compte de les seues activitats, determinades funcions d'informe, proposta, assessorament i seguiment sobre àmbits concrets de la gestió del Parc Natural i de la Reserva Natural Marina.

Article 7. Director-conservador del Parc Natural i de la Reserva Natural Marina

1. El conseller de Medi Ambient, per a una adequada administració i gestió de l'espai protegit, designarà un director-conservador del Parc Natural de la Serra d'Irta i de la Reserva Natural Marina d'Irta.

2. El director-conservador serà dependent de la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi de la Conselleria de Medi Ambient i exercirà les següents funcions:

a) Coordinarà, executarà, si s'escau, i supervisarà el compliment de les normes i reglamentacions del Parc Natural i de la Reserva Natural Marina, així com dels programes d'actuació necessaris per a la gestió del mateix.

b) Ostentarà la direcció tècnica i la coordinació del personal assignat al Parc Natural i a la Reserva Natural Marina, així com de les instal·lacions i equipaments existents en estes.

c) Actuarà com a secretari de la Junta Rectora, a la qual prestarà així mateix l'assistència tècnica que fóra necessària.

d) Ostentarà la representació ordinària del Parc Natural i de la Reserva Natural Marina davant de les pertinents instàncies tècniques, científiques i de coordinació i cooperació entre administracions.

e) Assegurarà la participació ciutadana en la gestió de l'espai protegit, ostentant per a això la representació ordinària del Parc i de la Reserva davant dels col·lectius ciutadans i les entitats públiques i privades que foren rellevants per a això.

f) Elaborarà les propostes de pressupostos, programes d'actuació i activitats concretes, així com els projectes de memòries anuals d'activitats, els quals sotmetrà a la consideració de la Junta Rectora i de la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi segons els procediments administratius pertinents.

g) Gestionarà els recursos econòmics assignats per a la gestió del Parc Natural i de la Reserva Natural Marina, presentant informes anuals a la Junta Rectora sobre l'execució del pressupost.

h) Emetrà els informes pertinents en virtut de la legislació vigent i dels instruments d'ordenació i gestió dels espais protegits.

i) Executarà les actuacions i adoptarà les decisions gestores, relatives a la gestió del Parc Natural i de la Reserva Natural Marina, que no hagen estat expressament reservades a altres òrgans.

Article 8. Finançament del Parc Natural i de la Reserva Natural Marina

El Govern Valencià, per a atendre les despeses generals de funcionament del Parc Natural i de la Reserva Natural Marina, així com les inversions necessàries en els mateixos, habilitarà els crèdits oportuns, sense perjudici d'eventuals aportacions materials d'altres administracions i d'entitats públiques o privades interessades a col·laborar amb la Conselleria de Medi Ambient en la gestió dels espais protegits.

Article 9. Règim d'infraccions i sancions

1. Les infraccions al règim de protecció establit en este decret i en els instruments d'ordenació i gestió del Parc Natural i la Reserva Natural Marina, tindran la consideració d'infracció administrativa.

2. A les esmentades infraccions se'ls aplicarà el règim jurídic previst en els articles 52 a 60 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, així com el procediment sancionador establert en virtut del Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament per a l'exercici de la potestat sancionadora.

Disposició addicional

1. Se modifica l'article 90, apartats 4 i 5, del Decret 78/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Irta, que son redactats en els següents termes:

«4. Limitacions d'ús en la zona de reserva marina integral: amb caràcter general, en les zones de reserva integral indicades queda prohibida:

– L'ancoratge d'embarcacions fora dels llocs establits per això.

– Esports nàutics que impliquen la utilització d'embarcacions a motor.

– La construcció de noves instal·lacions nauticoesportives.

– La introducció d'espècies marines, excepte les relatives a la pesca marítima, que es regisquen per la legislació de pesca, la Llei 3/2001, de 26 de març, de Pesca i per la Llei 9/1998, de la Generalitat Valenciana, de Pesca Marítima.

– L'establiment de nous emissaris submarins.

– El dragatge de fons.

– L'abocament de tota classe de residus.

5. Limitacions d'ús en la reserva marina: dins de la Reserva Marina i fora de la Zona de Reserva Marina Integral, les mateixes que en la Zona de Reserva Marina Integral, si bé es permetran els esports nàutics que impliquen una velocitat no superior a sis nusos.»

2. S'afegix un nou apartat a l'article 90:

«6. Els cultius marins i la pesca marítima es regiran per la legislació de pesca, la Llei 3/2001, de 26 de març, de Pesca i per la Llei 9/1998, de la Generalitat Valenciana, de Pesca Marítima.»

Disposicions finals

Primera

Es faculta el conseller de Medi Ambient perquè, en el marc de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per a l'execució i el desenvolupament del present decret.

Segona

Este decret entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Tercera

D'acord amb l'article 41.4 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de la Serra d'Irta i de la Reserva Natural Marina d'Irta s'aprovarà definitivament en el termini màxim de dos anys des de l'entrada en vigor d'este decret.

València, 16 de juliol de 2002

El president del Govern Valencià, en funcions,

JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ

El conseller de Medi Ambient,