DECRET LLEI 4/2013, de 2 d'agost, del Consell, pel qual s'establixen mesures urgents per a la reducció del dèficit públic i la lluita contra el frau fiscal a la Comunitat Valenciana, així com altres mesures en matèria d'ordenació del joc.Publicat en:  DOGV núm. 7083 de 06.08.2013
Número identificador:  2013/8347
Referència Base de Dades:  007615/2013
 DECRET LLEI 4/2013, de 2 d'agost, del Consell, pel qual s'establixen mesures urgents per a la reducció del dèficit públic i la lluita contra el frau fiscal a la Comunitat Valenciana, així com altres mesures en matèria d'ordenació del joc. [2013/8347]

PREÀMBULLa necessitat de reduir en major grau l'actual nivell de dèficit públic de la Generalitat, amb la finalitat de la consecució de l'objectiu fixat en este àmbit per a la Comunitat Valenciana en 2013, així com d'adaptar a l'actual normativa estatal i comunitària determinats aspectes de l'ordenació del Joc a la Comunitat Valenciana, exigix l'adopció per la Generalitat de noves mesures extraordinàries i urgents, entre les quals s'inclouen mesures fiscals i mesures de liberalització de determinades activitats de joc en què, o no hi ha premi econòmic per al jugador, o la seua participació en el joc és gratuïta.

IA este efecte, en este decret llei s'inclouen, en primer lloc, diverses modificacions en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, del tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que afecten la regulació autonòmica dels impostos sobre successions i donacions i sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i que es duen a terme en l'exercici de les competències normatives de la Generalitat Valenciana en relació amb els tributs cedits per l'Estat a les comunitats autònomes, de conformitat amb el que disposen els articles 48 i 49 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries.

Els principals objectius de les mesures fiscals incloses en este decret llei, són, d'una banda, que, en l'actual context de crisi econòmica i dèficit públic a la nostra Comunitat, contribuïsquen més els que més tenen, i, per l'altre, reforçar els instruments jurídics de l'Administració tributària valenciana per al control i lluita contra el frau fiscal en l'àmbit dels tributs cedits per l'Estat a la Comunitat Valenciana, i fomentar, al mateix temps el compliment espontani pels contribuents de les seues obligacions tributàries.

En este sentit, en relació amb l'Impost sobre Successions i Donacions, s'inclouen, en primer lloc, les modificacions següents en el quadro actual de beneficis fiscals:

1) En l'àmbit de les adquisicions mortis causa: a) d'una banda, s'incrementen les actuals reduccions en la base imposable per parentiu, que, en el cas dels adquirents que siguen cònjuges, descendents o adoptats de 21 o més anys d'edat, o ascendents o adoptants del causant, passen de 40.000 a 100.000 euros; i, en el cas de descendents o adoptats menors de 21 anys, passen d'entre 40.000 i 96.000 euros a entre 100.000 i 156.000 euros, en funció de l'edat del descendent o adoptat; i, b) d'altra banda, es reduïxen les actuals bonificacions en la quota per parentiu i discapacitat, que passen del 99 al 75 per cent.A més, amb l'objecte que l'esmentada modificació de la bonificació per parentiu no perjudique els contribuents en les herències el bé principal de les quals siga la vivenda habitual del causant, s'establix una nova reducció autonòmica en la base imposable de l'imposat per adquisició de la vivenda habitual del causant, que suposa l'increment del límit actual de la reducció estatal per este concepte, que passa de 122.606,47 a 150.000 euros, i es reduïx, al mateix temps, el termini requerit per al manteniment de l'adquisició, que passa de deu a cinc anys, en consonància amb les restants reduccions autonòmiques en l'impost relatives a béns determinats.

En l'àmbit de les adquisicions inter vivos: a) d'una banda, s'incrementen les actuals reduccions en la base imposable per parentiu, que passen de 40.000 a 100.000 euros, en el cas dels adquirents que siguen fills o adoptats de 21 o més anys d'edat, o pares o adoptants del donant, o, en determinats casos de premoriència dels pares, quan els adquirents siguen néts o iaios del donant; i que, en el cas de fills o adoptats menors de 21 anys, o, de néts menors de 21 anys, en els esmentats casos de premoriència dels seus pares, passen d'entre 40.000 i 96.000 euros a entre 100.000 i 156.000 euros, en funció de l'edat del fill o adoptat; i, b) d'altra banda, es reduïxen les actuals bonificacions per parentiu i discapacitat, que passen del 99 per cent al 75 per cent, reduint-se, a més, el límit màxim d'import de la bonificació per parentiu, que passa de 420.000 a 150.000 euros.

A més, a fi de fomentar el compliment espontani per part dels contribuents de les seues obligacions tributàries, tant en els supòsits d'adquisicions mortis causa, com en els d'adquisicions inter vivos, les bonificacions s'aplicaran a la part de la quota tributària que corresponga als béns declarats pel subjecte passiu sense requeriment previ de l'Administració.

En segon lloc, per raons de simplificació de les obligacions tributàries formals, es regulen expressament els terminis de presentació i ingrés de les autoliquidacions per l'Impost sobre Successions i Donacions, tant en el supòsit general –dins del qual es modifica el termini aplicable a les adquisicions inter vivos, fixant-lo en un mes, en compte dels trenta dies hàbils actuals–, com en altres supòsits, com el de consolidació del domini per defunció de l'usufructuari i el de pèrdua del dret a l'aplicació d'un benefici fiscal per incompliment dels requisits a què estiguera condicionat.

I, en tercer lloc, s'establix una nova obligació formal d'informació del subjecte passiu en l'àmbit de l'Impost sobre Successions i Donacions relativa als depòsits i valors negociats en mercats organitzats dels que fóra titular el causant en el període de l'any natural anterior a la seua defunció.

En relació amb l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, en primer lloc, s'establix un nou tipus general de la modalitat de Transmissions Patrimonials Oneroses aplicable a les transmissions d'immobles, així com a la constitució o cessió de drets reals que recaiguen sobre aquells, excepte els drets reals de garantia, i passa este tipus al 10 per cent, en consonància amb el tipus impositiu de l'Impost sobre el Valor Afegit aplicable a l'entrega de vivendes noves, i se'n supriminx la disposició addicional que establia fins al 31 de desembre de 2014 la quantia del 8 per 100 del tipus general.En segon lloc, en determinats àmbits susceptibles de major foment públic, com l'adquisició de vivendes protegides o per jóvens, o l'adquisició de seus o locals de l'activitat de xicotetes empreses i jóvens emprenedors, s'establix el tipus de gravamen per la modalitat de Transmissions Patrimonials Oneroses del 8 per 100, que resulta aplicable per a: a) l'adquisició de vivendes de protecció pública de règim general, que siguen vivendes habituals, així com per a la constitució o cessió de drets reals que recaiguen sobre les referides vivendes; b) l'adquisició de la vivenda habitual de jóvens de fins a 35 anys, amb determinats límits de renda del subjecte passiu adquirent; c) l'adquisició de béns immobles inclosos en la transmissió de la totalitat d'un patrimoni empresarial o professional o d'una branca d'activitat, quan la transmissió d'este patrimoni no quede subjecta a l'Impost sobre el Valor Afegit, amb determinades condicions de radicació a la Comunitat Valenciana, manteniment de l'activitat i de la plantilla mitjana de treballadors, i volum de negoci inferior a un determinat import; i d) l'adquisició de béns immobles per jóvens menors de 35 anys que siguen empresaris o professionals o per societats mercantils participades directament en la seua integritat per jóvens menors de 35 anys, amb determinades condicions de radicació a la Comunitat Valenciana, manteniment de l'activitat i volum de negoci inferior a un determinat import.En tercer lloc, es mantenen els tipus de gravamen del 4 per 100 en les transmissions patrimonials oneroses per a l'adquisició de la vivenda habitual d'una família nombrosa, o d'un discapacitat, així com per a l'adquisició de vivendes de protecció oficial de règim especial, que siguen vivendes habituals, i la constitució o cessió de drets reals que recaiguen sobre estes últimes vivendes. En el cas de les famílies nombroses, se simplifiquen els requisits per a l'aplicació del tipus reduït, i s'exigix només la tinença del títol de família nombrosa i rendes per davall d'un determinat límit, i deixen d'exigir-se altres requisits específics anteriorment establits, com el de termini per a l'adquisició de la nova vivenda i per a la venda de l'anterior, o el requisit de major superfície de la nova vivenda respecte de l'anterior, a fi d'aconseguir una major neutralitat fiscal en la presa de les decisions habitacionals d'este tipus de famílies amb majors càrregues associades al nombre de fills.En quart lloc, s'establix el tipus del 6 per 100 per la mateixa modalitat de Transmissions Patrimonials Oneroses per a les adquisicions de béns mobles i semovents, la constitució i cessió de drets reals sobre aquells, excepte els drets reals de garantia, i en la constitució de concessions administratives, amb les excepcions següents: a) l'adquisició d'automòbils de turisme, vehicles tot terreny, motocicletes i ciclomotors, exclosos els de caràcter històric, amb valor inferior a 20.000 euros i una antiguitat superior a 12 anys, per als que s'establixen quotes fixes, en funció del tipus de vehicle i de la seua cilindrada; i b) l'adquisició de vehicles amb antiguitat inferior o igual a 12 anys i cilindrada superior a 2.000 centímetres cúbics, o amb valor igual o superior a 20.000 euros, les embarcacions de recreació amb més de 8 metres d'eslora o amb valor igual o superior a 20.000 euros, i els objectes d'art i les antiguitats segons la definició que dels mateixos es fa en la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni, que tributaran al tipus de gravamen del 8 per 100.

Al mateix temps, amb la finalitat de simplificar el compliment de les obligacions tributàries formals en relació amb els vehicles a què es referixen les esmentades quotes fixes, es modifica la disposició addicional novena de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, relativa als requisits per a l'acreditació de la presentació i el pagament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i de l'Impost sobre Successions i Donacions davant de la Generalitat, de tal manera que els contribuents, una vegada formalitzada l'autoliquidació per l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, no tindran l'obligació de presentar-la davant de l'Administració tributària de la Generalitat, bastant amb l'acreditació del pagament, als efectes de la tramitació del canvi de titularitat del vehicle davant de l'òrgan competent en matèria de trànsit.

En quint lloc, s'establix un nou tipus general de l'1,5 per 100 de la modalitat d'Actes Jurídics Documentats, i se suprimix la disposició addicional que establia fins al 31 de desembre de 2013 la quantia del 1,2 per 100, i, en el supòsit del tipus reduït del 0,1 % aplicable a la constitució de préstecs hipotecaris per a l'adquisició de la vivenda habitual d'una família nombrosa, s'establix la mateixa simplificació de requisits que en el corresponent tipus reduït aplicable a les famílies nombroses en la modalitat de Transmissions Patrimonials Oneroses.D'altra banda, amb l'objecte de simplificar el compliment de les obligacions tributàries formals, es regulen els terminis per a la presentació i ingrés de les autoliquidacions de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, tant en el supòsit general –que es fixa en un mes, en compte dels trenta dies hàbils actuals–, com en altres supòsits, com el de consolidació del domini per defunció de l'usufructuari i el de pèrdua del dret a l'aplicació d'un benefici fiscal per incompliment dels requisits a què estiguera condicionat.A més, en el cas de transmissions patrimonials oneroses que tinguen com a objecte béns mobles adquirits a particulars per a la seua revenda, excepte valors mobiliaris i mitjans de transport usats no destinats al seu aferrallament sempre que el contribuent siga un empresari o professional, s'establix una declaració agregada de tots els fets imposables produïts dins de cada trimestre natural.

El decret llei inclou altres mesures en l'àmbit dels tributs cedits per l'Estat a la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu de millorar l'eficàcia de la gestió tributària de la Generalitat, i que es referixen a l'habilitació al conseller competent en matèria d'hisenda per a la regulació de diversos aspectes relacionats, directament o indirectament, amb la comprovació de valors als efectes dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions, com ara l'aprovació i publicació dels coeficients multiplicadors a què es referix la lletra b) de l'apartat 1 de l'article 57 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i l'establiment d'honoraris estandarditzats dels pèrits tercers en les taxacions pericials contradictòries, en aplicació del que disposa l'article 161, apartat 4, paràgraf segon del reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol.

IIEl decret llei inclou dos modificacions de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, amb l'objecte d'excloure del règim de les autoritzacions administratives en matèria de joc a les màquines recreatives de tipus A, de mer passatemps o recreació, que no oferixen al jugador o usuari premi en metàl·lic o en espècie, ni directa ni indirectament, limitant-se a concedir a l'usuari un temps d'ús o de joc a canvi del preu de la partida, i a les combinacions aleatòries amb fins publicitaris en què la participació del públic siga gratuïta i sense sobrepreu o tarifació addicional, en consonància amb la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als servicis en el mercat interior, amb la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici, i amb la disposició addicional primera de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici.

IIILes mesures exposades exigixen l'adopció d'una norma de rang de llei, i la necessitat de la seua immediata aplicació per a garantir la seua eficàcia en la generació d'ingressos i en la reducció de gastos dins de l'exercici 2013 constituïx el pressupost habilitant d'extraordinària i urgent necessitat que l'Estatut d'Autonomia exigix en l'article 44 per a l'adopció d'un decret llei.

Per tot això, i a l'empara del que preveuen els articles 44, 49 i 72 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller d'Hisenda i Administració Pública, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 2 d'agost de 2013,

DECRETECapítol I

De la modificació de la Llei 13/1997, de 23 de desembre,

del tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda

de les Persones Físiques i restants tributs ceditsArticle 1

Es modifica la lletra a) de l'apartat u de l'article deu de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:

«a) La que corresponga de les incloses en els grups següents:

– Grup I: adquisicions per descendents i adoptats menors de 21 anys, 100.000 euros, més 8.000 euros per cada any menys de 21 que tinga el drethavent, sense que la reducció puga excedir 156.000 euros.– Grup II: adquisicions per descendents i adoptats de 21 o més anys, cònjuges, ascendents i adoptants, 100.000 euros».Article 2

S'afig la lletra c) a l'apartat u de l'article deu de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:

«c) En les adquisicions de la vivenda habitual del causant, s'aplicarà, amb el límit de 150.000 euros per a cada subjecte passiu, una reducció del 95 per 100 del valor de la dita vivenda, sempre que els drethavents siguen el cònjuge, ascendents o descendents d'aquell, o bé parent col·lateral major de seixanta-cinc anys que haguera conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la defunció, i que l'adquisició es mantinga durant els cinc anys següents a la defunció del causant, llevat que l'adquirent morira dins d'eixe termini».

Article 3

Es modifica l'apartat 1r de l'article deu bis de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:

«1r) La que corresponga de les següents:

– Adquisicions per fills o adoptats menors de 21 anys, que tinguen un patrimoni preexistent de fins a 2.000.000 d'euros: 100.000 euros, més 8.000 euros per cada any menys de 21 que tinga el donatari, sense que la reducció puga excedir 156.000 euros.

– Adquisicions per fills o adoptats de 21 o més anys i per pares o adoptants, que tinguen un patrimoni preexistent, en tots els casos, de fins a 2.000.000 d'euros: 100.000 euros.

– Adquisicions per néts, que tinguen un patrimoni preexistent de fins a 2.000.000 d'euros, sempre que el seu progenitor, que era fill del donant, haguera mort amb anterioritat al moment del meritació: 100.000 euros, si el nét té 21 o més anys, i 100.000 euros, més 8.000 euros per cada any menys de 21 que tinga el nét, sense que, en este últim cas, la reducció puga excedir 156.000 euros.

– Adquisicions per iaios, que tinguen un patrimoni preexistent de fins a 2.000.000 d'euros, sempre que el seu fill, que era progenitor del donant, haguera mort amb anterioritat al moment del meritació: 100.000 euros.

Als efectes dels esmentats límits de reducció, es tindrà en compte la totalitat de les adquisicions lucratives inter vivos provinents del mateix donant, efectuades en els cinc anys immediatament anteriors al moment del meritació.

No resultarà d'aplicació esta reducció en els supuestos següents:a) Quan qui transmeta haja tingut dret a la reducció en l'adquisició dels mateixos béns o d'altres fins a un valor equivalent, efectuada en els deu anys immediatament anteriors al moment del meritació.b) Quan el subjecte passiu haja efectuat, en els deu anys immediatament anteriors al moment del meritació, una transmissió, a un donatari diferent de l'ara donant, d'altres béns fins a un valor equivalent, a la que igualment resultara d'aplicació la reducció.

c) Quan qui transmeta haja adquirit mortis causa els mateixos béns, o altres fins a un valor equivalent, en els deu anys immediatament anteriors al moment del meritació, com a conseqüència de la renúncia pura i simple del subjecte passiu, i haguera tingut dret a l'aplicació de la reducció establida en la lletra a) de l'apartat u de l'article deu d'esta llei.No obstant això, en els casos del paràgraf anterior, quan es tracte de béns diferents, sobre l'excés del valor equivalent, si n'hi ha, correspondrà una reducció l'import de la qual serà igual al resultat de multiplicar l'import màxim de la reducció que corresponga dels establits en el primer paràgraf d'este apartat, amb el límit de la base imposable, pel quocient resultant de dividir l'excés del valor equivalent pel valor total de la donació.

Als efectes del càlcul de l'esmentat valor equivalent en les donacions de béns diferents i del valor d'allò que s'ha donat en cada una d'estes, es tindrà en compte la totalitat de les transmissions lucratives inter vivos realitzades a favor d'un mateix donatari dins del termini previst en els supòsits del paràgraf tercer d'este apartat.

Als efectes del que disposa el paràgraf tercer d'este apartat, en els casos de transmissions efectuades en unitat d'acte s'entendrà efectuada en primer lloc:

a) Quan hi haja transmissions en la línia ascendent i descendent, l'efectuada en la línia descendent.

b) Quan les transmissions siguen totes en la línia descendent, aquella en què l'adquirent pertanga a la generació més antiga.

c) Quan les transmissions siguen totes en la línia ascendent, aquella en què l'adquirent pertanga a la generació més recent.

A tals efectes, s'entén que els pares o adoptants, amb independència de la seua edat, pertanyen a una generació més antiga que els seus fills o adoptats i estos a una més recent que la d'aquells, i així successivament en les línies ascendent i descendent.

Quan es produïsca l'exclusió total o parcial de la reducció corresponent en una determinada donació, per aplicació del que disposa el paràgraf tercer d'este apartat, en la següent donació realitzada a distint donatari també es considerarà com a excés, als efectes del que establix el paràgraf quart d'este apartat, la part de la donació actual de valor equivalent amb què haguera patit l'exclusió en la donació anterior.Per a l'aplicació de la reducció a què es referix este apartat, s'exigiran, a més, els requisits següents:

a) Que el donatari tinga la seua residència habitual a la Comunitat Valenciana en la data del meritació.

b) Que l'adquisició s'efectue en document públic, o que es formalitze d'esta manera dins del termini de declaració de l'impost. A més, quan els béns donats consistisquen en metàl·lic o en qualsevol dels previstos en l'article 12 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni, haurà de justificar-se en el document públic la procedència dels béns que el donant transmet i els mitjans efectius en virtut dels quals es produïsca l'entrega del que dóna».

Article 4

Es modifica l'article dotze bis de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:«Article dotze bis. Bonificacions en la quota.

1. Gaudiran d'una bonificació del 75 per 100 de la part de la quota tributària de l'Impost sobre Successions i Donacions que proporcionalment corresponga als béns i drets declarats pel subjecte passiu:a) Les adquisicions mortis causa per parents del causant pertanyents als grups I i II de l'article 20.2.a) de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions, que tinguen la seua residència habitual a la Comunitat Valenciana en la data del meritació de l'impost.

b) Les adquisicions mortis causa per discapacitats físiques o sensorials amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100 o per discapacitats psíquiques amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

L'aplicació d'esta bonificació serà incompatible amb la de l'apartat a).

c) Amb un límit de 150.000 euros, les adquisicions inter vivos efectuades pels pares, adoptants, fills o adoptats del donant, que tinguen, en tots els casos, un patrimoni preexistent de fins a 2.000.000 d'euros i la seua residència habitual a la Comunitat Valenciana en la data del meritació de l'impost. La mateixa bonificació, amb el mateix límit i requisits, s'aplicarà als néts, sempre que el seu progenitor, que era fill del donant, haguera mort amb anterioritat al moment del meritació, i als iaios, sempre que el seu fill que era progenitor del donant, haguera mort amb anterioritat al moment del meritació.

Als efectes del límit de bonificació, es tindrà en compte la totalitat de les adquisicions lucratives inter vivos provinents del mateix donant, en els cinc anys immediatament anteriors a la data del meritació.No resultarà d'aplicació esta bonificació en els casos següents:– Quan qui transmeta haja tingut dret a la bonificació en l'adquisició dels mateixos béns o d'altres fins a un valor equivalent, efectuada en els deu anys immediatament anteriors al moment del meritació.– Quan el subjecte passiu haja efectuat, en els deu anys immediatament anteriors al moment del meritació, una transmissió, a donatari diferent de l'ara donant, d'altres béns fins a un valor equivalent, a la que igualment resultara d'aplicació la bonificació.

– Quan qui transmeta haja adquirit mortis causa els mateixos béns, o altres fins a un valor equivalent, en els deu anys immediatament anteriors al moment del meritació, com a conseqüència de la renúncia pura i simple del subjecte passiu, i haguera tingut dret a l'aplicació de la bonificació establida en la lletra a) de l'article dotze bis de la present Llei.No obstant això, en els casos del paràgraf anterior, quan es tracte de béns diferents, correspondrà la bonificació sobre la quota que corresponga a l'excés del valor equivalent, si n'hi ha.

Als efectes del càlcul de l'esmentat valor equivalent en les donacions de béns diferents i del valor d'allò que s'ha donat en cada una d'estes, es tindrà en compte la totalitat de les transmissions lucratives inter vivos realitzades a favor d'un mateix donatari dins del termini previst en els casos del paràgraf tercer de la present lletra.

En els supòsits de transmissions efectuades en unitat d'acte, s'entendrà efectuada en primer lloc aquella que corresponga, de conformitat amb les regles establides en el paràgraf sext de l'apartat 1.r) de l'article deu bis d'esta llei.

Quan es produïsca l'exclusió total o parcial de la bonificació corresponent en una determinada donació, per aplicació del que disposa el paràgraf tercer d'esta lletra, en la següent donació, efectuada a distint donatari, també procedirà la bonificació en la quota corresponent a la part de la donació actual de valor equivalent amb què haguera patit esta exclusió en la donació anterior.

Per a l'aplicació de la bonificació a què es referix el present apartat, s'exigirà que l'adquisició s'efectue en document públic, o que es formalitze d'esta manera dins del termini de declaració de l'impost. A més, quan els béns donats consistisquen en metàl·lic o en qualsevol dels previstos en l'article 12 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni, haurà de justificar-se en el document públic la procedència dels béns que el donant transmet i els mitjans efectius en virtut dels quals es produïsca l'entrega del que dóna.d) Les adquisicions inter vivos per discapacitats físiques o sensorials amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100 o per discapacitats psíquiques, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, que siguen pares, adoptants, fills o adoptats del donant. La mateixa bonificació, amb els mateixos requisits s'aplicarà als néts, sempre que el seu progenitor, que era fill del donant, haguera mort amb anterioritat al moment del meritació, i als iaios, sempre que el seu fill, que era progenitor del donant, haguera mort amb anterioritat al moment del meritació.

L'aplicació d'esta bonificació serà incompatible amb la de l'apartat c).

2. Als efectes del que disposa l'apartat 1, s'entendran com a béns i drets declarats pel subjecte passiu els que es troben inclosos de forma completa en una autoliquidació presentada dins del termini voluntari o fora d'este sense quan s'haja efectuat un requeriment previ de l'Administració tributària en els termes a què es referix l'apartat 1 de l'article 27 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.Per a determinar la proporció de la quota tributària que correspon als béns declarats pel subjecte passiu, es tindrà en compte la relació entre aquella base liquidable que correspondria als béns i drets declarats pel subjecte passiu i la base liquidable que corresponga a la totalitat dels adquirits».Article 5

S'afig un nou article dotze ter a la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:«Article dotze ter. Terminis de presentació

U. Els documents o declaracions es presentaran en els terminis següents:

a) Quan es tracte d'adquisicions per causa de mort, incloses les dels beneficiaris de contractes d'assegurança de vida, en el termini de sis mesos, comptats des del dia de la defunció del causant o des d'aquell en què adquirisca fermesa la declaració de la seua defunció.

El mateix termini, a comptar del dia de la defunció de l'usufructuari o des d'aquell en què adquirisca fermesa la declaració de defunció, serà aplicable a les consolidacions del domini en el nu propietari per defunció de l'usufructuari, encara que el desmembrament del domini s'haja realitzat per acte inter vivos.

b) En els altres casos, en el termini d'un mes, comptat des del dia en què es cause l'acte o contracte.

Dos. Llevat que específicament s'establisca una altra cosa, quan després de l'aplicació d'un benefici fiscal es produïsca la pèrdua del dret a la seua aplicació per incompliment dels requisits a què estiguera condicionat, s'haurà de presentar l'autoliquidació corresponent en el termini d'un mes comptat des del dia en què s'haguera produït l'incompliment. La regularització que es practique inclourà la part de l'impost que s'haguera deixat d'ingressar com a conseqüència de l'aplicació del benefici fiscal, així com els interessos de demora».

Article 6

U. Es modifica l'article tretze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:«Article tretze. Transmissions Patrimonials Oneroses

De conformitat amb allò que disposa l'article 49.1.a) de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, els tipus de gravamen de la modalitat de Transmissions Patrimonials Oneroses de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats seran els següents:

U. El 10 per 100 en les adquisicions d'immobles, així com en la constitució o cessió de drets reals que recaiguen sobre estos, excepte els drets reals de garantia, excepte que siga aplicable algun dels tipus previstos en els apartats següents.

Dos. El 8 per 100 en els casos següents:

1) En l'adquisició de vivendes de protecció pública de règim general, així com en la constitució o cessió de drets reals que recaiguen sobre les referides vivendes, excepte els drets reals de garantia, sempre que estes vivendes constituïsquen o vagen a constituir la primera vivenda habitual de l'adquirent o cessionari.

2) En l'adquisició de vivendes que vagen a constituir la primera vivenda habitual de jóvens menors de 35 anys, per la part que estos adquirisquen, sempre que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del subjecte passiu corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut a la data del meritació no excedisca els límits als que es referix el paràgraf primer de l'apartat quatre de l'article quart d'esta llei.

3) En l'adquisició de béns immobles inclosos en la transmissió de la totalitat d'un patrimoni empresarial o professional o d'un conjunt d'elements corporals i, si és el cas, incorporals que, formant part del patrimoni empresarial o professional del transmetent, constituïsquen una unitat econòmica autònoma capaç de desenrotllar una activitat empresarial o professional pels seus propis mitjans, en els termes a què es referix l'article 7, apartat 1, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit i l'article 7, apartat 5, del text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, sempre que concórreguen les circumstàncies següents:Que el transmetent exercira l'activitat empresarial o professional a la Comunitat Valenciana.

Que els immobles s'afecten a l'activitat empresarial o professional de l'adquirent, com a seu del domicili fiscal o centre de treball de l'empresa o negoci.

Que l'adquirent mantinga l'exercici de l'activitat empresarial o professional i el seu domicili fiscal a la Comunitat Valenciana durant un període d'almenys 3 anys, llevat que, en el cas d'adquirent persona física, este muira dins del mencionat termini.

Que l'adquirent mantinga la plantilla mitjana de treballadors respecte de l'any anterior a la transmissió, en els termes de persones per any que regula la normativa laboral, durant un període d'almenys 3 anys. A estos efectes, es computaran en la plantilla mitjana a les persones empleades, en els termes que dispose la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació a la jornada completa.

Que durant el mateix període de 3 anys l'adquirent no realitze qualsevol de les operacions següents:

e.1) Efectuar actes de disposició o operacions societàries que, directament o indirectament, puguen donar lloc a una minoració substancial del valor d'adquisició.

e.2) Transmetre els immobles.

e.3) Desafectar els immobles de l'activitat empresarial o professional o destinar-los a fins diferents de seu del domicili fiscal o centre de treball.

Que l'import net de la xifra de negocis de l'activitat de l'adquirent, en els termes de la Llei de l'Impost sobre Societats, no supere els 10 milions d'euros durant els 3 anys a què es referix la lletra c) anterior.Que en el document públic a què es referix l'apartat cinc d'este article es determine expressament el destí de l'immoble a què es referix la lletra b).

4) En l'adquisició de béns immobles per jóvens menors de 35 anys que siguen empresaris o professionals o per societats mercantils participades directament en la seua integritat per jóvens menors de 35 anys, sempre que concórreguen les circumstàncies següents:

Que els immobles s'afecten l'activitat empresarial o professional de l'adquirent, com a seu del domicili fiscal o centre de treball de l'empresa o negoci.

Que l'adquirent, o la societat participada, mantinga l'exercici de l'activitat empresarial o professional i el seu domicili fiscal a la Comunitat Valenciana durant un període d'almenys 3 anys, llevat que, en el cas d'adquirent persona física, este muira dins del mencionat termini, i que, en el cas d'adquisició per societats mercantils, a més, es mantinga durant este termini una participació majoritària en el capital social dels socis existents en el moment de l'adquisició.Que durant el mateix període de 3 anys l'adquirent no realitze qualsevol de les operacions següents:

c.1) Efectuar actes de disposició o operacions societàries que, directament o indirectament, puguen donar lloc a una minoració substancial del valor d'adquisició.

c.2) Transmetre els immobles.

c.3) Desafectar els immobles de l'activitat empresarial o professional o destinar-los a fins diferents de seu del domicili fiscal o centre de treball.

Que l'import net de la xifra de negocis de l'activitat de l'adquirent, en els termes de la Llei de l'Impost sobre Societats, no supere els 10 milions d'euros durant els 3 anys a què es referix la lletra b) anterior.Que en el document públic a què es referix l'apartat cinc d'este article es determine expressament la destinació de l'immoble a què es referix la lletra a), així com la identitat dels socis, la seua edat i la seua participació en el capital.

Tres. El 6 per 100 en l'adquisició de béns mobles i semovents, en la constitució i cessió de drets reals sobre aquells, excepte els drets reals de garantia, i en la constitució de concessions administratives, amb les excepcions següents:

1) L'adquisició d'automòbils tipus turisme, vehicles tot terreny, motocicletes i ciclomotors, el valor dels quals siga inferior a 20.000 euros i que tinguen una antiguitat superior a 12 anys, exclosos els que hagen sigut qualificats com a vehicles històrics. En estos casos, resultaran aplicables les següents quotes fixes:

a) Motocicletes i ciclomotors amb cilindrada inferior o igual a 250 centímetres cúbics: 10 euros.

b) Motocicletes amb cilindrada superior a 250 centímetres cúbics i inferior o igual a 550 centímetres cúbics: 20 euros.

c) Motocicletes amb cilindrada superior a 550 centímetres cúbics i inferior o igual a 750 centímetres cúbics: 35 euros.

d) Motocicletes amb cilindrada superior a 750 centímetres cúbics: 55 euros.

e) Automòbils tipus turisme i vehicles tot terreny amb cilindrada inferior o igual a 1.500 centímetres cúbics: 40 euros.

f) Automòbils tipus turisme i vehicles tot terreny, amb cilindrada superior a 1.500 centímetres cúbics i inferior o igual a 2.000 centímetres cúbics: 60 euros.

g) Automòbils tipus turisme i vehicles tot terreny, amb cilindrada superior a 2.000 centímetres cúbics: 140 euros.

2) Els automòbils tipus turisme, vehicles tot terreny, motocicletes i ciclomotors amb antiguitat inferior o igual a 12 anys i cilindrada superior a 2.000 centímetres cúbics, o amb valor igual o superior a 20.000 euros, les embarcacions de recreació amb més de 8 metres d'eslora o amb valor igual o superior a 20.000 euros, i els objectes d'art i les antiguitats segons la definició que d'estos es realitza en la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni, que tributaran al tipus de gravamen del 8 per 100.

3) L'adquisició de valors, que tributarà, en tot cas, d'acord amb el que disposa l'apartat 3 de l'article 12 del Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Quatre. El 4 per 100 en els casos següents:

1) En les adquisicions de vivendes de protecció oficial de règim especial, així com en la constitució o cessió de drets reals que recaiguen sobre les referides vivendes, excepte els drets reals de garantia, sempre que estes constituïsquen o vagen a constituir la vivenda habitual de l'adquirent o cessionari.

2) En les adquisicions de vivendes que vagen a constituir la vivenda habitual d'una família nombrosa, sempre que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del subjecte passiu, el seu cònjuge, els descendents i els ascendents dels anteriors que convisquen amb ells, així com de les altres persones que vagen a habitar en la vivenda, corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut a la data del meritació, no excedisca, en conjunt, de 45.000 euros.

3) En les adquisicions de vivendes que vagen a constituir la vivenda habitual d'un discapacitat físic o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, o psíquic, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, per la part del bé que aquell adquirisca.Cinc. Als efectes de l'aplicació dels tipus de gravamen a què es referixen els números 1) i 2) de l'apartat Dos i l'apartat Quatre d'este article s'estarà al concepte de vivenda habitual de la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Sis. Als efectes de l'aplicació dels tipus de gravamen a què es referixen els apartats dos i quatre d'este article, serà requisit imprescindible que l'adquisició s'efectue en document públic o que es formalitze d'esta manera dins del termini de declaració de l'impost».

Dos. Queda sense contingut la disposició addicional quinze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits.Article 7

U. Es modifica l'article catorze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:«Article catorze. Actes Jurídics Documentats

De conformitat amb allò que disposa l'article 49.1.a) de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, els tipus de gravamen de la modalitat d'Actes Jurídics Documentats de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats seran els següents:

U. El 0,1 per 100 en els casos següents:

Les primeres còpies d'escriptures públiques que documenten adquisicions de vivenda habitual.

Les primeres còpies d'escriptures públiques que documenten la constitució de préstecs hipotecaris per a l'adquisició de la vivenda habitual d'una família nombrosa, sempre que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del subjecte passiu, el seu cònjuge, els descendents i els ascendents dels anteriors que convisquen amb ells, així com de les altres persones que vagen a habitar en la vivenda, corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut a la data del meritació, no excedisca, en conjunt, de 45.000 euros.

Les primeres còpies d'escriptures públiques que documenten la constitució de préstecs hipotecaris per a l'adquisició per un discapacitat físic o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, o psíquic, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, de la seua vivenda habitual, únicament per la part del préstec en què aquell resulte prestatari.

A estos efectes, s'estarà al concepte de vivenda habitual previst en la normativa estatal reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Dos. El 2 per 100 en les primeres còpies d'escriptures i actes notarials que documenten transmissions de béns immobles respecte de les quals s'haja renunciat a l'exempció en l'Impost sobre el Valor Afegit, de conformitat amb allò que disposa l'article 20.Dos, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit.Tres. En els altres casos, l'1,5 per 100».

Dos. Queda sense contingut la disposició addicional decimoterecera de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits.Article 8

Es crea un nou article catorze bis en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:«Article catorze bis. Terminis de presentació

U. El termini per a la presentació de l'autoliquidació, junt amb el document o la declaració escrita substitutiva del document, serà d'un mes, comptat des del dia en què es cause l'acte o contracte.

No obstant això, quan es tracte de consolidacions del domini en el nu propietari per defunció de l'usufructuari, el termini serà de sis mesos, comptats des del dia de la defunció de l'usufructuari o des d'aquell en què adquirisca fermesa la declaració de defunció.

Dos. Llevat que específicament s'establisca una altra cosa, quan després de l'aplicació d'un benefici fiscal es produïsca la pèrdua del dret a la seua aplicació per incompliment dels requisits a què estiguera condicionat, s'haurà de presentar l'autoliquidació corresponent en el termini d'un mes comptat des del dia en què s'haguera produït l'incompliment. La regularització que es practique inclourà la part de l'impost que s'haguera deixat d'ingressar com a conseqüència de l'aplicació del benefici fiscal, així com els interessos de demora.Tres. Les transmissions patrimonials oneroses en les quals el contribuent siga un empresari o professional i que tinguen com a objecte béns mobles adquirits a particulars per a la seua revenda, excepte valors mobiliaris i mitjans de transport usats no destinats al seu aferrallament, hauran de ser objecte d'autoliquidació en la forma i el termini següents:a) L'autoliquidació comprendrà de forma agregada totes les adquisicions realitzades dins del període de liquidació, que coincidirà amb el trimestre natural, i haurà d'ajustar-se al model que determine el conseller competent en matèria d'hisenda.

b) El conseller competent en matèria d'hisenda podrà determinar, mitjançant una orde, que l'autoliquidació s'haja d'acompanyar d'una declaració en què es continga una relació dels béns adquirits, incloent-hi, per cada bé, la seua descripció, la data d'adquisició, la identificació del transmetent i la contraprestació satisfeta per l'adquisició. Esta orde podrà determinar, igualment, que l'esmentada declaració s'haja de substituir o complementar per mitjà de la còpia dels fulls corresponents dels llibres o registres oficials en què s'incloguen les esmentades operacions.c) La presentació d'esta autoliquidació es realitzarà en els vint primers dies naturals del mes següent al període de liquidació que corresponga. No obstant això, l'autoliquidació corresponent a l'últim període de l'any es presentarà durant els trenta primers dies naturals del mes de gener de l'any següent».Article 9

Es modifica la disposició addicional quarta de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:«Disposició addicional quarta. Obligació formal d'informació del subjecte passiu en l'àmbit del Impost sobre Successions i Donacions.

1. En el cas d'adquisicions mortis causa, els subjectes passius estaran obligats a presentar junt amb l'autoliquidació que es referix l'article 31 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions, i la seua normativa de desplegament, documentació acreditativa amb el contingut a què es referix l'apartat 2 per cada un dels béns dels que fóra titular el causant l'any natural anterior a la seua defunció que s'indiquen a continuació:

a) Depòsits en compte corrent o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions en compte.

b) Deute públic, obligacions, bons i la resta de valors equivalents, negociats en mercats organitzats.

c) Accions i participacions en el capital social o en el fons patrimonial d'Institucions d'Inversió Col·lectiva (Societats i Fons d'Inversió), negociades en mercats organitzats.

d) Accions i participacions en el capital social o en els fons propis de qualssevol altres entitats jurídiques, negociades en mercats organitzats.

2. En la documentació acreditativa hauran de constar els moviments efectuats fins a un any abans de la defunció del causant.

3. S'exclouen d'esta obligació els subjectes passius inclosos en els grups I i II de parentiu quan la seua base imposable siga igual o inferior a 100.000 euros».Article 10

Es modifica la disposició addicional novena de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:«Disposició addicional novena. Requisits per a l'acreditació de la presentació i el pagament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i de l'Impost sobre Successions i Donacions davant de la Generalitat.

1. Sense perjuí del que establix l'apartat 3, l'acreditació de la presentació de documents i autoliquidacions, així com del pagament de deutes tributaris, que resulten procedents pels Impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i sobre Successions i Donacions, quan hagen de dur-se a terme davant de la Generalitat, per a permetre l'admissió de documents subjectes als esmentats imposats per autoritats, funcionaris, oficines o dependències administratives i la producció d'efectes d'estos en jutjats, tribunals, oficines o registres públics, o a qualsevol altre efecte previst en les disposicions vigents, s'efectuarà per mitjà de justificant expedit per l'Administració tributària de la Generalitat, en què conste la presentació del document i el pagament del tribut, o la declaració de no subjecció o del benefici fiscal aplicable.Als efectes de l'expedició del justificant a què es referix el paràgraf anterior, el pagament del tribut haurà de constar efectuat per mitjà d'ingrés a favor de la Generalitat, en comptes de titularitat d'esta, i a través dels models de declaració i ingrés habilitats, amb este fi, per la conselleria competent en matèria d'hisenda.

2. En el cas de declaracions tributàries la presentació de les quals, i, si és el cas, pagament, s'hagen dut a terme per mitjans telemàtics habilitats per la Generalitat, l'acreditació de tals circumstàncies es considerarà efectuada d'acord amb el que establix l'apartat 1 o pels procediments específicament previstos, a este efecte, mitjançant una orde del conseller competent en matèria d'hisenda.

3. En els casos d'adquisició dels vehicles a què es referix el número 1) de l'apartat tres de l'article Tretze, quan aquella no este exempta de pagament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, els contribuents, una vegada formalitzada l'autoliquidació de l'impost, no tindran l'obligació de presentar-la davant de l'Administració tributària de la Generalitat, bastant amb l'acreditació del pagament en la forma establida pel paràgraf segon de l'apartat 1 o per l'apartat 2 d'esta disposició, als efectes de la tramitació del canvi de titularitat del vehicle davant de l'òrgan competent en matèria de trànsit».

Article 11

Es modifica la disposició final segona de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:«Segona. Habilitació normativa

U. Correspon al conseller competent en matèria d'hisenda, mitjançant una orde:

1. La determinació dels supòsits i condicions en què els obligats tributaris i les entitats a què es referix l'article 92 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària podran presentar per mitjans telemàtics declaracions, autoliquidacions, comunicacions, sol·licituds i qualsevol altre document amb transcendència tributària, així com els supòsits i condicions en què la dita presentació haurà de realitzar-se per mitjà de mitjans telemàtics.

2. L'aprovació i publicació, en relació amb la comprovació de valors en l'àmbit dels impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i sobre Successions i Donacions, dels coeficients multiplicadors a què es referix la lletra b) de l'apartat 1 de l'article 57 de la Llei General Tributària.

En la comprovació de valors de béns diferents dels immobles, correspon igualment al conseller competent en matèria d'hisenda la determinació del registre oficial de caràcter fiscal en què es continguen els valors a què siguen aplicables els coeficients a què es referix el paràgraf anterior d'este apartat 2.

3. L'establiment d'honoraris estandarditzats dels pèrits tercers en les taxacions pericials contradictòries dels efectes dels impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i sobre Successions i Donacions. L'acceptació de la designació com a pèrit tercer determinarà, així mateix, l'acceptació de tals honoraris aprovats per la Generalitat.

Dos. Sense perjuí del que disposa l'apartat u, s'habilita al Consell perquè, a proposta del conseller competent en matèria d'hisenda i mitjançant un decret, dicte totes les normes que resulten necessàries en desplegament d'esta llei».Capítol II

De la modificació de la Llei 4/1988, de 3 de juny,

del Joc de la Comunitat ValencianaArticle 12

Es modifica l'apartat 4 de l'article 9 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:«4. Queden excloses d'esta llei les màquines expenedores que es limiten a efectuar mecànicament la venda dels productes o mercaderies, sempre que el valor dels diners depositats en les màquines corresponga al valor de mercat dels productes que entreguen, així com les màquines tocadiscos o videodiscos i les de naturalesa estrictament manual o mecànica, sense components elèctrics, de competició pura o esport que no donen premi directe o cap indirecte i expressament es determinen reglamentàriament.

També queden excloses d'esta llei les màquines de mer passatemps o recreació que no oferixen al jugador o usuari premi en metàl·lic o en espècie, ni directa ni indirectament, i es limiten a concedir a l'usuari un temps d'ús o de joc a canvi del preu de la partida, podent oferir com a únic al·licient addicional, per causa de l'habilitat del jugador, la possibilitat de continuar jugant pel mateix import inicial en forma de prolongació de la mateixa partida.

La utilització de les màquines mencionades en el paràgraf anterior no implicarà l'ús d'imatges o realització d'activitats que puguen ferir la sensibilitat o perjudicar la formació de la infància i la joventut. Tampoc podran transmetre missatges contraris als drets reconeguts en la Constitució Espanyola i en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, ni contindre elements racistes, sexistes, pornogràfics o que facen apologia de la violència ni usar imatges o efectuar activitats pròpies de locals no autoritzats per a menors».Article 13

Es modifica l'apartat 1 de l'article 14 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:«1. Podrà autoritzar-se la celebració de rifes, tómboles i combinacions aleatòries en les condicions i requisits que reglamentàriament s'establisquen.

Les combinacions aleatòries amb fins publicitaris estaran exceptuades d'esta autorització, sempre que la participació del públic en estes activitats siga gratuïta i en cap cas hi haja sobrepreu o tarifació addicional. En este cas s'exigirà una declaració responsable, en els termes que reglamentàriament es determinen.

Igualment podrà autoritzar-se reglamentàriament la celebració de rifes i tómboles el benefici de les quals es destine íntegrament al finançament de festes populars».Disposició transitòriaÚnica

Determinats terminis de presentació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i del Impost sobre Successions i Donacions

Els terminis de presentació establits en l'apartat Dos de l'article Dotze Ter i en l'apartat dos de l'article catorze bis de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, del tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, en la seua redacció feta pels articles 5 i 8, respectivament, del present decret llei, resultaran d'aplicació quan l'incompliment dels requisits a què estiga condicionat el benefici fiscal es produïsca a partir de l'entrada en vigor d'este decret llei.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Habilitació normativa

U. S'habilita el Consell perquè, a proposta del conseller competent en matèria d'hisenda, i mitjançant un decret, determine que els anuncis corresponents a les notificacions per compareixença de l'Administració tributària valenciana s'efectuen per mitjà de la seua publicació en la seu electrònica de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa el paràgraf tercer de la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

S'autoritza el conseller competent en matèria d'hisenda perquè determine, mitjançant una orde, les condicions, dates de publicació i terminis de permanència en la seu electrònica de la Generalitat dels anuncis a què es referix el paràgraf anterior d'este apartat.

Dos. S'autoritza el conseller competent en matèria d'hisenda perquè determine, mitjançant una orde, el règim d'assignació per l'Administració tributària de la Generalitat de l'adreça electrònica a què es referix l'article 115 bis del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat per mitjà de Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, així com el seu funcionament.Tres. S'autoritza el conseller competent en matèria d'hisenda perquè dicte totes les disposicions que resulten necessàries per al desplegament i l'execució d'este decret llei.Segona. Entrada en vigor

Este decret llei entrará en vigor el mateix dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, excepte el que disposa l'apartat tres de l'article catorze bis de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, del Tram Autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, en la redacció que en fa l'article 8 d'este decret llei, que resultarà aplicable als fets imposables produïts a partir de l'1 de juliol de 2013, inclusivament.Valencia, 2 d'agost de 2013El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PARTEl conseller d'Hisenda i Administració Pública,

JUAN CARLOS MORAGUES FERRER