LLEI 9/2010, de 7 de juliol, de la Generalitat, de Designació de Senadors o Senadores en Representació De la Comunitat Valenciana.Publicat en:  DOGV núm. 6307 de 09.07.2010
Número identificador:  2010/7869
Referència Base de Dades:  007792/2010
 LLEI 9/2010, de 7 de juliol, de la Generalitat, de Designació de Senadors o Senadores en Representació De la Comunitat Valenciana. [2010/7869]

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:

Preàmbul

Des de la seua entrada en vigor, fa ja més d'una dècada, la Llei 3/1988, de 23 maig, de la Generalitat, de Designació de Senadors en Representació de la Comunitat Valenciana, ha sigut aplicada als cinc processos de designació de senadors o senadores duts a terme per Les Corts a l'empara del que preveu l'article 69.5 de la Constitució, amb ocasió i immediatament després de les successives renovacions de Les Corts verificades arran de les eleccions autonòmiques celebrades en 1991, 1995, 1999, 2003 i 2007, així com als processos de designació verificats cada vegada que, mediada la legislatura, ha sigut menester cobrir una plaça vacant al Senat.

La modificació de la norma introduïx, com a punt essencial, un tràmit de compareixença davant de Les Corts de les persones candidates al Senat que permeta constatar els seus mèrits i conéixer de primera mà la seua trajectòria. Així mateix, s'establix una nova regulació de la seua compareixença, davant de Les Corts.

L'entrada en vigor en 2006 del nou Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana aconsella introduir en la llei vigent canvis menors referits a la denominació de les institucions autonòmiques, així com qüestions de tècnica normativa.

És per això que, per raó de totes estes consideracions, i a l'empara del que preveu l'article 26.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, el Consell va presentar el Projecte de llei de designació de senadors o senadores en representació de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTOL I

De la determinació del nombre de senadores i senadors que hagen

de ser designats en representació de la Comunitat Valenciana, i de la seua distribució entre els grups parlamentaris

Article 1. Objecte de la llei

La present llei regula el procediment per a la determinació del nombre de representants en el Senat per la Comunitat Valenciana, la seua atribució als grups parlamentaris, forma de presentació i la resta de tràmits per a la designació pel Ple de Les Corts, d'acord amb el que establix la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Determinació del nombre de senadors o senadores

1. Dins dels trenta dies següents a la data de constitució de Les Corts, la Mesa de la Cambra determinarà el nombre de senadores o senadors que hagen de ser designats en representació de la Comunitat Valenciana, prenent com a referència el cens de població de dret vigent en el moment de celebrar-se les últimes eleccions generals al Senat.

2. D'acord amb la Junta de Síndics, la Mesa de Les Corts distribuirà proporcionalment entre els grups parlamentaris de la Cambra el nombre de senadors o senadores que resulte del que disposa el punt 1 d'este article; per a això aplicarà la regla d'Hondt al nombre de diputats i diputades que posseïsca cada grup.

3. En el cas que els quocients de dos o més grups foren iguals, es resoldrà d'acord amb els criteris següents:

a) En favor del grup, entre els afectats, a què encara no se li haja fixat senador o senadora.

b) Si persistira la igualtat, es resoldrà en favor del grup, entre els afectats, que haguera obtingut el nombre més gran de vots en les últimes eleccions autonòmiques celebrades en la Comunitat Valenciana.

4. Una vegada efectuat el procediment establit en el present article, les modificacions que pogueren produir-se en l'adscripció dels diputats i diputades als grups parlamentaris no afectaran, en cap cas, a la distribució del nombre de senadors o senadores.

CAPÍTOL II

De les propostes dels grups parlamentaris

Article 3. Proposta de candidatures

1. Una vegada fixat per la Mesa de Les Corts, d'acord amb la Junta de Síndics, el nombre de representants al Senat que corresponga designar a Les Corts, cada grup parlamentari proposarà per escrit davant de la Mesa de Les Corts les seues candidatures, en el mateix nombre al que els haguera correspost, així com els seus suplents, dins del termini establit per la Presidència i que mai excedirà de deu dies.

2. En l'escrit de propostes figuraran els noms i els cognoms de les persones candidates, incloent-hi els suplents respectius, els documents que n'acrediten l'elegibilitat, i un currículum detallat de cadascuna d'elles, en el qual s'especificaran els mèrits professionals i la resta de circumstàncies que es consideren rellevants per a valorar la idoneïtat d'aquestes, i també una declaració de no estar immers en cap causa d'inelegibilitat o incompatibilitat, a més de l'acceptació expressa del càrrec.

CAPÍTOL III

De la inelegibilitat i incompatibilitat

Article 4. Requisits de les candidatures

1. Podran ser designats o designades senadors o senadores en representació de la Comunitat Valenciana tots els ciutadans o ciutadanes que gaudeixen de la condició política de valencians, reuneixen els requisits establerts en la Llei orgànica del règim electoral general i no estan incursos en cap dels supòsits d'inelegibilitat prevists en aquella llei.

2. Són inelegibles també:

1. Els alts càrrecs de la presidència de la Generalitat, de les conselleries i dels organismes autònoms que en depenen, nomenats per decret del Consell.

2. Els membres del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, excepte els que són membres nats i no hi estan incorporats.

3. Els membres del Consell Valencià de Cultura.

4. El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana i els seus adjunts.

5. Els síndics de Comptes de la Comunitat Valenciana.

6. Els membres de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

7. Els membres del Comitè Econòmic i Social.

8. El president, els vocals i el secretari de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana.

9. Els presidents, els vocals i els secretaris de les juntes electorals que comprèn l'administració electoral valenciana.

10. El director general de Radiotelevisió Valenciana i els directors de les societats d'aquest ens públic.

11. Els parlamentaris de les assemblees legislatives de les altres comunitats autònomes.

12. Els membres dels consells de govern de les altres comunitats autònomes, com també els càrrecs públics de lliure designació dels esmentats consells nomenats per decret.

13. Membres del Parlament Europeu.

14. Membres de la Comissió Europea.

15. Els alts càrrecs designats per decret del Consell de Ministres.

16. Aquells que exercesquen funcions o càrrecs conferits i remunerats per un estat estranger.

3. Les causes d'inelegibilitat ho són també d'incompatibilitat.

4. Igualment serà causa d'incompatibilitat ser membre del Consell o de la Mesa de Les Corts, a més de les causes previstes en la Llei electoral valenciana per a ser diputat o diputada.

Article 5. Examen de les candidatures

La Mesa de Les Corts, rebudes les propostes dels grups parlamentaris, convocarà reunió de la Comissió d'Estatut dels Diputats i les Diputades, a fi que esta determine si hi ha alguna causa d'inelegibilitat o incompatibilitat i sobre el compliment dels altres requisits que preveu la present llei.

Article 6. Dictamen sobre les candidatures

La Comissió d'Estatut dels Diputats i les Diputades emetrà dictamen sobre la situació de les persones candidates i dels seus suplents, podent demanar per a això, dels grups parlamentaris que els hagen proposat, els documents que estime convenients.

Article 7. Esmena de les causes d'inelegibilitat

En el cas que el dictamen motivat de la comissió determinara la concurrència de causa d'inelegibilitat d'alguna candidatura, la Mesa de Les Corts concedirà un termini de tres dies per a esmenar-la. Esgotat el dit termini sense haver-se procedit a l'esmena, el grup parlamentari proponent afectat disposarà d'un termini de quaranta huit hores per a la substitució del candidat o la candidata.

Article 8. Publicació de les candidatures

Elevat dictamen favorable de la Comissió d'Estatut dels Diputats i les Diputades a la Mesa de Les Corts, esta ordenarà la publicació en el Butlletí Oficial de Les Corts de les propostes de candidatura, junt amb el referit dictamen.CAPÍTOL IV

De la designació de senadors o senadores

Article 9. Compareixença prèvia

1. Publicada la proposta de candidats i candidates, amb els seus respectius suplents, juntament amb el dictamen favorable de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i Diputades, i amb el coneixement previ de la Junta de Síndics a la seua proclamació, la Mesa de Les Corts procedirà a convocar les persones proposades, en sessió pública, que haurà de celebrar-se en el termini màxim de cinc dies i davant la comissió que la Mesa de Les Corts determine.

2. La compareixença té caràcter obligatori. En cas de no poder assistir el candidat o candidata per causa justificada, apreciada per la Mesa de Les Corts, es fixarà una nova data per a la compareixença.

Els candidats o candidates degudament convocats a comparéixer en la sessió que no es presenten en el dia i hora indicats quedaran exclosos del procediment de designació. En este cas, el grup parlamentari proponent disposarà d'un termini de cinc dies per a la presentació d'una nova candidatura, que serà sotmesa als tràmits establits en el capítol anterior.

En cap cas l'incompliment d'aquest precepte per un candidat o candidata o pel suplent respectiu podrà comportar la paralització o el retard del procediment de designació de la resta de candidats o candidates.

3. Durant la compareixença, els membres de la comissió podran sol·licitar dels candidats o candidates tots els aclariments i explicacions que necessiten sobre la seua formació acadèmica, la seua trajectòria professional o política, o els mèrits al·legats en el seu currículum, així com preguntar sobre els seus punts de vista sobre qüestions de rellevància per a la Comunitat Valenciana.

4. La Presidència de la comissió vetlarà pels drets del o de la compareixent, i declararà inadmissibles les preguntes o observacions que pogueren vulnerar els seus drets fonamentals, especialment el dret a l'honor i a la intimitat.

5. Els grups parlamentaris, en el termini de quaranta huit hores a comptar des la compareixença dels candidats o candidates al Senat podran formular davant de la Mesa de Les Corts les observacions que estimen necessàries sobre la seua idoneïtat per a l'exercici del càrrec. Els dits informes s'incorporaran al dictamen de la comissió que serà elevat a la Mesa de Les Corts, que en cap cas serà vinculant.

Article 10. Del Ple

Al començament del Ple convocat per a la designació dels senadors o les senadores per la Mesa de Les Corts, es donarà lectura de la proposta conjunta de les candidatures, titulars i suplents, i del dictamen de la Comissió d'Estatut dels Diputats i les Diputades.

Article 11. Votació

1. L'elecció s'efectuarà per mitjà de votació secreta per papereta. Estes contindran el nom de les candidates i candidats al Senat i dels seus respectius suplents presentats pels grups parlamentaris.

2. Cada diputat o diputada podrà votar, com a màxim una candidatura de les presentades pels grups parlamentaris.

3. Resultaran designats senadors o senadores en representació de la Comunitat Valenciana aquells candidats o candidates que hagen resultat votats.

4. Si després de la votació esmentada no s'ha produït la designació de cap candidat o candidata, amb el suplent respectiu, es tramitarà una nova candidatura pel procediment establert en aquesta llei, sense que això puga implicar la paralització o el retard de l'acreditació dels que han estat designats.

Article 12. Proclamació

1. Les candidates o els candidats que resulten triats seran proclamats, per la Presidència de Les Corts, senadors o senadores en representació de la Comunitat Valenciana.

2. Efectuada la proclamació, la Presidència de Les Corts informarà de manera immediata a la Presidència del Senat de la designació de senadors o senadores, així com expedirà les corresponents credencials per a la seua acreditació davant d'aquella Cambra.

CAPÍTOL V

De la permanència en el càrrec de senador o senadora

Article 13. Mandat

1. El mandat de les persones designades d'acord amb el que disposa la present llei ho serà fins a la finalització de la legislatura de Les Corts en la qual se'n va produir la designació. No obstant això, els senadors o les senadores en exercici continuaran en les seues funcions fins a la presa de possessió dels que hagueren de substituir-los. Tret del supòsit que coincidesca la dissolució del Senat i Les Corts.

2. Si concloguera la legislatura del Senat abans que la legislatura de Les Corts que va designar les senadores o senadors, s'entendran confirmats en el càrrec pel temps que reste de la legislatura de Les Corts.

CAPÍTOL VI

Del cessament de senadors o senadores

Article 14. Cessament

Els senadors o les senadores en representació de la Comunitat Valenciana cessen en el càrrec:

1. Per dissolució de les Corts Valencianes, sense perjudici d'allò establert en l'article 13 d'aquesta llei.

2. Per causa de mort, incapacitat, renúncia o qualsevol altre supòsit previst en la legislació electoral general.

3. Per la pèrdua de les condicions específiques d'inelegibilitat establertes en aquesta llei o per causa d'inelegibilitat no apreciada per la comissió d'Estatut del Diputat i Diputada amb anterioritat a la designació.

4. Com a conseqüència d'incompatibilitat apreciada i no esmenada de les previstes específicament en aquesta llei o en la Llei orgànica de règim electoral general.

Article 15. Vacants

1. Les vacants de senadors o senadores que pogueren produir-se durant una mateixa legislatura de Les Corts es cobriran de manera automàtica pels corresponents suplents, esmenades que hagen sigut, si és el cas, les causes d'incompatibilitat.

En el cas de no hi haver suplents, les vacants seran cobertes mitjançant el procediment establert en la present llei, que haurà d'iniciar-se dins dels deu dies següents a la data en què la vacant es produïsca i conclourà com a màxim en trenta dies.

2. Les vacants que es produïsquen seran cobertes amb la proposta prèvia del grup parlamentari que va proposar el senador o senadora la substitució del o de la qual es tracte.

CAPÍTOL VII

De les compareixences

Article 16. Informes dels senadors o senadores

1. A través de la Presidència de Les Corts i en la forma que determine el Reglament de la Cambra, les comissions podran sol·licitar la compareixença de les senadores o senadors designats en representació de la Comunitat Valenciana perquè informen sobre temes relacionats amb la seua activitat parlamentària d'interés per a la Comissió sol·licitant.

2. De la mateixa manera, els grups parlamentaris podran sol·licitar compareixences davant de les comissions de la Cambra per a informar sobre temes relacionats amb la seua activitat parlamentària d'interés per a la Comunitat Valenciana, seguint el procediment que el Reglament de Les Corts establesca per a les compareixences dels membres del Consell.

3. Les senadores o senadors designats en representació de la Comunitat Valenciana podran, a través de la Presidència de Les Corts, sol·licitar la seua compareixença davant de les comissions de la Cambra per a informar sobre temes relacionats amb la seua activitat parlamentària d'interés per a les dites comissions, tot això en la forma que determine el Reglament de la Cambra.

4. En tots els supòsits, la compareixença requerirà l'acord previ de la Mesa de Les Corts i de la Junta de Síndics.

Article 17. Assistència en la Cambra

Els senadors o les senadores designats en representació de la Comunitat Valenciana podran assistir al Ple i les comissions de la cambra en els termes establerts en el Reglament de Les Corts.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Queda derogada la Llei 3/1988, de 23 de maig, de la Generalitat, de Designació de Senadors en Representació de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

La present llei entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

València, 7 de juliol de 2010

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ