DECRET 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques.Publicat en:  DOGV núm. 5596 de 11.09.2007
Número identificador:  2007/11186
Referència Base de Dades:  011511/2007
 DECRET 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques. [2007/11186]

El Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea establix, en l'article 87.1, el principi general d'incompatibilitat amb el mercat comú de totes les ajudes atorgades pels Estats o per mitjà de fons estatals, davall qualsevol forma, que falsegen o amenacen falsejar la competència, afavorint a determinades empreses o produccions, en la mesura que afecten els intercanvis comercials entre Estats membres.

No obstant això, en algunes circumstàncies, la intervenció de les administracions públiques és necessària per a un funcionament adequat i equitatiu de l'economia, i per tant el Tractat deixa marge (punts 2 i 3 de l'art. 87) per a un determinat nombre de polítiques i objectius, en els quals l'ajuda estatal pot considerar-se acceptable davall determinades condicions. Una d'eixes condicions, residix en l'obligació d'informació prèvia per part dels estats membres a la Comissió Europea de qualsevol projecte destinat a concedir o modificar ajudes estatals, que si no es respecta pot conduir fins i tot a la devolució de les indegudament concedides.

L'article 88 del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea atribuïx a la Comissió Europea la competència específica per a decidir sobre la compatibilitat de les ajudes estatals amb el mercat comú quan examine els règims d'ajudes existents, quan adopte decisions referents a ajudes noves o modificades, i quan inicie una acció relacionada amb la inobservança de les seues decisions o del requisit de notificació. Igualment este precepte preveu que la Comissió serà informada dels projectes dirigits a concedir o modificar ajudes amb la suficient antelació per a poder presentar les seues observacions.

Per mitjà del Reial Decret 1755/1987, de 23 de desembre, es va regular el procediment de comunicació a la Comissió Europea, a través de l'administració General de l'Estat, dels projectes de les administracions o ens públics que es proposen establir, concedir o modificar ajudes internes. En la Comunitat Valenciana, l'Ordre de 17 d'octubre de 1991 de la conselleria d'Economia i Hisenda va regular el procediment de notificació a la Comissió Europea dels projectes dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques.

No obstant això, després de l'entrada en vigor de la normativa interna mencionada, la normativa europea en matèria d'ajudes d'estat s'ha anat desplegant amb l'aprovació del Reglament (CE) núm. 659/1999 del Consell de 22 de març de 1999 pel qual s'establixen disposicions d'aplicació de l'article 93 del Tractat CE (actual article 88 del Tractat CE), del Reglament de la Comissió (CE) 794/2004 de 21 d'abril de 2004, pel qual s'establixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. 659/1999, i del Reglament de la Comissió (CE) 1627/2006 que modifica l'anterior quant als impresos de notificació.

La Comissió Europea, en un intent de simplificar el procediment de notificació i fent ús de la facultat que li atribuïx el Reglament (CE) núm. 994/1998 del Consell de 7 de maig de 1998 sobre l'aplicació dels articles 92 i 93 del Tractat Consultiu de la Comunitat Europea a determinades categories d'ajudes d'Estat horitzontals (actuals articles 87 i 88 del Tractat CE), ha anat aprovant successius Reglaments que declaren l'exempció de l'obligació de notificació prevista en l'article 88.3 del Tractat CE respecte de determinades ajudes.

D'altra banda, en l'àmbit estatal espanyol, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, preveu en l'article 10 el procediment de comunicació de les administracions públiques amb les Comunitats Europees. A més, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, establix en l'article 9 la comunicació a la Comissió Europea dels projectes per a l'establiment, la concessió o la modificació d'una subvenció, a l'objecte que declare la seua compatibilitat, i prescriu que no es podrà fer efectiva mentre no siga considerada compatible amb el mercat comú.

De tot això es deduïx la conveniència d'adaptar els procediments de notificació i comunicació a la Comissió Europea en matèria d'ajudes públiques, així com la necessitat d'establir un tràmit d'informe previ per a assegurar la seua adequació a la política de la competència de la Unió Europea.

En virtut de l'article 63.3 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, La Comunitat Valenciana exercix la competència exclusiva per al desplegament i la execució de les normes i disposicions europees en l'àmbit de les seues competències.

Per tot això, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 7 de setembre de 2007,

DECRETE

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

1. L'objecte del present decret és regular els procediments de notificació i comunicació a la Comissió Europea, a través de l'administració General de l'Estat, dels projectes per a l'establiment, la concessió o la modificació d'ajudes públiques, així com establir un tràmit d'informe previ en la seua tramitació, a fi d'assegurar la seua adequació a la política de la competència de la Unió Europea.

2. Les disposicions d'este decret s'aplicaran a les ajudes públiques que s'establisquen, concedisquen o pretenguen concedir-se a càrrec dels pressupostos de l'administració de la Generalitat o de les entitats recollides en l'article 5 del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, amb independència de si les ajudes estan finançades, totalment o parcialment, per mitjà de recursos d'origen comunitari o si es financen amb fons públics propis.

3. S'aplicarà el que disposen els articles 3, 4, 5, 6 i 7 d'este decret exclusivament a les ajudes públiques de l'apartat anterior a les quals els siga d'aplicació l'article 87, apartat 1, del Tractat CE.

4. Les ajudes públiques a les quals no siga d'aplicació l'article 87, apartat 1 del Tractat CE, com les finançades pel FEADER i el FEAGA, hauran de complir exclusivament el que disposen els articles 3.4 i 7.4 del present decret.

Article 2. Definicions

A efectes del que preveu este decret, s'entendrà per:

a) Nova ajuda: tota ajuda, és a dir, els règims d'ajudes i ajudes individuals, que no siga ajuda existent, incloses les modificacions d'ajudes existents.

b) Ajuda existent: les ajudes que s'ajusten a algun dels supòsits següents:

– Tota ajuda que existira abans de l'entrada en vigor del Tractat, és a dir, els règims d'ajuda que foren aplicables i les ajudes individuals que s'hagen portat a efecte amb anterioritat a l'entrada en vigor del Tractat i que continuen sent aplicables amb posterioritat a esta.

– Els règims d'ajuda o ajudes individuals que compten amb autorització de la Comissió de la Unió Europea o del Consell.

– Les ajudes que hagen de considerar-se autoritzades per silenci positiu conforme establix l'apartat 6 de l'article 4 del Reglament (CE) del Consell núm. 659/1999 o en la norma que el substituïsca.

– L'ajuda no recuperable en aplicació del termini de prescripció de deu anys previst en l'article 15 del Reglament (CE) del Consell núm. 659/1999 o en la norma que el substituïsca.

– L'ajuda considerada com ajuda existent en poder acreditar-se que en el moment en què es va portar a efecte no constituïa una ajuda, i que posteriorment va passar a ser-ho a causa de l'evolució del mercat comú i sense haver sigut modificada per l'Estat membre. Quan determinades mesures passen a ser ajudes després de la liberalització d'una determinada activitat per la legislació comunitària, estes mesures no es consideraran com ajudes existents després de la data fixada per a la liberalització.

c) Règim d'ajudes: la convocatòria o el dispositiu d'acord amb el qual es poden concedir ajudes individuals a les empreses definides en este de forma genèrica i abstracta, sense necessitat de mesures d'aplicació addicionals, així com tot dispositiu d'acord amb el qual puga concedir-se ajuda, no vinculada a un projecte específic, a una o diverses empreses per un període indefinit o per un import il·limitat.

d) Ajuda individual: aquella que no es concedix en virtut d'un règim d'ajudes o la que es concedix d'acord amb un règim d'ajudes però que ha de notificar-se conforme a la normativa d'ajudes d'estat aplicable al cas.

e) Modificació d'una ajuda existent: qualsevol canvi que no constituïsca una modificació de naturalesa purament formal o administrativa sense repercussions per a l'avaluació de la compatibilitat de la mesura d'ajuda amb el mercat comú.

No obstant això, un augment respecte al pressupost inicial d'un règim d'ajudes fins al 20% no es considerarà modificació d'ajudes existents.

f) Notificació: el procediment administratiu pel qual es tramet a la Comissió Europea un projecte de nova ajuda o de modificació d'una ajuda existent perquè, amb avaluació prèvia, decidisca sobre la seua compatibilitat amb el mercat comú d'acord amb la normativa comunitària.

g) Comunicació: el procediment administratiu pel qual es tramet a la Comissió Europea la informació sol·licitada per esta o que haja de ser-li transmesa en compliment de les obligacions establides per la normativa comunitària.

Article 3. Obligació de notificar i exempcions

1. Tot projecte de nova ajuda o de modificació d'una existent haurà de notificar-se prèviament a la Comissió Europea per a la seua autorització, conforme al procediment establit en l'article 4 del present decret. Estes ajudes no podran fer-se efectives abans de la dita autorització o que puguen considerar-se autoritzades per l'absència de decisió de la Comissió, d'acord amb el que preveu l'apartat 6 de l'article 4 del Reglament (CE) del Consell núm. 659/1999 o en la norma que el substituïsca.

2. No estaran subjectes a l'obligació de notificació prèvia els projectes d'ajudes que s'acullen a algun dels reglaments aprovats o que puga aprovar la Comissió Europea, fent ús de les atribucions que li concedix el Reglament (CE) núm. 994/1998, que eximisquen, respecte a determinades ajudes, de l'obligació de notificació. No obstant això, en estos supòsits serà necessària la comunicació a la Comissió, conforme al procediment establit en l'article 5 del present decret, de la informació que es determine en la normativa comunitària, respecte del projecte o, si és el cas, de la convocatòria aprovada.

3. Tampoc estaran subjectes a l'obligació de notificació o comunicació els projectes d'ajudes acollits a algun dels reglaments aprovats o que puga aprovar la Comissió Europea, fent ús de les atribucions que li concedix el Reglament (CE) del Consell núm. 994/1998 o en la norma que el substituïsca, per a regular el denominat règim de «minimis».

4. No serà obligatòria la notificació o comunicació dels projectes d'ajudes que no els siga d'aplicació l'article 87 del Tractat CE; En estos casos, el centre gestor haurà de trametre a la Direcció General d'Economia un informe de no subjecció a la Política de la Competència de la Unió Europea en què justifique adequadament la no aplicació de l'apartat 1 de l'article 87 del Tractat CE, en el termini de 20 dies hàbils anteriors a la publicació del règim d'ajudes, o a la concessió de l'ajuda individual.

Article 4. Procediment de notificació

1. Els projectes d'ajudes subjectes a l'obligació prevista en l'apartat 1 de l'article 3 del present decret, una vegada que els òrgans competents hagen emés informe sobre ells i abans de la seua aprovació definitiva, seran tramesos pel centre directiu competent a la Direcció General d'Economia. El text del projecte d'ajuda haurà de dur adjunt l'imprés de notificació degudament omplit que, segons el tipus d'ajuda o sector d'activitat de què es tracte, està previst en els annexos del Reglament (CE) 794/2004, o en les normes que siguen d'específica aplicació o el puguen substituir.

2. La Direcció General d'Economia supervisarà la documentació tramesa i tramitarà la notificació a la Comissió Europea a través de l'òrgan competent de l'administració General de l'Estat, d'acord amb el que preveu l'article 10 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i en el Reial Decret 1755/1987, de 23 de desembre.

Article 5. Procediment de comunicació

1. Els centres directius competents dels projectes, convocatòries o concessions d'ajudes subjectes a l'obligació de comunicació prevista en l'apartat 2 de l'article 3 del present decret, per acollir-se a algun dels supòsits d'exempció de l'obligació de notificació aprovats per la Comissió Europea, hauran de trametre a la Direcció General d'Economia el formulari de comunicació corresponent i qualsevol altra documentació que exigisca la normativa comunitària aplicable, amb la suficient antelació per a poder complir els terminis establits en el dit Reglament.

2. La Direcció General d'Economia supervisarà la documentació tramesa i tramitarà la comunicació a través de l'òrgan competent l'administració General de l'Estat, d'acord amb el que preveu l'article 10 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i el Reial Decret 1755/1987, de 23 de desembre.

Article 6. Tràmit d'informe

1. Correspon a la Direcció General d'Economia informar sobre els projectes que pretenguen concedir, establir, o modificar ajudes públiques a càrrec dels pressupostos dels distints departaments del Consell o de les entitats recollides en l'article 5 del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, a efectes d'assegurar la seua adequació a la normativa de la Unió Europea sobre competència.

2. Els departaments o les entitats que pretenguen establir o modificar, bé un règim d'ajudes, bé una ajuda individual, trametran a la Direcció General d'Economia, per al seu informe preceptiu i vinculant, els respectius projectes juntament amb la informació necessària per a la seua notificació o comunicació a la Comissió Europea, almenys dos mesos abans de la data prevista per a la seua entrada en vigor.

3. La Direcció General d'Economia emetrà un informe motivat sobre l'adequació de les ajudes previstes amb l'ordenament comunitari dins dels vint dies hàbils següents a la data de recepció del projecte i de la informació necessària per a la seua notificació o comunicació a la Comissió Europea, i si és el cas, la que requerisquen les ajudes dirigides a sectors amb tractament diferenciat en la Unió Europea, sempre que esta siga completa i suficient. En el cas que la informació rebuda siga incompleta se suspendrà el termini per a l'emissió d'informe fins que conste la informació addicional oportuna.

Article 7. Requisits de les convocatòries

1. Les convocatòries o concessions de les ajudes públiques previstes en l'apartat 1 de l'article 3 del present decret hauran d'indicar expressament el compliment del tràmit de notificació prèvia a la Comissió de la Unió Europea i la seua autorització corresponent, indicant la decisió adoptada per la Comissió i el número d'ajuda d'estat que se li haja atorgat.

No serà obligatòria la indicació prevista en el paràgraf anterior, sempre que s'incloga expressament una condició suspensiva en les convocatòries o concessions, en virtut de la qual, el pagament de l'ajuda quede condicionat a la decisió positiva de la Comissió Europea sobre la compatibilitat amb el Mercat Comú, d'acord amb l'article 88 del Tractat.

2. La convocatòria o concessió d'ajuda pública que s'aculla al supòsit previst en l'apartat 2 de l'article 3 de la present disposició, haurà d'indicar expressament el Reglament d'exempció de l'obligació de notificació a què s'acull, així com incloure les restants condicions que es deriven de la seua aplicació.

3. La convocatòria o concessió d'ajuda pública que s'aculla al que preveu l'apartat 3 de l'article 3 de la present disposició, haurà d'indicar expressament el Reglament que regule el règim de minimis aplicable al cas, així com incloure les restants condicions que es deriven de l'aplicació del mateix.

4. La convocatòria o concessió d'ajuda pública que pretenga acollir-se al que preveu l'article 3.4, de la present disposició, haurà d'indicar expressament que no necessita de la seua notificació a la Comissió Europea per no reunir tots els requisits de l'apartat 1 de l'article 87 del Tractat CE, indicant succintament quin és el requisit l'absència del qual li eximix de la dita notificació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada l'Ordre de 17 d'octubre de 1991 de la conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el règim de coordinació d'ajudes, i totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que establix este decret.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació de desplegament

Es faculta el conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament i l'execució d'este decret.

Segona. Transmissió de la informació i seguiment

Mitjançant resolució de la Direcció General d'Economia, es determinarà les circumstàncies i la forma en què ha de ser facilitada la informació a què es referix el present decret i realització del seguiment corresponent.

Tercera. Entrada en vigor

El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 7 de setembre de 2007

El President de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,

GERARDO CAMPS DEVESA