ORDRE de 31 de gener de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, sobre autoprotecció de centres d'Educació Infantil, Primària, Secundària i Ensenyaments de Règim Especial, dependents de la Generalitat Valenciana.Publicat en:  DOGV núm. 2500 de 04.05.1995
Referència Base de Dades:  0976/1995
 ORDRE de 31 de gener de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, sobre autoprotecció de centres d'Educació Infantil, Primària, Secundària i Ensenyaments de Règim Especial, dependents de la Generalitat Valenciana.

La Llei de Protecció Civil 2/1985, de 21 de gener (BOE de 25 de gener), preveu, en la seua exposició de motius, que la protecció civil constitueix l'afirmació d'una àmplia política de seguretat que té el seu fonament jurídic, dins del marc de la Constitució, en l'obligació dels poders públics de garantir el dret a la vida i a la integritat física.

Per a preservar i avançar en els esmentats objectius, amb suficients garanties, cal la col.laboració i contribució dels recursos humans i materials pertanyents a totes les administracions públiques, i de totes les organitzacions, empreses i particulars.

Com a desplegament d'aquests objectius, el Ministeri de l'Interior va dictar l'Ordre de 29 de novembre de 1984, en la qual es resumeix un manual d'autoprotecció i una guia per a l'execució del Pla d'Emergència contra Incendis i Evacuació de Locals i Edificis.

En l'àmbit escolar, la responsabilitat d'establir les mesures de seguretat i la prevenció en matèria de protecció civil correspon als titulars de centres privats (concertats o no), en la Generalitat Valenciana i, singularment, en els directors dels centres docents en l'àmbit dels centres públics.

Entre les mesures que s'han d'adoptar es troben les referides als plans d'evacuació dels edificis i, en general, als plans d'emergència per a la prevenció de riscos, alarma i socors de la població escolar.

D'altra banda, cal assenyalar la important vessant educativa que representa l'autoprotecció, des d'una perspectiva de més rang.

Dins d'aquesta perspectiva és convenient destacar els aspectes de marcat caràcter educatiu amb els quals s'ha d'abraçar aquesta matèria al si del centre docent.

El seu desplegament ha d'efectuar-se, per tant, en col.laboració amb el professorat del centre i tendir a fomentar l'ensinistrament de l'alumnat en els hàbits i comportaments necessaris per a les situacions de risc, accident, perill o catàstrofe.

Atés que, consegüentment, totes aquestes actuacions han d'arreplegar-se en el pla d'autoprotecció del centre, la redacció del qual ha de fer-se amb l'assessorament i la supervisió dels respectius ajuntaments, i a fi de promoure i facilitar les actuacions que hi corresponguen.

Fent ús de les competències que em confereix l'article 35 de la Llei 5/1983, de Govern valencià,

ORDENE

Primer

Els centres docents públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Ciència disposaran d'un pla d'autoprotecció del centre. Aquest pla contindrà:

a) Les actuacions educatives necessàries per a integrar en el projecte educatiu del centre i, si s'escau, en el projecte curricular, les actuacions en matèria de seguretat i autoprotecció individual.

b) Les actuacions relacionades amb l'evacuació de l'edifici escolar que formarà part del corresponent pla d'evacuació.

Segon

Cadascun dels centres citats en el número anterior haurà d'elaborar un pla d'autoprotecció amb l'assessorament, si n'hi ha, de l'oficina municipal d'autoprotecció, i si no n'hi ha, amb el del servei de bombers de l'ajuntament respectiu.

Tercer

Una vegada elaborat el pla, caldrà que siga tramés a l'ajuntament corresponent i al servei de bombers més pròxim perquè emeten l'informe pertinent.

Després d'haver informat l'ajuntament, el centre docent haurà d'introduir-hi les modificacions que corresponguen segons els informes citats anteriorment i, a continuació, l'elevarà a la direcció territorial corresponent per tal que l'aprove.

Quart

La Direcció Territorial d'Educació adoptarà les mesures necessàries, en relació amb les adaptacions de l'immoble, en cas que siga necessari; aprovarà el pla d'autoprotecció i el trametrà al centre docent, a l'ajuntament respectiu i a la Direcció General de Centres Docents.

Cinqué

La Conselleria d'Educació i Ciència promourà, a través de les respectives direccions territorials, cursos de formació per al personal docent que despleguen l'autoprotecció com a matèria educativa.

Sisé

El pla d'autoprotecció haurà de contenir un pla d'evacuació de l'edifici escolar que s'ajuste al que estableixen en l'Ordre de 29 de novembre de 1984, de Protecció Civil del Ministeri de l'Interior; a l'Ordre de 13 de novembre de 1984, del Ministeri d'Educació i Ciència, sobre evacuació de centres d'Educació General Bàsica, Batxillerat i Formació Professional, i a tot allò que al seu moment dicten els òrgans competents de la Generalitat Valenciana.

El pla d'autoprotecció del centre haurà de contenir les dades següents:

- Objecte.

- Identificació i avaluació del risc.

- Mitjans i recursos de protecció.

- Pla d'emergència.

- Implantació.

Hi ha d'haver-hi com a annexos:

- Esquema operatiu.

- Fitxes d'autoprotecció.

- Planimetria.

Seté

Les direccions territorials d'Educació s'encarregaran de coordinar els exercicis combinats de formació docent i les pràctiques derivades del pla d'autoprotecció establertes en aquesta ordre.

Aquestes pràctiques s'efectuaran tots els anys, durant els tres primers mesos del curs acadèmic i, per a la seua realització i posterior avaluació, es disposarà amb la col.laboració dels tècnics de protecció civil tant de l'administració local com de la Generalitat Valenciana.

Vuité

A l'acabament de l'exercici d'autoprotecció, el director del centre haurà de fer un informe en què faça constar, succintament, l'experiència executada i els problemes detectats. Aquest informe caldrà trametre'l a la direcció territorial d'Educació corresponent, en un termini no superior a 15 dies des de la data en què l'exercici es va fer, així com també al consell escolar del centre.

Nové

Una vegada arreplegades totes les dades, i dins del mes d'abril de cada any, les direccions territorials efectuaran l'anàlisi dels resultats obtinguts. Els resultats de les actuacions de cada direcció general s'hauran de trametre a la Direcció General de Centres Docents.

DISPOSICIó FINAL

Primera

Es faculta les direccions generals d'Ordenació i Innovació Educativa i de Centres Docents perquè, en l'àmbit de les seues competències respectives, dicten les instruccions oportunes per al desplegament del que estableix la present ordre.

Segona

Aquesta ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 31 de gener de 1995

El conseller d'Educació i Ciència,

JOAN ROMERO GONZáLEZ