ORDE de 19 de juliol de 2002, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, sobre la provisió temporal de llocs de treball de l'administració del Govern Valencià pel sistema de millora d'ocupació.Publicat en:  DOGV núm. 4299 de 24.07.2002
Número identificador:  2002/X8085
Referència Base de Dades:  3246/2002
 ORDE de 19 de juliol de 2002, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, sobre la provisió temporal de llocs de treball de l'administració del Govern Valencià pel sistema de millora d'ocupació. [2002/X8085]

L'apartat 1.e) de l'article 20 del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, addicionat per la Llei 10/1998, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, establix el que denomina “nomenament provisional per millora d'ocupació”, com un dels sistemes de provisió temporal de llocs de treball, i disposa que reglamentàriament es regularà un procediment d'urgència per a efectuar els nomenaments esmentats entre funcionaris de carrera que tinguen els requisits exigits.

D'altra banda, l'apartat 5 de l'article 9 del II Conveni Col·lectiu per el Personal Laboral al servici de l'administració de la Generalitat Valenciana, de 15 de maig de 1995, preveu la possibilitat que el personal laboral fixo que reunesca els requisits establits i que forme part de la borsa de treball corresponent, puga exercir temporalment un lloc de treball de categoria superior, com a millora d'ocupació.

A fi que l'actuació administrativa es desenvolupe d'acord amb els criteris d'eficiència i servici als ciutadans, segons determina l'article 3.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, és convenient que en el procés de selecció del personal que ha d'exercir temporalment certs llocs de treball, s'establisca alguna exigència addicional en funció del seu perfil. Es tracta de supòsits en què adquirix rellevància tindre els coneixements que proporciona la possessió de determinada titulació acadèmica, o bé acreditar l'adequada idoneïtat mitjançant el currículum de formació i experiència professional.

La disposició addicional segona del Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprès en l'Àmbit d'Aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, atribuïx a la conselleria competent en matèria de funció pública la facultat per a dictar les normes relatives als procediments per a realitzar els nomenaments provisionals i per a formalitzar contractes laborals temporals en els supòsits de millora d'ocupació.

En virtut d'això, fent ús de les facultats que tinc conferides pel Reglament citat i prèvia negociació amb les organitzacions sindicals representades en la Mesa Sectorial de Funció Pública i en la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del vigent Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral al servici de l'administració de la Generalitat Valenciana, i conforme amb el dictamen del Consell Jurídic Consultiu,

ORDENE

Article 1. Objecte

La present orde té per objecte regular la constitució i funcionament de les borses de treball que es formen per a la provisió temporal de llocs de treball, mitjançant el nomenament provisional per millora d'ocupació a què es referix l'article 20.1.e) de la Llei de la Funció Pública Valenciana, segons la modificació introduïda per l'article 22 de la Llei 10/1998, de 28 de desembre, i mitjançant el contracte temporal de millora d'ocupació, de l'apartat 5 de l'article novè del II Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral al servici de l'administració de la Generalitat Valenciana.

Article 2. Àmbit d'aplicació

1. La present orde és d'aplicació a la regulació de les borses de treball de millora d'ocupació per a l'exercici provisional de llocs de treball, tant de naturalesa funcionarial com laboral, la gestió de la qual exercix la Direcció General de Funció Pública.

2. La present orde serà d'aplicació a tot el personal funcionari de carrera i personal laboral fix de l'administració del Govern Valencià, exclòs el personal docent, investigador, estatutari de sanitat, de seguretat, d'Administració de Justícia i el personal pertanyent a qualsevol altre col·lectiu que es regule per les seues normes específiques.

Article 3. La Comissió de Seguiment de les Borses d'Ocupació Temporal

1. Adscrita a la Direcció General de Funció Pública, es crega la Comissió de Seguiment de les Borses d'Ocupació Temporal (d'ara endavant Comissió de Seguiment) que estarà formada per un representant per cada Organització Sindical amb representació en la Taula Sectorial de Funció Pública, i el mateix nombre de representants de l'administració.

La dita Comissió tindrà caràcter d'òrgan de participació en el seguiment de la constitució i funcionament de les borses de treball, sense perjuí de les competències atribuïdes legalment als fòrums de negociació col·lectiva.

Correspondrà a la Comissió de Seguiment el següent:

1.1 Comprovar i avaluar els mèrits dels aspirants en els processos de constitució de les borses.

1.2 Conèixer periòdicament l'estat de les Borses i els llocs adjudicats, incloent categoria, data d'inici i cessament de cada nomenament o contracte.

1.3 Debatre a nivell tècnic, així com preparar la redacció de possibles acords, en aquelles qüestions relatives a Borses de millora d'ocupació que l'administració haja de sotmetre a negociació sindical en les meses competents, quan en estes així s'acorde.

1.4 Informar sobre la resolució de les reclamacions que es formulen en esta matèria, els assumptes en què reglamentàriament ha de ser escoltada, així com sobre qualsevol qüestió relacionada amb la seua comesa, a proposta de l'administració o de les Organitzacions Sindicals representades en la Comissió.

1.5 Fer de mitjancera, amb caràcter potestatiu i no vinculant, entre l'administració i les Organitzacions Sindicals representades en la Comissió, en els assumptes relacionats amb les borses de treball.

1.6 Proposar les mesures que estime oportunes per a la formació i gestió de les Borses, criteris d'exclusió, fixació de l'àmbit territorial, així com la creació de comissions de seguiment específiques per a Borses determinades.

2. La Direcció General de Funció Pública nomenarà els membres de la Comissió que han d'actuar en representació de l'administració, i a proposta de les respectives Organitzacions Sindicals els qui han d'actuar en el seu nom, tots ells amb els seus respectius suplents, designant d'entre els representants de l'administració els qui han d'exercir les funcions de Presidència i Secretaria.

3. Per a l'adopció d'acords en aquells assumptes que requerisquen la majoria de vots, i qualsevol que siga el nombre de membres que actuen en representació de l'administració, esta disposarà d'un nombre de vots igual al que resulte de sumar els de les Organitzacions Sindicals, i el president exercirà el vot diriment en cas d'empat.

4. Als mateixos efectes, cada una de les Organitzacions Sindicals membres de la Comissió tindrà atribuïts un nombre de vots que represente, respecte del total d'aquelles, una proporció equivalent a la representativitat obtinguda en les últimes eleccions sindicals en els àmbits laboral i funcionarial, calculada de manera conjunta.

5. Correspon al president de la Comissió la facultat de convocar les seues reunions i fixar l'orde del dia, per pròpia decisió o a proposta de qualsevol dels seus membres.

6. En allò no previst en este apartat s'estarà a allò que s'ha establit per al funcionament dels òrgans col·legiats en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

7. La Comissió serà única i comuna per a totes les Borses d'ocupació temporal que d'ara endavant es creen, sense perjuí del que disposa l'apartat 1.6 del present article.

Article 4. Criteris per a constituir Borses de millora d'ocupació

1. Les borses de treball de millora d'ocupació es constituiran atenent al principi d'especialització, tenint en compte la naturalesa, grup, sector, especialitat i, si és procedent, categoria laboral dels llocs; sense perjuí que, per afinitat de funcions, puguen agrupar-se llocs distints als efectes de la seua provisió provisional mitjançant una mateixa borsa.

2. Les borses de treball tindran àmbit territorial autonòmic. No obstant això, podran constituir-se borses atenent a altres criteris de territorialitat, o a l'àmbit funcional d'una o diverses conselleries quan això siga convenient o supose major celeritat o eficàcia per al servici públic.

Article 5. Requisits per a integrar-se en Borses de millora d'ocupació

1. El personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'esta orde, que ho sol·licite dins del termini que s'indique en la convocatòria de la borsa de treball de millora d'ocupació de què es tracte, podrà formar-ne part sempre que reunisca els següents requisits:

1.1 Pertànyer a grup de titulació inferior al del lloc o llocs de la borsa de millora d'ocupació en què se sol·licita participar.

1.2 Estar en possessió del títol acadèmic específic que, si és procedent, es requerisca en la classificació del lloc o llocs de treball. Quan no s'exigisca títol determinat, ha de posseir-se títol acadèmic del nivell que corresponga al grup de titulació a què pertanga el lloc o llocs de treball de la borsa de què es tracte. En estos dos casos és prou, alternativament, tindre complides les condicions per a l'obtenció del títol, fins i tot haver satisfet els drets econòmics de la seua expedició, quan això hi escaiga.

1.3 Posseir la capacitat funcional necessària, tant física com psíquica i sensorial, per a l'exercici de les tasques pròpies del lloc a exercir.

1.4 No haver sigut imposada sanció disciplinària o, en cas contrari, haver sigut cancel·lada del seu full de servicis o tindre'n dret a la cancel·lació.

1.5 No estar sotmès a expedient disciplinari ni procés penal. No obstant això, en cas contrari podrà sol·licitar-se la inclusió en la borsa; però no podrà obtindre's destí durant la tramitació de l'expedient o procés penal. L'eventual obtenció de destí queda condicionada a la resolució que pose fi a l'expedient o procés.

2. Els requisits han de posseir-se el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's fins al nomenament o contracte.

Article 6. Convocatòria i període de vigència de les Borses de millora d'ocupació

1. Les borses per a la provisió temporal de llocs de treball, pel sistema de millora d'ocupació, es convocaran mitjançant resolució de la Direcció General de Funció Pública, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana; sense perjuí que, a més, puguen utilitzar-se altres mitjans de publicitat.

2. La convocatòria ha d'indicar, almenys, els següents extrems:

2.1 Àmbits funcional, territorial i temporal de la borsa.

2.2 Naturalesa i característiques generals dels llocs.

2.3 Requisits dels sol·licitants.

2.4 Termini i lloc de presentació de sol·licituds.

2.5 Mèrits i barem aplicable.

2.6 Model de sol·licitud.

3. Amb caràcter general el període de vigència de les borses de treball de millora d'ocupació serà de dos anys, comptats a partir del dia següent a la publicació de la relació definitiva d'admesos. Si al final del dit període no s'haguera constituït una nova borsa que substituïsca l'anterior, la vigència d'esta es prorrogarà de mode automàtic, sense necessitat de cap acte exprés, fins que quede constituïda la nova, prèvia la corresponent convocatòria pública.

4. No obstant això, podrà convocar-se nova borsa abans que transcórrega el període de vigència de l'anterior; mitjançant resolució motivada que haurà de ser informada prèviament per la Comissió de Seguiment de Borses d'Ocupació Temporal.

Article 7. Presentació de sol·licituds i documents.

1. Els qui, reunint els requisits exigits, desitgen formar part de la borsa, han de presentar la sol·licitud dins del termini indicat en la convocatòria, ajustada al model oficial que s'aprove.

2. La persona interessada adjuntarà a la sol·licitud el seu currículum de formació i experiència professional, així com els documents que acrediten els requisits exigits i els mèrits al·legats, llevat que ja consten acreditats i inscrits al Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública i així ho manifeste en la pròpia sol·licitud; en este cas només bastarà al·legar-los.

3. Les sol·licituds, junt amb la documentació que hi escaiga, es presentaran en el Registre d'entrada de documents de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, o bé en qualsevol dels llocs a què es referix l'article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En tot cas, la sol·licitud ha de dirigir-se al director general de Funció Pública.

Article 8. Admissió de sol·licitants i baremació de mèrits

1. La Comissió de Seguiment de Borses d'Ocupació Temporal examinarà les sol·licituds que s'hagen presentat, comprovarà si els requisits exigits i mèrits al·legats han sigut justificats degudament i, finalment, atribuirà la puntuació que a cada sol·licitant corresponga, d'acord amb el barem que, en cada cas, siga d'aplicació.

2. La Comissió, finalitzat el tràmit anterior, formularà proposta a la Direcció General de Funció Pública, amb la relació de sol·licitants a admetre i puntuació obtinguda. En cas de proposta d'exclusió, se n'indicarà el motiu.

3. Sense perjuí d'efectuar les modificacions que en dret estime escaients, la Direcció General de Funció Pública dictarà resolució aprovant provisionalment les relacions d'admesos i exclosos, expressant la puntuació total o el motiu d'exclusió i concedint un termini de deu dies, a partir del següent a la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, perquè els interessats puguen al·legar el que estimen convenient al seu dret i, si és procedent, esmenar o completar la seua sol·licitud o documentació, aportant les proves pertinents.

4. Examinades les al·legacions i proves aportades, la Comissió formularà proposta a la Direcció General de Funció Pública, que dictarà resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana dins del termini de sis mesos a comptar des de l'endemà de publicació de la convocatòria de la borsa corresponent. Abans de dictar la resolució, la Direcció General podrà sol·licitar els informes que estime oportuns, per a millor proveir.

Article 9. Llocs a proveir mitjançant les Borses de millora d'ocupació

1. Es podran proveir, amb caràcter provisional, mitjançant les Borses regulades en la present orde les vacants definitives, els llocs temporalment vacants amb dret a reserva a favor del seu titular, i les substitucions per qualsevol de les causes previstes legalment o reglamentària.

2. La provisió mitjançant el sistema de millora d'ocupació s'efectuarà amb preferència a altres Borses d'ocupació temporal quan s'estime raonablement que la duració de la situació de vacant o de la substitució siga igual o superior a sis mesos. No obstant això, quan es tracte de llocs de treball de naturalesa laboral, serà d'aplicació preferent, en els supòsits que escaiga, el que preveu el paràgraf setè de l'apartat davall la rúbrica “Contractes temporals, substitucions i borses de treball”, de l'article huité del II Conveni Col·lectiu adés citat.

Article 10. Selecció d'aspirants

1. Per a l'exercici temporal d'un lloc de treball se seleccionarà, d'entre les persones que formen part de la borsa de què es tracte, a qui corresponga per orde de preferència, segons la puntuació obtinguda.

2. Amb caràcter excepcional, i en nom a una millor prestació del servici, podran emprar-se els procediments descrits a continuació:

2.1 Quan es tracte de la provisió temporal de llocs de treball dels grups A, B i C, del sector d'administració general i prèvia petició motivada de la conselleria o organisme interessat, podrà seleccionar-se a qui ocupe lloc preferent en la borsa corresponent, entre els que estiguen en possessió del títol o algun dels títols acadèmics que es determinen en la petició motivada, a condició que el dit títol guarde relació directa amb les funcions pròpies del lloc.

2.2 En el cas d'un lloc de treball l'exercici del qual exigisca posseir una especial idoneïtat, segons criteri raonablement motivat per la conselleria o organisme a què estiga adscrit el lloc, en atenció a les funcions que tinga assignades o a les seues específiques i singulars característiques, podrà seleccionar-se a l'empleat públic que, reunint els requisits del lloc, acredite major idoneïtat mitjançant currículum de formació i experiència professional, del qual resulte una formació i experiència específiques en relació directa amb les funcions del lloc a cobrir. La dita idoneïtat serà apreciada per la conselleria o organisme a què el lloc estiga adscrit, la qual podrà, a més, convocar els aspirants a una entrevista per a completar i confirmar la presumpta idoneïtat. La conselleria o organisme remetrà seguidament informe raonat a la Direcció General de Funció Pública, amb la proposta de la persona seleccionada i les puntuacions obtingudes pels aspirants entrevistats.

3. En els supòsits previstos en els apartats 2.1 i 2.2 del present article, la Direcció General de Funció Pública retrà compte a la Comissió de Seguiment de les Borses d'Ocupació Temporal, en la immediata reunió que esta faça, dels nomenaments provisionals i contractes laborals temporals per millora d'ocupació que s'hagen realitzat d'acord amb estos.

4. Quan no siga possible cobrir provisionalment un lloc mitjançant borsa de millora d'ocupació, o bé esta no existisca o s'haja esgotat, podrà proveir-se temporalment el dit lloc mitjançant el procediment que legal o reglamentàriament hi escaiga.

Article 11. Règim de funcionament de les Borses de millora d'ocupació

1. Sense perjuí dels tràmits administratius i pressupostaris que hi escaiguen, si fa el cas, la conselleria o organisme que requerisca la provisió temporal d'un lloc de treball que reunisca les característiques que es determinen en l'article novè de la present orde, mitjançant la borsa corresponent de millora d'ocupació, ho sol·licitarà a la Direcció General de Funció Pública indicant el nombre, denominació i característiques del lloc a proveir, la causa que motiva la necessitat i la duració que raonablement es preveja al dit acompliment provisional.

2. Quan, segons el parer de la conselleria o organisme sol·licitant concórreguen els supòsits a què es referixen els apartats 2 i 3 de l'article deu de la present orde, es farà constar expressa i motivadament en la petició, adjuntant l'informe de l'òrgan de què depèn el lloc.

3. A la vista de la dita petició, la Direcció General de Funció Pública iniciarà el procediment pertinent i, una vegada seleccionada la persona, li notificarà el destí provisional a què se la va a adscriure, concedint-li un termini no inferior a vint-i-quatre hores perquè accepte per escrit, davant de la citada Direcció General, el destí oferit. Transcorregut l'indicat termini sense que manifeste la seua acceptació o, si és procedent, la rebutge expressament, el lloc s'oferirà a qui per torn li corresponga, amb les mateixes formalitats ja indicades.

4. Les notificacions als interessats es realitzaran utilitzant els mitjans adequats, en funció de la urgència de la provisió temporal, amb les garanties suficients per a aquells i es dirigiran als respectius llocs de treball o al lloc que hagen designat a estos efectes.

5. Transcorregut el termini concedit per a l'acceptació del lloc oferit sense que la persona interessada haja comparegut, no haja acceptat el lloc, o bé haja rebutjat expressa o tàcitament el destí, esta perdrà el nombre d'orde que tinga en la borsa, passant a ocupar-hi l'últim lloc.

6. No obstant el disposat en el nombre anterior, no es perdrà l'orde de precedència en la borsa quan l'interessat al·legue per escrit causa justificada o de força major per a la seua incompareixença o rebuig, degudament provada i admissible segons el parer de la Direcció General de Funció Pública, previ informe de la Comissió de Seguiment.

7. Finalitzada la vigència del nomenament o contracte temporal, la persona es reintegrarà a la borsa de treball que li corresponga, en el lloc immediat següent a l'últim en orde de puntuació que existisca el dia del dit cessament. En cas de produir-se dos o més cessament el mateix dia, l'orde de reincorporació respectarà la major puntuació dels interessats. Si el cessament es produïx abans de transcórrer sis mesos des de la presa de possessió, els interessats es reintegraran a la borsa en el lloc que, per orde de puntuació, els corresponga.

Article 12. Nomenaments i contractes per millora d'ocupació

1. Si la persona seleccionada és funcionària de carrera i el lloc a proveir temporalment té naturalesa funcionarial, s'efectuarà nomenament provisional per millora d'ocupació, amb els efectes previstos en l'article 20.1.e) de la Llei de la Funció Pública Valenciana.

2. Si la persona seleccionada és contractada laboral indefinida i el lloc a proveir temporalment té naturalesa laboral, es formalitzarà un contracte laboral temporal per millora d'ocupació, amb dret a la reserva del lloc que venia ocupant, segons el que preveu l'article 9.5 del II Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servici de l'administració de la Generalitat Valenciana.

Article 13. Nomenaments d'interins i altres contractes temporals

1. Si la persona seleccionada és contractada laboral indefinida i el lloc a cobrir provisionalment té naturalesa funcionarial, serà anomenat funcionari interí i declarat en situació d'excedència voluntària automàtica amb els efectes que determina l'abans citat Conveni Col·lectiu.

2. Si la persona seleccionada és funcionària i el lloc a cobrir temporalment és de naturalesa laboral, el funcionari i l'administració formalitzaran un contracte laboral temporal d'interinitat, o d'una altra modalitat que siga d'aplicació segons l'ordenament jurídic, i aquell serà declarat en situació d'excedència voluntària automàtica amb els efectes previstos en l'art. 21.1.e) del text refós de la Llei de Funció Pública Valenciana.

Article 14. Règim dels contractes i nomenaments

1. En qualsevol cas, els contractes laborals temporals que es formalitzen a l'empara del que preveu esta orde, s'ajustaran al que dispose la vigent legislació laboral i es regiran pel Conveni Col·lectiu d'aplicació al personal laboral al servici de l'administració del Govern Valencià.

2. Els nomenaments provisionals per millora d'ocupació se sotmetran, en allò no previst en la present orde, a la resta de les normes vigents en matèria de funció pública, en tot el que siguen compatibles amb la seua condició temporal i destí provisional.

Article 15. Barem de mèrits

1. Per a establir l'orde de prelació dels que sol·liciten formar part d'una borsa de millora d'ocupació, s'atendrà a la puntuació obtinguda per la valoració dels mèrits al·legats i degudament acreditats, d'acord amb el següent barem:

1.1 Per formació, fins a un màxim d'11 punts, segons els següents apartats:

1.1.1 Titulació acadèmica. Per qualsevol títol acadèmic d'igual o superior nivell a l'exigit per a l'exercici del lloc de treball a proveir, a exclusió que siga necessari per a l'accés al lloc: 1'5 punts per títol, fins a un màxim de 3 punts. Només es puntuarà el títol o títols de major nivell; entenent-s'hi compreses aquelles altres titulacions necessàriament prèvies per a l'obtenció del de nivell superior.

1.1.2 Cursos de formació i perfeccionament.

Els cursos de formació i perfeccionament, dels que els interessats posseïsquen certificat o credencial d'assistència, convocats o homologats per centre o organisme oficial de formació d'empleats públics, amb duració igual o superior a quinze hores, es valoraran fins a un màxim de 3 punts, segons la següent escala:

De 100 o més hores 2 punts

De 75 a menys de 100 hores 1'5 punts

De 50 a menys de 75 hores 1 punt

De 25 a menys de 50 hores 0'5 punts

De 15 a menys de 25 hores 0'2 punts

En este apartat no es puntuaran els cursos de valencià ni d'idiomes comunitaris. Tampoc no es puntuaran els cursos d'una carrera acadèmica; doctorat; ni d'instituts universitaris, quan estos formen part del pla d'estudis del centre; ni els cursos de preparació o formació relacionats amb processos d'especialització i de selecció d'empleats públics, de promoció interna, de plans d'ocupació i d'adaptació del règim jurídic del personal a la naturalesa jurídica dels llocs de treball.

1.1.3 Valencià. El coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim de 3 punts, prèvia acreditació d'estar en possessió del certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d'acord amb la següent escala:

Coneixement oral: 0'75 punts

Grau Elemental: 1 punt

Grau Mitjà: 2 punts

Grau Superior 3 punts

Es puntuarà únicament el nivell més alt de coneixements de valencià que es posseïsca, sempre que no constituïsca requisit del lloc a proveir. En este últim cas, es valorarà exclusivament estar en possessió de certificat de coneixements del valencià superior a l'exigit com a requisit, conforme a la puntuació de l'anterior escala.

1.1.4 Idiomes d'altres països de la Unió Europea. Es valorarà amb 0,2 punts cada curs complet d'un idioma d'un altre país de la Unió Europea, o el seu equivalent si es tracta de cicles o, si és procedent, 12 crèdits, corresponents a títol expedit per una universitat o escola oficial d'idiomes, públiques o legalment reconegudes per a impartir estudis amb validesa oficial. Fins a un màxim d'1 punt.

1.1.5 Proves selectives. Per haver superat exercicis eliminatoris de proves selectives per a l'ingrés com a funcionari de carrera o contractat laboral indefinit, al servici de l'administració del Govern Valencià, en grup de titulació igual o superior al del lloc a cobrir: 0'5 punts per cada exercici superat, fins a un màxim d'1 punt.

1.2 Per servicis prestats en qualsevol Administració pública, fins a un màxim de 8 punts, conforme als següents apartats:

1.2.1 A raó de 0,05 punts per mes complet de servicis efectius, en els següents supòsits:

a) Si els servicis han sigut prestats en llocs funcionarials d'administració general i la borsa està destinada a cobrir llocs d'administració general.

b) Si han sigut prestats en llocs funcionarials d'administració especial de determinat grup professional o especialitat i la borsa està destinada a cobrir llocs de la mateixa naturalesa i grup professional o especialitat.

c) Si han sigut prestats en llocs laborals de determinat grup professional o especialitat i la borsa està destinada a cobrir llocs de la mateixa naturalesa i grup professional o especialitat.

1.2.2 A raó de 0,035 punts per mes complet de servicis efectius, en el cas que hagen sigut prestats en llocs de la mateixa naturalesa jurídica que els que estan destinats a ser coberts per la borsa, però en distint sector, grup professional o especialitat, segons els casos.

1.2.3 En qualsevol altre supòsit, a raó de 0,025 punts per cada mes complet de servicis acreditats.

1.3 Amb independència de la puntuació obtinguda en l'anterior apartat 1.2, pel fet de pertànyer al grup immediatament inferior de la mateixa naturalesa jurídica i sector, si és procedent, s'atorgarà 5 punts.

2. Als exclusius efectes d'aplicació del present barem, els llocs de treball la naturalesa jurídica dels quals haja variat, així com els empleats públics que hagen superat el procés d'adaptació de la naturalesa de la seua relació jurídica amb l'administració a la dels llocs ocupats, es considerarà que sempre han tingut la mateixa naturalesa jurídica que en el moment de produir-se el nomenament o contracte per millora d'ocupació.

3. Quan l'aplicació del barem produïsca empats, estos es dirimiran per la millor puntuació que s'obtinga seguint l'orde preferent de cada apartat, segons la numeració de menor a major que tenen assignada. Si encara així persistira l'empat, se seguirà l'orde alfabètic de cognoms i nom, començant per la lletra obtinguda en el sorteig últim per a determinar l'orde d'actuació dels aspirants en les proves selectives d'ingrés en l'administració del Govern Valencià. En el cas que seguisca l'empat, es resoldrà per sorteig.

4. En funció dels grups de titulació i sector d'administració dels llocs a cobrir, la resolució del director general de Funció Pública per la qual es convoquen Borses d'ocupació temporal podrà, prèvia negociació amb els representants sindicals presents en la Comissió de Seguiment, ajustar el contingut del barem a les funcions dels llocs a cobrir:

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

En el termini d'un mes a comptar des de l'entrada en vigor d'esta orde, cada una de les organitzacions sindicals que hagen d'estar presents en la Comissió de Seguiment a què es referix l'apartat tercer de la present orde formularan proposta de nomenament d'un representant i el seu suplent a la Direcció General de Funció Pública, la qual dictarà seguidament resolució per la qual es constituirà la dita Comissió.

Segona

Es faculta el director general de Funció Pública perquè dicte quants actes i resolucions precise el compliment i execució d'esta orde.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

El personal funcionari de carrera o laboral indefinit comprès en el punt 2 de l'apartat segon d'esta orde i que, a l'entrada en vigor d'esta, estiga exercint temporalment un lloc de treball que pertanga a grup de titulació superior a aquell en què en el seu dia va ingressar reglamentàriament, i estiga comprès entre aquells a què es referix el punt 1 de dit apartat segon, podrà sol·licitar que l'administració declare expressament que li és d'aplicació el règim de nomenament provisional o contracte temporal per millora d'ocupació, segons la naturalesa jurídica funcionarial o laboral del lloc que ocupe, amb els efectes previstos en l'article 20.1.e) de la Llei de la Funció Pública Valenciana, addicionat per la Llei 10/1998, de 28 de desembre; o bé, en el cas del personal laboral, conforme a l'article 9.5 del II Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servici de l'administració de la Generalitat Valenciana. En estos dos supòsits, no serà aplicable la reserva del lloc que, si és procedent, li haguera correspost.

Segona

La sol·licitud podrà formalitzar-se davant la Direcció General de Funció Pública, en el termini de tres mesos a comptar del dia següent a l'entrada en vigor de la present orde. Si s'accedix a la sol·licitud, els efectes es produiran des de la data d'entrada en vigor d'esta orde.

No serà necessari que reiteren la sol·licitud els que ja l'hagueren formulat en el període comprès entre el 7 de febrer de 2002 i la data d'entrada en vigor de la present orde.

Tercera

Perquè puga accedir-se a la sol·licitud serà condició indispensable que la persona sol·licitant estiga en possessió del títol acadèmic i altres requisits per a exercir el lloc en la data del seu nomenament o contracte temporal.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada l'Orde de 7 de gener de 2002, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es regula la millora d'ocupació com a sistema de provisió temporal de llocs de treball de l'administració del Govern Valencià (DOGV núm. 4.184 de 06.02.2002).

DISPOSICIÓ FINAL

La present orde entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 19 de juliol de 2002

El conseller de Justícia i Administracions Públiques,