CORRECCIÓ d'errades del Decret 159/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.Publicat en:  DOGV núm. 7648 de 02.11.2015
Número identificador:  2015/8444
Referència Base de Dades:  008506/2015
 CORRECCIÓ d'errades del Decret 159/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. [2015/8444]

Advertides errades en la publicació de l'esmentat decret en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7620, de 22 de setembre de 2015, es fa la rectificació en els termes següents:– L'article 1, apartat 1, de la versió valenciana, on diu:

«1. La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, és el màxim òrgan responsable del Consell en matèria d'habitatge, projectes urbans, obres públiques, vertebració del territori, paisatge, transports, ports i aeroports»;

Ha de dir:

«1. La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, és el màxim òrgan responsable del Consell en matèria d'habitatge, projectes urbans, obres públiques, vertebració del territori, paisatge, transports, ports, costes i aeroports».– L'article 8, apartat 1, de la versió valenciana, on diu:

«1. Sota l'autoritat de la persona titular de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració el Territori, la Secretaria Autonòmica d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori és l'òrgan superior que exerceix les competències que li atribueix l'article 68 de la Llei del Consell en matèria d'obres públiques, transports i logística, ports, costes, aeroports, actuacions pròpies en matèria de sòl, incloent-hi les referides a sòl industrial; arquitectura, projectes urbans i equipaments, habitatge i qualitat de l'edificació, ordenació, planificació i actuacions territorials estratègiques, coordinació territorial, cartografia, avaluació ambiental, urbanisme i paisatge»;

Ha de dir:

«1. Sota l'autoritat de la persona titular de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració el Territori, la Secretaria Autonòmica d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori és l'òrgan superior que exerceix les competències que li atribueix l'article 68 de la Llei del Consell en matèria d'obres públiques, transports i logística, ports, costes, aeroports, actuacions pròpies en matèria de sòl, incloent-hi les referides a sòl industrial; arquitectura, projectes urbans i equipaments, habitatge i qualitat de l'edificació, ordenació, planificació i actuacions territorials estratègiques, coordinació territorial, cartografia, urbanisme i paisatge».– L'article 9, on diu:

«Article 9. Competències

La Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana és el centre directiu dependent de la Secretaria Autonòmica, que exerceix les competències que li atribueix l'article 70 de la Llei del Consell en matèria d'arquitectura, projectes i actuacions urbanes, equipaments, habitatge i qualitat de l'edificació, gestió i coordinació del patrimoni públic d'habitatge, plans d'habitatge, sòl i actuacions concertades amb ens locals en matèria de patrimoni urbà i pla de millora municipal»;

Ha de dir:

«Article 9. Competències

La Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana és el centre directiu dependent de la Secretaria Autonòmica, que exerceix les competències que li atribueix l'article 70 de la Llei del Consell i assumeix les funcions orientades a garantir el dret a l'habitatge, en matèria de rehabilitació residencial i construcció sostenible, arquitectura, projectes i actuacions urbanes, equipaments, qualitat de l'edificació, gestió i coordinació del patrimoni públic d'habitatge, plans d'habitatge, sòl i actuacions concertades amb ens locals en matèria de patrimoni urbà i pla de millora municipal».– L'article 14, apartat 1, lletra a, on diu:

«a) Servei de Coordinació Urbanística i Territorial, al qual corresponen les funcions d'assessorament tècnic, la coordinació, supervisió tècnica i control de les actuacions en matèria d'urbanisme, la coordinació de l'activitat que es desenvolupe en els serveis territorials d'urbanisme, incloent-hi el Registre Urbanístic de la Comunitat Valenciana i del Registre Autonòmic dels Patrimonis Municipals de Sòl; el foment d'actuacions de planificació urbanística; el manteniment i gestió de l'arxiu documental i cartogràfic de la Direcció General; el Sistema d'Informació Territorial, en els termes establits en la legislació en matèria d'ordenació territorial, així com la seua difusió i divulgació, i aquelles altres funcions que se li encomanen en matèria de la seua competència sempre que no estiguen expressament atribuïdes a altres serveis»;Ha de dir:

«a) Servei de Coordinació Urbanística i Territorial, al qual corresponen les funcions d'assessorament tècnic, la coordinació, supervisió tècnica i control de les actuacions en matèria d'urbanisme, la coordinació de l'activitat que es desenvolupe en els serveis territorials d'urbanisme, incloent-hi el Registre Autonòmic d'Instruments de Planejament Urbanístic i el Registre Autonòmic dels Patrimonis Municipals de Sòl; el foment d'actuacions de planificació urbanística; el manteniment i gestió de l'arxiu documental i cartogràfic de la Direcció General; el Sistema d'Informació Urbanística, en els termes establits en la legislació en matèria d'ordenació territorial, així com la seua difusió i divulgació, i aquelles altres funcions que se li encomanen en matèria de la seua competència sempre que no estiguen expressament atribuïdes a altres serveis».