DECRET 76/2012, de 18 de maig, del Consell, pel qual es regula el Consell de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.Publicat en:  DOGV núm. 6778 de 21.05.2012
Número identificador:  2012/4960
Referència Base de Dades:  004930/2012
 DECRET 76/2012, de 18 de maig, del Consell, pel qual es regula el Consell de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana. [2012/4960]

PreàmbulL'article 51 de la Constitució Espanyola encomana als poders públics la defensa dels consumidors i usuaris, i protegix, per mitjà de procediments eficaços, la salut, la seguretat i els legítims interessos econòmics d'estos.

Així mateix, en virtut del que establixen els articles 9.5 i 49.1.35a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Generalitat té la competència exclusiva en matèria de defensa del consumidor i de l'usuari, sense perjuí de la política general de preus, la lliure circulació de béns, la legislació sobre la defensa de la competència i la legislació de l'Estat.

Amb base en els dits preceptes, es va aprovar l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana per mitjà de la Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat. En este nou marc normatiu, el capítol II del títol I definix els agents del sistema de protecció i defensa dels consumidors, i crea, en l'article 11, el Consell de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana com a òrgan col·legiat de consulta i assessorament de la Generalitat en matèria de protecció i defensa dels consumidors i usuaris i com a òrgan de participació i representació d'estos.En virtut de tot l'anterior i de la competència prevista en l'article 18.f) de la Llei del Consell, a proposta del conseller d'Economia, Indústria i Comerç, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en reunió del dia 18 de maig de 2012,DECRETECAPÍTOL I

Disposicions generalsArticle 1. Objecte

L'objecte del present decret és la regulació de la composició, l'estructura, les funcions i el règim de funcionament del Consell de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, creat per l'article 11 de la Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s'aprova l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Naturalesa

1. El Consell de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana es configura com un òrgan col·legiat de consulta i assessorament de la Generalitat en matèria de protecció i defensa dels consumidors i com a òrgan de participació i representació dels consumidors i usuaris a través de les seues organitzacions i associacions.

2. S'adscriu a la conselleria competent en matèria de consum.Article 3. Règim jurídic

El Consell de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana es regirà per este decret, per les seues pròpies normes de funcionament i, en allò no previst, pel que disposa el capítol II del títol II de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.CAPÍTOL II

Funcions, composició, estructura i funcionamentArticle 4. Funcions

Al Consell de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana li corresponen les funcions següents:

1. Actuar com a òrgan de consulta i assessorament de la Generalitat en matèria de protecció i defensa dels consumidors i usuaris.

2. Realitzar el seguiment i la valoració de l'evolució del sistema de protecció dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.

3. Proposar la realització d'estudis, informes i propostes normatives o d'actuació que es consideren d'interés per als consumidors i usuaris, i avaluar els resultats derivats de les dites propostes.

4. Conéixer els projectes de llei i les disposicions de caràcter general que afecten directament els drets i interessos dels consumidors i usuaris i informar-ne.

5. Sol·licitar informació de les administracions públiques competents sobre matèries d'interés general o sectorial que afecten els consumidors i usuaris.

6. Impulsar la col·laboració i el diàleg amb altres organismes anàlegs, administracions públiques i entitats públiques o privades, les competències o activitats dels quals estiguen relacionades amb la defensa i protecció dels consumidors i usuaris.

7. Elaborar i aprovar, si és el cas, el seu reglament d'organització i funcionament, que requerirà per a l'aprovació i reforma, almenys, el vot de les dos terceres parts dels membres que conformen el Ple del Consell.

8. Totes les funcions que els siguen atribuïdes per altres disposicions.Article 5. Composició i estructura

1. El Consell de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana estarà integrat pels membres següents:

a) Presidència: la persona titular de la conselleria que tinga les competències en matèria de consum o persona en qui delegue.

b) Vicepresidència: la persona titular de la direcció general que tinga les competències en matèria de consum.

c) Vocals: en nombre màxim de 20.

d) Secretaria: serà desempenyada per la persona que designe el titular de la direcció general que tinga les competències en matèria de consum, entre els funcionaris que hi presten servici, que tindrà veu però no vot en les deliberacions.

2. El Consell de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana actuarà en Ple.Article 6. Proposta, designació i nomenament

1. La distribució dels vocals serà la següent:

a) Dos vocals en representació de l'Administració de la Generalitat, que corres-pondran:

1r. Un representant de la direcció general que tinga les competències en matèria de salut pública, a proposta del seu titular.

2n. Un representant de la direcció general que tinga les competències en matèria de con-sum, a proposta del seu titular.

b) Un vocal, en representació de l'Administració local, proposat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

c) Un màxim de setze vocals en representació de les organitzacions de consumidors i usuaris, entre les que estiguen inscrites en el Registre Públic d'Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb allò que disposa l'article 29 de la Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat.

d) Un vocal en representació de les cooperatives de consum de la Comunitat Valenciana.

2. La designació de les organitzacions representades en el Consell es farà mitjançant una orde de la persona titular de la conselleria que tinga les competències en matèria de consum, atenent criteris de representativitat i territorialitat.

3. Les entitats i organitzacions representades en el Consell proposaran per a la seua designació un vocal suplent de cada vocal titular. Este vocal suplent haurà de reunir, si és el cas, els mateixos requisits i condicions establits per a la designació i nomenament del vocal titular.

4. El nomenament dels vocals del Consell i dels seus suplents serà fet pel titular de la conselleria que tinga les competències en matèria de consum, a proposta de les entitats i organitzacions representades en este.Article 7. Mandat i cessament

1. El mandat dels membres del Consell serà de quatre anys, i en podrà ser renovat el nomenament per períodes iguals, fins un màxim de quatre períodes.

2. Els membres del Consell cessaran per qualsevol de les causes següents:

a) Per cessament en el càrrec que va determinar-ne el nomenament.

b) Per revocació de la designació per part de l'entitat a què representa.

c) Per renúncia.

d) Per expiració del seu mandat.

e) Per falta d'assistència a dos sessions plenàries consecutives sense la deguda justificació.

f) Per qualsevol altra causa legal o reglamentària.

3. En tot cas, en el supòsit de cessament, els nous vocals nomenats continuaran el mandat dels seus predecessors durant el temps que reste per a completar el període de quatre anys per al qual van ser nomenats.

Article 8. Règim de funcionament

1. El Ple del Consell es reunirà, com a mínim, en sessió ordinària convocada per la presidència, dos vegades l'any. Podrà reunir-se, a més, en sessió extraordinària, quan el convoque la presidència, a iniciativa pròpia o a sol·licitud de, com a mínim, sis dels vocals.

2. La convocatòria de les reunions del Ple del Consell per part de la presidència, s'haurà de remetre als seus membres amb, com a mínim, deu dies naturals d'antelació respecte de la data de realització i en esta es fixarà l'orde del dia. El termini de la convocatòria podrà reduir-se a quaranta-huit hores, en cas d'urgència.

3. Per a la vàlida constitució del Ple del Consell es requerirà la presència dels titulars de la presidència i de la secretaria o, si és el cas, de les persones que els substituïsquen, i de, com a mínim, més de la mitat dels vocals.

4. Els acords del Ple seran adoptats per majoria de vots dels assistents i els empats els dirimirà el vot de qui en presidisca la sessió.5. El president o la presidenta del Ple del Consell serà substituït pel vicepresident o la vicepresidenta en cas de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra causa legal.

6. En el cas d'impossibilitat justificada d'assistència, els vocals titulars del Ple seran substituïts pel seu vocal suplent. No obstant això, en cas d'impossibilitat d'assistència, podran delegar el seu vot, de forma expressa, en un altre vocal del Ple.

7. El Ple del Consell podrà crear comissions o grups de treball per a l'estudi de temes específics en matèria de consum. Així mateix, la presidència podrà acordar, a proposta de qualsevol dels membres del Consell, la compareixença, en el Ple o en les comissions o grups de treball, de representants dels sectors afectats o dels experts que s'estimen convenients.

DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Incidència econòmica en la dotació de gasto

La implementació i posterior desenrotllament d'este decret no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignada a la conselleria competent en matèria de consum, i, en tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials de la conselleria competent per raó de la matèria.Segona. Constitució

El Consell de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana es constituirà en el termini màxim de sis mesos des de l'entrada en vigor d'este decret.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Desenrotllament

Es faculta la persona titular de la conselleria que tinga les competències en matèria de consum per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament i l'execució del que establix el present decret.Segona. Entrada en vigor

Este decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.València, 18 de maig de 2012

El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PARTEl conseller d'Economia, Indústria i Comerç,

MÁXIMO BUCH TORRALVA.