Decret 130/1989, de 16 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es qualifiquen els béns, productes i serveis d'ús o consum comú, oridinari i generalitzat.Publicat en:  DOGV núm. 1131 de 30.08.1989
Referència Base de Dades:  2084/1989
 Decret 130/1989, de 16 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es qualifiquen els béns, productes i serveis d'ús o consum comú, oridinari i generalitzat.

La Llei de la Generalitat Valenciana 2/1987, de 9 d'abril, de l'Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, en el seu article setè, fa objecte d'una especial vigilància i control aquells béns, productes o serveis que es qualifiquen com a d'ús o consum comú, ordinari i generalitzat.

Aquest Decret qualifica determinats béns, productes o serveis com a d'ús o consum comú, ordinari i generalitzat, per tal D'atorgar una major protecció als consumidors i usuaris respecte dels esmentats béns, tal com en preceptua l'article setè de la Llei 2/1987, de 9 d'abril.

Per això, a proposta del Conseller de Sanitat i Consum, oït el Consell Valencià de Consum, fent ús de l'autorització concedida per la disposició final segona de la Llei 2/1987, de 9 d'abril, i amb la prèvia deliberació del Consell de la Generalitat Valenciana en la seua reunió de 16 d'agost de 1989,

DECRETE:

Article primer

Als efectes prevists en l'article setè de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1987, de 9 d'abril, de Consumidors i Usuaris de la Comunidad Valenciana, es consideren béns, productes i serveis d'ús o consum comú, ordinari i generalitzat els productes, béns i serveis que es detallen a l'annex d'aquest Decret.

Article segon

Els béns, productes i serveis ressenyats a l'annex seran objecte D'especial vigilància i control, i amb aquesta finalitat la Conselleria de Sanitat i Consum, en coordinació amb les Conselleries competents per raó de la matèria, a través de la Direcció General de Consum, realitzarà anualment campanyes d'inspecció d'entre els diferents sectors, per tal de promoure i comprovar llur adequació a la normativa vigent en la matèria.

Article tercer

El resultat de les campanyes es farà públic especialment pel que fa a aquells béns i serveis la irregularitat dels quals puga ocasionar risc per a la salut i seguretat dels consumidors i usuaris.

Article quart

Es faculta el Conseller de Sanitat i Consum perquè, tenint en compte la variació dels hàbits de consum, actualitze la relació de béns i serveis que figuren a l'annex, una vegada oida la Comissió i el Consell Assessor de Consum.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al present Decret.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Es faculta el Conseller de Sanitat i Consum perquè dicte les disposicions necessàries per al compliment i desplegament del present Decret.

Segona

Aquest Decret entrarà en vigor el dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 16 d'agost de 1989.

El President de la Generalitat, JOAN LERMA I BLASCO El Conseller de Sanitat i Consum,

JOAQUN COLOMER SALA

ANNEX

A) Productes alimentaris

- Carns i derivats

- Aviram i derivats

- Peix i derivats

- Ous i derivats

- Llet i derivats

- Greixos comestibles

- Cereals

- Llegums

- Tubercles i derivats

- Farines i derivats

- Hortalisses i verdures

- Fruits i derivats

- Edulcorants naturals i derivats

- Condiments i espècies

- Aliments estimulants i derivats

- Conserves animals i vegetals

- Aigües

- Gelats

- Begudes alcohòliques

- Begudes no alcohòliques

B) Productes no alimentaris

- Medicaments i productes sanitaris

- Productes de perfumeria, cosmètics i higiene personal

- Adobs i fertilitzants d'ús domèstic

- Flors, plantes i llavors

- Desinfectants, insecticides, dissolvents, pagaments, pintures, vernissos, tints o similars.

- Productes de neteja domèstics

- Instruments i materials d'òptica, fotografia, rellotgeria i música

- Bijuteria i monedes

- Ferramentes, ganiveteria, jocs de coberts i D'altres manufactures metàl·liques comunes, d'ús domèstic

- Mobles, articles de parament, accessoris i efectes domèstics

- Aparells elèctrics, electrotécnics, electrònics i accessoris, d'ús domèstic

- Vehicles automòbils, motocicles, velocípedes i accessoris

- Encenedors i llumins

- Combustibles (benzina i derivats del petroli, carbó, fusta, etc)

- Bombones de gas

- Joguines, articles D'esbargiment i esports

- Habitatge

- Articles de vestir i calcer i llurs accessoris

- Articles de viatge

- Llibres, revistes i periòdics

- Material didàctic o escolar

C) Serveis

- Servei de subministrament d'aigua, gas, electricitat i calefacció

- Arrendament d'habitatge

- Sanitaris: metges, hospitalaris, farmacèutics i veterinaris

- Transports: privat, públic

- Comunicacions: correus, telèfons, telègrafs i altres serveis de telecomunicacions

- Ensenyament

- Culturals: esbargiment i esports

- Serveis personals: bugaderies, tintoreries, perruqueries

- Serveis bancaris

- Assegurances

- Túrisme i hostaleria

- Prevenció i lluita contra la contaminació, el soroll, les molèsties al veïnat i la seguretat de les persones

- Serveis de reparació, manteniment i garantia de béns i serveis d'ús o consum, comú, ordinari o generalitzat.