DECRET 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes.Publicat en:  DOGV núm. 8304 de 28.05.2018
Número identificador:  2018/5181
Referència Base de Dades:  005258/2018
 DECRET 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes. [2018/5181]

Preàmbul

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Article 2. Àmbit subjectiu d'aplicació

Capítol II. Règim de dedicació i activitats compatibles

Article 3. Règim de dedicació

Article 4. Compatibilitat d'activitats públiques

Article 5. Compatibilitat d'activitats privades

Article 6. Compatibilitat amb la condició de diputat o diputada de les Corts

Capítol III. Abstenció, inhibició i recusació

Article 7. Formulació, constància de l'abstenció o inhibició i la seua comunicació a l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos

Article 8. Procediment per a comunicar l'abstenció o inhibició a l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos

Article 9. Recusació

Article 10. Recomanacions i consultes sobre els assumptes susceptibles d'abstenció o inhibició

Article 11. Protocols de prevenció de conflictes d'interessos

Capítol IV. Obligacions de la persona amb càrrec públic

Secció primera. Obligacions al nomenament

Article 12. Presentació de la declaració d'activitats

Article 13. Presentació de la declaració de béns, drets i obligacions patrimonials, i de les rendes percebudes

Article 14. Presentació de les declaracions tributàries de renda, patrimoni i societats

Article 15. Obligacions de la persona amb càrrec públic designada per a nomenaments successius

Secció segona. Obligacions durant l'exercici del càrrec públicArticle 16. Modificació de declaracions presentades

Article 17. Declaracions tributàries anuals de renda, patrimoni i societats

Secció tercera. Obligacions al cessament

Article 18. Declaració d'activitats

Article 19. Declaració de béns, drets i obligacions patrimonialsArticle 20. Obligacions durant els 3 anys posteriors al cessament

Secció quarta. Control de limitacions patrimonials

Article 21. Control de les limitacions de béns patrimonials

Article 22. Adquisició originària de béns patrimonials

Capítol V. Registre de control de conflictes d'interessos

Article 23. Objecte del Registre de Control de Conflictes d'Interessos

Article 24. Presentació de declaracions

Article 25. Autorització de la persona amb càrrec públic per a sol·licitar documentació acreditativa de les declaracions presentades

Article 26. Inscripció en el Registre de Control de Conflictes d'Interessos i esmena de deficiències formals

Article 27. Examen del contingut de les declaracions

Article 28. Cancel·lació de les inscripcions

Article 29. Comunicació d'irregularitats o inexactituds

Article 30. Col·laboració amb el Registre de Control de Conflictes d'Interessos

Article 31. Caràcter públic del Registre de Control de Conflictes d'Interessos

Article 32. Transparència de la documentació

Article 33. Protecció de dades

Article 34. Informació al Consell i a les Corts sobre la informació registral

Capítol VI. Procediment de resolució en matèria de compatibilitatArticle 35. Resolució en matèria de compatibilitat després de les declaracions d'activitats, béns, drets i obligacions patrimonials

Article 36. Incompatibilitat sobrevinguda

Capítol VII. Oficina de control de conflictes d'interessos

Article 37. Oficina de Control de Conflictes d'Interessos

Article 38. Funcions

Article 39. Deure de col·laboració amb l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos

Capítol VIII. Procediment sancionador

Secció primera. Disposicions generals i òrgans competents

Article 40. Objecte

Article 41. Transparència del procediment

Article 42. Prescripció i arxivament de les actuacions

Article 43. Responsabilitats penals

Article 44. Comunicació d'indicis d'infracció

Article 45. Òrgans competents del procediment sancionador

Secció segona. Actuacions prèvies i iniciació del procedimentArticle 46. Actuacions prèvies

Article 47. Iniciació del procediment

Article 48. Iniciació per petició de l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos o dels òrgans de control o prevenció i lluita contra la corrupció

Article 49. Comunicacions o denúncies

Secció tercera. Instrucció

Article 50. Instrucció del procediment

Article 51. Mesures provisionals

Article 52. Prova

Article 53. Audiència

Article 54. Proposta de resolució

Article 55. Actuacions complementàries

Secció quarta. Terminació

Article 56. Resolució

Article 57. Caducitat

Article 58. Efectes de la resolució

Article 59. Restitució de les quantitats percebudes indegudament

Disposicions addicionals

Primera. Convenis amb altres administracions públiques

Segona. Bústia telemàtica d'alertes per a informar d'incompliments d'obligacions establertes en la Llei 8/2016, de 28 d'octubre

Tercera. Presentació del currículum en el Registre de Control de Conflictes d'Interessos

Disposicions transitòries

Primera. Migració de dades del Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials de les Persones amb Càrrec Públic de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental al Registre de Control de Conflictes d'Interessos

Segona. Presentació de declaracions davant el Registre de Control de Conflictes d'Interessos

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

Disposicions finals

Primera. Habilitació per al desenvolupament normatiu

Segona. Entrada en vigor

PREÀMBULLa Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes, regula les incompatibilitats de les persones amb càrrecs públics de l'Administració de la Generalitat, les declaracions d'activitats, béns, drets i obligacions patrimonials d'aquestes i d'altres recollides en l'article 2 d'aquesta llei, el seu règim de dedicació i obligacions, així com el règim sancionador.

Alhora, la llei esmentada de la Generalitat va crear el Registre de Control de Conflictes d'Interessos, que inclourà les dades sobre activitats, béns i patrimoni de les persones que exercisquen un càrrec públic, i l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos, adscrita a la conselleria competent en matèria de transparència, que actua amb autonomia funcional i de forma coordinada amb els òrgans de control o prevenció i lluita contra la corrupció existents. Aquesta oficina assumirà, entre altres, les funcions que s'enumeren en l'article 10 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, així com les que actualment té atribuïdes el Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental, regulat en el Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual s'aprova el codi de bon govern de la Generalitat, i quedarà subsumit en el Registre de Control de Conflictes d'Interessos.En compliment de les disposicions esmentades, es van adoptar les mesures organitzatives necessàries amb vista a la creació de l'estructura orgànica i funcional de l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos i el seu Registre, per a garantir-ne el bon funcionament i transparència en els termes establerts en la normativa de creació, mitjançant la modificació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, aprovat pel Decret 57/2017, de 28 d'abril, del Consell, que estableix l'adscripció orgànica d'aquella a la Direcció General de Transparència i Participació.D'altra banda, la disposició transitòria primera de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, estableix que la informació i documentació en poder del Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental s'integrarà en el nou Registre de Control de Conflictes d'Interessos en el termini d'un mes des de l'aprovació del reglament que desenvolupe la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, raó per la qual s'ha d'establir en aquest decret les condicions del traspàs.Aquest decret obeeix a la necessitat de donar compliment al que s'estableix en la disposició final primera, apartat 2 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, i el seu objecte és desenvolupar-la per a facilitar-ne el compliment, i es desenvolupen les previsions que aquesta recull, tant per a l'Administració com per a les persones que han de quedar incurses en el seu àmbit d'aplicació, i es reforça la seguretat jurídica de tots els actors que han de complir les obligacions que aquesta els imposa.

En la seua redacció s'han observat els principis als quals fa referència l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en què se evita qualsevol tipus de càrrega que no estiga predeterminada per la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, o poguera suposar un indegut o innecessari increment dels recursos públics, siguen humans o materials, en l'aplicació dels principis d'eficàcia i eficiència. De la mateixa manera, el respecte del principi de proporcionalitat es posa de manifest en la senzillesa de la norma, coherent amb altres similars i que es limita a introduir-hi les precisions imprescindibles per a satisfer l'exigible d'acord amb la llei que desenvolupa.

Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l'Administració de la Generalitat per a 2018.

El decret consta d'un preàmbul, huit capítols, tres disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

El capítol I, disposicions generals, estableix l'àmbit subjectiu d'aplicació per a delimitar el concepte de personal directiu del sector públic instrumental, i remet al concepte determinat en el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat.El capítol II, règim de dedicació i activitats compatibles, estructura d'una forma més sistemàtica que la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, la relació d'activitats públiques i privades compatibles amb l'exercici del càrrec públic.

El capítol III, abstenció, inhibició i recusació, regula el procediment que han de seguir les persones amb càrrecs públics per a l'abstenció o inhibició dels assumptes que coneguen, així com la seua comunicació a l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos, el qual també té atribuïda la competència per a dictar instruccions i recomanacions i procediments específics per a la prevenció dels conflictes d'interessos.El capítol IV, obligacions de la persona amb càrrec públic, conté quatre seccions. La primera descriu les obligacions al nomenament, amb una relació detallada del contingut d'aquestes. La secció segona regula les obligacions durant l'exercici del càrrec i la modificació de les declaracions presentades. La secció tercera estableix les obligacions al cessament i les declaracions obligatòries que han de realitzar-se durant els tres anys posteriors a aquest. I la quarta preveu el control sobre les limitacions patrimonials establertes en l'article 4.3 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat.

El capítol V regula el Registre de Control de Conflictes d'Interessos, en què estableix l'objecte, les característiques del registre i les funcions del personal adscrit a aquest. Igualment, desenvolupa el procediment d'examen de les declaracions presentades, esmena de deficiències, així com les autoritzacions realitzades a l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos per a accedir a la informació que hi ha en qualsevol administració per al compliment de les seues funcions i el règim de transparència de la documentació que hi ha en el registre esmentat, i s'hi inclou l'obligació de l'elaboració d'un informe anual per a elevar-lo al Consell i a les Corts.

El capítol VI regula el procediment en matèria de compatibilitat que ha de realitzar obligatòriament l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos després del nomenament, el moment del cessament i durant els tres anys posteriors a aquest, així com el procediment a seguir en cas d'incompatibilitat sobrevinguda.

El capítol VII regula l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos, amb nivell orgànic de subdirecció general i la creació d'un servei que suplirà la persona titular de la direcció de l'Oficina en cas d'absència, vacant o malaltia. Preveu, a més de les funcions de l'Oficina, la col·laboració dels òrgans de les administracions amb aquesta.El capítol VIII, procediment sancionador, desenvolupa allò relatiu a les actuacions que han de seguir-se per a la imposició de les sancions regulades en el títol III de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, així com la determinació dels òrgans competents del procediment.La disposició addicional primera estableix que la Generalitat impulsarà convenis de col·laboració amb altres administracions públiques per a facilitar les funcions de l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos. La segona, relativa al que es disposa en l'article 20 i en la disposició final primera, punt 3, de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, fa referència a la bústia telemàtica d'alertes per incompliments de la llei esmentada i a les característiques substancials d'aquesta. I la tercera, en la qual es recull la presentació del currículum que, malgrat no tractar-se d'una obligació establerta per aquesta llei, s'efectuarà mitjançant l'aplicació del Registre de Control de Conflictes d'Interessos, per raons d'eficàcia i simplificació, estrictament a l'efecte de complir l'obligació de publicitat activa regulada en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana i normativa que la desplegue, al règim jurídic de la qual està sotmesa.Quant a les disposicions transitòries, la primera estableix la necessària coordinació entre els òrgans directius competents en matèria de transparència i en matèria de sistemes d'informació per a executar el que es disposa en la disposició transitòria primera de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, referida al traspàs d'informació i documentació a l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos per al nou Registre de Control de Conflictes d'Interessos. La segona, destinada a complir la disposició transitòria segona de la llei esmentada, pretén evitar duplicitats o càrregues innecessàries a les persones subjectes a aquesta, i es preveu la presentació d'una senzilla declaració responsable de confirmació en el cas que no s'hagueren produït variacions significatives des que va efectuar la presentació de les declaracions anteriors.Finalment, el decret deroga el títol III i l'annex III del Decret 56/2016, del Consell, de 6 maig, pel qual s'aprova el codi de bon govern de la Generalitat, ja que el nou Registre de Control de Conflictes d'Interessos està destinat a substituir el Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials dels Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i el seu Sector Públic Instrumental, sense perjudici que aquest haja de subsistir-lo, parcialment i temporalment, fins que estiga en funcionament la nova aplicació en la qual estarà inclosa el primer.La disposició final primera conté la clàusula d'habilitació per al desenvolupament normatiu i la segona, l'entrada en vigor del decret.Per tot això, d'acord amb el que estableixen els articles 18.f, 28.c i 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació i de conformitat amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del 18 de maig de 2018.

DECRETECAPÍTOL I

Disposicions generalsArticle 1. Objecte

L'objecte d'aquest decret és desenvolupar reglamentàriament la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes.Article 2. Àmbit subjectiu d'aplicació

1. Aquest decret serà aplicable a les persones enumerades en l'article 2 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat.

2. En relació amb el que s'estableix en la llei esmentada, a les persones empleades públiques, incloses en l'apartat c de l'article 2, si així foren nomenades, únicament s'aplicaran les disposicions relatives a les obligacions que han de complir les persones amb càrrecs públics davant el Registre de Control de Conflictes d'Interessos. En matèria de règim d'incompatibilitats i procediment disciplinari es regirà per la normativa aplicable al personal empleat públic.

3. Respecte del personal directiu recollit en l'apartat b de l'article 2 de la Llei de la Generalitat 8/2016, de 28 d'octubre, s'entendrà per personal directiu dels ens del sector públic instrumental l'inclòs en l'article 2 del Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat o norma que el substituïsca, sempre que no exercisca un lloc d'alt càrrec de l'Administració de la Generalitat.CAPÍTOL II

Règim de dedicació i activitats compatiblesArticle 3. Règim de dedicació

1. De conformitat amb el que s'estableix en l'article 3 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, l'exercici del càrrec públic, quan siga amb caràcter remunerat, s'haurà d'exercir en règim de dedicació absoluta i exclusiva, i és incompatible amb l'exercici, per si mateix o mitjançant substitució, de qualsevol altre càrrec, professió o activitat, públics o privats, per compte propi o alié, retribuïts mitjançant sou, aranzel, participació o qualsevol altra forma especial, amb les excepcions que s'estableixen en l'article 7 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, i es desenvolupa en aquest capítol.2. Quan no tinga caràcter remunerat, no li serà aplicable el que s'estableix en l'apartat anterior d'aquest article, sense perjudici de la resta d'obligacions previstes en la Llei 8/2016, de 28 octubre, de la Generalitat, i en aquest decret.Article 4. Compatibilitat d'activitats públiques

1. Les activitats públiques regulades en l'article 7.2 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, no requeriran resolució individualitzada de compatibilitat.

2. Tampoc requeriran resolució individualitzada de compatibilitat aquelles activitats de difusió, d'informació i de comunicació pròpies de l'exercici del lloc de càrrec públic, sempre que tinguen un caràcter no lucratiu.Article 5. Compatibilitat d'activitats privades

1. L'exercici del càrrec públic serà compatible amb les activitats privades següents:

a) La participació no lucrativa en seminaris, jornades o conferències organitzades per centres oficials destinats a la formació, sempre que no tinguen caràcter permanent i que la seua participació siga per la condició de càrrec públic o per l'especialitat professional.

b) La participació no lucrativa en mitjans de comunicació i difusió audiovisuals o escrits.

c) La producció i creació literària, artística, científica o tècnica i les publicacions derivades d'aquestes, sempre que no siguen conseqüència d'una relació laboral o de prestació de serveis o suposen minvament en l'estricte compliment dels deures públics.

d) Les derivades de la simple administració del seu patrimoni personal o familiar, amb les limitacions establertes en l'article 4 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat.

En cap cas tindrà la consideració de mera administració del patrimoni personal o familiar l'exercici de càrrecs retribuïts com ara gerent, conseller o consellera delegada o persona apoderada, així com l'exercici de qualsevol altre càrrec que implique estar enquadrat en un règim de seguretat social.

e) L'exercici d'activitats i càrrecs en partits polítics, sempre que no perceben cap tipus de retribució per aquesta participació.

f) La participació en entitats sense ànim de lucre, sempre que no perceben retribució ni s'exercisquen càrrecs directius en aquestes i es complisca el deure d'abstenció de l'article 6 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat.

2. L'exercici de les activitats privades recollides en aquest article no haurà d'impedir o menyscabar l'estricte compliment dels deures i obligacions del càrrec públic, ni comprometre la imparcialitat o la independència en l'exercici d'aquest, ni perjudicar l'interés públic.3. Per a la realització de les activitats compatibles incloses en l'apartat 1 no es requerirà l'autorització prèvia ni resolució individualitzada de compatibilitat.Article 6. Compatibilitat amb la condició de diputat o diputada de les Corts

1. Els membres del Consell podran compatibilitzar l'exercici del seu càrrec amb la condició de diputat o diputada de les Corts, en els termes previstos en la normativa electoral.

2. En cap cas podran percebre retribució per la condició de diputat o diputada de les Corts, ni per qualsevol altre concepte que poguera correspondre'ls per aquesta condició, sense perjudici del que es recull en l'article 7.4 de Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat.

CAPÍTOL III

Abstenció, inhibició i recusacióArticle 7. Formulació, constància de l'abstenció o inhibició i la seua comunicació a l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos

1. En cas que la persona amb càrrec públic no s'abstinga o inhibisca quan estiga legalment obligat a fer-ho, els òrgans jeràrquicament superiors podran ordenar-li que s'abstinga o inhibisca.

2. En cas que es tracte d'alguna persona membre del Consell, l'ordre d'abstenció o inhibició serà procedent, amb la presa de coneixement prèvia per part del mateix Consell, de la persona titular de Presidència de la Generalitat.

3. Quan la persona amb càrrec públic s'haja d'abstindre o inhibir del coneixement d'un assumpte d'acord amb l'article 6 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, i l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, ho farà per escrit, de manera fefaent i ho comunicarà al seu superior immediat o a l'òrgan que el va nomenar.

4. L'abstenció o inhibició es comunicarà formalment a l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos en un termini màxim de 10 dies, comptadors des del moment en què aquesta es formalitze, de conformitat amb el que s'estableix en l'article següent.Article 8. Procediment per a comunicar l'abstenció o inhibició a l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos

1. La comunicació de l'abstenció o inhibició a l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos es realitzarà per les persones següents:a) Quan haja formulat abstenció o inhibició a iniciativa pròpia, la persona interessada amb càrrec haurà de realitzar la comunicació.b) Quan l'abstenció o inhibició s'haja formulat durant la reunió d'un òrgan col·legiat, la persona o òrgan que exercisca la secretaria d'aquest haurà de realitzar la comunicació, i aportarà el certificat on figuren els motius de l'abstenció o inhibició.

c) Quan l'abstenció o inhibició s'haja produït per ordre de la persona titular del departament on preste servei o de l'òrgan que el va nomenar, la persona o l'òrgan que haja dictat l'ordre d'abstenció o inhibició haurà de realitzar la comunicació.

2. En tot cas, en aquesta comunicació es donarà compte de l'assumpte sobre el qual es va produir, les causes que la van motivar o el precepte legal que l'estableix i la data en què es va formular l'abstenció o inhibició.

3. La comunicació de l'abstenció o inhibició es realitzarà exclusivament per mitjans electrònics amb les eines tecnològiques que habilitarà el centre directiu competent en matèria d'administració electrònica. Una vegada completada la comunicació, es procedirà al depòsit i inscripció en el Registre de Control de Conflictes d'Interessos.Article 9. Recusació

1. De conformitat amb l'article 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, les persones interessades en un procediment administratiu poden promoure la recusació de la persona amb càrrec públic que siga competent per a la tramitació, instrucció o resolució, quan concórrega alguna de les causes de l'article 6 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat. La recusació es promourà d'acord amb el procediment establit per la normativa reguladora del procediment administratiu comú i del règim jurídic del sector públic.

2. L'acord o, si escau, la resolució sobre la recusació de la persona amb càrrec públic es comunicarà pel seu immediat superior a l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos, d'acord amb el que s'estableix en el punt 3 de l'article anterior.Article 10. Recomanacions i consultes sobre els assumptes susceptibles d'abstenció o inhibició

1. L'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos podrà emetre recomanacions o criteris orientatius sobre els assumptes o matèries que puguen afectar el deure d'abstenció de les persones amb càrrecs públics durant el seu mandat.

2. La persona amb càrrec públic podrà realitzar, en qualsevol moment, a l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos les consultes que considere necessàries sobre la procedència de formular o no abstenció o inhibició en assumptes concrets. Això no suposarà, en cap cas, la suspensió del procediment en què s'originen o de l'obligació d'abstindre's, en els termes establerts en la llei.Article 11. Protocols de prevenció de conflictes d'interessos

Els òrgans, organismes i entitats de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental podran aplicar procediments específics per a la prevenció de conflictes d'interessos, quan concórreguen les causes que per a això establisca la legislació vigent. En aquest cas s'informarà d'aquests protocols a l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos que podrà formular totes les recomanacions que considere procedents per a la seua aplicació.

CAPÍTOL IV

Obligacions de la persona amb càrrec públicSecció primera

Obligacions al nomenamentArticle 12. Presentació de la declaració d'activitats

En el termini de dos mesos des de la data de la presa de possessió, les persones amb càrrecs públics han de presentar la declaració d'activitats que inclourà les següents:

1. Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió. Inclourà totes les activitats públiques i privades, de tipus professional, mercantil o laboral per compte propi o alié.

Aquesta declaració inclourà, com a mínim, el nom de l'entitat, organisme, empresa o societat, activitat principal d'aquesta i sector, càrrec exercit, l'activitat realitzada, la data d'inici i final de l'activitat. Així mateix, indicarà el caràcter forçós o voluntari de l'excedència, si escau.En el cas que es tracte de personal empleat públic, es farà constar si s'ha sol·licitat el passe a la situació de serveis especials o equivalent, o a la que corresponga.

2. Activitats que hagen d'exercir durant el seu mandat com a càrrec públic. Inclourà les activitats següents:

a) Activitats públiques, que inclourà els càrrecs públics, participació en òrgans col·legiats o d'una altra naturalesa que li corresponguen amb caràcter institucional o per als quals han resultat designats per raó del seu càrrec.

b) Activitats privades, per compte propi o alié, per si o mitjançant substitució o apoderament. Aquesta declaració inclourà, com a mínim, el nom de l'entitat o empresa, la indicació de la seua activitat principal i la identificació fiscal de l'entitat o empresa.

c) Si és diputat o diputada de les Corts, si escau, aportarà una declaració responsable de no percebre cap retribució com a diputat o diputada.

d) Activitats en relació amb un altres carregues de representació popular i en càmeres o col·legis professionals.Article 13. Presentació de la declaració de béns, drets i obligacions patrimonials, i de les rendes percebudes

1. En el termini de dos mesos des de la data de la presa de possessió, les persones amb càrrecs públics han de presentar la declaració de béns, drets i obligacions patrimonials, que hi inclourà:

a) Béns immobles de naturalesa urbana i rústica.

b) Béns i drets afectats, activitats empresarials i professionals.c) Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.

d) Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i altres valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).

e) Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, amb indicació de la denominació i l'objecte social.f) Assegurances de vida i plans de pensions.

g) Rendes temporals i vitalícies.

h) Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un valor d'adquisició unitari superior a 3.000 euros.

i) Drets reals d'ús i gaudi.

j) Concessions administratives.

k) Drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial.

l) Opcions contractuals i gaudi.

m) Altres béns i drets de contingut econòmic.

n) Passiu.

o) Control i gestió de valors i actius financers.

2. A la declaració de béns, drets i obligacions patrimonials es podrà adjuntar, amb el respectiu consentiment, la relativa a la participació del cònjuge o la parella de fet, els fills i filles dependents o les persones tutelades i les persones amb qui convisca, en les societats en les quals les persones amb càrrecs públics tinguen interessos. Igualment, la informació a la qual fan referència els apartats 2, 3 i 4 de l'article 4 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat.

3. Així mateix, la persona amb càrrec públic ha d'informar el Registre de Control de Conflictes d'Interessos de les rendes percebudes, amb indicació del concepte i la procedència, i seran fidel reflex de les que apareixen en l'última declaració de la renda presentada davant l'Administració tributària. Aquesta informació s'actualitzarà anualment.

Article 14. Presentació de les declaracions tributàries de renda, patrimoni i societats

Les declaracions regulades en els dos articles anteriors hauran d'acompanyar-se de la còpia simple de l'última declaració tributària corresponent a l'Impost de la Renda sobre les Persones Físiques, a l'Impost sobre el Patrimoni, si té l'obligació legal de presentar-la i a l'Impost de Societats, quan la persona amb càrrec públic tinga la capacitat o el dret a obtindre-la, de conformitat amb la legislació tributària o mercantil.Article 15. Obligacions de la persona amb càrrec públic designada per a nomenaments successius

1. En el cas de l'exercici ininterromput de successius llocs que tinguen el caràcter d'alts càrrecs o càrrecs directius, serà procedent la presentació d'una nova declaració d'activitats referent al nou càrrec, que es presentarà en el termini d'un mes computat des de la data de la presa de possessió.

Aquesta declaració d'activitats, l'última declaració presentada de béns, drets i obligacions patrimonials, així com les declaracions tributàries, es tindran en compte per a dictar la resolució de compatibilitat ajustada al nou càrrec.

2. A l'efecte del que s'estableix en aquest article, s'entén per nomenament successiu quan entre el cessament en un càrrec i el posterior nomenament en un altre no haja transcorregut més d'un mes.

Secció segona

Obligacions durant l'exercici del càrrec públicArticle 16. Modificació de declaracions presentades

Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret hauran de presentar una declaració modificativa quan es produïsca una variació rellevant de la informació recollida en les declaracions efectuades, en el termini d'un mes des que hagen tingut lloc els fets que motiven la nova declaració. S'entendrà que aquella esdevé quan supose una variació patrimonial igual o superior al 20 % dels béns i drets recollits en l'última declaració. Igualment, també es considera rellevant l'exercici d'una nova activitat de les què arreplega la lletra b de l'apartat 2 de l'article 12 d'aquest decret.

Article 17. Declaracions tributàries anuals de renda, patrimoni i societats

Anualment, les persones incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret presentaran una còpia simple de les declaracions tributàries recollides en l'article 14 durant els anys que exercisquen el càrrec, en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini per a la seua presentació davant l'Administració Tributària.

Secció tercera

Obligacions al cessamentArticle 18. Declaració d'activitats

En el termini de dos mesos des dels efectes del cessament i, en qualsevol cas, abans d'iniciar l'activitat, les persones incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret hauran de presentar la declaració d'activitats que contindrà la informació següent:

1. Activitat privada que exercirà després del cessament amb la informació següent:

a) Si és per compte propi o alié.

b) Si l'empresa, societat privada o entitat en la qual prestarà serveis està relacionada directament amb les competències del càrrec públic ocupat.

c) Si es reincorporarà a una empresa, societat privada o entitat, en la qual haguera exercit activitat professional amb anterioritat a ocupar el càrrec públic.

2. Activitat pública que exercirà després del cessament amb la informació següent:

a) Si es tracta de reingrés en la funció pública.

b) Altres activitats públiques.

3. Si escau, si ha de passar a la situació de desocupació, jubilació o altres situacions no previstes en aquest article.

Article 19. Declaració de béns, drets i obligacions patrimonialsEn el termini de dos mesos des de la data d'efectes del cessament, les persones amb càrrecs públics han de presentar la declaració de béns, drets i obligacions patrimonials de l'article 13, amb la informació actualitzada en el moment de la seua presentació.Article 20. Obligacions durant els 3 anys posteriors al cessament

1. Durant els tres anys posteriors al cessament, les persones incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret hauran de comunicar al Registre la informació següent:

a) Qualsevol modificació de les seues activitats després de la declaració d'activitats presentada en el moment del cessament. A la vista d'aquesta informació, s'emetrà la resolució de compatibilitat de l'activitat que es pretenga realitzar, i que l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos ho comunicarà a la persona interessada i a l'Administració, l'empresa o les societats en què vulga prestar els seus serveis.

b) Les modificacions substancials que s'hagen produït respecte dels béns, drets i obligacions patrimonials després de la declaració presentada en el moment del cessament.

2. Així mateix, hauran de presentar anualment davant el registre una copia simple de les declaracions tributàries recollides en l'article 14 en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini per a la seua presentació davant l'Administració tributària.

Secció quarta

Control de limitacions patrimonialsArticle 21. Control de les limitacions de béns patrimonials

1. El Registre de Control de Conflictes d'Interessos, una vegada examinada la declaració de béns, drets i obligacions patrimonials, podrà requerir la persona amb càrrec públic perquè aporte la documentació que considere necessària, en cada cas, a l'efecte de l'adequat control de les limitacions patrimonials de l'article 4.3 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat.

A l'efecte del que s'estableix en aquest precepte, s'entén per descendents dependents o persones tutelades als fills i filles menors d'edat i als majors d'edat incapacitats que convisquen amb la persona amb càrrec públic i estiguen sota la seua tutela o guarda legal.

2. Si no es presenta la documentació o de la que conste es dedueixen indicis de l'incompliment d'aquestes limitacions, se'l requerirà perquè en el termini de dos mesos realitze els tràmits necessaris per a no incórrer en aquest incompliment.

3. Durant el termini a què fa referència l'apartat anterior, es declararan en el Registre les participacions a les quals fa referència l'article 4.3 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, i s'indicaran, almenys, les dades següents:

a) Nom, objecte social i denominació de l'empresa en la qual es participa, així com el número d'identificació fiscal i les dades de protocol·lització notarial i d'inscripció registral.

b) Percentatge de participació de la persona amb càrrec públic i, si escau i amb el respectiu consentiment, del cònjuge, siga com siga el règim econòmic matrimonial, o de la persona que convisca en anàloga relació d'afectivitat, fills i filles dependents i persones tutelades.c) Indicació dels contractes de qualsevol naturalesa, concessions o un altre instrument jurídic de caràcter onerós que l'empresa haja subscrit amb el sector públic estatal, autonòmic o local que estiguen en execució en el moment de la declaració, incloses subvencions i ajudes o convenis.

d) Data de la transmissió de la participació i naturalesa d'aquesta.

Article 22. Adquisició originària de béns patrimonials

Quan la persona inclosa en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret adquirisca la participació a què fa referència l'article 4.3 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, durant l'exercici del càrrec, per successió hereditària o un altre títol gratuït, es procedirà d'acord amb el que s'estableix en l'article anterior.CAPÍTOL V

Registre de Control de Conflictes d'InteressosArticle 23. Objecte del Registre de Control de Conflictes d'Interessos

1. El Registre de Control de Conflictes d'Interessos té per objecte la presentació, inscripció, depòsit i custòdia de la documentació següent:a) Les declaracions d'activitats, béns, drets i obligacions patrimonials presentades per les persones incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret.

b) Les resolucions en matèria de compatibilitat emeses per la persona titular del centre directiu al qual està adscrita l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos.

c) Les comunicacions d'abstenció, inhibició i recusació.

d) El currículum, als mers efectes de publicitat activa recollits en la Llei 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i normativa que la desplegue, al règim jurídic de la qual està sotmés.2. El Registre de Control de Conflictes d'Interessos es gestionarà mitjançant un sistema informàtic que incorporarà les corresponents mesures de seguretat en l'accés i l'ús de les dades que contenen, i es garantirà la inalterabilitat i permanència d'aquests, i quedarà adscrit al centre directiu competent en matèria de control de conflictes d'interessos.

3. El personal adscrit al registre realitzarà les actuacions necessàries per a la verificació del contingut de les declaracions i documentació presentades per al compliment de les obligacions de les persones incloses en l'àmbit d'aplicació del present decret.

4. El personal que preste serveis en aquest registre tindrà el deure permanent i exprés de guardar secret sobre les dades i informacions de les quals tinga coneixement per raó de les seues funcions.Article 24. Presentació de declaracions

1. Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret hauran de presentar davant el Registre de Control de Conflictes d'Interessos les declaracions d'activitats, béns, drets i obligacions patrimonials regulades en el capítol IV, i seran els únics responsables de la veracitat i de l'actualització de les dades incloses en aquestes.

2. Aquestes declaracions es presentaran exclusivament per mitjans electrònics amb les eines tecnològiques que habilitarà el centre directiu competent en matèria d'administració electrònica, i hauran d'acompanyar de la documentació necessària per a acreditar la veracitat de la informació continguda en aquestes, tret que ja conste en les declaracions tributàries que les acompanyen.

3. Hauran d'indicar expressament que exerceixen el càrrec amb dedicació absoluta i exclusiva, que no estan incurses en cap de les causes d'incompatibilitat previstes en la Llei 8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, i que les activitats compatibles exercides no comprometen la imparcialitat i independència del càrrec ni van en detriment de l'estricte compliment dels deures públics. Així mateix, que no incorren en les limitacions establertes en el punt 2 i 3 de l'article 4 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat.Article 25. Autorització de la persona amb càrrec públic per a sol·licitar documentació acreditativa de les declaracions presentades

1. Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret autoritzaran expressament l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos per a accedir a la informació que hi ha en qualsevol administració relativa a les declaracions d'activitats, béns, drets i obligacions patrimonials regulades en el capítol IV, especialment en l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i en les diverses entitats gestores de la Seguretat Social.

2. Aquesta autorització s'atorgarà, exclusivament a l'efecte complir les obligacions regulades en aquest capítol i s'estendrà durant tot el període de vigència del nomenament i fins als quatre anys posteriors al cessament com a persona amb càrrec públic, i podrà ser revocada en qualsevol moment mitjançant un escrit dirigit a l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos.Article 26. Inscripció en el Registre de Control de Conflictes d'Interessos i esmena de deficiències formals

1. Les declaracions esmentades en el punt 1 de l'article 24 s'inscriuran en el Registre, que expedirà i remetrà a la persona declarant un certificat justificatiu de la inscripció efectuada.

2. Amb caràcter previ a la inscripció, en cas que el Registre observe deficiències formals en les declaracions formulades, sense entrar en el fons de l'assumpte, requerirà la persona declarant perquè en el termini de quinze dies procedisca a l'esmena, i se li indicarà que si no efectua aquesta, s'iniciaran les actuacions relatives al procediment sancionador en matèria de conflictes d'interessos.

3. Es consideren deficiències formals les següents:

a) Omissió de qualsevol dada que calguera per al correcte emplenament de les declaracions.

b) Confusió, error o imprecisió en les dades o en la documentació aportades.

c) Altres errors materials.Article 27. Examen del contingut de les declaracions

En el cas que a la vista de la documentació inscrita en el Registre de Control de Conflictes d'Interessos, l'Oficina detectara anomalies en el contingut de les declaracions presentades, ho notificarà a la persona interessada perquè en el termini de quinze dies les aclarisca o esmene aquestes o les corregisca, i se li indicarà que si no ho fa així, s'iniciaran les actuacions relatives al procediment sancionador en matèria de conflictes d'interessos.Article 28. Cancel·lació de les inscripcions i supressió de dades

1. Les inscripcions en el Registre de Control de Conflictes d'Interessos s'extingeixen per la seua cancel·lació, que es produirà quan transcórrega el termini de cinc anys comptadors des del cessament del càrrec públic inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret.

2. La supressió de les dades només podrà tindre lloc de conformitat amb la legislació vigent per a això i una vegada transcorregut els terminis de prescripció de les responsabilitats que d'aquells, o del seu tractament, pogueren desprendre's.Article 29. Comunicació d'irregularitats o inexactituds

1. Qualsevol persona física o jurídica, a la qual es garantirà la confidencialitat sobre la seua identitat, podrà posar de manifest davant l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos qualssevol irregularitats o inexactituds que observe en les declaracions presentades davant el Registre.

2. De la comunicació presentada es traslladarà a la persona declarant, la qual haurà de pronunciar-se sobre el contingut d'aquesta en un termini no superior a quinze dies.

3. Rebut el pronunciament de la persona declarant es procedirà de la forma següent, i es donarà compte de la decisió adoptada a la persona informant o denunciant i a la sotssecretaria de la conselleria de la qual depenga la persona declarant o a la qual estiga adscrita l'entitat:

a) Si es detectara la existència d'inexactituds consistents en deficiències formals que puguen ser objecte d'esmena, es procedirà d'acord amb el que es disposa en l'article 26 d'aquest reglament.

b) Si de l'examen es desprén l'existència d'anomalies en el contingut de les declaracions que puguen ser objecte d'esmena, es procedirà d'acord amb el que es disposa en l'article 27.

c) Si, per contra, es desprén d'aquesta informació que la persona declarant pot estar incorrent en alguna de les infraccions a què referència la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, s'iniciaran les actuacions relatives al procediment sancionador.Article 30. Col·laboració amb el Registre de Control de Conflictes d'Interessos

1. Quan el Registre tinga coneixement, per la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana dels nomenaments i cessaments de les persones obligades a efectuar les declaracions, informarà aquestes de les seues obligacions i del procediment per a la seua presentació i realitzarà l'assessorament necessari en matèria de conflictes d'interessos.2. En el cas que no es produïsca la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana dels nomenaments i cessaments de les persones obligades a efectuar les declaracions, les sotssecretaries de cada conselleria hauran de comunicar-ho al Registre.Article 31. Caràcter públic del Registre de Control de Conflictes d'Interessos

El Registre de Control de Conflictes d'Interessos tindrà caràcter públic i es regirà pel que disposa la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com les disposicions reglamentàries dictades en el seu desplegament.Article 32. Transparència de la documentació

1. L'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos proporcionarà les dades referides al contingut de les declaracions d'activitats i de béns, drets i obligacions patrimonials, així com de les seues modificacions, presentades en el nomenament i en el cessament davant el Registre de Control de Conflictes d'Interessos, per a la publicació en el Portal de Transparència de la Generalitat, GVA Oberta o en la pàgina web corresponent del sector públic instrumental.

2. A més, als efectes esmentats en l'apartat anterior, facilitarà les sol·licituds de compatibilitat i les resolucions d'incompatibilitat dictades per la persona titular del centre directiu a què està adscrita l'Oficina.3. Aquesta informació es mantindrà publicada mentre la persona amb càrrec públic estiga en actiu i fins als tres anys posteriors al cessament.

4. Per a efectuar les corresponents publicacions l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos es coordinarà amb l'òrgan encarregat de l'administració i gestió del Portal de Transparència de la Generalitat, GVA Oberta.Article 33. Protecció de dades

La publicació prevista en els articles anteriors es realitzarà tenint en compte els límits establerts en la normativa en matèria de protecció de dades, i s'ometran els referits a la localització dels béns, comptes bancaris o uns altres la publicitat dels quals puga posar en perill la privacitat o la seguretat de les persones titulars i de les que siguen dependents d'aquestes, mitjançant la dissociació o anonimització apropiades a aquest fi.Article 34. Informació al Consell i a les Corts sobre la informació registral

1. Anualment, l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos elevarà al Consell, a través de la persona titular de la conselleria competent en matèria de transparència, un informe, que serà remés a les Corts dins dels dos primers mesos de l'any natural, sobre el compliment de les obligacions previstes en la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, i en aquest decret.

2. Aquest informe incorporarà la informació continguda en el Registre de Control de Conflictes de Interessos relativa al nombre de persones obligades a presentar les declaracions d'activitats i béns, drets i obligacions patrimonials, el nombre de declaracions formulades i les persones a les quals corresponen. Inclourà també informació sobre el nombre de resolucions en matèria de compatibilitat i incompatibilitat, sobre l'aplicació del règim sancionador i els casos en què no s'haja produït la incoació del procediment sancionador a què fa referència l'apartat 1 de l'article 48 d'aquest decret i sobre qualssevol altres incidències o fets rellevants, com ara comunicacions d'abstenció, inhibició i recusació.3. Una vegada acordada pel Consell la remissió a les Corts de l'informe que es refereixen els apartats anteriors, l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos traslladarà el mateix a l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.CAPÍTOL VI

Procediment de resolució en matèria de compatibilitatArticle 35. Resolució en matèria de compatibilitat després de les declaracions d'activitats, béns, drets i obligacions patrimonials

1. Una vegada inscrites en el Registre de Control de Conflictes d'Interessos les declaracions d'activitats i béns, drets i obligacions patrimonials presentades per les persones incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret, la persona titular del centre directiu a què està adscrita l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos emetrà en el termini de tres mesos una resolució en matèria de compatibilitat, amb el dictamen preceptiu previ i determinant de la persona titular de l'Oficina. Aquesta resolució, susceptible de recurs en via administrativa, haurà d'expressar aquells que contra aquesta siguen procedents.

2. La resolució a què fa referència l'apartat anterior s'emetrà després del nomenament, en el moment del cessament i durant els tres anys posteriors a aquest, en aquest cas si s'haguera produït modificació en les declaracions presentades al cessament. Les modificacions de les declaracions presentades i inscrites en el Registre requeriran una nova resolució de compatibilitat, excepte quan la modificació afecte les activitats establides en l'article 7.2 de la Llei 8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat.

3. La resolució en matèria de compatibilitat, emesa d'acord amb el dictamen de la persona titular de l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos, es notificarà a la persona interessada, amb la inscripció prèvia en el Registre de Control de Conflictes d'Interessos, com també a l'Administració o entitat en la qual exercisca o haja d'exercir la seua activitat.

4. En cas que la resolució determine la incompatibilitat, es notificarà a la persona interessada que té un termini de dos mesos per a rectificar les causes que produïren aquesta incompatibilitat. Per a això haurà de presentar la nova declaració que justifique la situació de compatibilitat una vegada realitzades les modificacions oportunes. Si no s'efectua aquesta presentació en el termini indicat, s'iniciarà el procediment sancionador en matèria de conflictes d'interessos.

5. Fins al moment en què es notifique la resolució que determine la incompatibilitat d'una persona amb càrrec públic, s'entendrà que aquesta està en situació compatible.Article 36. Incompatibilitat sobrevinguda

Quan l'Oficina, en exercici de les seues funcions, detecte una situació d'incompatibilitat sobrevinguda de les persones incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret, durant l'exercici del càrrec o dins dels tres anys posteriors al cessament, iniciarà el procediment regulat en apartat 4 de l'article anterior.

CAPÍTOL VII

Oficina de control de conflictes d'interessosArticle 37. Oficina de Control de Conflictes d'Interessos

1. L'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos, amb nivell orgànic de subdirecció general, estarà adscrita a la conselleria competent en matèria de transparència i actuarà amb plena autonomia funcional en l'exercici de les seues funcions.

2. La persona titular de la direcció de l'Oficina tindrà rang de subdirector o subdirectora general. En cas de vacant, absència o malaltia d'aquesta serà suplida per la persona titular del Servei de l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos.

3. L'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos comptarà amb el personal tècnic i de suport suficient per al compliment i l'exercici de les seues funcions.Article 38. Funcions

1. Són funcions de l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos les següents:

a) Gestionar el Registre de Control de Conflictes d'Interessos, que inclourà les dades sobre activitats, béns, drets i obligacions patrimonials de les persones que exercisquen un càrrec públic a què fa referència l'article 2 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, així com rebre i custodiar les declaracions i documentació preceptiva en els termes establerts en aquest decret.

b) Emetre un informe preceptiu i vinculant sobre la compatibilitat de la declaració d'activitats i de la declaració de béns, drets i obligacions patrimonials, realitzades per la persona amb càrrec públic, en el seu nomenament, en el seu cessament i durant els 3 anys posteriors a aquest, així com proposar, en relació amb les persones cessades, la resolució en matèria de compatibilitat de l'activitat que es pretén realitzar.c) Requerir les persones afectades el compliment de les obligacions previstes en la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, i en aquest decret.

d) Realitzar l'informe referit en l'article 34, que serà públic, sobre situacions de compatibilitat i incompatibilitat, incidències, aplicació del règim disciplinari i qualsevol fet referent en la seua gestió.e) Informar els òrgans que tenen al seu càrrec la funció inspectora quan es detecte alguna irregularitat de la seua competència, i en cas de situacions d'aparent il·lícit penal, informar el Ministeri Fiscal immediatament.

f) Exercir la labor inspectora en cas que l'Oficina tinga coneixement de qualsevol indici d'irregularitat en matèria d'incompatibilitats o conflictes d'interessos per denúncia, petició raonada d'altres òrgans o entitats o a iniciativa pròpia.

g) Realitzar les comprovacions que foren necessàries per a verificar el contingut de les declaracions i documentació presentades pel personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret.

h) Rebre els escrits d'abstenció i inhibició de les persones a les quals fa referència l'article 2 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, quan aquestes persones estigueren obligades a abstindre's en els termes previstos en la legislació administrativa de l'Estat o autonòmica, així com els referents a la recusació d'aquests.

i) Proposar la incoació i instruir expedients sancionadors per les infraccions contingudes en la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat.

j) Elaborar i proposar el desplegament normatiu d'aquesta matèria.

k) Qualssevol altres funcions previstes en les disposicions legals o reglamentàries.

2. L'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos ajustarà els informes i les publicacions al dret de protecció de dades de caràcter personal, i es garantirà sempre la transparència en la gestió pública i el dret de la ciutadania a conéixer la situació de compatibilitat o incompatibilitat de les persones amb càrrec públic.Article 39. Deure de col·laboració amb l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos

1. L'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos, en relació amb les activitats que li són encomanades per aquest decret, comptarà amb la col·laboració dels òrgans de les administracions públiques, de conformitat amb el que es preveu en l'article 141 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

2. Quan de les actuacions realitzades per l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos es desprenga qualsevol informació que excedisca de la seua competència, però tinga relació amb la de les conselleries o de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, haurà de posar en coneixement de la persona màxima responsable d'aquestes i, si escau, de la de la corresponent entitat del sector públic instrumental.

CAPÍTOL VIII

Procediment sancionadorSecció primera

Disposicions generals i òrgans competentsArticle 40. Objecte

Aquest capítol té per objecte regular el procediment sancionador a què fa referència l'article 17 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat. En tot allò no previst específicament per aquest capítol s'aplicarà el que es disposa en relació amb els procediments sancionadors en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i amb els principis de la potestat sancionadora de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.Article 41. Transparència del procediment

1. El procediment es desenvoluparà d'acord amb el principi d'accés permanent. A aquests efectes, en qualsevol moment del procediment, les persones interessades tenen dret a conéixer el seu estat de tramitació i a accedir i obtindre còpies dels documents continguts en aquest.2. Així mateix, i amb anterioritat al tràmit d'audiència, les persones interessades podran formular al·legacions i aportar els documents que consideren convenients.

3. Amb l'objecte de garantir la transparència en el procediment, la defensa de la persona presumptament responsable i la dels interessos d'altres possibles persones afectades, així com l'eficàcia de l'actuació de l'Administració, cada procediment sancionador que es tramite es formalitzarà sistemàticament, i s'incorporaran successivament i ordenadament els documents, testimoniatges, actuacions, actes administratius, notificacions i altres diligències que apareguen o es realitzen.

Article 42. Prescripció i arxivament de les actuacions

1. Quan de les actuacions prèvies es concloga que ha prescrit la infracció, l'òrgan competent acordarà la no-procedència d'iniciar el procediment sancionador. Igualment, si iniciat el procediment es concloguera, en qualsevol moment, que haguera prescrit la infracció, l'òrgan competent o l'instructor resoldrà la conclusió del procediment, amb l'arxivament de les actuacions. En els dos casos, es notificarà a les persones interessades l'acord o la resolució adoptats.

Així mateix, quan haja transcorregut el termini per a la prescripció de la sanció, l'òrgan competent ho notificarà a les persones interessades.2. Transcorreguts dos mesos des de la data en què es va iniciar el procediment sense haver-se practicat la notificació de la iniciació a la persona presumptament responsable, es procedirà a l'arxivament de les actuacions, i li ho notificarà, sense perjudici de les responsabilitats derivades de la tramitació del procediment en què s'haguera pogut incórrer.

Article 43. Responsabilitats penals

1. En qualsevol moment del procediment sancionador que els òrgans competents consideren que els fets pogueren ser constitutius d'il·lícit penal, remetran els antecedents de les actuacions practicades al Ministeri Fiscal, i se li sol·licitarà testimoniatge sobre les actuacions practicades respecte de la comunicació.

En aquests supòsits, així com quan els òrgans competents tinguen coneixement que s'està desenvolupant un procés penal sobre aquests fets, sol·licitaran de l'òrgan judicial una comunicació sobre les actuacions adoptades.

2. Rebuda la comunicació, i si es considera que hi ha identitat de subjecte, fet i fonament entre la infracció administrativa i la infracció penal que poguera correspondre, l'òrgan competent per a la incoació del procediment n'acordarà la suspensió fins que es dicte la resolució judicial ferma.

3. Declarats provats els fets per resolució judicial penal ferma, l'òrgan competent per a incoar acordarà l'arxivament o la continuació del procediment sancionador, segons siga procedent.Article 44. Comunicació d'indicis d'infracció

Quan, en qualsevol fase del procediment sancionador, els òrgans competents consideren que hi ha o s'han posat de manifest elements de judici indicatius de l'existència d'una altra infracció administrativa per al coneixement de la qual no siguen competents, ho comunicaran a l'òrgan competent. Així mateix, ho posaran directament en coneixement de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana quan aquests pogueren afectar les seues finalitats i funcions.Article 45. Òrgans competents del procediment sancionador

1. L'òrgan competent per a ordenar la incoació dels expedients sancionadors:

a) Quan el càrrec públic tinga la condició de membre del Consell, serà el Consell.

b) En la resta de casos, la incoació de l'expedient correspondrà a la persona titular de la conselleria competent en matèria de transparència, sempre que la persona amb càrrec públic no depenga d'aquesta. Si això fora així, correspondrà la incoació a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'administració pública i, en el cas que les competències en matèria de transparència i d'administració pública recaiguen en aquesta conselleria, la persona titular de Presidència de la Generalitat atribuirà la competència a un membre del Consell.2. L'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos durà a terme la instrucció dels corresponents expedients.

3. La competència per a la imposició de sancions correspondrà:

a) Al Consell quan el càrrec públic tinga la condició de membre del Consell o quan es tracte d'infraccions molt greus o greus.

b) En la resta de casos, a la persona titular de la conselleria competent en matèria de transparència, sempre que el càrrec públic no depenga d'aquests. Quan la persona amb càrrec públic depenga d'aquesta, correspondrà a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'administració pública i, en el cas que les competències en matèria de transparència i d'administració pública recaiguen en aquesta conselleria, la persona titular de Presidència de la Generalitat atribuirà la competència a un membre del Consell.

Secció segona

Actuacions prèvies i iniciació del procedimentArticle 46. Actuacions prèvies

1. Amb anterioritat a la iniciació del procediment, l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos podrà realitzar actuacions prèvies de caràcter reservat a fi de determinar si concorren circumstàncies que justifiquen aquesta iniciació. Especialment, aquestes actuacions s'orientaran a determinar, amb la major precisió possible, els fets susceptibles de motivar la incoació del procediment i les circumstàncies rellevants que concórreguen en uns i en altres.

2. La durada de les actuacions prèvies no superarà els tres mesos.

3. Una vegada realitzades les actuacions prèvies, l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos elevarà als òrgans competents per a incoar el procediment sancionador l'informe de les actuacions realitzades, si d'aquestes es desprenguera la concurrència de circumstàncies que justifiquen la iniciació d'aquest procediment.Article 47. Iniciació del procediment

1. El procediment sancionador s'iniciarà sempre d'ofici per acord de l'òrgan competent, bé per pròpia iniciativa, per petició raonada d'altres òrgans o per denúncia.

2. La iniciació requerirà, per part de l'òrgan competent segons l'article 17.2 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, un acord motivat i exprés en el qual es faran constar les circumstàncies següents:a) Identificació de la persona o persones presumptament responsables.

b) Els fets que motiven la incoació del procediment, la seua possible qualificació i les sancions que pogueren correspondre, sense perjudici del que resulte de la instrucció. Excepcionalment, quan en el moment de dictar l'acord d'iniciació no hi haja elements suficients per a la qualificació inicial dels fets que motiven la incoació del procediment, l'esmentada qualificació podrà realitzar-se en una fase posterior mitjançant l'elaboració de un plec de càrrecs, que haurà de ser notificat a les persones interessades.

c) Identificació del funcionari o funcionària de carrera del grup A1, que s'encarregarà de la instrucció del procediment i de la secretaria. La instrucció recaurà, necessàriament, en personal tècnic adscrit a l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos. Per a la identificació es tindrà en compte el règim general d'abstenció i recusació.

d) Òrgan competent per a la resolució del procediment i norma que li atribuïsca aquesta competència, amb indicació de la possibilitat que la persona presumptament responsable puga reconéixer voluntàriament la seua responsabilitat, en aquest cas es resoldrà el procediment amb la imposició de la sanció que procedisca.

e) Mesures de caràcter provisional que s'hagen acordat per l'òrgan competent per a iniciar el procediment sancionador, sense perjudici de les que es puguen adoptar durant aquest.

f) Indicació del dret a formular al·legacions i a l'audiència en el procediment i dels terminis per al seu exercici, així com indicació que, si no s'efectuen al·legacions en el termini previst sobre el contingut de l'acord d'iniciació, aquest podrà ser considerat proposta de resolució quan continga un pronunciament precís sobre la responsabilitat atribuïda.

g) Termini màxim per a resoldre, que serà de 6 mesos, i indicació que transcorregut aquest sense que es dicte resolució expressa, se'n produirà la caducitat.

3. L'acord d'iniciació es comunicarà a l'òrgan instructor, amb trasllat de totes les actuacions que hi haja sobre aquest tema, i es notificarà a la persona denunciant i a la persona interessada, entenent, en qualsevol cas, per aquest la persona presumptament responsable i, en el cas que el fet poguera ser constitutiu d'una vulneració de l'article 5 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, se li notificarà també a l'empresa o societat en la qual haja de prestar els seus serveis la persona amb càrrec públic cessada.Article 48. Iniciació per petició de l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos o dels òrgans de control o prevenció i lluita contra la corrupció

1. L'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos i els òrgans de control o prevenció i lluita contra la corrupció, quan constaten conductes o fets susceptibles de ser qualificats com alguna de les infraccions previstes en la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, podran instar la incoació del procediment sancionador per part de l'òrgan competent que, si no l'inicia, haurà d'emetre un informe raonat sobre la causa en la qual es funda per a això.

2. A l'efecte de delimitar els òrgans i entitats inclosos en aquest article i en el segon paràgraf de l'apartat 2 de l'article 17 de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, s'entendrà per òrgans de control o prevenció i lluita contra la corrupció únicament l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

Article 49. Comunicacions o denúncies

1. Quan la Oficina de Control de Conflictes d'Interessos tinga coneixement a través d'una denúncia, alerta o altres mitjans d'una presumpta infracció de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, podrà iniciar les actuacions prèvies al procediment sancionador.

2. La denúncia, que, en tot cas, serà coneguda per l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos, haurà d'expressar el relat dels fets que pogueren constituir alguna infracció de les tipificades en la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, la data de la comissió i la identificació de les persones presumptament responsables.

3. En qualsevol cas, es garantirà la confidencialitat sobre la identitat de la persona que haja formulat la comunicació.

Secció tercera

InstruccióArticle 50. Instrucció del procediment

1. Les persones interessades disposaran d'un termini de quinze dies per a aportar totes les al·legacions, documents o informacions que consideren convenients i, si escau, proposar la prova que consideren oportuna, i es concretaran els mitjans de què pretenguen valdre's. En la notificació de la iniciació del procediment s'indicarà a les persones interessades aquest termini.

2. Cursada la notificació a què fa referència el punt anterior, l'òrgan instructor del procediment realitzarà d'ofici tots els actes d'instrucció que siguen adequats per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals haja de pronunciar-se la resolució i, en particular, la de totes les proves i actuacions que conduïsquen a l'esclariment dels fets i a determinar la responsabilitat susceptible de sanció.3. La persona instructora podrà sol·licitar als òrgans i dependències administratives pertanyents a qualsevol de les administracions públiques els antecedents i informes previs que jutge necessaris per a la resolució de l'expedient, d'acord amb l'article 141 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, i s'hauran de concretar els punts sobre els quals se sol·liciten i la conveniència de reclamar-los. Els informes seran evacuats en el termini de 10 dies, llevat que una disposició o l'ampliació de la resta dels terminis del procediment permeta o exigisca un altre termini diferent.4. Les persones designades com a òrgan instructor o, si escau, les titulars de les unitats administratives que tinguen atribuïda aquesta funció seran responsables directes de la tramitació del procediment i, especialment, del compliment dels terminis establits.Article 51. Mesures provisionals

Les mesures provisionals podran ser adoptades per l'òrgan competent per a iniciar, instruir o resoldre el procediment en els termes recollits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.Article 52. Prova

1. Rebudes les al·legacions o transcorregut el termini assenyalat per a això, l'òrgan instructor podrà acordar l'obertura d'un període de prova per un termini no superior a trenta dies ni inferior a deu, de conformitat amb el que es preveu en l'article 77 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. No obstant això, si l'òrgan instructor ho considerara necessari i a petició de les persones interessades podrà decidir l'obertura d'un període extraordinari de prova per un termini no superior a deu dies.

2. En l'acord, que es notificarà a les persones interessades, es podrà rebutjar de forma motivada la pràctica d'aquelles proves que, si escau, hagueren proposat aquelles, quan siguen manifestament improcedents o innecessàries, d'acord amb el que es disposa en l'article 77.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

3. La pràctica de les proves es realitzarà de conformitat amb el que s'estableix en l'article 78 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

4. Quan la prova consistisca en l'emissió d'un informe d'un òrgan administratiu, organisme públic o entitat de dret públic, s'entendrà que té caràcter preceptiu, amb els efectes previstos en l'article 80.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.Article 53. Audiència

Instruït el procediment, i immediatament abans de redactar la proposta de resolució, aquest es posarà de manifest a la persona presumptament responsable de la infracció o, si escau, al seu representant, perquè en el termini de quinze dies puga al·legar i presentar els documents i justificacions que considere pertinents.Article 54. Proposta de resolució

1. Dins dels quinze dies següents al final del termini per a la posada de manifest de l'expedient o d'haver-se formulat les al·legacions, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució, que es notificarà a la persona presumptament responsable de la infracció.

2. En la proposta es fixaran de forma motivada els fets que es consideren provats i la seua exacta qualificació jurídica, es determinarà la infracció que, si escau, aquells constituïsquen, la persona o persones presumptament responsables, la sanció que es propose, així com la valoració de les proves practicades, especialment aquelles que constituïsquen els fonaments bàsics de la decisió i les mesures provisionals que, si escau, s'hagueren adoptat per l'òrgan competent per a iniciar el procediment o per l'òrgan instructor d'aquest, i es concedeix un termini de 10 dies per a formular al·legacions i presentar els documents i informacions que es consideren pertinents.

3. Si com a conseqüència de la instrucció del procediment resultara modificada la determinació inicial dels fets, de la seua possible qualificació, de les sancions imposables o de les responsabilitats susceptibles de sanció, haurà d'indicar-se aquesta circumstància a la persona presumptament responsable de la infracció en la proposta de resolució.

4. Oïda la persona presumptament responsable de la infracció, o transcorregut el termini sense cap al·legació, l'òrgan instructor elevarà l'expedient, inclosa la proposta de resolució i les al·legacions que s'hagueren presentat, a l'òrgan competent per a resoldre el procediment, a fi que aquest, amb l'examen previ de l'expedient i la realització, si escau, de les actuacions complementàries que considere oportunes, dicte la resolució que corresponga.

5. L'òrgan instructor podrà resoldre la finalització de procediment amb arxivament de les actuacions, sense formular la proposta de resolució, quan es pose de manifest alguna de les circumstàncies a les quals fa referència l'apartat 1 de l'article 89 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Si no fera ús d'aquesta facultat, s'haurà de declarar aquesta circumstància en la proposta.Article 55. Actuacions complementàries

1. Abans de dictar resolució, l'òrgan competent per a resoldre podrà decidir, mitjançant acord motivat, retornar l'expedient a l'òrgan instructor per a la realització de les actuacions complementàries que al seu judici resulten indispensables per a resoldre el procediment. No tindran la consideració d'actuacions complementàries els informes que precedeixen immediatament a la resolució final del procediment.2. L'acord de realització d'actuacions complementàries es notificarà a les persones interessades, i se'ls concedirà un termini de set dies per a formular les al·legacions que tinguen per pertinents després de la finalització d'aquestes.

3. Les actuacions complementàries hauran de practicar-se en un termini no superior a quinze dies. El termini per a resoldre el procediment quedarà suspés fins a la terminació de les actuacions complementàries.Secció quarta

TerminacióArticle 56. Resolució

1. L'òrgan competent dictarà resolució, que serà motivada i decidirà totes les qüestions plantejades per a les persones interessades i aquelles altres derivades del procediment.

2. La resolució s'adoptarà en el termini de quinze dies des de la notificació a la persona presumptament responsable de la infracció de la proposta de resolució.

3. En la resolució no es podran acceptar fets diferents dels determinats en la fase d'instrucció del procediment, excepte els que resulten, si escau, de la realització de les actuacions complementàries disposades per l'òrgan competent per a resoldre. No obstant això, quan l'òrgan competent per a resoldre considere que la infracció revisteix major gravetat que la determinada en la proposta de resolució, es notificarà a la persona presumptament responsable perquè aporte totes les al·legacions que considere convenients, i se li concedeix un termini de quinze dies.4. Les resolucions dels procediments sancionadors inclouran la valoració de les proves practicades i especialment d'aquellles que constituïsquen els fonaments bàsics de la decisió, fixaran els fets i, si escau, la persona o persones responsables, la infracció o infraccions comeses i la sanció o sancions que s'imposen o bé la declaració de no-existència d'infracció o responsabilitat.

5. Les resolucions es notificaran a les persones responsables, amb esment dels recursos que es puguen interposar contra aquesta, l'òrgan davant el qual han de presentar-se i els terminis per a interposar-los.

6. La resolució ferma dels procediments sancionadors serà comunicada a l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos en el termini de 10 dies per a la inscripció en el Registre de Control de Conflictes d'Interessos.Article 57. Caducitat

1. Si no s'haguera dictat resolució transcorreguts sis mesos des de la iniciació, es produirà la caducitat, de conformitat amb el que es preveu en l'article 25.1.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

2. Transcorregut el termini de caducitat, l'òrgan competent emetrà, a sol·licitud de la persona interessada, un certificat en el qual conste que ha caducat el procediment i s'ha procedit a l'arxivament de les actuacions.

3. El còmput del termini per a resoldre i notificar la resolució s'interromprà quan el procediment s'haguera paralitzat per causa imputable a la persona presumptament responsable de la infracció o quan s'haguera procedit a la suspensió del procediment.Article 58. Efectes de la resolució

1. Contra les resolucions que es dicten en la resolució del procediment sancionador, es podran interposar els recursos previstos en l'ordenament jurídic. Les sancions i les mesures adoptades s'executaran en els termes de la resolució en què s'imposen i una vegada que aquesta haja guanyat fermesa en la via administrativa.

2. En el supòsit assenyalat en l'apartat anterior, les resolucions podran adoptar les disposicions cautelars necessàries per a garantir-ne l'eficàcia mentre no siguen executives, les quals podran consistir en el manteniment de les mesures provisionals que, si escau, s'hagueren adoptat de conformitat amb l'article 51 d'aquest decret.Article 59. Restitució de les quantitats percebudes indegudament

1. Si la persona infractora com a conseqüència de les conductes sancionades haguera percebut algun benefici econòmic a costa de la Hisenda Pública, la resolució del procediment declararà que es reintegren a aquesta les quantitats percebudes indegudament.

2. La quantitat a la qual fa referència l'apartat 1, susceptible d'execució forçosa, es determinarà en aquest procediment.

DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Convenis amb altres administracions públiques

Amb la finalitat de facilitar la funció inspectora atribuïda a l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos, la Generalitat impulsarà convenis de col·laboració amb altres administracions públiques, especialment amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.Segona. Bústia telemàtica d'alertes per a informar d'incompliments d'obligacions establides en la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat

D'acord amb el que es disposa en l'article 20 i en la disposició final primera, punt 3, de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, s'articularà una bústia ciutadana perquè terceres persones puguen comunicar possibles casos d'incompliment de la llei esmentada. La regulació d'aquesta bústia garantirà, en tot cas, la confidencialitat o l'anonimat de la persona comunicadora, sense que les persones encarregades de la seua gestió puguen identificar aquells realitzen les alertes.

Tercera. Presentació del currículum en el Registre de Control de Conflictes d'Interessos

El currículum i, si escau, les seues modificacions es presentaran per la persona amb càrrec públic en el Registre de Control de Conflictes d'Interessos, únicament als efectes de la publicitat activa a què fa referència l'article 36.3.b del Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual s'aprova el codi de bon govern de la Generalitat, i quedarà, així, integrada en aquest registre tota la informació relativa a aquella. No obstant això, el règim jurídic aplicable a la presentació del currículum serà l'establert en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, i la seua normativa de desenvolupament.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIESPrimera. Migració de dades del Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials de les Persones amb Càrrec Públic de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental al Registre de Control de Conflictes d'Interessos

1. De conformitat amb el que es preveu en la disposició transitòria primera de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, tota la informació i documentació en poder del Registre d'Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de l'Administració de la Generalitat i de la seua Sector Públic Instrumental quedarà integrada en el termini d'un mes des de l'aprovació d'aquest decret en l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos i el seu Registre, i haurà d'assumir la gestió d'aquell.

La migració de les dades a la nova aplicació informàtica serà coordinada pels òrgans directius competents en matèria de transparència de l'activitat pública i en matèria de sistemes d'informació i comunicacions els quals planificaran conjuntament el desenvolupament de les mesures que han d'adoptar-se per a complir les disposicions establides en aquest decret.

2. L'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos haurà de donar compliment a les previsions de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, i d'aquest decret, sense més excepcions que les de l'exigència del funcionament electrònic o les que pogueren resultar estrictament inherents a la disponibilitat de l'aplicació o sistema informàtic que done suport al nou Registre de Control de Conflictes d'Interessos.3. S'autoritza la persona titular de la conselleria, a la qual estiga adscrita l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos, perquè, ultimada la nova eina informàtica a la qual fa referència l'anterior apartat 1, aprove la modificació dels models de l'annex III del Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, i declare la no-aplicació dels articles del títol III d'aquest decret.Segona. Presentació de declaracions davant el Registre de Control de Conflictes d'Interessos

Per a l'adaptació al que s'estableix en els articles 12 i 13 del present decret i en compliment del que s'estableix en la disposició transitòria segona de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, les persones que ostenten els càrrecs als quals fa referència l'article 2, formularan una declaració responsable de confirmació expressa de les anteriorment presentades sobre les seues activitats, béns, drets i obligacions patrimonials en el cas que no s'haguera produït variació respecte d'aquestes. Si s'haguera produït qualsevol adquisició de drets, béns o obligacions per import superior a tres mil euros, així com l'exercici d'alguna activitat diferent, hauran de presentar una nova declaració en la seua integritat.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

1. Queden derogats el títol III i l'annex III del Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig. No obstant això, mantindran vigència els articles i models, d'aquest títol i annex, necessaris per al compliment de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, mentre es dicte la resolució a la qual fa referència l'apartat 3 de la disposició transitòria primera d'aquest decret.

2. Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que es disposa en aquest decret.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Habilitació per al desenvolupament normatiu

Es faculta la persona titular del departament del Consell competent en matèria de transparència perquè, en l'àmbit de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per al desenvolupament d'aquest decret.Segona. Entrada en vigor

Aquest decret entrarà en vigor als vint dies següents de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 18 de maig de 2018El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERREREl conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació,

MANUEL ALCARAZ RAMOS