RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2013, del director general de Joventut i de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es convoca la Campanya de Camps de Treball Voluntari Juvenil per a l'any 2013.Publicat en:  DOGV núm. 6967 de 18.02.2013
Número identificador:  2013/1449
Referència Base de Dades:  001702/2013
 

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: IVAJ
    Grup temàtic: Ajudes
    Matèries: JoventutRESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2013, del director general de Joventut i de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es convoca la Campanya de Camps de Treball Voluntari Juvenil per a l'any 2013. [2013/1449]

L'article 49.25 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana atribueix a la Generalitat competències exclusives en matèria de joventut.

La Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana, té com a objectiu garantir a la joventut les oportunitats per al seu desenvolupament, per mitjà de l'execució eficaç de les polítiques integrals de joventut a la Comunitat Valenciana. Entre les funcions atribuïdes a esta comunitat autònoma hi ha l'article 6 de la dita llei, que esmenta les de fomentar i donar suport al voluntariat social i juvenil.

En esta línia, l'Institut València de la Joventut.Generalitat Jove, organitza els camps de treball voluntari juvenil, unes activitats juvenils en les quals un grup de jóvens de diverses procedències es comprometen d'una manera voluntària i desinteressada al desplegament d'un projecte de treball amb contingut social en favor de la comunitat, combinat amb activitats complementàries d'animació. La realització del projecte és un mitjà per a fomentar valors de convivència, de tolerància, de participació, de solidaritat i d'aprenentatge intercultural.

En este marc, i amb l'objecte d'afavorir el desenvolupament integral de la joventut i de contribuir al seu respecte a la diversitat cultural, i també de facilitar la seua inserció social, l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove (IVAJ.GVA JOVE) és el responsable de l'organització de les activitats que es despleguen a la Comunitat Valenciana. A més a més, l'intercanvi de places que es fa amb altres comunitats autònomes i amb el Servei Voluntari Internacional (SVI), adscrit a l'Instituto de la Juventud (INJUVE), permet als jóvens valencians la participació en activitats de caràcter nacional i internacional.

En un exemple de la solidaritat i el compromís susdits, els camps de treball voluntari juvenil es porten a terme en diferents modalitats. Les principals propostes que s'oferiran durant l'estiu que ve seran de tipus social, de restauració arqueològica i relacionades amb activitats mediambientals i culturals.

En virtut de tot això i de conformitat amb les funcions que em confereix l'article 10 de la llei esmentada, resolc:Convocar la Campanya de Camps de Treball Voluntari Juvenil per a l'any 2013, d'acord amb les bases i els models que s'inclouen com a annexos I, II, III, IV i V.Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant del director general de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), d'acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJAP i PAC), o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu competent, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la seua publicació en el DOCV, d'acord amb el que preveuen els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen interposar-hi qualsevol altre recurs que consideren oportú.València, 4 de febrer de 2013.- El director general de Joventut i de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove: Marcos Sanchis Fernández.

ANNEX I

Bases de la Campanya de Camps de Treball Voluntari Juvenil

per a 2013Primera. Objecte

Es convoquen places, adreçades a jóvens residents a la Comunitat Valenciana, per a participar en els camps de treball voluntari juvenil de la Comunitat Valenciana, d'altres comunitats autònomes i de països estrangers.Segona. Places oferides

2.1. La relació de places i projectes dels camps de treball a la Comunitat Valenciana s'exposaran com a mínim cinc dies abans del començament del procés d'inscripció, a les seus de les oficines de l'IVAJ.GVA JOVE d'Alacant, de Castelló de la Plana i de València, a les oficines IVAJ.GVA JOVE, i també en el web de l'IVAJ.GVA JOVE, <www.gvajove.es/ivaj>.

2.2. La relació de places i de projectes dels camps de treball en altres comunitats autònomes i a l'estranger s'exposaran a les seus de les oficines de l'IVAJ.GVA JOVE d'Alacant, de Castelló de la Plana i de València, a les oficines IVAJ.GVA JOVE, i també en el web de l'IVAJ.GVA JOVE, <www.gvajove.es/ivaj>, a mesura que se'n dispose.

Tercera. Serveis inclosos als camps de treball

3.1. Als camps de treball organitzats a la Comunitat Valenciana s'inclouen els serveis següents:

- Allotjament dels jóvens en instal·lacions adequades a l'objecte de l'activitat.

- Alimentació en règim de pensió completa.

- Programa de les activitats d'animació i de tipus cultural que es duguen a terme durant el torn.

- Assegurança d'accidents i de responsabilitat civil.

3.2. Els camps de treball organitzats en altres comunitats autònomes i pel Servei Voluntari Internacional (SVI) es regiran per les seues pròpies normatives; és a dir, l'IVAJ.GVA JOVE hi actuarà d'enllaç entre els jóvens i la comunitat autònoma o l'entitat organitzadora del camp, i no serà responsable de les admissions definitives, dels canvis de dates o de les suspensions de torns, ni tampoc del tipus d'allotjament, l'alimentació, les hores de treball, l'organització del temps lliure ni de la devolució de la quota.

3.3. La cobertura sanitària per malaltia comuna, i també la despesa farmacèutica, seran a càrrec del participant.

3.4. El transport d'incorporació als camps de treball i també el de tornada als seus domicilis serà a càrrec dels jóvens participants.

Quarta. Durada dels camps de treball

4.1. Els camps organitzats a la Comunitat Valenciana es duran a terme, preferentment, durant els mesos de juliol i agost, i tindran una durada de 15 dies naturals, tret d'aquells casos en què, per les característiques de l'activitat, se n'aconsellle una durada diferent.4.2. Els camps organitzats en altres comunitats autònomes i pel SVI es duran a terme, preferentment, durant els mesos de juliol i agost, i la durada dependrà de la comunitat autònoma o l'entitat organitzadora de cada camp.Cinquena. Participants

5.1. Podran sol·licitar plaça en camps de treball els jóvens residents a la Comunitat Valenciana que, en iniciar-se l'activitat corresponent, complisquen els requisits que marque el camp de treball escollit.5.2. Als camps de treball organitzats a la Comunitat Valenciana els jóvens participants hauran de tindre 18 anys complits i no superar, al començament de l'activitat, l'edat assenyalada en cada camp de treball.

5.3. Als camps de treball organitzats en altres comunitats autònomes i pel SVI, les edats de participació seran les que fixe la comunitat autònoma o l'entitat organitzadora de cada camp.

Sisena. Compromís dels participants

Els participants en els camps de treball voluntari juvenil es comprometran a:

a) Treballar desinteressadament els dies i les hores que estipule el projecte del camp en què s'inscriuen.

b) Col·laborar en el desplegament de la programació de les activitats d'animació i a participar-hi.

c) Contribuir a l'organització general del camp (tasques de neteja, de cuina, d'administració, etc.).

d) Respectar les distintes creences, ideologies i diferències de totes les persones que hi participen.

e) Romandre al camp des del començament fins a l'acabament de l'activitat programada.

f) Respectar les normes de règim intern i de convivència pròpies de cada camp, que seran entre d'altres les següents:

- Acceptar les indicacions de les persones responsables de l'activitat.

- Complir els horaris en general.

- No utilitzar vehicles particulars durant el temps en què es celebre el camp de treball.

L'incompliment, per part d'algun participant, de qualsevol aspecte d'este compromís podrà donar lloc a la seua exclusió de l'activitat.La no-realització, per part d'algun participant, del treball tècnic o la falta dels requisits necessaris prevists en cada projecte tècnic podrà donar lloc a la seua exclusió de l'activitat.Setena. Preinscripció als camps de treball

7.1. Les persones interessades a participar en els camps de treball voluntari juvenil hauran de fer una preinscripció a través d'Internet.

Per fer la preinscripció caldrà emplenar el formulari publicat en el web de l'IVAJ.GVA JOVE, en l'adreça següent:

<www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/va/tiempo/actividades/camps/>.

7.2. La preinscripció es podrà fer des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana fins a les 14.00 hores del dia 27 de març de 2013.

7.3. Per fer la preinscripció, les persones interessades hauran de facilitar les dades següents: nom i cognoms, el número del DNI o d'un document equivalent, l'adreça de correu electrònic i almenys un telèfon de contacte.

7.4. Cada persona interessada podrà fer una sola preinscripció, en la qual podrà fer la reserva per a tres persones com a màxim, i haurà d'indicar, a més de les seues dades, el nom i els cognoms de les altres dues persones sol·licitants, si s'esqueia, a l'efecte de formalització de la inscripció, d'acord amb la base 8.3. Ningú no podrà figurar en més d'una preinscripció, siga com a titular siga com acompanyant.Huitena. Inscripció en els camps de treball

8.1. La inscripció es farà per ordre, entre les persones preinscrites, de conformitat amb la base 7, a partir del número que determine el sorteig que es celebrarà en acte públic el dia 3 d'abril de 2013 a les 10.00 h, a la seu de l'IVAJ.GVA JOVE del carrer de l'Hospital, número 11, de València. L'ordre per formalitzar les inscripcions dels titulars i dels altres dos sol·licitants, si s'esqueia, s'exposarà a les oficines abans esmentades i en el web de l'IVAJ.GVA JOVE. En la llista per al sorteig, únicament figurarà la persona titular i el número de la preinscripció.

8.2. La inscripció es podrà realitzar en qualsevol de les seus de l'IVAJ.GVA JOVE de València, a les unitats territorials de l'IVAJ.GVA JOVE d'Alacant i de Castelló o a les oficines IVAJ.GVA JOVE, indistintament de quin fóra el lloc en què es va efectuar la preinscripció, a partir del dia 22 d'abril de 2013.

8.3. De conformitat amb l'ordre establit en el sorteig, el dia i a l'hora assignats el titular i els altres dos sol·licitants, si s'esqueia, presentaran a l'oficina corresponent els seus DNI originals -o còpies confrontades- i, a continuació, triaran el camp sense que cap persona puga ocupar més d'una plaça.

8.4. La persona que no es presente a l'hora que li corresponga fer la inscripció podrà formalitzar-la en finalitzar els torns corresponents a aquell dia. Passat eixe termini, perdrà el torn.

8.5. Una vegada triat el camp, s'emplenarà la sol·licitud en un imprés normalitzat (annex II), que es pot trobar en el web de l'IVAJ.GVA JOVE: <www.gvajove.es/ivaj>.

8.6. La sol·licitud s'haurà d'emplenar en tots els seus apartats, signar-la i lliurar-la en una de les oficines d'inscripció indicades a l'efecte, juntament amb la documentació requerida en la base novena. El termini per al lliurament de la sol·licitud i la documentació vencerà a les 14.00 hores del dia següent a l'elecció del camp.

8.7. Una vegada conclosa la inscripció de totes les persones preinscrites i fins que s'exhaurisquen les places, l'IVAJ.GVA JOVE podrà inscriure en una activitat aquelles persones que ho sol·liciten.Novena. Procediment de pagament i documentació

D'acord amb la base anterior, es disposarà fins a les 14.00 hores de l'endemà de l'elecció del camp per a fer el pagament de la quota establida a la base onze i lliurar la documentació següent:

a) Sol·licitud d'inscripció.

b) Justificant de l'abonament de la quota corresponent.

c) Autorització expressa a l'IVAJ.GVA JOVE, inclosa en l'apartat D de la sol·licitud, perquè puga comprovar les dades d'identitat de la persona sol·licitant, d'acord amb el que estableix el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell.

Si el sol·licitant no en presta el seu consentiment, haurà d'aportar fotocòpia confrontada del document nacional d'identitat, passaport o targeta d'identificació d'estranger, segons siga procedent.

Si de la comprovació efectuada resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a dur a terme les actuacions procedents per a aclarir-la.

d) Fitxa mèdica de la persona participant, d'acord amb el model de l'annex III, emplenada i signada.

e) En les sol·licituds d'inscripció de les persones menors d'edat, autorització signada del pare, la mare o tutor/a.

f) La documentació que sol·licite l'entitat organitzadora de cada camp.

Una vegada lliurada la documentació i abonada la quota, no serà possible el canvi de plaça.

Si, dins del termini assenyalat, no s'efectua l'ingrés corresponent o, havent-lo efectuat, no es lliura el resguard de l'ingrés a l'oficina en què es va fer la inscripció, es podrà entendre que la persona sol·licitant ha desistit de la plaça i no s'originarà cap dret a ocupar-la ni a la devolució de la quota.Deu. Incorporació

Els participants s'hauran d'incorporar al lloc indicat el primer dia del camp, i hauran de portar el DNI, la targeta sanitària i qualsevol altra documentació que sol·licite la comunitat autònoma o l'entitat organitzadora.

Pel que fa als camps que es facen a l'estranger, la persona participant haurà de consultar en qualsevol oficina de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) la correspondència d'assistència sanitària amb el règim establit a Espanya. Posat cas que no hi existisca cap correspondència, s'haurà d'obtindre la cobertura sanitària que es necessite al dit país.Onze. Quota

11.1. La quota per plaça i torn, per als camps organitzats a la Comunitat Valenciana, és de 90 €, IVA inclòs.

11.2. L'import dels camps organitzats en altres comunitats autònomes i pel SVI serà el que establisca la comunitat autònoma o l'entitat organitzadora, i haurà d'ingressar-se en el compte bancari que s'indique en el moment oportú.Dotze. Renúncia de plaça i sol·licitud de devolució de la quota

12.1. Activitats organitzades per l'IVAJ.GVA JOVE i pel SVI.

12.1.1. La renúncia de plaça i, si escau, la sol·licitud de devolució de la quota, es farà sempre per escrit, utilitzant els models que s'hi adjunten (annexos IV i V) i presentant-la al registre de la seu central de l'IVAJ.GVA JOVE de València, als de les unitats territorials d'Alacant o de Castelló de la Plana, o en qualsevol dels llocs que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

En cas d'enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a l'oficina de correus corresponent haurà de fer-se d'acord amb el que disposa l'article 31 del Reial Decret 1829/1999, de 3 de desembre, en sobre obert, a fi que l'exemplar destinat a l'IVAJ.GVA JOVE siga datat i segellat abans de ser certificat. Posat cas que la sol·licitud no estiga datada i segellada per l'oficina de correus corresponent, s'entendrà com a data vàlida de presentació el dia en què tinga entrada al Registre de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove.12.1.2. La renúncia a la plaça d'un camp de treball haurà de presentar-se abans de l'inici de l'activitat i no implicarà la devolució de la quota ingressada, llevat dels casos especificats en la base 12.1.3 del present annex, després que la persona interessada en faça la sol·licitud.

12.1.3. L'IVAJ.GVA JOVE procedirà a la devolució del 80 per cent de l'import de la quota quan, per causa sobrevinguda posteriorment a la formalització de la inscripció i no imputable a la persona interessada, no s'utilitze el servei i siga acreditat mitjançant document fefaent abans del començament de l'activitat o 48 hores després. A tal efecte, es consideraran o s'assimilaran a causa no imputable a la persona obligada els supòsits següents:

a) Malaltia del/de la jove que li impedisca l'assistència a l'activitat. En eixe cas, s'hi haurà d'adjuntar un certificat mèdic oficial, emplenat i signat, o un informe hospitalari.b) Malaltia o mort d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. En eixe cas, s'hi haurà d'adjuntar un certificat oficial degudament emplenat i signat.

c) Altres causes de força major, degudament justificades.

Queden excloses de la possibilitat de devolució les raons que s'al·ludisquen com a conseqüència dels rendiments acadèmics en els diferents nivells educatius dels participants i la realització de qualsevol activitat preparatòria del curs acadèmic i de pràctiques universitàries, així com el gaudi de beques i els contractes laborals.

La no-incorporació a l'activitat o la cancel·lació de la plaça una vegada començat el camp de treball suposarà la pèrdua de l'import abonat.

12.2. Activitats organitzades per altres comunitats autònomes

Les renúncies a les places i les sol·licituds de devolució de quota dels camps de treball organitzats per altres comunitats autònomes es faran d'acord amb les normes que establisca la comunitat autònoma organitzadora.Tretze. Modificació del programa

L'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove es reserva el dret de modificar el seu programa d'activitats, i també de suspendre'n alguna, si raons de qualsevol mena n'entrebanquen el normal desplegament.

En cas de modificació o suspensió, es comunicarà tal circumstància a les persones interessades i se'ls oferirà una activitat alternativa de les existents en eixe moment o la devolució íntegra de la quota. La dita modificació es comunicarà per mitjà d'un anunci publicat en els taulers de les seus de l'IVAJ.GVA JOVE, a Alacant (Rambla Méndez Núñez, 41, 03002 Alacant), a Castelló (c/ Orfebres Santalínea, 2, 12005 Castelló de la Plana) i a València (c/ Hospital, 11, 46001 València). També es publicarà en el web de l'IVAJ.GVA JOVE (<www.gvajove.es/ivaj>).Catorze. Acceptació de les bases

La participació en la present convocatòria, inclosa la fase de preinscripció, implica l'acceptació de les bases que la regulen.

<div id="AquiVaUnaImagen"></div>ANNEX II / ANEXO II<div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div>ANNEX III / ANEXO III<div id="AquiVaUnaImagen"></div>ANNEX IV / ANEXO IV<div id="AquiVaUnaImagen"></div>ANNEX V / ANEXO V