Ajuntament de Rojales. Convocatòria de tres places d'oficial de la policia local, dos d'aquestes per promoció interna i l'altra per torn de mobilitat.Publicat en:  DOGV núm. 7882 de 27.09.2016
Número identificador:  2016/7323
Referència Base de Dades:  007222/2016
 

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, C/C1
    Descriptors toponímics: RojalesConvocatòria de tres places d'oficial de la policia local, dos d'aquestes per promoció interna i l'altra per torn de mobilitat. [2016/7323]

En el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant número 91, de data 13 de maig de 2016, es van publicar íntegrament les bases de la convocatòria per a la selecció de tres places d'oficial de la policia local de Rojals, dos d'aquestes per promoció interna i l'altra per torn de mobilitat, vacants en la plantilla de personal funcionari d'aquest ajuntament.El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.Rojales, 20 de setembre de 2016.– L'alcalde: Antonio Pérez García.