Universitat de València. Informació pública sobre l'ampliació d'una borsa de treball de tècnic superior d'avaluació i anàlisi organitzacional, escala tècnica superior de planificació, anàlisi i avaluació, d'aquesta universitat.Publicat en:  DOGV núm. 7883 de 28.09.2016
Número identificador:  2016/7456
Referència Base de Dades:  007269/2016
 

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Universitat de Valencia
    Grup temàtic: Ocupació pública
    Descriptors:
      Temàtics: borses de treball, A/A1Informació pública sobre l'ampliació d'una borsa de treball de tècnic superior d'avaluació i anàlisi organitzacional, escala tècnica superior de planificació, anàlisi i avaluació, d'aquesta universitat. [2016/7456]

La Universitat de València ha procedit a remetre al Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF), una oferta pública per a l'ampliació d'una borsa de treball de tècnic superior d'avaluació i anàlisi organitzacional, escala tècnica superior de planificació, anàlisi i avaluació d'aquesta universitat.

Aquesta oferta es farà pública al tauler d'anuncis del Servei de Recursos Humans PAS de la Universitat de València i a la pàgina web d'aquest servei. La preselecció de candidats serà realitzada pel SERVEF.

El termini per a registrar la candidatura i sol·licitar ser inclòs en el procés de selecció estarà obert a partir del dia següent d'aquesta publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i romandrà obert mentre dure el procediment realitzat pel SERVEF, mitjançant el portal GVAJobs.València, 26 de setembre de 2016.– El rector, p. d. (DOCV 23.06.2016), el gerent: Joan E. Oltra i Vidal.