Ajuntament d'Albatera. Bases de la convocatòria per a la provisió de quatre places d'agent de policia local mitjançant procediment de consolidació d'ocupació temporal.Publicat en:  DOGV núm. 8613 de 14.08.2019
Número identificador:  2019/7641
Referència Base de Dades:  007513/2019
 

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, C/C1
    Descriptors toponímics: AlbateraBases de la convocatòria per a la provisió de quatre places d'agent de policia local mitjançant procediment de consolidació d'ocupació temporal. [2019/7641]

En el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant número 136, de 19 de juliol de 2019, s'han publicat íntegrament les bases que han de regir la convocatòria per a proveir:

Quatre (4) places d'agent de policia local, pertanyents a l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials i categoria d'agent (C1), mitjançant el sistema de concurs oposició, en torn d'accés lliure, consolidació d'ocupació temporal.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan siga procedent de conformitat amb les bases, es faran públics en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, en el tauler d'anuncis d'aquest ajuntament i en la pàgina web de l'Ajuntament.Albatera, 24 de juliol de 2019.– L'alcaldessa: Ana Iluminada Serna García.