ORDE 1/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a la promoció de l'ús del valencià en l'àmbit de les festes de les Falles, de la Magdalena i de les Fogueres de 2014 i s'aproven les bases reguladores i el procediment per a concedir-les.Publicat en:  DOGV núm. 7194 de 17.01.2014
Número identificador:  2014/311
Referència Base de Dades:  000505/2014
 ORDE 1/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a la promoció de l'ús del valencià en l'àmbit de les festes de les Falles, de la Magdalena i de les Fogueres de 2014 i s'aproven les bases reguladores i el procediment per a concedir-les. [2014/311]

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana determina l'oficialitat del valencià i atorga especial protecció i respecte a la seua recuperació.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat Valenciana, d'Ús i Ensenyament del Valencià, indica que el Consell de la Generalitat fomentarà les manifestacions culturals, les artístiques i la promoció i edició del llibre amb un tractament i consideració especials si es fan en valencià i que el Govern Valencià assumirà la direcció tècnica i la coordinació del procés de promoció de l'ús del valencià i, per tant, està facultat per a prendre mesures que en fomenten l'ús.Com a conseqüència dels manaments legals, el Consell du a terme una sèrie d'actuacions conduents a fer més present el valencià com a llengua de comunicació i de cultura entre els valencians i les valencianes i a complir, en definitiva, el compromís que té assumit la Generalitat en la defensa del patrimoni cultural i, especialment, en la recuperació del valencià.

Una de les actuacions realitzades és la promoció d'activitats dirigides al foment de l'ús del valencià en el món associatiu relacionat amb les festes populars.

A la Comunitat Valenciana hi ha una llarga tradició d'existència d'associacions cíviques de caràcter cultural que, per estar vinculades directament a les activitats relacionades amb les festes populars i tradicionals de les Falles, de la Magdalena i de les Fogueres, tenen un gran arrelament i, per tant, molta incidència i importància social.

És per això que la Generalitat ha previst en els pressupostos de 2014 una línia pressupostària destinada a la promoció del valencià en l'àmbit d'estes festes.

Les ajudes econòmiques o subvencions són una tècnica de foment i de col·laboració entre les administracions i els particulars per a la gestió de qüestions d'interés públic.

Per tot això, segons els preceptes de l'article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS); de la disposició final primera del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament (RGS); de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, article 47.11 del text refós aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991; vista la proposta de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, de 16 de desembre de 2013, i de conformitat amb esta,ORDENEPrimer

Es convoquen les ajudes econòmiques de la Generalitat per a les activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les comissions de festes de les Falles, de la Magdalena i de les Fogueres durant l'any 2014.Segon

S'aproven les bases de la convocatòria i el model de sol·licitud i de documentació, els quals s'inclouen com a annexos I, II i III d'esta orde.

Tercer

La concessió de les ajudes, per un import global màxim de 60.000 €, anirà amb càrrec a la línia T3166000, del programa 422.50 del pressupost per a 2014. La concessió està condicionada a l'existència, en els pressupostos de 2014 de la Generalitat, del corresponent crèdit adequat i suficient.Quart

Segons establix l'article 3 de l'Orde de 26 de setembre de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda (DOGV 2361, 06.10.1994), tots els actes dictats en este expedient de tramitació anticipada es consideraran condicionats al fet que, al dictar la resolució de concessió de la subvenció, subsistisquen les mateixes circumstàncies, de fet i de dret, que hi havia en el moment en què es van produir aquells actes.

Quint

D'acord amb l'article 3.4 del Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, la present convocatòria no requerix ser notificada a la Comissió Europea per no ser-hi aplicable l'article 107, apartat 1, del Tractat de Funcionament de la Comunitat Europea, ja que les ajudes van dirigides a entitats que no exercixen activitats econòmiques i, per tant, no afecta els intercanvis comercials entre estats membres.Sext

Es delega en la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística la facultat de resoldre la concessió de les ajudes, i se l'autoritza perquè, en l'àmbit de les seues competències, adopte les resolucions pertinents per a l'execució d'esta orde.Sèptim

Esta orde produirà efectes l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

De conformitat amb els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició o bé plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant de la consellera d'Educació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

b) El recurs contenciós administratiu s'haurà de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà del dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.València, 13 de gener de 2014La consellera d'Educació, Cultura i Esport,

MARÍA JOSÉ CATALÁ VERDET

ANNEX I

Bases reguladores de la convocatòria de les ajudes econòmiques de 2014 destinades a la promoció de l'ús del valencià en l'àmbit de les festes de les Falles, la Magdalena i les Fogueres de la Comunitat Valenciana.Primera. Objecte

1. L'objecte d'estes bases és regular la convocatòria de les ajudes econòmiques per a la realització d'activitats de les comissions de festes de les Falles, de la Magdalena i de les Fogueres destinades a l'ús del valencià en els llibres de les festes.

2. Estes bases constituïxen el text regulador a què s'hauran d'acollir els destinataris del règim d'ajudes que s'hi establix.Segona. Beneficiaris

1. Podran optar a les ajudes les associacions i comissions de festes de les Falles, de la Magdalena i de les Fogueres, legalment constituïdes, radicades en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.

2. No podran obtindre la condició de beneficiàries de les subvencions aquelles entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies següents:

a) Haver sigut condemnades mitjançant sentència ferma a la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions o ajudes públiques.

b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver sigut declarades insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarades en concurs llevat que en este haja adquirit eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver sigut inhabilitades segons la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, sense que haja conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.c) Haver donat lloc, i per això haver sigut declarades culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte realitzat amb l'Administració.

d) Estar incursa la persona física, la persona administradora de les societats mercantils o aquelles que tinguen la representació legal d'altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de Conflictes d'Interessos de Membres de Govern i Alts Càrrecs d'Administració; de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servici de les Administracions Públiques; o bé tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establits en esta o en la normativa de la Comunitat Valenciana.e) No trobar-se al corrent, segons la normativa vigent, en el compliment de les obligacions tributàries o davant de la Seguretat Social.

f) Tindre la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.

g) No trobar-se al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

h) Haver sigut sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions, segons la LGS, o la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

i) No podran accedir a la condició de beneficiàries les agrupacions previstes en el segon paràgraf de l'apartat 3 de l'article 11 de la LGS quan concórrega alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels seus membres.

j) En cap cas podran obtindre la condició de beneficiàries de les subvencions les entitats incloses en les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

k) Tampoc podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats respecte de les quals s'haja suspés el procediment administratiu de la inscripció per trobar-se indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació del que disposa l'article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, mentres no es dicte resolució judicial ferma en virtut de la qual puga practicar-se la inscripció en el registre corresponent.Tercera. Accions i costos subvencionables

1. Les ajudes van dirigides a premiar i subvencionar l'edició en valencià dels llibres de les festes de les Falles, de la Magdalena i de les Fogueres en què participa l'entitat.

2. Els llibres objecte de subvenció hauran de reunir les característiques següents:

a) Estar escrits en valencià.

b) Estar editats per l'entitat sol·licitant.

c) Disposar del corresponent depòsit legal.

d) Tindre una tirada mínima de 200 exemplars.

e) Fer constar, en els crèdits del llibre, que s'ha participat en la convocatòria de la Generalitat segons el que s'indica en la base sexta.

3. No seran subvencionables:

a) Els llibres editats o coeditats per ajuntaments i entitats privades.b) Les fotocòpies enquadernades en forma de llibre.

4. Els premis tindran la distribució i la dotació econòmica següent:Import total dels premis: 60.000 €

– Es convoquen 62 premis de les Falles amb una dotació total de 30.150 €

– Es convoquen 12 premis de la Magdalena amb una dotació total de 10.500 €

– Es convoquen 29 premis de les Fogueres amb una dotació total de 19.350 €

La distribució econòmica dels premis serà:

1r premi 2.000 €

2n premi 1.500 €

3r premi 1.000 €

4t premi 900 €

5t premi 800 €

6t premi 700 €

del 7m al 15é premi 600 €

del 16 al 20 premi 550 €

del 21 al 25 premi 500 €

del 26 al 30 premi 450 €

del 31 al 35 premi 400 €

del 36 al 40 premi 350 €

del 41 al 62 premi 300 €Quarta. Règim normatiu i compatibilitat de les ajudes

1. El procediment per a la concessió d'estes ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva, segons establix l'article 22.1 de la LGS.

2. A estes ajudes s'aplicaran les presents bases reguladores de la convocatòria, els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; la disposició final primera del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament (RGS); la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, segons el text refós aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, així com el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.Quinta. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud haurà de ser firmada per la persona que represente legalment l'entitat.

Les instàncies, que s'han d'ajustar al model que figura en l'annex II, s'han de dirigir a la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i s'han de presentar, amb la informació i la documentació requerides en la present convocatòria, en el Registre General d'esta conselleria, en els de les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, Castelló o València, o per qualsevol dels mitjans establits en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.En el cas de presentar-la en una oficina de correus, s'haurà de fer en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada abans de ser certificada i, en tot cas, s'haurà d'ajustar als requisits establits en l'article 31 del Reial Decret 1.829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el reglament que regula la prestació dels servicis postals, d'acord amb la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del Servici Postal Universal i de Liberalització dels Servicis Postals.

El model de sol·licitud estarà disponible en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en Internet <www.cece.gva.es/subval>.

La Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística revisarà les sol·licituds perquè totes les dades exigides en la convocatòria figuren en l'expedient. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits en estes bases o no s'aporte la informació i la documentació que, d'acord amb esta, siga exigible, de conformitat amb el que preveu l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es requerirà l'entitat interessada perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o aporte els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa així, se la tindrà per desistida de la seua petició, sense perjuí de la resolució expressa, que haurà de ser dictada en els termes que preveu l'article 42 de l'esmentada llei.La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes comporta l'acceptació expressa i formal de les condicions de la convocatòria.

D'acord amb l'article 55 de la Llei 9/2001, de 21 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, si, en el termini de sis mesos a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria, no hi ha una resolució i comunicació expressa sobre la sol·licitud, es considerarà que ha sigut desestimada, la qual cosa no eximix la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de l'obligació de resoldre expressament d'acord amb l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Sexta. Termini de presentació de sol·licituds i de llibres

El termini de presentació de sol·licituds i de llibres serà el següent:

1. Premis de les Falles

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació d'esta orde en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i finalitzarà el 31 de gener de 2014.

Posteriorment, per a optar definitivament als premis, en el termini que acabarà el 17 de febrer de 2014, les entitats sol·licitants hauran de presentar, a la Subdirecció General de Política Lingüística, deu exemplars del llibre de la festa editat.

2. Premis de la Magdalena

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació d'esta orde en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i finalitzarà el 31 de gener de 2014.

Posteriorment, per a optar definitivament als premis, en el termini que acabarà el 28 de febrer de 2014, les entitats sol·licitants hauran de presentar, a la Subdirecció General de Política Lingüística, deu exemplars del llibre de la festa editat.

3. Premis de les Fogueres

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a l'endemà de la publicació d'esta orde en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i finalitzarà el 9 de maig de 2014.

Posteriorment, per a optar definitivament als premis, en el termini que acabarà el 28 de maig de 2014, les entitats sol·licitants hauran de presentar, a la Subdirecció General de Política Lingüística, deu exemplars del llibre de la festa editat.

En els crèdits del llibre s'haurà de fer constar en la coberta interior o en la primera pàgina: «El present llibre ha participat en la convocatòria dels premis de la Generalitat per a la promoció de l'ús del valencià». La llegenda ha d'estar impresa en la mateixa edició i característiques de l'obra. No serà vàlida la impressió a través d'encunys, adhesius o altres elements que no estiguen en l'edició original.Sèptima. Informació i documentació que s'han de fer constar en la sol·licitud

D'acord amb el que establix el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, la informació i la documentació requerides per a la tramitació de la sol·licitud figuren en el model de sol·licitud.

D'acord amb el que disposa l'Orde 3/2012, de 7 de juny, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública (DOCV 6795, 13.06.2012) i amb la finalitat de facilitar la simplificació administrativa, les declaracions responsables, les autoritzacions i l'aportació d'informació i de documentació estan incorporades en el model de sol·licitud de l'annex II de la present orde.

En omplir el document de la sol·licitud, caldrà aportar:

1. Informació sobre les dades identificatives de l'entitat, en què hauran de constar el número del CIF, el número de l'entitat en el Registre d'Associacions de la Generalitat (si n'hi ha), el número del DNI de la persona sol·licitant, l'acreditació de la seua representativitat, així com l'adreça postal i telemàtica a l'efecte de comunicacions i notificacions. (Apartat A de la sol·licitud).

2. Informació sobre els projectes per als quals sol·licita el premi; sobre la quantitat d'exemplars; sobre l'adreça electrònica, si el llibret es difon també a través d'este mitjà, i sobre el pressupost. (Apartat B de la sol·licitud).

3. Fotocòpia dels estatuts de l'associació per a aquelles entitats que no estiguen inscrites en el Registre d'Associacions de la Generalitat. (Apartat E1 o E2 de la sol·licitud).

4. Les dades de l'imprés de domiciliació bancària per a pagaments de la Generalitat. (Annex III de la convocatòria).

5. Declaracions responsables

Per a simplificar la presentació de documentació, l'entitat facilitarà la informació requerida a través de les declaracions responsables que figuren en el model de sol·licitud. En el cas de no firmar-les, l'entitat haurà d'aportar la documentació acreditativa del compliment dels aspectes següents:

a) Sobre la veracitat de les dades que s'aporten en la sol·licitud i l'assumpció de responsabilitats si estes foren inexactes. (Apartat C1 de la sol·licitud).

b) Sobre el compliment dels requisits de la convocatòria. (Apartat C2 de la sol·licitud).

c) Que els llibres presentats reunixen totes les característiques que s'indiquen en la base tercera.2 de la convocatòria. (Apartat C3 de la sol·licitud).

d) De no estar sotmesa a cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiària, de les indicades en l'article 13 de la LGS. (Apartat C4 de la sol·licitud).

6. Autoritzacions

Per a afavorir l'agilització administrativa, l'entitat sol·licitant podrà atorgar les autoritzacions a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a través del model de sol·licitud, sobre els aspectes següents:a) Obtindre per via telemàtica o electrònica les dades pertinents que estiguen en poder de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública. (Apartat C5 de la sol·licitud).

b) La consulta de les dades en el sistema de verificació de dades de l'entitat i de la persona sol·licitant. (Apartat C6 de la sol·licitud).

c) Enviar informació i notificació referida a l'expedient per mitjans telemàtics i electrònics. (Apartat C7 de la sol·licitud).

En el cas que no se signen les autoritzacions anteriors, l'entitat haurà d'aportar la documentació acreditativa pertinent en el moment de la sol·licitud.

7. D'acord amb l'article 13 de la LGS, les entitats sol·licitants hauran d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. En conseqüència, hauran d'acreditar el compliment d'estes obligacions a través de la presentació dels corresponents certificats expedits per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social, així com certificat de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública que acredite que l'entitat sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.No obstant això, i d'acord amb el que disposen els articles 4 i 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, no caldrà presentar estos certificats si s'autoritza expressament la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport perquè comprove el compliment d'estes obligacions, en el termes establits en el punt 6 d'esta mateixa base. En el cas de denegar-se esta autorització, l'entitat sol·licitant haurà d'aportar, en la sol·licitud, els certificats corresponents.

Octava. Comissió tècnica

1. L'òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió és la Subdirecció General de Política Lingüística.

2. Les sol·licituds seran estudiades i avaluades per una comissió tècnica que, com a òrgan col·legiat, es regirà pel règim previst per als òrgans col·legiats en el capítol II, del títol II, de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

3. La composició de la comissió tècnica serà la següent:

Premis de les Falles

Presidència: subdirector general de Política Lingüística.

Secretaria: cap de la Secció de Dinamització Lingüística.

Vocals: cap del Servici d'Acreditació i Promoció del Valencià.Director territorial d'Educació, Cultura i Esport de València o persona en qui delegue.

Una persona en representació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Una persona representant de la Junta Central Fallera de València.

Tres persones nomenades per la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística.Premis de la Magdalena

Presidència: director territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló o persona en qui delegue.

Secretaria: cap de la Secció de Dinamització Lingüística.

Vocals: cap del Servici d'Acreditació i Promoció del Valencià.Una persona en representació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Tres persones nomenades per la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística.Premis de les Fogueres

Presidència: director territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant o persona en qui delegue.

Secretaria: cap de la Secció de Dinamització Lingüística.

Vocals: cap del Servici d'Acreditació i Promoció del Valencià.

Una persona en representació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Tres persones nomenades per la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística.En el cas de produir-se alguna vacant, la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística designarà les persones suplents corresponents.Novena. Ordenació, instrucció i resolució del procediment d'atorgament dels premis

1. Per a l'ordenació, l'avaluació i l'elaboració de l'informe dels llibres presentats, la comissió tècnica aplicarà els criteris següents:a) Qualitat de l'edició. Màxim 45 punts:

Presentació i disseny: 0-15 punts

Adequació lingüística: 0-15 punts

Originalitat: 0-15 punts

b) Continguts literaris. Màxim 45 punts:

Adequació i coherència de continguts: 0-15 punts

Enginy: 0-15 punts

Interés: 0-15 punts

c) Extensió de text escrit en valencià. Màxim 40 punts: 0,15 punts / pàgina

d) Difusió del llibre. Màxim 20 punts:

Quantitat d'exemplars: 0,02 punts / exemplar. Màxim 15 punts

Difusió per mitjans electrònics: 5 punts

e) Publicitat en valencià. Màxim 15 punts: 0,50 punts / anunci2. Seguidament, en aplicació dels criteris establits i amb la valoració corresponent a totes les sol·licituds que hagen complit els requisits de la convocatòria, s'elaborarà una llista ordenada per la puntuació obtinguda.

3. Atenent els criteris indicats, la comissió tècnica elaborarà l'informe i la proposta pertinent que l'òrgan instructor presentarà a la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística.

4. Vista la proposta, la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística resoldrà la concessió i la quantitat de la subvenció.La resolució serà publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, tal com preveu l'article 18 de la LGS.

Les entitats premiades seran també guardonades amb un estàndard acreditatiu per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Deu. Obligacions dels beneficiaris

Les entitats beneficiàries de les subvencions tindran les obligacions següents:

1. Realitzar l'activitat que fonamenta la subvenció i justificar-la adequadament segons s'indica en estes bases.

2. Comunicar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport altres ajudes i subvencions obtingudes d'altres organismes, així com els altres recursos o ingressos per a la mateixa finalitat. La comunicació s'haurà d'efectuar en conéixer les aportacions i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació que s'ha donat als fons percebuts.3. Estar sotmeses a les actuacions de comprovació i de control financer que corresponen a la Intervenció General, a la qual aportaran la documentació que els siga requerida.

4. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i d'altres documents degudament auditats, en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a l'entitat beneficiària, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i de control.5. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, en la mesura que podran ser objecte de les actuacions de control i de comprovació.

6. Acreditar que estan al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

7. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits indicats en l'article 37 de la LGS.

8. Les entitats beneficiàries hauran de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de l'activitat, per a la qual cosa hauran de fer constar, en els crèdits dels llibres subvencionats, la participació en la convocatòria de la Generalitat, tal com s'indica en la base sexta.

L'incompliment de les anteriors obligacions serà causa de l'exigència de les responsabilitats o sancions corresponents segons la legislació vigent i especialment en el títol IV, capítols I i II de la LGS.

Onze. Finançament de les activitats i causes de reintegrament

1. En aplicació de l'article 19.3 i 19.4 de la Llei General de Subvencions, tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions, ajudes, ingressos o recursos, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.

2. L'import de les subvencions en cap cas no podrà ser de tal quantitat que, aïlladament o en concurrència amb subvencions, ajudes d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, o altres ingressos, supere el cost de l'activitat que ha de realitzar el beneficiari.3. En aplicació de l'article 37 de la Llei General de Subvencions, serà procedent el reintegrament i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acorde la procedència del reintegrament en els casos següents:

a) Obtenció de la subvenció havent falsejat les condicions ací requerides, o havent amagat aquelles que haurien impedit la subvenció.b) Incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat, o la no-adopció del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.

c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes establits en l'article 30 de la LGS i en les normes establides en esta convocatòria.

d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió establides en l'apartat 4 de l'article 18 de la LGS i en l'últim paràgraf de la base sexta d'esta convocatòria.

e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes en la legislació vigent, així com l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es derive la impossibilitat de verificar la utilització donada als fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.f) Incompliment de l'obligació de realitzar l'activitat subvencionada.Dotze. Justificació i forma de pagament

La realització de l'activitat subvencionada es considera justificada amb la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la resolució de subvenció, atés que per a obtindre el premi s'ha d'haver presentat el llibre convenientment editat.

L'import de l'ajuda concedida es lliurarà, d'una sola vegada, mitjançant transferència bancària, a partir de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la resolució de concessió realitzada per la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística.

Tretze. Règim d'infraccions i sancions

El règim sancionador en la matèria regulada en esta orde serà l'establit en el títol IV de la LGS.